logo

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som e-postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna skicka ut nyhetsbrev. 

Vi har fått dina uppgifter från gemensamt arbete i branschen under många år. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är uppgift av allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas under den tid vi skickar ut dessa nyhetsbrev. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med någon utomstående. 

Personuppgiftsansvarig är Inno Interiör Svenska AB. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@innointerior.se, Du når vårt dataskyddsombud på samma e-postadress. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.