Karolinska Institutet - Forskarutbildningsnytt

Nr 3, 17 april 2020

An English version follows below

 

Läs brevet i din webbläsare

Tipsa en kollega om brevet

Doktorandnytt skickas till KI:s doktorander samt institutionernas studierektorer och administratörer för forskarutbildning. Övriga intresserade (exempelvis forskarhandledare) kan prenumerera på Doktorandnytt genom att anmäla sig som prenumerant på medarbetarportalen.

AKTUELLT

 

Dags att söka forskarutbildningskurser

Kurskatalogen för HT20 är öppen för ansökan fram till 15 maj. Tänk på att uppdatera din profil om någon förändring har skett sedan du senast sökte kurser.

Viktig information för dig som ska söka forskarutbildningskurser:

Vi har inför antagningsperioden för HT20-kurskatalogen beslutat att stänga av den automatiska mejlaviseringen från KIWAS (kurskatalogen) i samband med antagning, för att undvika överbelastning av systemet. Mejlbekräftelsen vid inskickad ansökan kommer dock att kvarstå.

För dig som sökande innebär detta:

1.Ansökan görs via kurskatalogen (KIWAS). Bekräftelse på mottagen ansökan skickas från en noreply-adress. Vi uppmanar alla sökande att även kontrollera under Mina kurser att ansökan har registrerats.
2.Antagningsbeskedet kommer via e-post från varje enskild kursgivare med handledarintyget som bilaga (kontrollera din mapp för skräppost).
3.Du svarar på ett antagningsbesked, liksom tidigare, både via kurskatalogen (KIWAS – Mina kurser) och genom att returnera en skannad kopia av det signerade handledarintyget senast angivet sista svarsdatum. Om det inte är möjligt att signera handledarintyget p.g.a. rådande COVID-19-pandemi, lös detta på ett pragmatiskt sätt, t.ex. genom att bilägga ett bekräftande mejl från handledaren.
 

Om du upplever något tekniskt problem vid ansökan ber vi dig rapportera detta till it-support@ki.se eller 08-524 822 22.

 

Konsekvenser av COVID-19-pandemin på KI:s forskarutbildning

Det finns många frågor kring konsekvenser av COVID-19-pandemin på KI:s forskarutbildning.

Doktorander jämställs med

1.medarbetare när de arbetar med sina forskningsprojekt
2.studenter när de deltar i kurser
 

Det innebär att:

Doktorander fortsätter med sin forskning under samma villkor som andra forskare
Forskarutbildningskurser genomförs på distans eller ställs in
Halvtidsseminarier och liknande genomförs på distans
Disputationer genomförs med möjlighet till distansmedverkan
 

Information för medarbetare och studenter på KI på COVID-portalen

Information avseende konsekvenser av COVID-19-pandemin på KI:s forskarutbildning på medarbetarportalen

 

Nytt om det digitala systemet för individuella studieplaner

Implementeringen av det nya digitala systemet för individuella studieplaner, ISP-systemet, fortgår på de fyra pilotinstitutionerna. Utvärderingen av piloten presenteras för KI:s studierektorer och administratörer för forskarutbildning den 28 april. Den nya versionen av ISP-systemet (”ISP2”) som nyligen lanserats har testats och planeras driftsättas den 4 maj.

När implementering av systemet på resterande institutioner ska ske är ännu inte klart, men kommer meddelas till berörda i god tid.

Individuell studieplan för doktorander

 

Exit poll: Doktorander på KI är nöjda med sin forskarutbildning

Resultaten från doktorandernas Exit poll för 2019 är nu sammanställda, och 90 procent uppger att de är nöjda med sin forskarutbildning.

– KI:s doktorander är i stor utsträckning nöjda med sin forskarutbildning och de allra flesta skulle rekommendera sin handledare till andra doktorander. Det finns naturligtvis fortfarande aspekter som kan bli bättre, och att arbeta för att stärka universitetets forskarutbildningsmiljöer är ett fortsatt högprioriterat område, säger Robert Harris, vicerektor för forskarutbildning.

Rapport: Exit poll för doktorander - resultat från 2019

Mer information om Exit poll samt rapporter från tidigare år

 

KI:s kvalitetssäkringsarbete fick godkänt med förbehåll i UKÄ:s granskning

KI fick godkänt med förbehåll i den granskning av kvalitetssäkringsarbetet som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) genomfört. Förbehållen avser bedömningsområdena styrning och organisation samt jämställdhet. KI kommer nu att initiera åtgärder för att utveckla kvalitetssystemet i den riktning som granskningen pekar ut.

Mer information om utvärderingen

 

Stöd till doktorander

Det finns olika sorters stödfunktioner för doktorander på KI. Du hittar information om detta på medarbetarportalen.

 

Vill du medverka vid ForskarFredag den 25 september?

Vill du inspirera ungdomar under evenemanget ForskarFredag i Stockholm den 25 september? På programmet står prova på-aktiviteter, shower, föreläsningar och många andra möjligheter för elever i årskurs 9 och gymnasiet att möta forskare.

Tips: Att delta i ForskarFredag kan vara ett tillfälle att presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med samhälleth stödja andras lärande (se examensmålen för doktorsexamen).

Mer information och intresseanmälan

 

KALENDERHÄNDELSER

 

Seminarier, workshops och symposier

Digital demonstration av KI:s system för elektronisk forskningsdokumentation (KI ELN) samt "drop-in" med möjlighet att ställa frågor, torsdag den 23 april kl. 9.00 – 15.00.

Digital workshop: Litteratursökning för din halvtidskontroll, avhandling eller nästa publikation, tisdag den 5 maj kl. 13.00 – 16.00.

Digital seminarieserie: Hur du skriver och organiserar din kappa, den 5 – 11 maj.

Digital workshop: EndNote X9 – hantera dina referenser, torsdag den 7 maj kl. 13.00 – 15.30.

Digital presentation: Hitta fenotyper från andra arter med Monarch Initiative, tisdag den 12 maj kl. 12.00 – 12.30.

Digital föreläsning: Hantera dina data och forskningsresultat med effektiv forskningsdokumentation, tisdag den 19 maj kl. 13.00 – 15.00.

Digital workshop: iThenticate - ett verktyg för att upptäcka plagiat, tisdag den 26 maj kl. 13.00 – 14.00.

Digitalt seminarium: Att ansöka om disputation, onsdag den 27 maj kl. 16.00 – 17.00.

Digital demonstration av KI:s system för elektronisk forskningsdokumentation (KI ELN) samt "drop-in" med möjlighet att ställa frågor, torsdag den 28 maj kl. 9.00 – 15.00.

Digital presentation: Hitta kompletterande data genom Europe PubMed Central (PMC) och BioStudies, tisdag den 2 juni kl. 12.00 – 12.30.

 

NYHETER FRÅN DOKTORANDSEKTIONEN (DSA) VID MEDICINSKA FÖRENINGEN (KÅREN)

 

COVID-19 and working conditions

The DSA is meticulously following the current circumstances in Sweden, and working for the welfare of doctoral students. They have created a short survey to understand the current work situation and your thoughts about it. Please respond to the anonymous survey (before April 24), by clicking on: Survey Link (sign-in with KI Email/Office365 credentials required for validation, does not impact survey anonymity).

 

DSA on Twitter and Instagram!

The DSA is now live on more social media channels. Follow them on Twitter @DSAkarolinska and Instagram @dsa.karolinska, to get the latest updates from your doctoral student representatives.

 

DSA board meetings

The DSA board is planning an exciting time ahead and will keep you all updated on their website PhDSA.se and Facebook. The board meetings for the spring semester have been set for the following dates. Everyone is welcome to join in on the meetings! All meetings take place through Zoom, for the foreseeable future.

April 21 in Flemingsberg
May 19 in Solna
June 18 in Solna
 

Join a DSA workgroup

The DSA has multiple workgroups that tackle a variety of tasks. They make a difference for doctoral students at all levels. They are always looking to recruit extra help and get new ideas. Check out their different workgroups on their website and get in touch.

Student representation
Doctoral education
Doctoral students' welfare and health
Social events
Public relations
External collaborations
 

ÖVRIGT

 

Friskvård under COVID-19-pandemin. På friskvårdens webbsidor hittar ni information om utomhusklasser, live-streamade träningsklasser via zoom, samt diverse råd, tips och inspiration för hemmajobbare.

Påminnelse: Resebidrag för forskningsvistelse i Japan. Ansök senast den 23 april 2020.

 

FORSKARUTBILDNING PÅ WEBBEN

 

Du hittar viktig information om KI:s forskarutbildning på medarbetarportalen.
Ha gärna som vana att kontinuerligt surfa in på
forskarutbildningssidorna på webben.

Doktorandnytt riktar sig till framförallt till doktorander. Syftet är att informera om nyheter och praktiska detaljer som rör KI:s forskarutbildning.

Doktorandnytt skickas ut ungefär var femte vecka från Fakultetskansliet på Karolinska Institutet.
Redaktör: Clara Ersson

Klicka här för att prenumerera

 

Klicka här för att avregistrera din adress

Karolinska Institutet - Doctoral Education News

No 3, 17 April 2020

 

Read the newsletter in your browser

Tell a colleague about this newsletter

Primary target groups for Doctoral Student News are doctoral students as well as the departmental directors for doctoral studies and administrative officers for doctoral education. These groups receive the letter automatically. Other interested groups (for example doctoral supervisors) can subscribe to the newsletter at the staff portal.

 

NEWS AND ANNOUNCEMENTS

 

Time to apply for doctoral courses

The course catalogue for the autumn semester of 2020 is open for application until 15 May. Remember to update your profile if there have been any changes since the last time you applied for courses.

Important information when applying for doctoral courses

We have decided to turn off the automatic e-mail confirmation from KIWAS (the course catalogue) when admitting to courses, starting from admission to the autumn 2020 courses, in order to avoid overloading the system. However, the e-mail confirmation of the submitted application will remain.

For you as an applicant, this means:

1.Application is made via the course catalogue (KIWAS). A confirmation of submitted application is sent from a noreply-address. We urge all applicants to also check under My courses that the application has been registered.
2.The admission email will be sent by email directly from the course provider with the supervisor certificate as an attachment (please check your spam folder).
3.You reply to an admission offer, just like before, both via the course catalogue (KIWAS – My courses) and by returning a scanned copy of the signed supervisor certificate, no later than the specified response date. If signing the supervisor certificate is not possible due to the COVID-19 pandemic, please solve this in a pragmatic way, e.g. by attaching a confirming email from the supervisor.
 

If you experience any technical problem when applying for courses, please report this to it-support@ki.se or 08-524 822 22.

 

Consequences of the COVID-19 pandemic on KI’s doctoral education

There are many questions surrounding the COVID-19 pandemic and the impact on KI’s doctoral education.

Doctoral students are to be considered

1.staff when working on their research project
2.students when they participate in courses
 

This means that:

doctoral students continue with their research under the same conditions as other researchers
doctoral courses are held as distance learning or are cancelled
half-time seminars and similar activities are conducted online
thesis defences are to be conducted with possibility to attend online
 

Information for staff and students at the COVID-19 resource hub

More detailed information regarding consequences of the COVID-19 pandemic on KI’s doctoral education

 

Latest on digital system for individual study plans

The implementation of the new digital system for individual study plans (the ISP-system) continues at the four pilot departments. The evaluation of the pilot has been completed and will be presented for the directors of doctoral studies and departmental administrators for doctoral education on 28 April. The new version of the ISP-system ("ISP2") has been tested and is planned to be launched on 4 May.

When the implementation of the system at the remaining departments is to take place has not yet been decided, but will be announced well in advance.

Individual study plan for doctoral students

 

Exit poll: Doctoral students at KI are satisfied with their doctoral education

The results from Exit poll for doctoral students from 2019 have now been compiled and presented in a report. 90 % were satisfied with their doctoral education 2019.

“Doctoral students are largely satisfied with their doctoral education and the majority report that they would recommend their supervisors to prospective doctoral students. There are still aspects that could be improved, as always, and working to strengthen KI’s research training environments and to decrease the vulnerability of individual doctoral students remain high-priorities”, says Robert Harris, Academic vice president for doctoral education at KI.

Report: Exit poll for doctoral students - results from 2019

More information about Exit poll and reports from previous years

 

KI’s quality assurance processes have been “approved with reservations” by UKÄ

KI’s quality assurance processes have been “approved with reservations” in the evaluation by the Swedish Higher Education Authority (UKÄ). The reservations concern the assessment areas “Governance and organisation” and “Gender equality”. KI will now be taking steps to develop its quality system along the lines that the assessment has indicated.

More information about the evaluation

 

Support to doctoral students

There are various kinds of support function for doctoral students at KI. Read about this on the staff portal.

 

Show your research at Researchers’ night on 25 September!

Do you want to contribute to hands-on, interactive activities during Researchers’ night in Stockholm on 25 September? Researchers’ night is an opportunity for the general public (primarily students from high school) to meet scientists.

Tips: To participate in ForskarFredag can be an opportunity to present and discuss research and research findings in dialogue with the society in general and support the learning of others (see the outcomes for doctoral education).

Read more about Researchers’ night (only in Swedish; if you don’t speak Swedish please contact project leader Sabina Giulini for more information about possible participation)

 

CALENDAR EVENTS

 

Seminars, workshops and symposiums

Online demonstration of KI’s system for electronic research documentation (KI ELN) and drop-in with possibility to ask questions on Thursday 23 April at 9.00 – 15.00.

Online workshop: Searching the literature for your half-time review, thesis or next publication on Tuesday 5 May at 13.00 – 16.00.

Webinar series: Writing a kappa – organising and telling your own story, 5 – 11 May.

Online workshop: EndNote X9 – manage your references on Thursday 7 May at 13.00 – 15.30.

Online presentation: Find an orthologous phenotype with the Monarch Initiative on Tuesday 12 May at 12.00 – 12.30.

Online lecture: Manage your data and research results on Tuesday 19 May, 13.00 – 15.00.

Online workshop: iThenticate a plagiarism detection software on Tuesday 26 May at 13.00 – 14.00.

Webinar: How to apply for public defence on Wednesday 27 May at 16.00 – 17.00.

Online demonstration of KI’s system for electronic research documentation (KI ELN) and drop-in with possibility to ask questions on Thursday 28 May at 9.00 – 15.00.

Online presentation: Find supplementary data through Europe PubMed Central (PMC) and BioStudies on Tuesday 2 June at 12.00 – 12.30.

 

NEWS FROM THE DOCTORAL STUDENT ASSOCIATION (DSA) AT THE MEDICINSKA FÖRENINGEN (THE STUDENT UNION)

 

COVID-19 and working conditions

The DSA is meticulously following the current circumstances in Sweden, and working for the welfare of doctoral students. They have created a short survey to understand the current work situation and your thoughts about it. Please respond to the anonymous survey (before April 24), by clicking on: Survey Link (sign-in with KI Email/Office365 credentials required for validation, does not impact survey anonymity).

DSA on Twitter and Instagram!

The DSA is now live on more social media channels. Follow them on Twitter @DSAkarolinska and Instagram @dsa.karolinska, to get the latest updates from your doctoral student representatives.

 

DSA board meetings

The DSA board is planning an exciting time ahead and will keep you all updated on their website PhDSA.se and Facebook. The board meetings for the spring semester have been set for the following dates. Everyone is welcome to join in on the meetings! All meetings take place through Zoom, for the foreseeable future.

April 21 in Flemingsberg
May 19 in Solna
June 18 in Solna
 

Join a DSA workgroup

The DSA has multiple workgroups that tackle a variety of tasks. They make a difference for doctoral students at all levels. They are always looking to recruit extra help and get new ideas. Check out their different workgroups on their website and get in touch.

Student representation
Doctoral education
Doctoral students' welfare and health
Social events
Public relations
External collaborations
 

MISCELLANEOUS

 

Health promotion during the COVID-19 pandemic. You find information about outdoor classes, live streamed classes via zoom, as well as advice, tips and inspiration for home workers at the KI Health promotion webpages.

Reminder: Travel grants for a short term exchange at the University of Tokyo, Japan. Deadline for applications: 23 April 2020.

DOCTORAL EDUCATION AT THE WEB

 

You will find important information about doctoral education at KI on the staff website.
Please make a habit of visiting the doctoral education web pages regularly.

This newsletter is primarily addressed to doctoral students. The purpose is to inform about news and practical details regarding doctoral education at KI.

Doctoral Student News is published by the Faculty Office at Karolinska Institutet about every fifth week during the semesters.

Editor: Clara Ersson

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm
Tel: +46 8-524 800 00

 

Org.nr: 202100-2973
VAT. nr: SE202100297301

 
Karolinska Institutet

Click here to subscribe

 

Click here to unsubscribe

Do not click this link

Skickat med Paloma