Karolinska Institutet - Forskarutbildningsnytt

Nr 1, 12 februari 2020

An English version follows below

 

Läs brevet i din webbläsare

Tipsa en kollega om brevet

Doktorandnytt skickas till KI:s doktorander samt institutionernas studierektorer och administratörer för forskarutbildning. Övriga intresserade (exempelvis forskarhandledare) kan prenumerera på Doktorandnytt genom att anmäla sig som prenumerant på medarbetarportalen.

AKTUELLT

 

Utlysning av forskar-AT-medel

Forskar-AT är en möjlighet att få finansierad forskningstid under AT-utbildningen. Forskar-AT kan sökas både av doktorander på KI och av disputerade som har en aktiv forskningsverksamhet vid KI.

Ansök senast den 27 februari

 

Utlysning av forskar-ST-medel

Forskar-ST kan sökas av doktorander på KI som samtidigt genomför sin ST-utbildning inom Region Stockholm. Behörig att söka är doktorander som vid ansökningstillfället ännu inte genomfört sin halvtidskontroll samt har genomfört högst 42 godkända ST-månader.

Ansök senast den 18 mars, kl. 16.00

 

Flera forskarskolor utlyser platser

Ansök till KI och Region Stockholms kliniska forskarskola i allmänmedicin och primärvård senast den 10 mars kl.14.00

Ansök till KI och Region Stockholms kliniska forskarskola i epidemiologi senast den 10 mars

Ansök till KI och Region Stockholms kliniska forskarskola i molekylärmedicin senast den 10 mars

Ansök till den nationella kliniska forskarskolan i kroniska inflammationssjukdomar senast den 1 mars

Ansök till den nationella forskarskolan i medicinsk bioinformatik senast den 28 februari

 
 

KALENDERHÄNDELSER

 

Seminarier, workshops och symposier

Workshop: Litteratursökning för din halvtidskontroll, avhandling eller nästa publikation, onsdag den 19 februari kl. 13.00 – 16.00 i Ada Lovelace på plan 4, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Etikseminarium om öppenhet och god sed vid KI, onsdag den 19 februari kl. 15.00 – 17.00 i Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, KI campus Solna.

Workshop: EndNote X9 – hantera dina referenser, fredag den 21 februari kl. 13.00 – 15.30 i Ada Lovelace på plan 4, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Presentation: Hitta proteinet med Human Cell Altas och SubCellBarCode, tisdag den 25 februari kl. 12.00 – 12.30 på Torget, Universitetsbiblioteket, KI campus Flemingsberg.

Workshop: Att skriva litteraturöversikten till din halvtidsrapport, tisdag den 3 mars kl. 13.00 – 16.00 i Ada Lovelace på plan 4, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Föreläsning: Hur du skriver din avhandling, fredag den 6 mars kl. 09.00 – 12.00 i Biomedicum 4/Peter Reichard på plan 3, Solnavägen 9, KI campus Solna.

Workshop: iThenticate - ett verktyg för att upptäcka plagiat, tisdag den 10 mars kl. 13.00 – 14.00 i Ada Lovelace på plan 4, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Seminarium inför din halvtidsrapport, tisdag den 10 mars kl. 9.00 – 16.00 samt onsdag den 11 mars kl. 9.00 – 12.00 i Rosling på plan 3, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18a, KI campus Solna.

Presentation: Hitta läkemedelsmål med Open Targets Platform, onsdag den 11 mars kl. 12.00 – 12.30 på Torget, Universitetsbiblioteket, KI campus Flemingsberg.

Seminarieserie: Writing a kappa – organising and telling your own story, den 13 mars kl. 9.00 – 16.30, den 16 mars kl. 9.00 – 12.00 samt den 20 mars kl. 9.00 – 12.00 i Rosling på plan 3, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18a, KI campus Solna.

Workshop: Publicera med genomslag – välj tidskrift för ditt manuskript, onsdag den 18 mars kl. 13.00 – 16.00 i Ada Lovelace på plan 4, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Introduktionsdag för internationella medarbetare, torsdag den 19 mars kl. 9.00 – 16.30 i Biomedicum 4/Peter Reichard, Solnavägen 9, KI campus Solna.

Workshop: Att skriva populärvetenskapligt, torsdag den 19 mars kl. 13.00 – 15.00 i Ada Lovelace på plan 4, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Workshop: Forskningsdokumentation: varför, vad och var!, onsdag den 25 mars kl. 10.00 – 12.00 i Ada Lovelace på plan 4, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Workshop: Aktivera din publikationslista och utforska dina publikationsindikatorer, tisdag den 31 mars kl. 10.00 – 11.30 i Ada Lovelace på plan 4, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Workshop: Avancerad sökstrategi för systematiska litteraturöversikter, torsdag den 16 april kl. 13.00 – 16.00 i Ada Lovelace på plan 4, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Workshop: Muntlig presentation, onsdag den 22 april kl. 13.00 – 16.00 i Ada Lovelace på plan 4, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Symposium: MAXIV new possibilities for breakthrough research, fredag den 24 april kl. 9.00 – 17.00 samt efterföljande mingel, i Strix, von Eulers väg 4, KI campus Solna.

Workshop: Litteratursökning för din halvtidskontroll, avhandling eller nästa publikation, tisdag den 5 maj kl. 13.00 – 16.00 i Hypofysen 2, Universitetsbiblioteket, KI campus Flemingsberg.

Workshop: EndNote X9 – hantera dina referenser, torsdag den 7 maj kl. 13.00 – 15.30 i Hypofysen 2, Universitetsbiblioteket, KI campus Flemingsberg.

Presentation: Hitta fenotyper från andra arter med Monarch Initiative, tisdag den 12 maj kl. 12.00 – 12.30 på Torget, Universitetsbiblioteket, KI campus Flemingsberg.

Workshop: Att skriva litteraturöversikten till din halvtidssammanfattning, onsdag den 13 maj kl. 13.00 – 16.00 i Hypofysen 2, KI campus Flemingsberg.

Föreläsning: Hantera dina data och forskningsresultat med effektiv forskningsdokumentation, tisdag den 19 maj kl. 13.00 – 15.00 i Biomedicum 2/Nils Ringertz, Solnavägen 9, KI campus Solna.

Workshop: iThenticate - ett verktyg för att upptäcka plagiat, tisdag den 26 maj kl. 13.00 – 14.00 i Hypofysen 2, Universitetsbiblioteket, KI campus Flemingsberg.

Presentation: Hitta kompletterande data genom Europe PubMed Central (PMC) och BioStudies, tisdag den 2 juni kl. 12.00 – 12.30 på Torget, Universitetsbiblioteket, KI campus Flemingsberg.

 

NYHETER FRÅN DOKTORANDSEKTIONEN (DSA) VID MEDICINSKA FÖRENINGEN (KÅREN)

 

DSA board meetings

The DSA board is planning an exciting year ahead and will keep you all updated on their website PhDSA.se and Facebook page. The board meetings for the spring semester have been set for the following dates. Everyone is welcome to join in on the meetings!

February 12 in Solna
March 12 in Solna
April 21 in Flemingsberg
May 19 in Solna
June 18 in Solna
 

Join a DSA workgroup

The DSA has multiple workgroups that tackle a variety of tasks to make a difference for doctoral students at all levels. They are always looking to recruit extra help and get new ideas. Check out their different workgroups on their website and get in touch.

Student representation
Doctoral education
Doctoral students' welfare and health
Social events
Public relations
External collaborations
 

Open student representative positions (apply by March 11)

Doctoral student representative at the department level - second call

Doctoral student representative in the Research internship ("Forskar-AT") steering group

Doctoral student representative in the Doctoral programs and Research schools steering groups

 

ÖVRIGT

 

BOX - nytt gym på KI campus Solna öppet för samtliga doktorander

Information om hur du får access till gymet samt bokar klasser på medarbetarportalen

FORSKARUTBILDNING PÅ WEBBEN

 

Du hittar viktig information om KI:s forskarutbildning på medarbetarportalen.
Ha gärna som vana att kontinuerligt surfa in på
forskarutbildningssidorna på webben.

Doktorandnytt riktar sig till framförallt till doktorander. Syftet är att informera om nyheter och praktiska detaljer som rör KI:s forskarutbildning.

Doktorandnytt skickas ut ungefär var femte vecka från Fakultetskansliet på Karolinska Institutet.
Redaktör: Clara Ersson

Klicka här för att prenumerera

 

Klicka här för att avregistrera din adress

Karolinska Institutet - Doctoral Education News

No 1, 12 February 2020

 

Read the newsletter in your browser

Tell a colleague about this newsletter

Primary target groups for Doctoral Student News are doctoral students as well as the departmental directors for doctoral studies and administrative officers for doctoral education. These groups receive the letter automatically. Other interested groups (for example doctoral supervisors) can subscribe to the newsletter at the staff portal.

NEWS AND ANNOUNCEMENTS

 
 

Announcement of "forskar-AT-medel"

”Forskar-AT” is a programme for financing research during your AT-training. Both doctoral students at KI and PhDs that perform research at KI may apply.

Deadline for applications: 27 February 2020.

More information about “forskar-AT” and the application procedure

 

Announcement of "forskar-ST-medel"

”Forskar-ST” is a programme for financing research during the residency (in Swedish ST-utbildning). To apply you have to be a doctoral student at KI (not yet having performed your half-time review when you apply) as well as a physician performing your residency within Region Stockholm (having performed maximally 42 months of your residency).

Deadline for applications: 18 March 2020, 4 p.m.

More information about “forskar-ST” and the application procedure

 

Announcements of places within several research schools

Apply to KI's and Region Stockholm's research shool in family medicine and primary care (deadline for applications: 10 March, 2 p.m.)

Apply to KI's and Region Stockholm's research shool in epidemiology (deadline for applications: 10 March)

Apply to KI's and Region Stockholm's research shool in molecular medicine (deadline for applications: 10 March)

Apply to the national clinical research school in chronic inflammatory diseases (deadline for applications: 1 March)

Apply to the national research school in medical bioinformatics (deadline for applications: 28 February)

 
 

CALENDAR EVENTS

 

Seminars, workshops and symposiums

Workshop: Searching the literature for your half-time review, thesis or next publication on Wednesday 19 February, 13.00 – 16.00 in Ada Lovelace on floor 4, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Ethics seminar about openness and good practice at KI on Wednesday 19 February, 15.00 – 17.00 in Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, KI campus Solna.

Workshop: EndNote X9 – manage your references on Friday 21 February, 13.00 – 15.30 in Ada Lovelace on floor 4, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Presentation: Find your protein localization with the Human Cell Atlas and SubCellBarCode on Tuesday 25 February, 12.00 – 12.30 at Torget, University Library, KI campus Flemingsberg.

Workshop: Writing the literature review for your half-time report on Tuesday 3 March, 13.00 – 16.00 in Ada Lovelace on floor 4, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Lecture: How to write your thesis on Friday 6 March, 09.00 – 12.00 in Biomedicum 4/Peter Reichard, Solnavägen 9, KI campus Solna.

Workshop: iThenticate a plagiarism detection software on Tuesday 10 March, 13.00 – 14.00 in Ada Lovelace on floor 4, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Seminar about compiling the half-time report on Tuesday 10 March 9.00 – 16.00 and Wednesday 11 March 9.00 – 12.00 in Rosling on floor 3, Widerström building, Tomtebodavägen 18a, KI campus Solna.

Presentation: Find your drug target with the Open Targets Platform on Wednesday 11 March, 12.00 – 12.30 at Torget, University Library, KI campus Flemingsberg.

Seminar serie: Writing a kappa – organising and telling your own story 13 March 9.00 – 16.30, 16 March 9.00 – 12.00 and 20 March 9.00 – 12.00 in Rosling on floor 3, Widerström building, Tomtebodavägen 18a, KI campus Solna.

Workshop: Publish with impact – choose a journal for your manuscript on Wednesday 18 March, 13.00 – 16.00 in Ada Lovelace on floor 4, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Introductory day for newly arrived doctoral students, postdocs and guest researchers on 19 March, 9.00 – 16.30, in Biomedicum 4/ Peter Reichard, Solnavägen 9, KI Campus Solna.

Workshop: Writing popular science on Thursday 19 March, 13.00 – 15.00 in Ada Lovelace on floor 4, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Workshop: Research documentation: why, what and where! on Wednesday 25 March, 10.00 – 12.00 in Ada Lovelace on floor 4, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Workshop: Activate your publication list and discover your publication metrics on Tuesday 31 March, 10.00 – 11.30 in Ada Lovelace on floor 4, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Workshop: Advanced searching strategy for systematic reviews on Thursday 16 April, 13.00 – 16.00 in Ada Lovelace on floor 4, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Workshop: Giving oral presentations on Wednesday 22 April, 13.00 – 16.00 in Ada Lovelace on floor 4, Berzelius väg 3, KI campus Solna.

Symposium: MAXIV new possibilities for breakthrough research on Friday 24 April, 9.00 – 17.00 and subsequent mingle, in Strix, von Eulers väg 4, KI campus Solna.

Workshop: Searching the literature for your half-time review, thesis or next publication on Tuesday 5 May, 13.00 – 16.00 in Hypofysen 2, University Library, KI campus Flemingsberg.

Workshop: EndNote X9 – manage your references on Thursday 7 May, 13.00 – 15.30 in Hypofysen 2, University Library, KI campus Flemingsberg.

Presentation: Find an orthologous phenotype with the Monarch Initiative on Tuesday 12 May, 12.00 – 12.30 at Torget, University Library, KI campus Flemingsberg.

Workshop: Writing the literature review for your half-time summary on Wednesday 13 May, 13.00 – 16.00 in Hypofysen 2, University Library, KI campus Flemingsberg.

Lecture: Manage your data and research results on Tuesday 19 May, 13.00 – 15.00 in Biomedicum 2/Nils Ringertz, Biomedicum, Solnavägen 9, KI campus Solna.

Workshop: iThenticate a plagiarism detection software on Tuesday 26 May, 13.00 – 14.00 in Hypofysen 2, University Library, KI campus Flemingsberg.

Presentation: Find supplementary data through Europe PubMed Central (PMC) and BioStudies on Tuesday 2 June, 12.00 – 12.30 at Torget, University Library, KI campus Flemingsberg.

 
 

NEWS FROM THE DOCTORAL STUDENT ASSOCIATION (DSA) AT THE MEDICINSKA FÖRENINGEN (THE STUDENT UNION)

 

DSA board meetings

The DSA board is planning an exciting year ahead and will keep you all updated on their website PhDSA.se and Facebook page. The board meetings for the spring semester have been set for the following dates. Everyone is welcome to join in on the meetings!

February 12 in Solna
March 12 in Solna
April 21 in Flemingsberg
May 19 in Solna
June 18 in Solna
 

Join a DSA workgroup

The DSA has multiple workgroups that tackle a variety of tasks to make a difference for doctoral students at all levels. They are always looking to recruit extra help and get new ideas. Check out their different workgroups on their website and get in touch.

Student representation
Doctoral education
Doctoral students' welfare and health
Social events
Public relations
External collaborations
 

Open student representative positions (apply by March 11)

Doctoral student representative at the department level - second call

Doctoral student representative in the Research internship ("Forskar-AT") steering group

Doctoral student representative in the Doctoral programs and Research schools steering groups

 

MISCELLANEOUS

 

BOX - new gym at KI campus Solna open to all doctoral students

Read more about how to get access to the gym and book classes online at the staff portal

DOCTORAL EDUCATION AT THE WEB

 

You will find important information about doctoral education at KI on the staff website.
Please make a habit of visiting the doctoral education web pages regularly.

This newsletter is primarily addressed to doctoral students. The purpose is to inform about news and practical details regarding doctoral education at KI.

Doctoral Student News is published by the Faculty Office at Karolinska Institutet about every fifth week during the semesters.

Editor: Clara Ersson

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm
Tel: +46 8-524 800 00

 

Org.nr: 202100-2973
VAT. nr: SE202100297301

 
Karolinska Institutet

Click here to subscribe

 

Click here to unsubscribe

Placeholder link text

Skickat med Paloma