Karolinska Institutet - Forskarutbildningsnytt

Nr 8, 19 december 2018

An English version follows below

 

Läs brevet i din webbläsare

Tipsa en kollega om brevet

DEKANEN HAR ORDET

 

Hej!
Vi har nu fått ett efterlängtat besked från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) om att tillsynsärendet beträffande antagningsordningen och vår antagningsprocess är avslutat. Det betyder bl.a. att de ändringar vi har gjort i antagningen av nya doktorander var nödvändiga. Det riktas kritik mot att vi först fr.o.m. 1 januari 2019 kommer att granska alla sökande till utlysta doktorandtjänster för behörighet till utbildning på forskarnivå. Då ska man komma ihåg att varje år söker minst c:a 5 000 personer till de doktorandplatser som utlysts på KI.

 

Arbetet med att bibehålla en hög kvalitet i den nya antagningsprocessen, inklusive att skapa så hållbara rutiner som möjligt för granskningen av denna volym sökande, har varit omfattande. Jag vill tacka alla som bidragit till detta på institutionerna och KI centralt för utomordentligt fina insatser. Stort tack till studierektorer och administratörer för forskarutbildning på institutionerna också för förståelse och beredvillighet att ändra och anpassa rutinerna till den nya ordningen. Mycket har hänt under 2018, inte minst har 60 procent av alla anställda flyttat till andra lokaler, och att då även lägga om antagningsrutinerna är ytterligare en arbetsuppgift.

Vid sista mötet för Styrelsen för forskarutbildning (FUS) beslutades om utlysning av nya KID-anslag 2019, också enligt den nya 2-stegsprocessen. Efter utvärdering och erfarenheter av första omgången kommer en del detaljer att modifieras och förbättras. Utlysningen planeras starta i mitten av februari, dvs. lite tidigare än i år.

Syftet med det digitala systemet för den individuella studieplanen – ISP-systemet – är bland annat att bättre kunna följa upp att lärandemålen för utbildning på forskarnivå uppfylls. Systemet kommer att underlätta för doktorander att följa sin forskarutbildning och kunna ’bocka av’ vilka mål man uppnått. Det blir givetvis lättare även för handledare och studierektorer att följa progressen. Därför är det angeläget att komma igång med systemet, som redan är i bruk bland annat på KTH och Göteborgs universitet. Det som inte är helt genomfört är integrationen med Ladok3, vilket innebär att vi skjuter upp introduktionen av ISP-systemet lite till.

Jag vill återigen göra reklam för konferensen i vår om universitet för en hållbar utveckling där alla är välkomna lördagen den 30 mars 2019. Glöm inte att boka in konferensen redan nu i kalendern!

 

Dagarna går fort och årets slut närmar sig med stormsteg, och därmed även mandatperioden för FUS inklusive för dekan och prodekan för forskarutbildning. I en tillbakablick på dessa år finns mycket att tala om, och allra först vill jag säga att det varit både roligt och lärorikt, och att vi haft ett mycket fint samarbete inom styrelsen. Grunden till att KI har en forskarutbildning av hög kvalitet har lagts redan tidigare bl.a. genom tidigare ’generationer’ av styrelser, vilket inneburit att vi kunnat arbeta vidare med att ytterligare höja kvaliteten.

Mycket har hänt under den här senaste mandatperioden, vi har till exempel infört ’grönt ljus’ och en ny KID-process, genomfört en alumnundersökning, utökat antal platser i kliniska forskarskolor och forskar-AT, och så förstås omarbetat antagningsprocessen. Det är mycket glädjande att analysen av Exit Poll från två 4-årsperioder har visat på en ökad nöjdhet hos doktorander t.ex. vad gäller sina handledare och forskarutbildningen som helhet. Trots detta finns mer att göra och jag tror inte de som ska arbeta med forskarutbildning framöver kommer att bli sysslolösa:-).

Vårt sista styrelsemöte kändes vemodigt för mig – det har varit ett fantastiskt fint och roligt samarbete och mycket lärorikt och givande. Jag vill därför passa på att tacka alla er i styrelsen, både ni som varit med hela perioden och ni som varit med en del av perioden, och även alla er andra som på något sätt arbetar med forskarutbildning på KI för ett mycket gott samarbete och för ert engagemang! Och det gäller i högsta grad även våra mycket kompetenta samordnare, controllers och alla som arbetar inom universitetsförvaltningen med forskarutbildning här och internationellt – utan er skulle inget fungera! Tack!!

Slutligen önskar jag alla doktorander och alla er andra en fin julledighet samt en God Jul och ett Gott Nytt År!

Marianne Schultzberg
Dekan för forskarutbildning

Styrelsen för forskarutbildning (FUS) vid det sista mötet för styrelsen 14 december.

AKTUELLT

 

Utlysning av forskar-AT-medel

Forskar-AT är en möjlighet att få finansierad forskningstid under AT-utbildningen. Forskar-AT kan sökas både av doktorander på KI och av disputerade som har en aktiv forskningsverksamhet vid KI.

Utlysningsperiod för vårens utlysning är preliminärt: 15 februari - 5 mars 2019.

Mer information om forskar-AT och ansökningsprocessen

 

Utlysning av forskar-ST-medel

Forskar-ST kan sökas av doktorander på KI som samtidigt genomför sin ST-utbildning inom Stockholms läns landsting. Behörig att söka är doktorander som vid ansökningstillfället ännu inte genomfört sin halvtidskontroll samt har genomfört högst 42 godkända ST-månader.

Ansök mellan den 4 februari och den 18 mars 2019 .

Mer information om forskar-ST och ansökningsprocessen

 

Ansök till KI/SLL-forskarskolan för kliniker inom epidemiologi

Syftet med forskarskolan är att ge en fördjupad utbildning i framför allt kvantitativ forskningsmetodik till kliniskt aktiva doktorander.

Ansök senast den 12 mars 2019.

Mer information och ansökan

 

Ansök till KI/SLL-forskarskolan inom klinisk psykiatri

Syftet med forskarskolan är att ge kliniskt aktiva doktorander inom området psykiatri aktuell kunskap om mekanismer för uppkomst av psykiska sjukdomar och en fördjupad utbildning i forskningsmetodik med tonvikt på kvantitativ metodik inom området psykiatri.

Ansök senast den 12 mars 2019.

Mer information och ansökan

 

Ansök till den nationella forskarskolan i klinisk och translationell cancerforskning (NatiOn)

Syftet med forskarskolan är att erbjuda ett skräddarsytt paket av forskarutbildningskurser som kunskapsbas för framtida kliniska forskare inom cancerområdet.

Ansök senast den 31 januari 2019.

Mer information och ansökan

 

Ansök till forskarskolan ”School of Health Innovation”

Forskarskolan ”School of Health Innovation” arrangeras för tredje gången och består av två kurser som söks var för sig. Den första kursen som består av nio heldagar med inspiration, innovation och företagskunskap, är nu öppen för ansökningar från postdoktorer och doktorander vid KI. Kostnad för resa och boende för att delta på de kursmoduler som hålls i Norge ingår. Ansök senast den 21 december 2018.

Mer information och ansökan

 

KI resebidrag 2019 (period 1)

Snart kan du ansöka om bidrag för resor med utresedatum mellan 1 april och 30 september 2019. Ansökan görs i KI Prisma under ansökningsperioden 8 – 22 januari kl. 14.00.

Mer information om KI:s resebidrag

 

Axel Hirsch resebidrag för kirurger

KI utlyser Axel Hirsch resebidrag för resor med utresedatum mellan 1 april och 30 september 2019. Ansökan görs i KI Prisma under ansökningsperioden 8 – 22 januari kl. 14.00.

Mer information om resebidraget

 

Utlysning av bidrag för virusforskning

KI utlyser härmed rese- och forskningsbidrag ur stiftelsen för virusforskning. Ansökan görs i KI Prisma under ansökningsperioden 8 – 22 januari kl. 14.00.

Mer om ansökan

 

Utlysning av bidrag från Fernströms stiftelse till medicinsk forskning

Erik och Edith Fernströms stiftelse utlyser härmed forskningsbidrag för medicinsk forskning. Ansökan görs i KI Prisma under ansökningsperioden 8 – 22 januari kl. 14.00.

Mer om ansökan

 

Ny styrelse för doktorandsektionen

Medicinska föreningen har utsett en ny styrelse för doktorandsektionen för 2019. Den nya styrelsen består av ordförande Qiaoli Wang, vice ordförande Mirco Martino, samt ledamöter Hannes Eichner, Sebastian Ols, Susanne Neumann, Chenhong Lin, Henna Salo, Johanna Wolfsberger, Marco Mandolesi, Yildiz Kelahmetoglu, Anna Huguet Ninou och Elena DiMartino.

Mer information om doktorandsektionen på Medicinska föreningen

 

Ansök till forskarhandledarutbildning – grundkurs

Syftet med grundkursen i forskarhandledning är att förbereda deltagarna för handledarrollen och ge kunskap och insikt i det ansvar som uppdraget omfattar. Kursen som ges den 13 – 16 maj 2019 är nu öppen för ansökningar.

Ansök senast den 25 februari 2019

 

För kursgivare av forskarutbildningskurser - deadlines inför kurskatalogen höstterminen 2019

Sista dag att skicka in en ny eller reviderad kursplan (för granskning) för forskarutbildningskurser som ska ges höstterminen 2019 är 22 februari. Samma datum gäller för ansökan om kursmedel för kurser som inte ges inom ett forskarutbildningsprogram. Sista dag för att lägga in ett kurstillfälle i KIWAS för höstterminen 2019 är 15 mars.
Kontakta aktuellt forskarutbildningsprogram eller central handläggare innan du lägger in en ny kursplan i KIWAS.

Mer information om deadlines

Anordna forskarutbildningskurser

Frågor kring forskarutbildningskurser kan ställas till: doctoralcourses@ki.se

 

Ladok-rapportering för forskarutbildning inför årsredovisningen

Ladok-administratörerna på institutionerna ska senast fredag den 11 januari ha lagt in fullständiga uppgifter i Ladok om doktorander antagna under andra halvåret 2018. Även uppgifter om definitiv studieaktivitet och -finansiering för institutionens alla doktorander ska vara inlagda i Ladok. Tänk på att det även gäller för dem som disputerat/avlagt licentiatexamen under andra halvåret av 2018.

Mer detaljerad information skickades ut till Ladok-administratörerna per e-post onsdagen den 12 december.

 

KALENDERHÄNDELSER

 

Mångfald och inkludering i akademin: Hur kan vi motarbeta rasism, sexism och vithetsprivilegier?

Välkommen till en öppen föreläsning 6 februari kl 13 –15 med docent Paula Mählck. Hon talar utifrån sin forskning om internationalisering och jämlikhet bland studenter och anställda i svensk akademi. Hon kommer också att ge exempel på pedagogiska strategier som kan användas för att förändra ojämlikhet inom ramen för forskning, utbildning och undervisning. Föreläsningen hålls på Campus Solna, sal Karolina, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A. Den hålls på engelska och är öppen för alla studenter och anställda. Vi bjuder på fika!

Anmälan senast den 1 februari

Kontakt: Ulrika Helldén

 

FORSKARUTBILDNING PÅ WEBBEN

 

Du hittar viktig information om KI:s forskarutbildning på medarbetarportalen.
Ha gärna som vana att kontinuerligt surfa in på
forskarutbildningssidorna på webben.

Forskarutbildningsnytt riktar sig till personer med uppdrag inom KI:s forskarutbildning. Syftet är att informera om beslut fattade av Styrelsen för forskarutbildning samt om andra nyheter och praktiska detaljer som rör KI:s forskarutbildning.

Forskarutbildningsnytt skickas ut ungefär var femte vecka från Avdelningen för styrelsestöd och externa relationer på Karolinska Institutet.
Redaktör: Clara Ersson

Klicka här för att prenumerera

 

Klicka här för att avregistrera din adress

Karolinska Institutet - Doctoral Education News

No 8, 19 December 2018

 

Read the newsletter in your browser

Tell a colleague about this newsletter

A WORD FROM THE DEAN

 

Hi!
We have now received a response from the Swedish Higher Education Authority (UKÄ) that the inspection case regarding the admission regulation and our admission process has been terminated. This means e.g. that the changes we have performed in the process for admission of new doctoral students were necessary. Some critique is raised regarding the fact that evaluation of the eligibility of all applicants for doctoral education has not been implemented yet (will be done from January 1, 2019). It is important to remember that there are at least 5,000 applicants each year for the doctoral positions advertised by KI.

 

To keep the high quality in the new admission process, including creating sustainable routines for the evaluation of eligibility for this large volume of applicants, has been extensive. I would like to thank everyone that has contributed to this at the departments and KI centrally for excellent work! Directors of doctoral studies and administrators for doctoral education - Thank you so much for your understanding and willingness to change and adapt the routines to the new admission process! Many things took place during 2018, not least that 60% of the staff moved to new buildings within KI, and to change the admission routines means yet another task.

At the last meeting for the Board of Doctoral Education (FUS) it was decided to advertise the call for new KID grants for 2019, also according to the new 2-step process. After evaluation and experiences from the first round this year, some details will be modified and improved. The call is planned to start in the middle of February, i.e. somewhat earlier than this year.

The aim of the digital system for the individual study plan – the ISP-system – is e.g. to improve follow-up of the learning goals for education at the doctoral level. The aim is to facilitate for doctoral students to follow their doctoral education and be able to ‘tick-off’ each achieved goal, and of course it will also be easier for supervisors and Directors of doctoral studies to follow the progress. Therefore, it is desirable to get started with the system, which is already in use at KTH Royal Institute of Technology and the University of Gothenburg. The integration with Ladok3 is not yet fully achieved and we therefore postpone the introduction somewhat.

Again, I would like to put in a word for the conference on University for a sustainable development that is planned for March 30, 2019, and open to everyone. Don’t forget to save the date!

 

Time passes quickly and the end of the year is approaching, and with that also the mandate for FUS including the dean and pro-dean of doctoral education. Looking back on these years, there are many things to bring up, and first I would like to say that I have learnt a lot and that it has been a very nice collaborative work in the board. The basis for the high quality of the doctoral education at KI was laid earlier including by the work of earlier ‘generations’ of boards, enabling us to continue to further improve the quality.

A lot has happened during the last mandate, e.g. the introduction of ‘green light’ and a new KID-process, carrying out an alumni investigation, increasing the number of places in the clinical research schools and research internships ("forskar-AT), and of course the revised admission procedure. It makes me very happy that the analysis of Exit Polls from two 4-year periods has shown an increased satisfaction among doctoral students e.g. regarding their supervisors and doctoral education in general. In spite of this, there is more to do, and I don’t believe that those working for doctoral education in the future will be out of work:-).

Our last board meeting was somewhat tinged with sadness for me – it has been an extremely nice and fun collaboration, and so educational and rewarding. I thus want to take the opportunity to thank everyone in the board, including those of you that have participated the entire period or part of it, and of course all of you that work with doctoral education at KI in different ways. Thank you all for good collaboration and for your engagement! And this certainly concerns all our coordinators and controllers and everyone that works within the university management with doctoral education here and internationally – without you nothing would work! Thank you!!

Finally, I wish all doctoral students and everyone else a nice holiday season and a Merry Christmas and a Happy New Year!

Warm regards,

Marianne Schultzberg
Dean of Doctoral Education

The Board of Doctoral Education at the last meeting of the board the 14 December.

NEWS AND ANNOUNCEMENTS

 
 

Announcement of "forskar-AT-medel"

”Forskar-AT” is a programme for financing research during your AT-training. Both doctoral students at KI and PhDs that perform research at KI may apply. Application period is 15 February – 5 March 2019.

More information about “forskar-AT” and the application procedure

 

Announcement of "forskar-ST-medel"

”Forskar-ST” is a programme for financing research during the residency (in Swedish ST-utbildning). To apply you have to be a doctoral student at KI (not yet having performed your half-time review when you apply) as well as a physician performing your residency within the Stockholm county council (having performed maximally 42 months of your residency). You are welcome to apply between 4 February and 18 March 2019.

More information about “forskar-ST” and the application procedure

 

Apply to the KI/SLL research school for clinicians in epidemiology

The aim of the research school is to give an in-depth education in quantitative research methods, to doctoral students active in the clinic with a large interest for research.

Deadline for applications: 12 March 2019.

More information about the research school and the application procedure

 

Apply to the KI/SLL research school in clinical psychiatry

The aim of the research school is to provide clinically active doctoral students with up-to-date knowledge about mechanisms behind psychiatric disorders and give an in-depth education in quantitative research methods within the field of psychiatry.

Deadline for applications: 12 March 2019.

More information about the research school and the application procedure

 

Apply to NatiOn – the National research school in clinical and translational cancer research

The aim of the research school is to offer a tailored package of doctoral courses as a knowledge-base for future clinical researchers in the cancer field.

Deadline for applications: 31 January 2019.

More information about the research school and the application procedure

 

Apply to the research school "School of Health Innovation"

The “School of health innovation” runs for the third time and consists of two courses that you apply for separately. The first course, which brings you nine full days of innovation, inspiration and business knowledge, is now open for applications from postdoctoral researchers and doctoral students at KI. The research school will cover travel and accommodation to course modules held in Norway.

Deadline for applications: 21 December 2018.

More information about the research school and application procedure

 

KI Travel Grant 2019 (period 1)

KI invites applications for funding from the KI Travel Grant for period 1, 2019. The departure date must be between 1 April and 30 September 2019. The application form will be available through KI Prisma during the application period, 8 – 22 January. (The application period closes 2 p.m.)

More about KI Travel Grant

 

Axel Hirsch Travel Grant for Surgeons 2019 (period 1)

KI invites applications for funding from Axel Hirsch Travel Grant for Surgeons. The departure date must be between 1 April and 30 September. The application form will be available through KI Prisma during the application period, 8 – 22 January. (The application period closes 2 p.m.)

More about Axel Hirsch Travel Grant

 

Grants from the Foundation for Virus Research

KI invites applications for travel- and research grants from the Foundation for Virus Research, whose purpose is to promote research at Karolinska Institutet in the field of virology. The application form will be available through KI Prisma during the application period, 8 – 22 January. (The application period closes 2 p.m.)

More about the KI Foundation for Virus Research

 

Grants from the Fernström Foundation for Medical Research

Erik and Edith Fernström Foundation hereby invites applications for scholarships to conduct medical research. The application form will be available through KI Prisma during the application period, 8 – 22 January. (The application period closes 2 p.m.)

More about the Fernström Foundation för Medical Research

 

New board for the doctoral students’ association

The new board consists of chairperson Qiaoli Wang, vice chairperson Mirco Martino as well as board members: Hannes Eichner, Sebastian Ols, Susanne Neumann, Chenhong Lin, Henna Salo, Johanna Wolfsberger, Marco Mandolesi, Yildiz Kelahmetoglu, Anna Huguet Ninou and Elena DiMartino.

More information about the doctoral students’ association at Medicinska Föreningen

 

Apply to the introductory doctoral supervision course

The aim of the course is to prepare participants for the role of supervisor and to provide insight into the responsibilities that it entails. The course held between 13 and 16 May 2019 is now open for applications.

Deadline for applications: 25 February 2019.

More information about the course and application procedure

 

For course directors – deadlines for the autumn semester 2019 course catalogue

Deadline for submitting a new or revised syllabus (for review) for doctoral courses autumn 2019 is 22 February. The same date applies to applications for funding of courses that are not given within any of the doctoral education programmes. Deadline for entering a course occasion in KIWAS for the autumn semester 2019 is 15 March. Please contact an appropriate doctoral education programme (or several) or the central administrative officer before entering a new course syllabus in KIWAS.

More information about deadlines

Arranging doctoral courses

Questions regarding doctoral courses can be sent to: doctoralcourses@ki.se

 

Ladok-registration for doctoral education

The Ladok administrators at the departments are to register in Ladok all doctoral students admitted during the last 6 months of 2018 as well as the activity and financing for all doctoral students. Deadline 11 January 2019. This also applies to those that have defended their doctoral or licentiate thesis during the last 6 months of 2018.

More detailed information was sent to the Ladok administrators via e-mail on 12 December.

 

CALENDAR EVENTS

 

Equality, diversity and inclusion: How can we challenge racism, sexism and white privilege in the academy?

Welcome to a public lecture on 6 February, 3 pm, where associate professor Paula Mählck will talk on her research on internationalisation and equality among students and staff in Swedish Academia. She will also give examples of pedagogical practices that can be used to challenge inequality in research collaboration, course syllabi, and teaching. The lecture is held in English and open for both students and staff and held at Campus Solna, lecture hall Karolina, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 A. Complementary coffee and snacks will be served!

Last day for registration is 1 February

Contact person: Ulrika Helldén

 

DOCTORAL EDUCATION AT THE WEB

 

You will find important information about doctoral education at KI on the staff website.
Please make a habit of visiting the doctoral education web pages regularly.

This is a newsletter addressed to persons involved in doctoral education at KI. The purpose is to inform about decisions by the Board of Doctoral Education as well as other news and practical details regarding doctoral education at KI.

Doctoral Education News is published by the Faculty Office and External Relations at Karolinska Institutet about every fifth week during the semesters.
Editor: Clara Ersson

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm
Tel: +46 8-524 800 00

 

Org.nr: 202100-2973
VAT. nr: SE202100297301

 
Karolinska Institutet

Click here to subscribe

 

Click here to unsubscribe

Postman