Karolinska Institutet - Forskarutbildningsnytt

Nr 2, 19 mars 2019

An English version follows below

 

Läs brevet i din webbläsare

Tipsa en kollega om brevet

VICEREKTOR HAR ORDET

 

With the new KI strategy 2030 in its last stages of preparation, I am looking forward to discussing strategic considerations within the Faculty Board. Until then we continue our ongoing work regarding doctoral education, and I hope that many of you took the recent opportunity to apply for KID financing. KID is just one of the many successful activities we conduct, and I look forward to a ‘brainstorming’ session about KID at a future meeting with the Committee for Doctoral Education. We have introduced a novel ‘brainstorming’ session during each committee meeting, focusing on different aspects of doctoral education each time, in order to explore the possibility of further developing these doctoral education activities.

 

This brainstorming is an example of a new tradition we are creating. The way doctoral education is conducted is ever-changing, and in particular its increased internationalization presents us with new challenges that require adaptation. So finding a good balance between old and new traditions should be an efficient strategy. My major aim is not to create new rules and regulations, however, but rather to fully implement existing ones, and we are currently working to improve the information we provide you to assist you to this purpose.

Later this week I will be attending the ORPHEUS annual conference in Dublin, the largest gathering for doctoral education in Europe. It will be a pleasure to represent KI at this meeting, and to be able to report on our continued efforts to maintain the high standard of doctoral education we offer – thanks to your good work.

Robert Harris
Vicerektor för forskarutbildning

AKTUELLT

 

Resebidrag för forskningsvistelser för doktorander

KI utlyser resebidrag för doktorander för vistelse vid lärosäte eller forskningsinstitution utanför Sverige under perioden maj 2019 – juni 2020.

Ansökan görs i KI Prisma under ansökningsperioden 2 – 16 april kl. 14.00.

Mer information om KI:s resebidrag för doktorander

 

KI resebidrag 2019 (period 2)

KI utlyser resebidrag för doktorander och forskare för resor med utresedatum mellan 1 juli och 31 december 2019. Ansökan görs i KI Prisma under ansökningsperioden 2 – 16 april kl. 14.00.

Mer information om KI:s resebidrag

 

Stöd till doktorander

Det finns olika sorters stödfunktioner för doktorander på KI. Du hittar information om detta på medarbetarportalen.

 

Enkät från studentkåren i Lund: Vad förväntar sig doktorander av sin utbildning?

Varje år träffas representanter från de medicinska fakulteterna i Sverige för att diskutera olika aspekter av forskarutbildning inom medicin och hälsovetenskap. Vid årets möte kommer studentkåren i Lund att informera om vad doktorander förväntar sig av sin utbildning.

Du som är doktorand: Framför dina synpunkter genom att svara på enkäten ”The expectations of the education” senast den 22 mars.

 

Forskarhandledarutbildning – grundkurs

Syftet med grundkursen i forskarhandledning är att förbereda deltagarna för handledarrollen och ge kunskap och insikt i det ansvar som uppdraget omfattar. Kursen som ges den 9 – 12 september 2019 är öppen för ansökningar.

Ansök senast den 17 maj 2019

 

Pedagogikkurs för forskarhandledare hösten 2019

Kursen Pedagogik för forskarhandledare är en fortsättningskurs inom pedagogik som syftar till att utveckla förståelse för doktoranders lärande och på pedagogiken i forskarhandledningsprocessen.

Ansök senast den 17 maj 2019

 

Ledarskapskurs för forskargruppsledare

Ledarskapskursen för forskargruppsledare syftar till att stärka det vetenskapliga ledarskapet på forskargruppsnivå. Kursen som startar i september 2019 är nu öppen för ansökningar.

Ansök senast den 14 juni 2019

 

Forskarutbildningsstatistik 2018

Totala antalet aktiva doktorander under höstterminen 2018 var 2134 st. Det utfärdades 381 doktorsexamina och 8 licentiatexamina under året, och 387 nya doktorander, varav 61 % kvinnor, antogs.

Mer statistik presenteras i KI:s årsredovisning

 

Nominera kandidater till pedagogiska priset

Välkommen att nominera kandidater till KI:s pedagogiska pris 2019. Priset delas årligen ut till enskilda lärare, lärarlag eller administrativ personal som gjort mycket goda pedagogiska insatser inom KI:s utbildningar. Insatserna kan ha gjorts på grund-, avancerad eller forskarnivå.

Information om priset och nomineringsförfarandet

Nominering sker på en särskild blankett som mejlas till fonder@ki.se senast den 11 april 2019.

 

KALENDERHÄNDELSER

 

Seminarier och workshops för doktorander

Workshop: Publicera med genomslag – välja tidskrift för publicering, den 21 mars kl. 13.00 – 16.00 i Synapsen 2, Universitetsbiblioteket, KI campus Solna.

Föreläsning: Hur du skriver din avhandling, den 22 mars kl. 9.00-12.00 i Atrium, Nobels väg 12B, KI campus Solna.

Workshop: Forskningsdokumentation: varför, vad och var! den 26 mars kl. 10.00 – 12.00 i Hypofysen 1, Universitetsbiblioteket, KI campus Flemingsberg.

Workshop: Litteratursökning för din halvtidskontroll, avhandling eller nästa publikation, den 28 mars kl. 13.00 – 16.00 i Hypofysen 1, Universitetsbiblioteket, KI campus Flemingsberg.

Informationsmöte om Stockholm, svenska myndigheter och International Staff Services: Useful facts for visiting academics, den 5 april kl. 9.00 – 10.30 i Biomedicum 2, Solnavägen 9, KI campus Solna.

Workshop: Open Science-databaser, den 16 april kl 16:30 – 18:00 i Synapsen 2, Universitetsbiblioteket, KI campus Solna.

Workshop: EndNote X9 – hantera dina referenser, den 24 april kl. 13.00 – 15.30 i Hypofysen 1, Universitetsbiblioteket, KI campus Flemingsberg.

Workshop: iThenticate - ett verktyg för att upptäcka plagiat, den 25 april kl. 13.00 – 14.00 i Hypofysen 1, Universitetsbiblioteket, KI campus Flemingsberg.

Föreläsning: Hur du skriver din avhandling, den 6 maj kl. 9.00 – 12.00 i Hörsal 4Y, Alfred Nobels Allé 8, KI campus Flemingsberg.

KI sustainability day, den 7 maj på Torget, Universitetsbiblioteket, KI campus Solna.

Workshop: Att skriva litteraturöversikten till din halvtidssammanfattning, den 9 maj kl. 13.00 – 16.00 i Hypofysen 1, Universitetsbiblioteket, KI campus Flemingsberg.

Föreläsning: Hur du hanterar dina data och forskningsresultat, den 16 maj kl. 13.00 – 15.00 i föreläsningssal Louis, Tomtebodavägen 18, KI campus Solna.

Workshop: Skapa en publikationslista och skaffa dina siffror (t.ex. H-index, ORCID, Journal Impact Factor), den 21 maj kl. 13.00 – 14.30 i Synapsen 2, Universitetsbiblioteket, KI campus Solna.

Workshop: Open Science-databaser, den 28 maj kl. 16.30 – 18.00 i Hypofysen 1, Universitetsbiblioteket, KI campus Flemingsberg.

Workshop: Skapa en publikationslista och skaffa dina siffror (t.ex. H-index, ORCID, Journal Impact Factor), den 3 juni kl. 13.00 – 14.30 i Hypofysen 1, Universitetsbiblioteket, KI campus Flemingsberg.

Workshop: Forskningsdokumentation: varför, vad och var! den 11 juni kl. 10.00 – 12.00 i Synapsen 2, Universitetsbiblioteket, KI campus Solna.

Workshop: Muntlig presentation, den 12 juni kl. 13.00 – 16.00 i Synapsen 2, Universitetsbiblioteket, KI campus Solna.

 

Nordisk forskarutbildningskonferens “Identify Your Real World Skills” på Århus universitet 29 – 30 augusti

Välkommen till Nordic PhD Summit “Identify Your Real World Skills" som i år fokuserar på samverkan med det omgivande samhället och karriär efter forskarutbildningen. I anslutning till konferensen arrangeras flera forskarutbildningskurser och ett "Hackathon".

Mer information om mötet och anmälan

 

FORSKARUTBILDNING PÅ WEBBEN

 

Du hittar viktig information om KI:s forskarutbildning på medarbetarportalen.
Ha gärna som vana att kontinuerligt surfa in på
forskarutbildningssidorna på webben.

Forskarutbildningsnytt riktar sig till personer med uppdrag inom KI:s forskarutbildning. Syftet är att informera om beslut och diskussioner i Fakultetsnämnden och Kommittén för utbildning på forskarnivå samt om andra nyheter och praktiska detaljer som rör KI:s forskarutbildning.

Forskarutbildningsnytt skickas ut ungefär var femte vecka från Avdelningen för styrelsestöd och externa relationer på Karolinska Institutet.
Redaktör: Clara Ersson

Klicka här för att prenumerera

 

Klicka här för att avregistrera din adress

Karolinska Institutet - Doctoral Education News

No 2, 19 March 2019

 

Read the newsletter in your browser

Tell a colleague about this newsletter

A WORD FROM THE ACADEMIC VICE PRESIDENT

 

With the new KI strategy 2030 in its last stages of preparation, I am looking forward to discussing strategic considerations within the Faculty Board. Until then we continue our ongoing work regarding doctoral education, and I hope that many of you took the recent opportunity to apply for KID financing. KID is just one of the many successful activities we conduct, and I look forward to a ‘brainstorming’ session about KID at a future meeting with the Committee for Doctoral Education. We have introduced a novel ‘brainstorming’ session during each committee meeting, focusing on different aspects of doctoral education each time, in order to explore the possibility of further developing these doctoral education activities.

 

This brainstorming is an example of a new tradition we are creating. The way doctoral education is conducted is ever-changing, and in particular its increased internationalization presents us with new challenges that require adaptation. So finding a good balance between old and new traditions should be an efficient strategy. My major aim is not to create new rules and regulations, however, but rather to fully implement existing ones, and we are currently working to improve the information we provide you to assist you to this purpose.

Later this week I will be attending the ORPHEUS annual conference in Dublin, the largest gathering for doctoral education in Europe. It will be a pleasure to represent KI at this meeting, and to be able to report on our continued efforts to maintain the high standard of doctoral education we offer – thanks to your good work.

Robert Harris
Academic Vice President for Doctoral Education

NEWS AND ANNOUNCEMENTS

 
 

Travel grants for research visits for doctoral students

KI invites applications for travel grants for research visits for doctoral students during the period May 2019 – June 2020. The application form will be available through KI Prisma during the application period 2 – 16 April. (The application period closes 2 p.m.)

More information about KI travel grants for doctoral students

 

KI Travel Grant 2019 (period 2)

KI invites applications for travel grants for doctoral students and researchers. The departure date must be between 1 July and 31 December 2019. The application form will be available through KI Prisma during the application period 2 – 16 April. (The application period closes 2 p.m.)

More about KI Travel Grant

 

Support to doctoral students

There are various kinds of support function for doctoral students at KI. Read about this on the staff portal.

 

Survey from the student union in Lund: What do doctoral students expect from their education?

Every year, representatives from the medical faculties in Sweden meet to discuss various aspects of doctoral education in medical and health sciences. At this year's meeting, the student union in Lund will inform about what doctoral students expect from their education.

Doctoral students: Let the student union know what you expect from your education by answering the survey ”The expectations of the education”.

Deadline for responses: 22 March.

 

Introductory doctoral supervision course

The aim of the course is to prepare participants for the role of supervisor and to provide insight into the responsibilities that it entails. The course held between 9 and 12 September 2019 is now open for applications.

Deadline for applications: 17 May 2019.

More information about the course and application procedure

 

Pedagogy course for doctoral supervisors autumn 2019

The course Pedagogy for doctoral supervisors is a continuation of the introductory doctoral supervision course, and focuses on learning processes and pedagogy in supervision.

Deadline for applications: 17 May 2019.

More information about the course and application procedure

 

Course in leadership for research group leaders

The aim of the course is to strengthen the scientific leadership at KI. The course that starts in September 2019 is not open for applications.

Deadline for applications: 14 June 2019.

More information about the course and the application procedure

 

Doctoral education statistics 2018

The total number of active doctoral students during the autumn semester 2018 was 2134. 381 doctoral degrees and 8 licentiate degrees were issued during 2018. 387 persons were admitted to doctoral education, of which 61 % were women.

More statistics are presented in KI’s annual report (in Swedish)

 

Nominate candidates to the pedagogical prize

Welcome to nominate candidates for KI’s pedagogical prize 2019. The prize is awarded to a teacher, a group of teachers or administrative personnel that have made outstanding pedagogic efforts within education at undergraduate, advanced or doctoral level at KI.

Information about the prize and nomination procedure

The nomination is to be made using a particular form. The form is in Swedish but the nomination may be written in Swedish or English. Nominations must be submitted no later than 11 April to fonder@ki.se.

 
 

CALENDAR EVENTS

 

Seminars and workshops for doctoral students

Workshop: Publish with impact – choose a journal for your next publication on 21 March, 13.00 – 16.00, in Synapsen 2, University Library, KI Campus Solna.

Lecture: How to write your thesis on 22 March, 9.00 – 12.00, in Atrium, Nobels väg 12B, KI Campus Solna.

Workshop: Research documentation: why, what and where! on 26 March, 10.00 – 12.00, in Hypofysen 1, University Library, KI Campus Flemingsberg.

Workshop: Searching the literature for your half-time review, thesis or next publication on 28 March, 13.00 – 16.00, in Hypofysen 1, University Library, KI Campus Flemingsberg.

Information meeting about Stockholm, Swedish authorities and International Staff Services: Useful facts for visiting academics, on 5 April, 9.00 – 10.30, in Biomedicum 2, Solnavägen 9, KI campis Solna.

Workshop: Open Science Databases, on 16 April, 16.30 – 18.00, in Synapsen 2, University Library, KI Campus Solna.

Workshop: EndNote X9 – manage your references on 24 April, 13.00 – 15.30, in Hypofysen 1, University Library, KI Campus Flemingsberg.

Workshop: iThenticate a plagiarism detection software on 25 April, 13.00 – 14.00, in Hypofysen 1, University Library, KI Campus Flemingsberg.

Lecture: How to write your thesis on 6 May, 9.00 – 12.00 in Hörsal 4Y, Alfred Nobels Allé 8, KI Campus Flemingsberg.

KI sustainability day on 7 May, at Torget, University Library, KI Campus Solna.

Workshop: Writing the literature review for your half-time summary on 9 May, 13.00 – 16.00, in Hypofysen 1, University Library, KI Campus Flemingsberg.

Lecture: How to manage your data and research results on 16 May, 13.00 – 15.00, in Lecure hall Louis, Tomtebodavägen 18, KI Campus Solna.

Workshop: Create your Publication list and get your numbers (e.g. H-index, ORCID, Journal Impact Factor) on 21 May, 13.00 – 14.30, in Synapsen 2, University Library, KI Campus Solna.

Workshop: Open Science Databases, on 28 May, 16.30 – 18.00, in Hypofysen 1, University Library, KI Campus Flemingsberg.

Workshop: Create your Publication list and get your numbers (e.g. H-index, ORCID, Journal Impact Factor) on 3 June, 13.00 – 14.30, in Hypofysen 1, University Library, KI campus Flemingsberg.

Workshop: Research documentation: why, what and where! on 11 June, 10.00 – 12.00, in Synapsen 2, University Library, KI Campus Solna.

Workshop: Giving oral presentations, on 12 June, 13.00 – 16.00, in Synapsen 2, University Library, KI Campus Solna.

 

Nordic PhD Summit “Identify Your Real World Skills” at Aarhus University 29 – 30 August

Welcome to Nordic PhD Summit "Identify Your Real World Skills" which this year focuses on collaboration with the surrounding society and career after the doctoral education. In connection with the conference, several doctoral courses and a "Hackathon" are arranged.

More information about the meeting and registration

 

DOCTORAL EDUCATION AT THE WEB

 

You will find important information about doctoral education at KI on the staff website.
Please make a habit of visiting the doctoral education web pages regularly.

This is a newsletter addressed to persons involved in doctoral education at KI. The purpose is to inform about decisions and discussions in the Faculty board and Committee for Doctoral Education as well as other news and practical details regarding doctoral education at KI.

Doctoral Education News is published by the Faculty Office and External Relations at Karolinska Institutet about every fifth week during the semesters.

Editor: Clara Ersson

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm
Tel: +46 8-524 800 00

 

Org.nr: 202100-2973
VAT. nr: SE202100297301

 
Karolinska Institutet

Click here to subscribe

 

Click here to unsubscribe

Postman