Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare I Tipsa om nyhetsbrevet

Nyhetsbrev nr 8 2020

 

Arbetsmarknadsministern har ordet

Nu står julen för dörren och även om den inte kan firas som vanligt hoppas jag att ni alla kan hitta en stund för lugn och återhämtning. Det har varit ett omtumlande år, även på arbetsmarknaden. Vid den här tiden förra året hade vi knappt hört talas om coronaviruset som nu fått så stora konsekvenser, främst för liv och hälsa, men också för jobben. Jag tror att de flesta av oss har påverkats på något sätt i våra arbetsliv.

Många har blivit av med jobbet, däribland många som arbetat på restauranger, hotell och i resebranschen. Andra var arbetslösa redan innan krisen och märker nu en än större konkurrens om de lediga jobben. Arbetsförmedlingen har aldrig tidigare sett så höga varseltal som i våras. Omkring 87 000 fler var inskrivna arbetslösa i november jämfört med ett år tidigare. Men även de som har sitt arbete kvar har påverkats. Många jobbar mer än vanligt, inte minst alla medarbetare som gör ovärderliga insatser inom vård och omsorg. Andra jobbar mindre, som de som korttidspermitterats under året. Allt fler jobbar hemifrån och har ställt om till att träffa kollegorna digitalt.

Porträttbild på Eva Nordmark. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Med fler som arbetar hemifrån finns ett behov av att analysera hur det påverkar oss. Regeringen har därför beslutat att ge Myndigheten för arbetsmiljökunskap i uppdrag att kartlägga och analysera förutsättningar som finns för arbete hemifrån under pandemin. Myndigheten får även i uppdrag att kartlägga och analysera hur arbete hemifrån påverkar arbetstagarnas arbetsmiljö.

Men många arbeten kan inte utföras hemifrån. Arbetsplatser behöver därför i möjligaste mån anpassas för att minska risk för smittspridning. Regeringen anser att det behövs ytterligare stöd till arbetsgivare i det arbetet. Därför har regeringen även beslutat att ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att i samråd med Folkhälsomyndigheten skyndsamt ta fram en vägledning till arbetsmiljöarbetet under pandemin och för att förhindra smitta av covid-19 på arbetsplatser.

Arbetsförmedlingen har en viktig samhällsfunktion att fylla både nu under krisen och när vi ska jobba oss ur den. För det krävs en stabil myndighet med kompetenta medarbetare. För det krävs också att man finns närvarande i hela landet, för att fullgöra sina uppgifter, och för att samverka med andra aktörer för att de ska kunna fullgöra sina. För detta år gav regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att säkerställa ändamålsenlig lokal närvaro och likvärdig service i hela landet. I regleringsbrevet för 2021 tas nu nästa steg för att tydliggöra vad som måste fungera på orten.

Arbetsförmedlingen ska säkerställa goda möjligheter för arbetslösa att komma i kontakt med myndigheten och ge möjlighet att boka fysiska möten vid behov. Det är också viktigt att säkerställa samverkan med kommunerna och andra aktörer, både på strategisk nivå och operativt kring den enskilda arbetslösas behov. Det måste finnas tydligt definierade och väl fungerande kontaktvägar i varje kommun, och lokala projekt i samverkan ska främjas. Regeringen vill också att Arbetsförmedlingen säkerställer god kunskap om lokal och regional arbetsmarknad och ändamålsenliga arbetsgivarkontakter. Arbetsförmedlingen ska även beskriva hur myndigheten ska kunna öka den fysiska närvaron i glesbygdskommuner. En statlig, nationellt sammanhållen arbetsmarknadspolitik kräver en regional och lokal närvaro.

Med förhoppningen att det nya året innebär en ljusning, med vaccin, minskad smittspridning och ett förbättrat läge på arbetsmarknaden, vill jag önska er en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Eva Nordmark
Arbetsmarknadsminister

 

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringen har skjutit till resurser till sjukvård och äldreomsorg. Jobb och företag har räddats genom krisåtgärder. Regeringen följer fortsatt utvecklingen av coronaviruset och covid-19 noga och arbetar med att begränsa smittspridningen och samtidigt bygga upp ett samhälle som är starkare och mer hållbart än innan krisen.

Ta del av regeringens arbete med coronapandemin

Om jobb och arbetsmarknad med anledning av covid-19

Läs mer om regeringens beslut och åtgärder för jobb, anställda och arbetssökande med anledning av coronapandemin.

Om jobb och arbetsmarknad med anledning av covid-19

   
 

Nyheter i korthet - coronapandemin

Uppdrag för att undvika smittspridning på arbetsplatser

Regeringen har beslutat att ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att i samråd med Folkhälsomyndigheten skyndsamt ta fram en vägledning till arbetsmiljöarbetet under pandemin och för att förhindra smitta av covid-19 på arbetsplatser.

Uppdrag för att undvika smittspridning på arbetsplatser

Ta del av uppdraget till Arbetsmiljöverket

Uppdrag att analysera långa handläggningstider hos vissa a-kassor

Regeringen har beslutat att ge Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, ett uppdrag med anledning av de långa handläggningstiderna hos vissa a-kassor under 2020. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Uppdrag att analysera långa handläggningstider hos vissa a-kassor

Uppdrag om förutsättningar för arbete hemifrån

Regeringen har beslutat att ge Myndigheten för arbetsmiljökunskap i uppdrag att kartlägga och analysera förutsättningar som finns för arbete hemifrån under pandemin. Myndigheten får även i uppdrag att kartlägga och analysera hur arbete hemifrån påverkar arbetstagarnas arbetsmiljö.

Uppdrag om förutsättningar för arbete hemifrån

Ta del av uppdraget till Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Dialog med Funktionshinderdelegationen om covid-19

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, socialminister Lena Hallengren och regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh diskuterade coronapandemin, reformeringen av Arbetsförmedlingen och en god och nära vård med Funktionshinderdelegationen på ett digitalt möte den 9 december.

Dialog med Funktionshinderdelegationen om covid-19

Övriga nyheter i korthet

Statsministern och arbetsmarknadsministern kommenterade beskedet från arbetsmarknadens parter

Statsminister Stefan Löfven på skärm och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i en talarstol på pressträff.

Statsminister Stefan Löfven och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark på pressträff den 4 december. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Den 4 december kommenterade statsminister Stefan Löfven och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark beskedet från arbetsmarknadens parter. Du kan se pressträffen i efterhand på regeringens hemsida.

Statsministern och arbetsmarknadsministern kommenterar beskedet från arbetsmarknadens parter

Uppdrag om lokal närvaro till Arbetsförmedlingen

Regeringen har beslutat om regleringsbrevet för Arbetsförmedlingen för 2021. Myndigheten får bland annat i uppdrag att säkerställa en ändamålsenlig lokal närvaro och en likvärdig service i hela landet.

Uppdrag om lokal närvaro till Arbetsförmedlingen

”Lönebildningen är en fråga som bäst hanteras på nationell nivå”

Den 8 december publicerades en debattartikel om EU-kommissionens förslag om minimilöner av arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i Svenska Dagbladet.

”Lönebildningen är en fråga som bäst hanteras på nationell nivå”

 

Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige 

Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation. I forsknings- och innovationspropositionen Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige presenterar regeringen satsningar för att lösa fem övergripande globala samhällsutmaningar som ligger i linje med Agenda 2030. Kompetensförsörjning och arbetsliv är en av utmaningarna. Regeringen satsar på sex nya nationella forskningsprogram och ett av dem är segregation. Dessutom förstärks fem befintliga program och där ingår arbetslivsforskning.

Ett starkt samhälle för att möta samhällsutmaningarna

 

Regeringen höjer schablonersättningarna till kommuner och regioner

Regeringen har beslutat att höja den statliga schablonersättningen till kommuner för mottagandet av nyanlända och schablonersättningen till regioner för hälsoundersökningar. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2021.

Regeringen höjer schablonersättningarna till kommuner och regioner

Välfärdens medarbetare i fokus på Välfärdskommissionens fjärde möte

Den 2 december kom Välfärdskommissionen överens om sex nya åtgärdsförslag som ska förbättra kompetensförsörjningen och arbetsmiljön i välfärden. Det innebär att Välfärdskommissionen nu har presenterat sammanlagt sexton förslag.

Välfärdskommissionens sex nya åtgärdsförslag

Ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete

Regeringen beslutade den 17 december om en ny förordning som reglerar möjligheterna för arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete att också få ersättning för kostnader för kompetensinsatser som anordnas inom ramen för den tid som frigörs vid korttidsarbete. Syftet är att underlätta möjligheterna att i samband med korttidsarbete genomföra insatser som syftar till att höja eller validera kompetensen hos arbetstagare.

Ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete

Fler i arbete viktigt för att minska segregationen

Glada ungdomar i solnedgång i en stad. Bilden är samma som framsidan på regeringens handlingsplan mot segregation.

Foto: Folio/Maskot

Regeringen har beslutat om handlingsplanen Ett Sverige som håller ihop - Regeringens insatser för minskad segregation och goda livschanser för alla. Arbetsmarknad är ett prioriterat område i regeringens arbete mot segregation.

Fler i arbete viktigt för att minska segregationen

Läs regeringens handlingsplan mot segregation

Delbetänkande om förändringar i diskrimineringslagen

Den 15 december tog jämställdhetsminister Åsa Lindhagen emot delbetänkandet Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen från utredningen om vissa frågor i diskrimineringslagen. Utredningen har bland annat tittat på om tillsynen över skyldigheter för arbetsgivare att arbeta främjande och förebyggande mot diskriminering är ändamålsenlig.

Åsa Lindhagen tar emot delbetänkande om förändringar i diskrimineringslagen

Maxtiden för extratjänster och introduktionsjobb förlängs

Regeringen har beslutat att maxtiden för extratjänster, introduktionsjobb och stöd till start av näringsverksamhet förlängs ytterligare. I samband med vårändringsbudgeten 2020 beslutade regeringen att maxtiden för extratjänster och introduktionsjobb tillfälligt under 2020 skulle förlängas med 12 månader. Regeringen har nu beslutat att dessa förändringar ska förlängas fram till och med den 31 december 2021.

Maxtiden för extratjänster och introduktionsjobb förlängs

Uppdrag om statliga praktikplatser förlängs

Regeringen har beslutat att förlänga det uppdrag som 2016 gavs till flertalet myndigheter att tillhandahålla praktikplatser åt arbetssökande med funktionsnedsättning och till nyanlända arbetssökande.

Uppdrag om statliga praktikplatser förlängs

Ta del av det förlängda uppdraget om statliga praktikplatser

Delegationen för senior arbetskraft överlämnar sitt slutbetänkande

Den 30 november överlämnade delegationen för senior arbetskraft sitt slutbetänkande till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. 23 underlagsrapporter ligger till grund för betänkandet Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre (SOU 2020:69).

Delegationen för senior arbetskraft överlämnar sitt slutbetänkande

SOU 2020:69

 

Rättsliga dokument

Tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter för 19–23-åringar

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för 19–23-åringar. En nedsättning av arbetsgivaravgifterna skulle enligt förslaget motverka de negativa effekterna för unga på arbetsmarknaden och samtidigt förbättra möjligheterna för företag att behålla och nyanställa personal. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 april 2021 och ska gälla till den 31 mars 2023.

Ta del av lagrådsremissen

Genomförande av balansdirektivet – balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare

Utredningen om genomförande av direktivet om balans mellan arbete och privatliv överlämnade den 15 december sitt betänkande till regeringen. Den 18 december skickades betänkandet på remiss.

SOU 2020:81

Ta del av remissen

 

Sociala medier
 

Följ Arbetsmarknadsdepartementet på Twitter.
 
Prenumerera på innehåll via e-post från regeringen.se.

Kontakt
 

Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel 08-405 10 00
 

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du att Arbetsmarknadsdepartementet registrerar namn och e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet till dig. Dina personuppgifter överförs till vårt personuppgiftsbiträde i syfte att administrera utskick till dig via e-post. Uppgifterna används enbart för detta ändamål. Vi sparar namn och e-postadress så länge du är prenumerant. Du kan när du vill avsluta din prenumeration. Det gör du genom länken nedan.
Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet!
Do not click this link

Skickat med Paloma