Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare I Tipsa om nyhetsbrevet

Nyhetsbrev nr 1 2019

 

Jämställdhetsministern har ordet

Sverige har en feministisk regering. Det innebär att jämställdhetsperspektivet finns med i politikens utformning på bred front och ska genomsyra både beslut och tilldelning av resurser.

Porträttbild på Åsa Lindhagen. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Fyra månader har gått sedan regeringen tillträdde och jag känner en stor glädje över att ha fått möjligheten att vara med och driva jämställdhetsarbetet framåt. Ett politiskt uppdrag är alltid till låns, en dag ska det lämnas tillbaka. Tills den dagen kommer lovar jag att göra mitt bästa för att förvalta tiden på det sätt frågorna förtjänar.

Att jämställdhetsområdet är prioriterat för regeringen syns bland annat i den vårbudget som regeringen presenterade i april tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna. I budgeten satsas ytterligare 130 miljoner kronor på arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Det förebyggande arbetet ska utvecklas och stödet och skyddet till personer som utsätts för våld och förtryck ska stärkas. Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), som bland annat driver Kvinnofridslinjen, får extra medel och vi förstärker det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Därtill får kvinno- och tjejjourerna mer resurser till sina mycket viktiga verksamheter. Vi räddar dessutom kvar Jämställdhetsmyndigheten som är en central aktör i arbetet med att bekämpa våldet och som också har ett avgörande uppdrag att hålla samman och stödja jämställdhetsarbetet generellt.

Idag är det på dagen 100 år sedan riksdagen beslutade om att ge kvinnor rösträtt i riksdagsvalet. Sverige har på många sätt kommit långt på jämställdhetsområdet och lyfts ofta fram som ett av världens mest jämställda länder i internationella rankningar. Det ska vi vara stolta över. Men att vi kommit långt betyder inte att vi är jämställda. Tvärtom finns det oerhört mycket kvar att göra.

Starka krafter hotar också den jämställdhet som vi ägnat de senaste dryga hundra åren åt att bygga upp. Det räcker inte med att enbart driva jämställdheten framåt, vi måste också tydligt försvara de framsteg som redan har uppnåtts.

Från regeringen är budskapet tydligt: jämställdheten ska framåt, inte bakåt.

Åsa Lindhagen
Jämställhetsminister

Samlad information om regeringens vårbudget

 

Nyheter i korthet

45 miljoner för stärkt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck


I vårändringsbudgeten föreslår regeringen att 45 miljoner kronor avsätts för att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

45 miljoner för stärkt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

40 miljoner för att förstärka kvinno- och tjejjourer


Regeringen satsar 40 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för att stärka stödet till kvinno- och tjejjourer under 2019.

40 miljoner för att förstärka kvinno- och tjejjourer

Regeringen beslutar om ändringar av regleringsbrev
 

Regeringen har beslutat om ändring av regleringsbreven för Jämställdhetsmyndigheten och Delegationen mot segregation. Förändringen innebär att de båda myndigheterna återigen får använda sina anslag till ordinarie verksamhet.

Regeringen beslutar om ändringar av regleringsbrev

Jämställdhetsmyndigheten blir kvar
 

Regeringen anser att Jämställdhetsmyndigheten ska finnas kvar och föreslår i vårändringsbudgeten för 2019 att Jämställdhetsmyndigheten får 40 miljoner kronor till sitt förvaltningsanslag.

Jämställdhetsmyndigheten blir kvar

Regeringen stärker insatser för utrikes födda kvinnors företagande
 

I vårändringsbudgeten för 2019 beslutar regeringen att tilldela 10 miljoner kronor för att främja utrikes födda kvinnors företagande. Medlen kommer användas inom ramen för Tillväxtverkets pågående uppdrag och innebär att uppdragets planerade budget återställs och tillförs ytterligare 3 miljoner kronor.

Regeringen stärker insatser för utrikes födda kvinnors företagande

300 miljoner till fler insatser för utrikes födda kvinnor


Regeringen har beslutat att ändra i Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2019. Ändringen innebär att 300 miljoner kronor får användas till fler insatser, bland annat för att fler utrikes födda kvinnor ska komma i arbete.

300 miljoner till fler insatser för utrikes födda kvinnor

1,59 miljarder till förlossningsvården och kvinnors hälsa


Regeringen har beslutat att betala ut totalt 1,59 miljarder kronor till regionerna för ökad tillgänglighet inom mödra- och förlossningsvården samt insatser för kvinnors hälsa under 2019. Medlen betalas ut genom en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

1,59 miljarder till förlossningsvården och kvinnors hälsa

För första gången – majoritet kvinnor på ordförandeposterna i statliga bolagsportföljen
 

Merparten av årsstämmorna i den statliga bolagsportföljen hölls under april och för första gången är nu kvinnor i majoritet på ordförandeposterna.

För första gången – majoritet kvinnor på ordförandeposterna i statliga bolagsportföljen

Sakråd om internationella jämställdhetsfrågor
 

Sverige har tagit emot rekommendationer från FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor. Inför Sveriges rapport med anledning av detta, om genomförandet av ”Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW)”, bjöd Regeringskansliet in det civila samhället till sakråd den 11 april.

Sakråd om internationella jämställdhetsfrågor

Åsa Lindhagen talar vid FN:s kvinnokommisiions 63:e möte.

Foto: Nicole Goufas/Regeringskansliet

Jämställdhetsministern lyfte samtyckeslagen på toppmöte om flickors och kvinnors rättigheter


Åsa Lindhagen ledde Sveriges delegation vid FN:s kvinnokommissions 63:e möte, CSW, i New York den 11-22 mars. Årets tema sociala trygghetssystem skulle belysa globala utmaningar om jämställdhet.

Jämställdhetsministern lyfte samtyckeslagen på toppmöte om flickors och kvinnors rättigheter

Den svenska demokratin hundra år


Den 24 maj 2019, är det hundra år sedan riksdagen tog det första beslutet på vägen för att införa allmän och lika rösträtt i riksdagsval. Genom beslut av 1919 och 1921 års riksdagar infördes allmän och lika rösträtt. Den 12 september 1921 var första gången kvinnor fick gå till valurnorna och utöva sin rösträtt i riksdagsval. Att demokratin fyller hundra år i Sverige utgör ett unikt tillfälle att uppmärksamma demokratin.

Den svenska demokratin hundra år

 

Rättsliga dokument

Ds 2019:7 Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet
 

Denna promemoria innehåller förslag för att skapa långsiktiga ekonomiska förutsättningar för kvinno- och tjejjourer och vissa andra ideella organisationer inom brottsofferområdet. Därtill lämnas förslag som syftar till att det offentligas ansvar för brottsofferstöd inte ska undergrävas. Rätt medel ska användas till rätt ändamål.

Ds 2019:7 Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet

Riksrevisionens rapport om jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken
 

I denna skrivelse redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens rapport om jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken. Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som har vidtagits med anledningen av rapporten.

Riksrevisionens rapport om jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken

 

Kommande händelser

13-14 juni

Åsa Lindhagen deltar vid EPSCO i Luxemburg

 

Följ oss

Sveriges feministiska regering. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Feministisk regering

Prenumerera på innehåll via e-post från regeringen.se.
 

Arbetsmarknadsdepartementet på Twitter.

Kontakt
 

Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel 08-405 10 00
 

Så här hanterar vi dina personuppgifter


Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att Arbetsmarknadsdepartementet registrerar namn och e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet till dig. Dina personuppgifter överförs till vårt personuppgiftsbiträde i syfte att administrera utskick till dig via e-post. Uppgifterna används enbart för detta ändamål. Vi sparar namn och e-postadress så länge du är prenumerant. Du kan när du vill avsluta din prenumeration.

Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet!

Postman