Karolinska Institutet - Forskarutbildningsnytt

Nr 4, 15 maj 2020

An English version follows below

 

Läs brevet i din webbläsare

Tipsa en kollega om brevet

Doktorandnytt skickas till KI:s doktorander samt institutionernas studierektorer och administratörer för forskarutbildning. Övriga intresserade (exempelvis forskarhandledare) kan prenumerera på Doktorandnytt genom att anmäla sig som prenumerant på medarbetarportalen.

AKTUELLT

 

Introduktion för nya doktorander

Samtliga doktorander ska genomgå KI:s introduktion till utbildning på forskarnivå under första året efter studiestart. Observera att doktoranden själv måste gå in och anmäla sig.

Mer information om introduktionen samt anmälan till höstens introduktionstillfällen

 

Påminnelse: Konsekvenser av COVID-19-pandemin på KI:s forskarutbildning

Informationen avseende konsekvenser av COVID-19-pandemin på KI:s forskarutbildning på medarbetarportalen uppdateras löpande.

 

Ansök till den nationella forskarskolan i allmänmedicin

Forskarskolan riktar sig till doktorander som är aktiva inom kliniskt inriktad forskning inom primärvården och är öppen för alla yrkesgrupper som har sin kliniska bas inom primärvården.

Nationellt och internationellt samarbete samt nätverkande mellan olika yrkesgrupper är en integrerad del av forskarskolan. Skolans huvudlärare kommer från The Lancet och universitetet i Cambridge.

Professor i allmänmedicin Johan Ärnlöv informerar om forskarskolan

Ansök senast den 31 augusti 2020

 

Nytt tryckeri för tryckning av avhandlingar

KI har nu avtal med Universitetsservice US-AB för tryckning av avhandlingar.

Information om formgivning och tryck av avhandlingar

 

Webbinarium: Att ansöka om disputation

Disputationskommittén välkomnar doktorander som snart ska disputera till ett webbinarium om vad som bör beaktas under disputationsprocessen. Webbinariet äger rum via zoom på onsdag den 27 maj kl. 16.00 – 17.00. Under webbinariet kommer ordförande i Disputationskommittén Mia von Euler att informera om kraven för att disputera, om hur disputationsansökan förbereds och hur man går tillväga för att hitta en lämplig betygsnämnd och opponent.

Anmäl dig till webbinariet för att erhålla en zoom-länk

 

Utlysning av medel för korttidsutbyte/forskningsvistelse på Rockefeller University i USA

The Rockefeller University och KI utlyser gemensamt medel för korttidsutbyte på Rockefeller University i USA som doktorander, masterstudenter, forskare samt teknisk och administrativ personal kan söka.

Ansök senast den 27 maj 2020

 

Ansök om behörighet till Universitetsbibliotekets lokaler i Flemingsberg

KIB följer Folkhälsomyndighetens och KI:s rekommendationer om att minimera social kontakt. KIB är tillsvidare obemannat ute i biblioteket, men har meröppet. Du som doktorand eller anställd måste ansöka om att få tillgång till bibliotekslokalerna.

Läs mer om meröppet och ansök om behörighet

 

Lär dig grunderna inom AI

Öka din förståelse om artificiell intelligens (AI) med Sveriges första grundkurs på området som ges gratis online.

The Elements of AI är en serie gratis onlinekurser skapade av företaget Reaktor och Helsingfors universitet. Syftet är att uppmuntra en så bred grupp människor som möjligt att lära sig vad AI är, vad som kan (och inte kan) göras med hjälp av AI och hur man börjar skapa AI-metoder. Kursen kombinerar teori med praktiska övningar och kan genomföras i din egen takt. Varje del tar ca 5 – 10 timmar att fullfölja. Observera att kursen inte är poänggivande.

 

Universitetskanslersämbetet skjuter upp granskning av KI:s forskarutbildning

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) granskar forskarutbildning på samtliga lärosäten i Sverige, avseende på hur lärosätet ger förutsättningar för och säkerställer att alla doktorander uppnår examensmålen.

Den 8 maj meddelade UKÄ att de planerade utvärderingarna av forskarutbildning inom fysiologi, kirurgi och odontologi skjuts upp på obestämd framtid till följd av Covid-19-pandemin. Utvärderingen av forskarutbildningen i omvårdnad planeras startas våren 2022.

Mer information på UKÄ:s webbplats

 

KALENDERHÄNDELSER

 

Seminarier, workshops och symposier

Digital föreläsning: Hantera dina data och forskningsresultat med effektiv forskningsdokumentation, tisdag den 19 maj kl. 13.00 – 15.00.

Webbinarium: iThenticate - ett verktyg för att upptäcka plagiat, tisdag den 26 maj kl. 13.00 – 14.00.

Webbinarium: Att ansöka om disputation, onsdag den 27 maj kl. 16.00 – 17.00.

Digital demonstration av KI:s system för elektronisk forskningsdokumentation (KI ELN) samt "drop-in" med möjlighet att ställa frågor, torsdag den 28 maj kl. 9.00 – 15.00.

Digital presentation: Hitta kompletterande data genom Europe PubMed Central (PMC) och BioStudies, tisdag den 2 juni kl. 12.00 – 12.30.

 

NYHETER FRÅN DOKTORANDSEKTIONEN (DSA) VID MEDICINSKA FÖRENINGEN (KÅREN)

 

DSA communications

Would you like to share some news about events or initiatives with other doctoral students? Drop the DSA an email at DsaComms@medicinskaforeningen.se, and they can help you out with the outreach.

 

DSA on Twitter and Instagram!

The DSA is live on more social media channels. Follow them on Twitter @DSAkarolinska and Instagram @dsa.karolinska, to get the latest updates from your doctoral student representatives.

 

DSA board meetings

The DSA board is planning an exciting time ahead and will keep you all updated on their website PhDSA.se and Facebook. The board meetings for the spring semester have been set for the following dates. Everyone is welcome to join in on the meetings! All meetings take place through Zoom, for the foreseeable future.

May 19 in Solna
June 18 in Solna
 

Join a DSA workgroup

The DSA has multiple workgroups that handle a variety of tasks. They make a difference for doctoral students at all levels. They are always looking to recruit extra help and get new ideas. Check out their different workgroups on their website and get in touch.

Student representation
Doctoral education
Doctoral students' welfare and health
Social events
Public relations
External collaborations
 

FORSKARUTBILDNING PÅ WEBBEN

 

Du hittar viktig information om KI:s forskarutbildning på medarbetarportalen.
Ha gärna som vana att kontinuerligt surfa in på
forskarutbildningssidorna på webben.

Doktorandnytt riktar sig till framförallt till doktorander. Syftet är att informera om nyheter och praktiska detaljer som rör KI:s forskarutbildning.

Doktorandnytt skickas ut ungefär var femte vecka från Fakultetskansliet på Karolinska Institutet.
Redaktör: Clara Ersson

Klicka här för att prenumerera

 

Klicka här för att avregistrera din adress

Karolinska Institutet - Doctoral Education News

No 4, 15 May 2020

 

Read the newsletter in your browser

Tell a colleague about this newsletter

Primary target groups for Doctoral student news are doctoral students as well as the departmental directors for doctoral studies and administrative officers for doctoral education. These groups receive the letter automatically. Other interested groups (for example doctoral supervisors) can subscribe to the newsletter at the staff portal.

NEWS AND ANNOUNCEMENTS

 

Introduction to doctoral education

All doctoral students have to participate in an introduction to doctoral education at KI within the first year after study start. The doctoral students have to register to the introduction themselves.

More information about the introduction and registration

 

Reminder: Consequences of the COVID-19 pandemic on KI’s doctoral education

Information regarding consequences of the COVID-19 pandemic on KI’s doctoral education on the staff portal is updated continuously.

 

Apply to the national research school in general practice

The research school is aimed at doctoral students who are active in clinically oriented research within primary healthcare. The research school is open to all professional groups who have their clinical base in primary healthcare.

Cooperation and networking both nationally and internationally and between different professional groups is an integrated part of the research school. The course leaders in the research school are from The Lancet and the University of Cambridge.

Professor of family medicine Johan Ärnlöv informs about the research school

Deadline for applications: 31 August 2020

 

Announcement of funding for a short term exchange at the Rockefeller University, USA

The Rockefeller University and KI announces exchange positions at the Rockefeller University that doctoral students, master students, researchers as well as technical and administrative staff can apply for.

Deadline for applications: 27 May 2020.

More information about the announcement and application procedure

 

New printing house for printing of theses

KI now has an agreement with the printing house Universitetsservice US-AB for the printing of theses.

Information about laying out and printing a thesis

 

Webinar: How to apply for public defence

The Dissertation Committee at KI welcomes doctoral students who will soondefend their theses to a webinar about the steps towards a successful thesis defence. The webinar takes place on Wednesday 27 May at 16.00 – 17.00 via zoom. Chair of the Dissertation committee Mia von Euler will talk about the requirements for defending a thesis at KI, how to prepare your application and how to find an appropriate Examination board and opponent.

Register to the seminar to receive a zoom-link

 

Apply for access to the University Library's premises in Flemingsberg

The University Library (KIB) follows the recommendations from KI and the Public Health Agency to minimize social contact. The library is closed to the public and not staffed physically, but can be accessed by KI card (Flemingsberg). As a doctoral student or staff you need to apply for this access.

Read more and apply for access

 

Learn the basics of AI

Increase your understanding of artificial intelligence (AI) with Sweden’s first basic course in the field. It’s online and for free.

The Elements of AI is a series of free online courses created by the company Reaktor and the University of Helsinki. The aim is to encourage as broad a group of people as possible to learn what AI is, what can (and can’t) be done with AI, and how to start creating AI methods. The courses combine theory with practical exercises and can be completed at your own pace. Each part will take approximately 5 – 10 hours to finish. Note that this course is not credit-bearing.

 

The Swedish Higher Education Authority postpones evaluations of KI’s doctoral education

The Swedish Higher Education Authority (UKÄ) evaluates doctoral education at all universities in Sweden in terms of how well they create the necessary conditions to ensure that all doctoral students are able to achieve the degree outcomes.

On May 8, UKÄ announced that the planned evaluations of doctoral education in physiology, surgery and dentistry are postponed for an indefinite future as a result of the Covid-19 pandemic. Doctoral education in the field of health care sciences will be evaluated in 2022.

More on the postponed evaluations on UKÄ’s webpage (in Swedish)

 

CALENDAR EVENTS

 

Seminars, workshops and symposiums

Online lecture: Manage your data and research results on Tuesday 19 May, 13.00 – 15.00.

Webinar: iThenticate a plagiarism detection software on Tuesday 26 May at 13.00 – 14.00.

Webinar: How to apply for public defence on Wednesday 27 May at 16.00 – 17.00.

Online demonstration of KI’s system for electronic research documentation (KI ELN) and drop-in with possibility to ask questions on Thursday 28 May at 9.00 – 15.00.

Online presentation: Find supplementary data through Europe PubMed Central (PMC) and BioStudies on Tuesday 2 June at 12.00 – 12.30.

 

NEWS FROM THE DOCTORAL STUDENT ASSOCIATION (DSA) AT THE MEDICINSKA FÖRENINGEN (THE STUDENT UNION)

 

DSA communications

Would you like to share some news about events or initiatives with other doctoral students? Drop the DSA an email at DsaComms@medicinskaforeningen.se, and they can help you out with the outreach.

DSA on Twitter and Instagram!

The DSA is live on more social media channels. Follow them on Twitter @DSAkarolinska and Instagram @dsa.karolinska, to get the latest updates from your doctoral student representatives.

 

DSA board meetings

The DSA board is planning an exciting time ahead and will keep you all updated on their website PhDSA.se and Facebook. The board meetings for the spring semester have been set for the following dates. Everyone is welcome to join in on the meetings! All meetings take place through Zoom, for the foreseeable future.

May 19 in Solna
June 18 in Solna
 

Join a DSA workgroup

The DSA has multiple workgroups that handle a variety of tasks. They make a difference for doctoral students at all levels. They are always looking to recruit extra help and get new ideas. Check out their different workgroups on their website and get in touch.

Student representation
Doctoral education
Doctoral students' welfare and health
Social events
Public relations
External collaborations
 

DOCTORAL EDUCATION AT THE WEB

 

You will find important information about doctoral education at KI on the staff website.
Please make a habit of visiting the doctoral education web pages regularly.

This newsletter is primarily addressed to doctoral students. The purpose is to inform about news and practical details regarding doctoral education at KI.

Doctoral Student News is published by the Faculty Office at Karolinska Institutet about every fifth week during the semesters.

Editor: Clara Ersson

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm
Tel: +46 8-524 800 00

 

Org.nr: 202100-2973
VAT. nr: SE202100297301

 
Karolinska Institutet

Click here to subscribe

 

Click here to unsubscribe

Do not click this link

Skickat med Paloma