logo

Vi behöver spara och behandla dina ifyllda personuppgifter. Vi efterfrågar bara sådana personuppgifter som krävs för att vi ska kunna behandla ditt ärende. Syftet med behandlingen är att kunna skicka ut Haparanda kommun näringslivs nyhetsbrev till dig som prenumerant. Rättslig grund är samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är prenumerant av Haparanda kommun näringslivsnyhetsbrev. Du har möjlighet att avanmäla dig via länk i varje utskick av det aktuella nyhetsbrevet. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag. De personuppgifter vi behandlar om dig delas även med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är Haparanda kommun, Kommunstyrelsen, 953 85 Haparanda. Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring, begränsa behandlingen, göra invändningar eller begära radering. För att göra detta kan du kontakta dataskyddsombudet på dataskyddsombud@haparanda.se eller Dataskyddsombud, Haparanda kommun, 953 85 Haparanda. Läs mer om dina rättigheter. Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.