Karolinska Institutet - Forskarutbildningsnytt

Nr 7, 28 november 2018

An English version follows below

 

Läs brevet i din webbläsare

Tipsa en kollega om brevet

DEKANEN HAR ORDET

 

Hej!

Styrelsen för forskarutbildning (FUS) har nu beslutat om beviljande av KID-anslag till 60 doktorandprojekt efter evaluering enligt den nya 2-stegsprocessen. Enligt vittnesmål från deltagande bedömargrupper har processen varit bra och även medverkat till tvärvetenskaplig förståelse mellan olika ämnesområden.

 

 

I den översyn som gjorts på KI i samband med tillsynsbeslut från Universitetskanslersämbetet och i arbetet med ny antagningsprocess har FUS beslutat att tills vidare avstå från att utlysa medel inom CSTP. FUS har nu tillsatt en arbetsgrupp för att undersöka hur vi på andra sätt kan uppnå de mål som detta finansieringsprogram har, bl.a. att stimulera forskningsintresserade studenter inom KI:s professionsutbildningar till en tidig start i forskarutbildningsstudier.

Tidsplanen för introduktionen av det digitala systemet för den individuella studieplanen - ISP-systemet - blir något modifierad genom att några institutioner i taget blir ’testpiloter’ och en successiv introduktion tills alla institutioner är med. Som jag tidigare beskrivit är det nyantagna doktorander som introduceras först, och därefter de som varit doktorander längre tid och redan har en ISP.

Jag vill också passa på att göra reklam för konferensen i vår om Universitet för en hållbar utveckling där alla är välkomna (studenter, lärare/forskare och andra yrkesgrupper) lördag den 30 mars 2019. Det preliminära programmet ser mycket spännande ut, och jag rekommenderar varmt att ni bokar in konferensen redan nu i kalendern.

Nedan finns information om många andra aktuella forskarutbildningshändelser.

Har du synpunkter och idéer om hur vi kan fortsätta att utveckla forskarutbildningen? – Maila gärna!

Marianne Schultzberg
Dekan för forskarutbildning

AKTUELLT

 
 

Nya löner för doktorander

Från och med den 1 november 2018 gäller en ny lönestege för doktorandanställningar.

Miniminivåerna för försörjning av doktorander på externa stipendier följer kollektivavtalen och räknas alltid upp i samband med nya avtal.

 

Successiv implementering av ISP-systemet

Alla doktorander ska ha en individuell studieplan (ISP). En genomarbetad ISP innebär att förväntningarna blir tydliga och därmed att det finns goda förutsättningar för bra handledning och en forskarutbildning av hög kvalitet. Nu införs ett digitalt verktyg för individuella studieplaner, s.k. ISP-systemet.

Implementeringen av systemet kommer att göras successivt. Följande fyra institutioner kommer att ingå i en pilot: Inst. för klinisk neurovetenskap, inst. för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, inst. för kvinnor och barns hälsa samt inst. för medicin Solna. Det är endast nya doktorander som involveras i detta skede och alla berörda kommer att erbjudas utbildning och handledning.

Implementering för övriga institutioner kommer att beslutas efter återkoppling från pilotinstitutionerna.

Notera att detta är en förändring jämfört med den tidplan som kommunicerats tidigare.

Läs mer på medarbetarportalen.

 

Introduktion för doktorander

Samtliga doktorander ska genomgå KI:s introduktion till utbildning på forskarnivå under första året efter antagning. Observera att doktoranden själv måste gå in och anmäla sig.

Mer information om introduktionen samt anmälan till vårens introduktionstillfällen

 

Ingen utlysning inom Clinical Science Training Programme (CSTP)

Styrelsen för forskarutbildning har utsett en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag på alternativa satsningar med samma syfte som CSTP, eftersom det även fortsättningsvis är angeläget att stödja forskningsintresserade studenter vid KI. CSTP-medel i sin nuvarande kommer inte att utlysas.

Läs mer på medarbetarportalen.

 

Ansök till den nationella forskarskolan i klinisk och translationell cancerforskning (NatiOn)

Syftet är att erbjuda ett skräddarsytt paket av forskarutbildningskurser som kunskapsbas för framtida kliniska forskare inom cancerområdet.

Ansök senast den 31 januari 2019.

Mer information och ansökan

 

Ansök till forskarskolan ”School of Health Innovation”

Forskarskolan ”School of Health Innovation” arrangeras för tredje gången och består av två kurser som söks var för sig. Den första kursen som består av 9 heldagar med inspiration, innovation och företagskunskap, är nu öppen för ansökningar från postdoktorer och doktorander vid KI. Kostnad för resa och boende för att delta på de kursmoduler som hålls i Norge ingår. Ansök senast den 21 december 2018.

Mer information och ansökan

 

KI:s tematiska forskarutbildningsprogram

KI:s tematiska forskarutbildningsprogram erbjuder ett övergripande utbud av kurser och lärandeaktiviteter för doktorander inom olika forskningsområden:

Allergi, immunologi och inflammation
Cellbiologi och genetik
Epidemiologi
Folkhälsovetenskap
Infektionsbiologi och global hälsa
Kardiovaskulär forskning
Metabolism och endokrinologi
Miljöfaktorer och hälsa
Neurovetenskap
Tumörbiologi och onkologi
Utveckling och regeneration
Vårdvetenskap
 

Doktorander kan när som helst per mejl anmäla sitt intresse för ett eller flera forskarutbildningsprogram för att få information om kurser och aktiviteter inom forskningsområdet.

 

Tillgång till antiplagieringsverktyget iThenticate med KI-login

För att se till att plagiat inte förekommer i avhandlingar vid KI utförs bl.a. en systematisk plagiatgranskning av ramberättelser efter offentliggörandet genom elektronisk ”spikning”. Som en del i doktorandens lärande kan doktorander och handledare på KI själva granska utkast på ramberättelsen genom att logga in i antiplagieringsverktyget iThenticate med sitt KI-login.

Information om systematisk plagiatgranskning av ramberättelser och antiplagieringsverktyget iThenticate

 

Ansök till forskarhandledarutbildning – grundkurs

Syftet med grundkursen i forskarhandledning är att förbereda deltagarna för handledarrollen och ge kunskap och insikt i det ansvar som uppdraget omfattar. Kursen som ges den 13 – 16 maj 2019 är nu öppen för ansökningar.

Ansök senast den 25 februari 2019

 

Anvisningar för studentinflytande

KI fick i somras kritik av Universitetskanslersämbetet avseende studentinflytandet, d.v.s. studenternas rätt att delta i beslut och beredning som rör utbildning eller studenternas situation. För att underlätta regelefterlevnaden när det gäller studentinflytandet har KI tagit fram Anvisningar för studentinflytande på KI som gäller från 1 januari 2019.

Med utbildning och student avses alla tre utbildningsnivåer, d.v.s. grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Samtliga studentrepresentanter, även doktorander, ska utses av studentkåren.

 

Ledamöter i Kommittéen för forskarutbildning från 1 januari 2019

Den 1 januari 2019 träder en ny ledningsorganisation i kraft på KI och de tre verksamhetsstyrelserna kommer delvis övergå i tre kommittéer under en fakultetsnämnd.

Den nya Kommittén för utbildning på forskarnivå från 1 januari består av ordförande (tillika vicerektor för forskarutbildning) Robert Harris, vice ordförande Erika Franzén, lärarrepresentanter Catharina Larsson, Helena Karlström, Kent Jardemark, Lena Palmberg, Lennart Brodin och Nico Dantuma, samt tre studentrepresentanter (de senare ska utses av Medicinska Föreningen).

Lärarrepresentanter i fakultetsnämnd och kommittéer samt ledamöter i fakultetsrådet

KALENDERHÄNDELSER

 
 

Seminarier och workshops för doktorander

Workshop: Att skriva litteraturöversikten till din halvtidssammanfattning, den 29 november kl. 13.00 – 16.00 i Hypofysen 1, Universitetsbiblioteket, KI campus Flemingsberg.

Workshop: Skapa en publikationslista och skaffa dina siffror (t.ex. H-index, ORCID, Journal Impact Factor), den 17 december kl. 13.00 – 14.30 i Hypofysen 1, Universitetsbiblioteket, KI campus Flemingsberg.

Workshop: Skapa en publikationslista och skaffa dina siffror (t.ex. H-index, ORCID, Journal Impact Factor), den 18 december kl. 10.00 – 11.30 i Synapsen 2, Universitetsbiblioteket, KI campus Solna.

 

Universitet för en hållbar utveckling – save the date

Vi har alla en roll att spela i förverkligandet av FN:s Agenda 2030 och dess globala mål för hållbar utveckling. Hur kan Sveriges högskolor och universitet bäst förbereda morgondagens ledare för att möta de globala utmaningarna? Lördag den 30 mars 2019 hålls en endagskonferens på KI för att diskutera bland annat detta.

Målgrupper för konferensen är studenter, lärare/forskare och andra yrkesgrupper som vill göra skillnad i genomförandet av de globala målen. Konferensen arrangeras av KI i samarbete med Göteborgs universitet och Kungl. Vetenskapsakademien. Mer information kommer i KI-kalendern inom kort.

 

FORSKARUTBILDNING PÅ WEBBEN

 

Du hittar viktig information om KI:s forskarutbildning på medarbetarportalen.
Ha gärna som vana att kontinuerligt surfa in på
forskarutbildningssidorna på webben.

Forskarutbildningsnytt riktar sig till personer med uppdrag inom KI:s forskarutbildning. Syftet är att informera om beslut fattade av Styrelsen för forskarutbildning samt om andra nyheter och praktiska detaljer som rör KI:s forskarutbildning.

Forskarutbildningsnytt skickas ut ungefär var femte vecka från Avdelningen för styrelsestöd och externa relationer på Karolinska Institutet.
Redaktör: Clara Ersson

Klicka här för att prenumerera

 

Klicka här för att avregistrera din adress

Karolinska Institutet - Doctoral Education News

No 7, 28 November 2018

 

Read the newsletter in your browser

Tell a colleague about this newsletter

A WORD FROM THE DEAN

 

Hi!

The Board of Doctoral Education (FUS) has now decided on KID grants for 60 new doctoral positions after evaluation according to the new 2-step process. I hear from the evaluation groups that this new process has been good and also contributed to broaden the understanding between different types of research areas.

 

During the recent review of KI´s admission process to doctoral education carried out in connection with the regulatory decision from the Swedish Higher Education Authority (UKÄ), FUS has decided to refrain from issuing CSTP funds until further notice. FUS has now appointed a working group to investigate possible alternative ways to reach the goals for this funding programme such as to stimulate an early start in doctoral education for students within KI´s education programmes that have an interest in research.

The time plan for the individual study plan – the ISP system – will be somewhat modified in such a way that a few departments will be “test pilots” with a gradual introduction of all departments. As already noted, the first to be introduced are newly admitted doctoral students, and those that have been doing their doctoral studies for some time and already have an ISP will be introduced subsequently.

I would like to put in a word for the conference University for a sustainable development that is planned for March 30, 2019, and open to everyone (students, teachers/researchers and other professions). The preliminary programme looks very interesting and I warmly recommend saving the date already now.

Please find information below on many doctoral education activities.

Do you have suggestions or ideas for further developing doctoral education at KI? Please send an email, or two!

Marianne Schultzberg
Dean of Doctoral Education

NEWS AND ANNOUNCEMENTS

 
 

New salaries for doctoral students

As of 1 November 2018, there is a new salary ladder for doctoral students on a doctoral studentship (”doktorandanställning”).

The minimum levels for the support of doctoral students on external scholarships are adjusted in agreement with the new salary ladder.

 

Gradual implementation of the ISP system

All doctoral students must have an individual study plan (ISP). An elaborate ISP means that expectations are clear and, therefore, creates good conditions for a doctoral education of high quality. KI is now introducing a digital tool for individual study plans, known as the ISP system.

Implementation of the system will be done gradually. The following four departments will be included in a pilot: Dep. of clinical neuroscience, Dep. of neurobiology, care sciences and society, Dep. of women and child health and Dep. of medicine, Solna. It's only new doctoral students who are involved at this stage and all concerned will be offered training and support.

After feedback from the pilot departments a decision will be made on how to continue the implementation.

Note that this is a change from the time plan communicated earlier.

Read more on the staff portal.

 

Introduction to doctoral education

All doctoral students have to participate in an introduction to doctoral education at KI within the first year after admission. The doctoral students have to register to the introduction themselves.

More information about the introduction and registration

 

No announcement of CSTP funding until further notice

The Board of Doctoral Education has appointed a working group assigned to develop proposals for alternative initiatives that fulfill the same purpose and/or target the same group as CSTP. CSTP has been an important programme contributing to stimulating research interest among KI:s students, and that is still an important objective for KI.

Read more on the staff portal.

 

Apply to NatiOn – the National research school in clinical and translational cancer research

The aim of the research school is to offer a tailored package of doctoral courses as a knowledge-base for future clinical researchers in the cancer field.

Deadline for applications: 31 January 2019.

More information about the research school and the application procedure

 

Apply to the research school "School of Health Innovation"

The “School of health innovation” runs for the third time and consists of two courses that you apply for separately. The first course, which brings you 9 full days of innovation, inspiration and business knowledge, is now open for applications from postdoctoral researchers and doctoral students at KI. The research school will cover travel and accommodation to course modules held in Norway. Deadline for applications: 21 December 2018.

More information about the research school and application procedure

 

KI’s thematic doctoral programmes

KI offers a number of thematic doctoral education programmes comprising an overarching range of courses and learning activities in different research fields:

Allergy, immunology and inflammation
Biology of infections and global health
Cardiovascular research
Cell biology and genetics
Development and regeneration
Environmental factors and health
Epidemiology
Health care sciences
Metabolism and endocrinology
Neuroscience
Public health science
Tumor biology and oncology
 

As a doctoral student you can at any time send an email to one or more doctoral programmes to be informed about the offered courses and activities.

 

Access to the iThenticate plagiarism detection tool with KI-login

To ensure that no plagiarism occurs in theses, KI runs systematic plagiarism checks of theses (in Swedish; ramberättelser) after they have been made public (after “nailing”). As a part of the learning process, doctoral students and their supervisors can login to the iThenticate plagiarism detection tool with their KI-login to run drafts of the thesis.

Information about systematic plagiarism checks of theses and the iThenticate plagiarism detection tool

 

Apply to the introductory doctoral supervision course

The aim of the course is to prepare participants for the role of supervisor and to provide insight into the responsibilities that it entails. The course held between 13 and 16 May 2019 is now open for applications.

Deadline for applications: 25 February 2019.

More information about the course and application procedure

 

Instructions for student influence

KI came under criticism from the Swedish Higher Education Authority last summer as regards student influence – i.e. the students’ right to be consulted in decision-making and drafting processes of relevance to education or student life. In order to facilitate compliance with the regulations on student influence, KI has produced a set of instructions, which will come into effect on 1 January 2019.

The above applies to all three levels of education (Bachelor, Master and Doctoral). All student representatives are to be union-appointed.

Instructions for student influence at KI (in Swedish, the document will be available in English shortly)

 

Faculty representatives in the Committee for Doctoral Education as of 1 January 2019

On 1 January 2019, a new management organisation will enter into force at KI, and the three faculty boards will partly be replaced by three committees under a faculty board.

The new Committee for Doctoral Education comprises of chair, as well as Deputy vice-president for doctoral education, Robert Harris, vice-chair Erika Franzén, faculty representatives Catharina Larsson, Helena Karlström, Kent Jardemark, Lena Palmberg, Lennart Brodin and Nico Dantuma, as well as three student representatives (the latter will be appointed by the student union, Medicinska Föreningen).

Faculty representatives in the Faculty Board and committees as well as the Faculty Council

CALENDAR EVENTS

 
 

Seminars and workshops for doctoral students

Workshop: Writing the literature review for your half-time summary on 29 November, 13.00 – 16.00, in Hypofysen 1, University Library, KI Campus Flemingsberg.

Workshop: Create your Publication list and get your numbers (e.g. H-index, ORCID, Journal Impact Factor) on 17 December, 13.00 – 14.30, in Hypofysen 1, University Library, KI Campus Flemingsberg.

Workshop: Create your Publication list and get your numbers (e.g. H-index, ORCID, Journal Impact Factor) on 18 December, 10.00 – 11.30, in Synapsen 2, University Library, KI Campus Solna.

 

Universities for a sustainable future – save the date

We all have a role to play in realising UN’s Agenda 2030 and its Sustainable Development Goals. How can Swedish colleges and universities best prepare the leaders of tomorrow to meet these global challenges? On Saturday 30 March 2019, a one-day conference will be held at KI to discuss these matters.

This conference is designed to engage students, teachers/ researchers and other professionals who want to make a difference in the implementation of the global goals. The conference is organised by KI in collaboration with the University of Gothenburg and the Royal Swedish Academy of Sciences. More information coming soon in the KI Calendar.

DOCTORAL EDUCATION AT THE WEB

 

You will find important information about doctoral education at KI on the staff website.
Please make a habit of visiting the doctoral education web pages regularly.

This is a newsletter addressed to persons involved in doctoral education at KI. The purpose is to inform about decisions by the Board of Doctoral Education as well as other news and practical details regarding doctoral education at KI.

Doctoral Education News is published by the Faculty Office and External Relations at Karolinska Institutet about every fifth week during the semesters.
Editor: Clara Ersson

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm
Tel: +46 8-524 800 00

 

Org.nr: 202100-2973
VAT. nr: SE202100297301

 
Karolinska Institutet

Click here to subscribe

 

Click here to unsubscribe

Postman