100 miljoner kronor till ideellaa organisationer för att möta ökad utsatthet med anledning av coronaviruset

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare I Tipsa om nyhetsbrevet

Regeringskansliets logotype

Nyhetsbrev nr 2 2020

 

Jämställdhetsministern har ordet

Våldet tar inte paus i tider av kris. Både i Sverige och globalt ser vi hur kvinnor, flickor och hbtq-personer drabbas särskilt hårt av de sociala konsekvenserna av coronakrisen.

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen talar vid en pressträff. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Det handlar om mäns våld mot kvinnor och barn, sexuell exploatering, barnäktenskap och oönskade graviditeter samtidigt som möjligheten att göra abort försvåras. Vi vet också att kriser riskerar att slå särskilt hårt mot barn som redan har det svårt. Till exempel barn i familjer med missbruksproblematik eller barn som lever i ekonomisk utsatthet.

Efter coronakrisen måste världen återuppbyggas mer jämlik och jämställd. Under våren har regeringen i samarbete med Centerpartiet och Liberalerna avsatt 100 miljoner kronor till ideella organisationer som ger stöd till barn i utsatta situationer och våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer och Jämställdhetsmyndigheten har fått ett särskilt uppdrag att ta fram arbetssätt för att kommunerna ska kunna nå ut till våldsutsatta. Sverige har även ökat sitt stöd till FN:s arbete för kvinnors rättigheter runt om i världen.

Regeringen kommer att fortsätta kämpa för att kvinnors och flickors fulla åtnjutande av mänskliga rättigheter, både i Sverige och i världen. Jämställdheten och arbetet för mänskliga rättigheter ska framåt, inte bakåt!

Åsa Lindhagen
Jämställdhetsminister

 

Nyheter i korthet

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen vid en pressträff tillsammans med Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell och Jämställdhetsministerns generaldirektör Lena Ag.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Socialstyrelsen fördelar 100 miljoner kronor till ideella organisationer för att möta ökad utsatthet med anledning av coronaviruset

Regeringen har beslutat om en förordning om statsbidrag för att fördela 100 miljoner kronor till ideella organisationers arbete för att möta ökad utsatthet med anledning av utbrottet av covid-19. Pengarna ska gå till organisationer som arbetar med barn i utsatta situationer samt organisationer som arbetar med våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer och mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Socialstyrelsen fördelar 100 miljoner kronor till ideella organisationer för att möta ökad utsatthet med anledning av coronaviruset

Uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten för att nå våldsutsatta med anledning av coronaviruset

Regeringen har beslutat att ge Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att skyndsamt ta fram arbetssätt för hur kommunerna kan sprida information om våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck och hur kontakt kan tas med våldsutsatta. Uppdraget utgår från den situation Sverige befinner sig på grund av utbrottet av det nya coronaviruset.

Uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten för att nå våldsutsatta med anledning av coronaviruset

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten att identifiera och utveckla arbetssätt för att kommuner ska kunna sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck med anledning av utbrottet av covid-19

Jämställdhetsmyndigheten ska kartlägga hur våld beaktas i vårdnadsdomar

Regeringen har gett Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att kartlägga hur uppgifter om våld eller andra övergrepp beaktas i mål om vårdnad, boende eller umgänge.

Jämställdhetsmyndigheten ska kartlägga hur våld beaktas i vårdnadsdomar

Förstärkning av arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Regeringen stärker arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Nu satsas 127,5 miljoner kronor på socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens insatser.

Förstärkning av arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Åsa Lindhagen i möten om hedersrelaterat våld och förtryck

Den 29 maj hade jämställdhetsminister Åsa Lindhagen två möten om hedersrelaterat våld och förtryck. Dels följde jämställdhetsministern upp det möte hon hade med en rad organisationer i mars om ökad utsatthet under pågående coronakris, dels mötte hon unga som deltar i Fryshusets verksamhet Elektra.

Åsa Lindhagen i möten om hedersrelaterat våld och förtryck

Uppdrag till Migrationsverket inför ett genomförande av obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande

Alla asylsökande som kommer till Sverige ska genomgå en obligatorisk utbildning under ankomsttiden. Nu tas ett första steg mot den obligatoriska samhällsintroduktionen genom att Migrationsverket får i uppdrag av regeringen att förbereda inför genomförandet. Den obligatoriska utbildningen kommer, förutom grundläggande information om asylprocessen, också innehålla information om svensk lagstiftning samt demokrati, normer och värderingar. Det kan till exempel handla om information om de nya reglerna som gäller för eget boende, hedersrelaterat våld och förtryck samt skydd mot diskriminering och kränkande särbehandling.

Uppdrag till Migrationsverket inför ett genomförande av obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande

SCB får i uppdrag att undersöka tidsanvändning mellan kvinnor och män

Regeringen har beslutat att ge Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att pröva ett nytt upplägg för att undersöka hur kvinnor och män använder sin tid i hemmet.

SCB får i uppdrag att undersöka tidsanvändning mellan kvinnor och män

Studie om ungdomars utsatthet för sexuella övergrepp och sexuell exploatering beviljas fortsatt finansiering

Regeringen anser att det är angeläget att följa ungdomars utsatthet för sexuella övergrepp och sexuell exploatering och beviljar därför fortsatt finansiering av studien Unga, sex och internet efter #metoo.

Studie om ungdomars utsatthet för sexuella övergrepp och sexuell exploatering beviljas fortsatt finansiering

Ny modell för att myndigheter ska arbeta mer jämställt

Regeringen har beslutat om ett uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten för att stärka myndigheters arbete med att beakta jämställdhet i sin verksamhet. Jämställdhetsmyndigheten får 2,5 miljoner kronor för uppdraget under 2020.

Ny modell för att myndigheter ska arbeta mer jämställt

Överenskommelse om äldreomsorg ska utvärderas

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får i uppdrag att utvärdera överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus. Utvärderingen ska bland annat klarlägga om överenskommelsen om äldreomsorg bidrar till det jämställdhetspolitiska målet, med särskilt fokus på delmål 1 om jämn fördelning av makt och inflytande och delmål 5 om jämställd hälsa.

Överenskommelse om äldreomsorg ska utvärderas

Uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten att genomföra en förstudie om delaktighet och deltagande i den lokala demokratin

Regeringen uppdrar åt Jämställdhetsmyndigheten att genomföra en förstudie om förutsättningarna och möjligheterna för kvinnor och män i områden med socioekonomiska utmaningar att delta i demokratiska processer och att utöva inflytande lokalt.

Uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten att genomföra en förstudie om delaktighet och deltagande i den lokala demokratin

 

Debattartiklar

Försvara kvinnors rätt efter coronapandemin

Debattartikel av minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson och jämställdhets­minister samt ­minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen den 8 maj.

Försvara kvinnors rätt efter coronapandemin

Vi kan aldrig acceptera sexköp

Debattartikel av Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister och Åsa Lindhagen, jämställdhets­minister samt ­minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation den 19 maj.

Vi kan aldrig acceptera sexköp

Vi måste göra mer för att bekämpa de krafter som utnyttjar kvinnor i prostitution och människohandel och se till att utsatta får stöd

Debattartikel av jämställdhets­minister Åsa Lindhagen den 18 maj.

Vi måste göra mer för att bekämpa de krafter som utnyttjar kvinnor i prostitution och människohandel och se till att utsatta får stöd

 

Remisser

Remiss av SOU 2020:2 Skärpta regler om utländska månggiften

Här kan du ta del av svaren från de som har ombetts att svara på remissen av betänkandet Skärpta regler om utländska månggiften, SOU 2020:2.

Remiss av SOU 2020:2

 

Rättsliga dokument

Prop. 2019/20:131 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag som ska öka skyddet mot hedersrelaterad brottslighet. Ett nytt brott, barnäktenskapsbrott, införs som kan ge fängelse i upp till fyra år. Regeringen föreslår också en ny straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv och ett nytt verktyg, ett utreseförbud.

Prop. 2019/20:131 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

Riksdagsbeslut

Tilläggsdirektiv till Jämlikhetskommissionen

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 juli 2020.

Tilläggsdirektiv till Jämlikhetskommissionen

 

Internationellt

Debatt i EPSCO-rådet

Jämställdhetsministern deltog den 9 juni i en debatt som arrangerades inom ramen för rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso-och sjukvård samt konsumentfrågor. I debatten deltog jämställdhetsministrarna från de olika medlemsstaterna. Frågan som debatterades var vad respektive medlemsstat hade gjort för att främja jämställdhet med anledning av utbrottet av covid-19, speciellt i förhållande till särskilt utsatta grupper.

Samtal med Frankrikes minister

Jämställdhetsministern tog i april initiativ till ett samtal med Frankrikes minister för jämställdhetsfrågor, Ms. Marlène Schiappa. De båda ministrarna utbytte erfarenheter och goda exempel beträffande hur respektive land har motverkat mäns våld mot kvinnor i samband med covid-19.

 

Följ oss

Sveriges feministiska regering. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Feministisk regering

Prenumerera på innehåll via e-post från regeringen.se.
 

Arbetsmarknadsdepartementet på Twitter.

Kontakt
 

Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel 08-405 10 00
 

Så här hanterar vi dina personuppgifter


Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att Arbetsmarknadsdepartementet registrerar namn och e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet till dig. Dina personuppgifter överförs till vårt personuppgiftsbiträde i syfte att administrera utskick till dig via e-post. Uppgifterna används enbart för detta ändamål. Vi sparar namn och e-postadress så länge du är prenumerant. Du kan när du vill avsluta din prenumeration. Det gör du genom länken nedan.

Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet!

Do not click this link

Skickat med Paloma