logo

Integritetspolicy

Version: 2021-06-21

01. Personuppgiftsansvarig

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB (SBSC) är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som sker i bolaget.

Vår målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vidtar fortlöpande de åtgärder vi bedömer krävs för att skydda dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i gällande lagstiftning.

 

02. Godkännande vid behandling av personuppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) får vi inte registrera dina uppgifter utan ditt samtycke.

Genom att du registrerar dig som kund hos SBSC, ansöker om certifiering, anmäler dig till vårt nyhetsbrev samt skickar mejl eller post till oss, godkänner du att vi lagrar dina uppgifter. Du har rätt att återkalla ditt godkännande om behandling av dina uppgifter.

Ett återkallande innebär samtidigt att du avslutar pågående ansökningar om certifiering eller giltiga certifikat då vi inte kan behandla dem utan att samtidigt behandla dina personuppgifter.

 

03. Behandling av personuppgifter

SBSC behandlar dina personuppgifter när du:

 • registrerar dig som kund hos SBSC och ansöker om certifiering,
 • skickar mejl eller post till oss,
 • delger oss personuppgifter i samband med revision och/eller övriga möten
 • anmäler dig till våra seminarier, nyhetsbrev m.m.,
 • deltar i kund- och marknadsundersökningar eller
 • söker kontakt med oss i övriga frågor

 

04. Ändamålet med registrering och behandling av personuppgifter

De kunduppgifter du som kund lämnar till oss i samband med registrering och ansökan om certifiering registreras i vårt kundregister. Uppgifterna krävs för att SBSC ska kunna fullfölja sina åtaganden som certifieringsbolag. Dina kontaktuppgifter som du lämnar kommer att publiceras på vår webbplats vid utfärdande av certifikat.

De personuppgifter vi behandlar är:

 • Namn
 • Personnummer (vid personcertifiering och för enskild firma)
 • Adressuppgifter
 • Telefonnummer
 • Mejladress
 • Fotografier eller liknande i samband med ansökan om certifiering

 

05. Känsliga personuppgifter

SBSC strävar efter att inte registrera känsliga personuppgifter, om du själv lämnar sådan information, till exempel inför ett seminarium att du är allergiker och önskar viss kost, förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

 

06. Utlämnande av personuppgifter

Registrerade personuppgifter kan komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till personer eller företag utanför SBSC, i den utsträckning som krävs för att administrera genomförandet av certifieringen, deltagandet i en revision, examination, seminarium eller liknande samt för utskick av underlag rörande certifieringen.

Härutöver kommer personuppgifter även hanteras av SBSCs leverantörer av olika ekonomi- och IT-tjänster samt publiceras i Stöldskyddsföreningens respektive Brandskyddsföreningens förteckning över certifierade företag, personer och produkter.
I samtliga ovan nämnda situationer är SBSC personuppgiftsansvarig och de leverantörer som SBSC använder sig av, personuppgiftsbiträden.

Personuppgiftsbiträderna är skyldiga att följa SBSCs instruktioner och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av SBSCs instruktioner.

Personuppgiftsbiträdena är även skyldiga att vidta vissa tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Slutligen kan personuppgifter även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

 

07. Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av SBSC. Du ska i sådant fall begära detta av dataskyddsombudet vid SBSC.

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, är SBSC angelägen om att uppgiften rättas så fort som möjligt. Det är därför viktigt att du meddelar SBSC alla förändringar som avser uppgifter som du lämnat till oss.

Observera att det är SBSC:s skyldighet att på din begäran rätta, blockera eller radera dina personuppgifter.

 

08. Sparande av personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande, dock som längst 5 år efter avslutad hantering

Har du anmält dig till vårt nyhetsbrev, ligger de uppgifterna kvar till dess att du avregistrerar dig.

 

09. Information om kakor (cookies)

På vår webbplats används så kallade kakor. Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera kakor. Vill du emellertid inte att kakor ska lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en kaka. Då kan du själv avgöra om du ska ta emot den eller inte.

SBSC upprättar statistik över antal besök, antal gånger enskilda sidor läses, vilka webbadresser besökarna kommer ifrån och vilka sökmotorer och sökord som används för att komma in på vår webbplats. Syftet härmed är att ge oss en uppfattning om hur vi kan förbättra vår webbplats. Således samlar vi in uppgifter om domännamn, webbläsare och operativsystem, tidpunkt då du gick in på vår webbsida och varifrån du eventuellt länkade dig in. Denna information lämnas inte ut till utomstående.

 

10. Länkar

På SBSC:s webbplats förekommer länkar till andra webbplatser. Våra riktlinjer för behandling av personuppgifter gäller inte för dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers riktlinjer innan du lämnar ut dina personuppgifter.

 

11. Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga IT-system är helt skyddade för intrång. SBSC vidtar fortlöpande de säkerhetsåtgärder som vi bedömer krävs för att skydda personuppgifternas konfidentialitet, tillgänglighet och riktighet.

12. Integritetsskyddsmyndigheten

 

Om du anser att vi behandlar dina uppgifter i strid med gällande lag har du möjlighet att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

13. Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom SBSC kan du vända dig till vårt dataskyddsombud:

dataskyddsombud@sbsc.se

eller via post

Dataskyddsombud
Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB
Rosenlundsgatan 40
118 53 Stockholm

14. Ändringar

SBSC har rätt att ändra eller göra tillägg till detta dokument. Sådan ändring eller tillägg träder i kraft när SBSC avsänt meddelande till dig härom eller annars gjort det uppdaterade dokumentet tillgänglig, exempelvis genom publicering på vår webbplats. Ingenting i detta dokument är avsett att skapa ett avtalsförhållande mellan SBSC och någon användare som besöker våra webbplatser eller lämnar identifierbara uppgifter av något slag.