Karolinska Institutet - Forskarutbildningsnytt

Nr 3, 15 april 2021

An English version follows below

 

Läs brevet i din webbläsare

Tipsa en kollega om brevet

Doktorandnytt skickas till KI:s doktorander samt institutionernas studierektorer och administratörer för forskarutbildning. Övriga intresserade (exempelvis forskarhandledare) kan prenumerera på Doktorandnytt genom att anmäla sig som prenumerant på medarbetarportalen.

AKTUELLT

 

Dags att söka forskarutbildningskurser

Kurskatalogen för HT21 är öppen för ansökan fram till 17 maj. Postdoktorer är, liksom tidigare, också välkomna att söka och antas i mån av plats.

Till kurskatalogen HT21 samt lediga platser VT21

Tänk på att uppdatera din profil om någon förändring har skett sedan du senast sökte kurser.

Viktig information för dig som ska söka forskarutbildningskurser:

Den automatiska mejlaviseringen från KIWAS (kurskatalogen) i samband med antagning har stängts av för att undvika överbelastning av systemet. Mejlbekräftelsen vid inskickad ansökan kvarstår.

Mer information om vad detta innebär för dig som sökande

 

Sammanställning av forskarutbildningsprogrammens planerade kurser

I syfte att underlätta planeringen för KI:s doktorander har forskarutbildningsprogrammens planerade kurser sammanställts för perioden 2022-2024. Läs mer på medarbetarportalen.

 

Nya löner för doktorander

Från och med den 1 april 2021 gäller en ny lönestege för doktorandanställningar.

Miniminivåerna för försörjning av doktorander på stipendier följer kollektivavtalen och räknas upp i samband med nya avtal.

 

Ansök till den nationella interdisciplinära forskarskolan i register-baserad forskning (SINGS)

Forskarskolan som startar i november 2021 omfattar ett minimum av 8 veckors heltidsstudier (12 hp) som komplement till obligatoriska kurser vid doktorandernas hemuniversitet och pågår under två år. Syftet är att stimulera interdisciplinär forskning och ge en fördjupad kunskap om och förståelse för hur registerdata kan och bör användas i forskning.

Mer information om forskarskolan och ansökningsprocessen

Ansök senast den 17 maj kl 14.00 i KI Prisma.

 

Ansök till den nationella forskarskolan i klinisk och translationell cancerforskning (NatiOn)

Forskarskolan som startar i april 2022 omfattar sammanlagt 20 veckors heltidsstudier (30 hp) och pågår under tre år. Utbildningen vänder sig till kliniskt verksamma doktorander, och programmet täcker framförallt molekylär onkologi och forskningsmetodik inom området cancer. Sökande bör ha ett kliniskt eller translationellt projekt inom cancerforskning.

Mer information om forskarskolan och ansökningsprocessen

Ansök senast den 7 maj kl 14.00 i KI Prisma.

 

Resebidrag för doktorander

Ansök om resebidrag senast den 20 april kl. 14.00:

KI resebidrag för forskningsvistelser doktorander (avser resor med utresedatum mellan 1 maj 2021 och 31 december 2022). Resebidrag kan sökas för vistelse vid lärosäte eller forskningsinstitution inom och utanför Sverige.

KI resebidrag 2021 inklusive digitala arrangemang, period 2 (avser resor med utresedatum mellan 1 juli 2021 och 30 juni 2022)

Axel Hirsch resebidrag för kirurger 2021, period 2 (avser resor med utresedatum mellan 1 juli 2021 och 30 juni 2022)

 

Nya Ladok för studenter

Ett nytt gränsnitt för Ladok för studenter (inklusive doktorander) har implementerats.

Instruktionsfilmer finns tillgängliga på svenska och engelska via Ladok play

 

KALENDERHÄNDELSER

 

Seminarier, workshops och symposier

Digital workshop: Välkommen till att vara medskapare i KI:s pedagogiska plan! måndag den 19 april, kl.15.00 – 16.30.

Digital workshop: Att skriva litteraturöversikten till din halvtidskontroll, torsdag den 22 april kl. 13.00 – 16.00.

Digital presentation: Hitta kompletterande data med Europe PubMed Central (PMC) och BioStudies, tisdag den 27 april kl. 12.00 – 12.30.

Digital workshop: Att skriva sin avhandling, onsdag den 28 april kl. 9.00 – 12.00.

Digital workshop: Använd källor effektivt och undvik plagiat, onsdag den 28 april kl. 09.30 – 12.00.

Webbinarium: Is PrePublication the future? Challenges and opportunities after a pandemic, måndag den 3 maj kl. 9.30 – 11.30.

KI Sustainability Day 2021, tisdag den 18 maj, kl. 11.30 – 16.00.

Digital workshop: Publicera och dela dina data! onsdag den 19 maj kl. 10.00 – 11.30.

Webbinarium: Researchers – publish open access with prepaid APC:s torsdag den 20 maj kl. 13.00 – 14.00.

Digital presentation: Hitta läkemedelsmålsmolekyler med Open Targets Platform, tisdag den 25 maj kl. 12.00 – 12.30.

Digital workshop: iThenticate - ett verktyg för att upptäcka plagiat, tisdag den 1 juni kl. 13.00 – 14.30.

Digital workshop: Forskningsdokumentation: varför, vad och var! torsdag den 3 juni kl. 10.00 – 12.00.

Digital presentation: Hitta proteinet i cellen med Human Cell Altas, tisdag den 22 juni kl. 12.00 – 12.30.

Seminarieserie: Hur du skriver och organiserar din kappa, den 4 oktober kl. 9.00 – 16.30, 6 oktober kl. 13.00 – 16.00 samt 8 oktober kl. 9.00 – 12.00.

 

NYHETER FRÅN DOKTORANDSEKTIONEN (DSA) VID MEDICINSKA FÖRENINGEN (KÅREN)

 

Live-event på DSA:s Instagram, 30:e april

DSA kommer att delta i ett live-event organiserat av Medicinska Föreningen (MF) den 30:e april. Eventet kommer att sänds live på DSA:s Instagram-konto: @dsa.karolinska, så om ni inte följer dem än är det ett bra tillfälle att trycka på "följa"-knappen! Kvällen gästas av flera medverkande, men om ni vill se vad DSA och deras representanter har att bjuda på så hittar ni dem på scenen mellan kl. 17-18.

 

”Hur man når toppen och inte räds av att falla ner”

Medverka i detta speciella webbinarium den 19 april vid lunchtid. Harry Denanto kommer att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter om rädsla, misslyckanden och tillit i hur man når framgång inom sport för elitatleter, som till viss del har intressanta paralleller till hur man kan nå framgång i den kompetitiva akademiska världen. Mer information finns via denna länk.

 

Venture Contest för internationella entreprenörer 2021

Delta i den svenska sektionen av den årliga tävlingen: Venture Contest for International Entrepreneurs. Deadline för registrering är 18 april. För mer information, kontakta: winfuture@sinorvodic.com.

 

Representanter sökes till UKÄ för utvärdering av tre nya forskarutbildningar

Universitetkanslersämbetet (UKÄ) utvärderar ansökningar till tre nya forskarutbildningar: inom teknikcentrering om resurseffektiv konstruktion, utbildningsvetenskap samt inom konst. Det kommer att vara en doktorandrepresentant för varje utvärdering. Flytande svenska och en bakgrund inom utbildningens ämne är ett krav för alla kandidater. Mer information om arbetet och kompensation finns i ansökan. Deadline för ansökan är söndagen den 18 april. Vid frågor, vänligen kontakta doktorand@sfs.se.

 

Medicinskt forskningssymposium 18:e april

Linköpings universitet och DOMFIL (doktorandföreningen vid medicinska fakulteten i Linköping) organiserar ett medicinskt forskningssymposium, HURS 2021 kl. 9.00 den 28:e april. Årets evenemang kommer att hållas online. Det kommer att hållas en företagsmässa samt en heldag fylld med föredrag och samtal. Följande huvudtalare kommer att delta: Anders Tegnell (Statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten), Maria Jenmalm (Linköpings universitet) och Purnika Damindi Ranasingh (Queen´s University Belfast, UK). De deltagande företagen och schemat för dagen finns på hemsidan där en länk till eventet kommer att publiceras på morgonen den 28:e april. Evenemanget är gratis och alla är välkomna att delta. Det går även att registrera sig via följande formulär för att få en länk till eventet mejlad samma dag som eventet: anmälningsformulär.

 

DSA Communications

Vill du annonsera evenemang eller händelser för andra doktorander? Maila DSA på DsaComms@medicinskaforeningen.se, de hjälper dig att nå ut till andra.

 

Följ DSA på Twitter, Instagram och Facebook för mer information!

DSA är aktiv på Twitter (@DSAkarolinska), Instagram (@dsa.karolinska) och Facebook (@dsa.karolinska). Följ dem för att hålla dig uppdaterad med de senaste nyheterna från dina doktorandrepresentanter och kommande evenemang.

 

FORSKARUTBILDNING PÅ WEBBEN

 

Du hittar viktig information om KI:s forskarutbildning på medarbetarportalen.
Ha gärna som vana att kontinuerligt surfa in på
forskarutbildningssidorna på webben.

Doktorandnytt riktar sig till framförallt till doktorander. Syftet är att informera om nyheter och praktiska detaljer som rör KI:s forskarutbildning.

Doktorandnytt skickas ut ungefär var femte vecka från Fakultetskansliet på Karolinska Institutet.
Redaktör: Clara Ersson

Klicka här för att prenumerera

 

Klicka här för att avregistrera din adress

Karolinska Institutet - Doctoral Education News

No 3, 15 April 2021

 

Read the newsletter in your browser

Tell a colleague about this newsletter

Primary target groups for Doctoral student news are doctoral students as well as the departmental directors for doctoral studies and administrative officers for doctoral education. These groups receive the letter automatically. Other interested groups (for example doctoral supervisors) can subscribe to the newsletter at the staff portal.

NEWS AND ANNOUNCEMENTS

 

Time to apply for doctoral courses

The course catalogue for the autumn semester of 2021 is open for application until 17 May. As before, postdocs are also welcome to apply, and will be accepted if space is available.

Course catalogue for the of autumn 2021 and course vacancies during spring 2021

Remember to update your profile if there have been any changes since the last time you applied for courses.

Important information when applying for doctoral courses

The automatic e-mail confirmation from KIWAS (the course catalogue) when admitting to courses has been turned off in order to avoid overloading the system. The e-mail confirmation of the submitted application will remain.

Read more about what this means for you as an applicant

 

Compilaton of the doctoral programmes’ planned courses

In order to facilitate the planning for KI’s doctoral students, the doctoral programmes’ planned courses for 2022-2024 has been compiled. Read more on the staff portal.

 

New salaries for doctoral students

As of 1 April 2021, there is a new salary ladder for doctoral students on a doctoral studentship (”doktorandanställning”).

The minimum levels for the support of doctoral students on scholarships are adjusted in agreement with the new salary ladder.

 

Apply to the national interdisciplinary research school in register-based research (SINGS)

The research school commencing in November 2021 comprise a a minimum total of 8 weeks of full-time studies (12 higher education credits) spread over two years, intended as a complement to mandatory courses required at the university where the student is registered. The aim is to stimulate interdisciplinary research and provide a deeper knowledge and understanding of how register data can and should be used in research.

More information about the research school and application process

Deadline for applications: 17 May, at 2 p.m. in KI Prisma.

 

Apply to the national research school in clinical and translational cancer research (NatiOn)

The research school commencing in April 2022 comprise a total of 20 weeks of full-time studies (30 higher education credits) spread over three years. The programme concentrates primarily on molecular oncology and research methods for clinically active doctoral students in the cancer field. Applicants should have a clinical or translational project in cancer research.

More information about the research school and application process

Deadline for applications: 7 May at 2 p.m. in KI Prisma.

 

Travel grants for doctoral students

Apply before 20 April 2021 at 2 p.m.:

KI travel grant for research visits for doctoral students (for travel with departure date between 1 May 2021 – 31 December 2022). The travel grant can be applied for for a stay at a university or research institution inside and outside of Sweden.

KI Travel Grant 2021 including digital arrangements, period 2 (for travel with departure date between 1 July 2021 – 30 June 2022)

Axel Hirsch travel grant for surgeons 2021, period 2 (for travel with departure date between 1 July 2021 – 30 June 2022)

 

New interface in Ladok for students

A new interface in Ladok for students (including doctoral students) has been implemented.

Instructional videos are available in Swedish and English via Ladok play

 

CALENDAR EVENTS

 

Seminars, workshops and symposiums

Digital workshop: Welcome to co-create KI's pedagogical plan! on Monday 19 April, 15.00 – 16.30.

Workshop: Writing the literature review for your half-time review on Thursday 22 April, 13.00 –16.00.

Presentation: Find supplementary data through Europe PubMed Central (PMC) and BioStudies on Tuesday 27 April, 12.00 – 12.30.

Digital workshop: How to write your thesis on Wednesday 28 April, 9.00 – 12.00.

Digital workshop: Using sources effectively and avoiding plagiarism on Wednesday 28 April, 09.30 – 12.00.

Webinar: Is PrePublication the future? Challenges and opportunities after a pandemic on Monday 3 May, 9.30 – 11.30.

KI Sustainability Day 2021 on Tuesday 18 May, 11.30 – 16.00.

Digital workshop: Publish and share your data! on Wednesday 19 May, 10.00 – 11.30.

Webinar: Researchers – publish open access with prepaid APC:s on Thursday 20 May, 13.00 – 14.00.

Digital presentation: Find a drug target with the Open Targets Platform on Tuesday 25 May, 12.00 –12.30.

Digital workshop: iThenticate - a plagiarism detection software on Tuesday 1 June, 13.00 – 14.30.

Digital workshop: Research documentation: why, what and where! on Thursday 3 June, 10.00 – 12.00.

Digital presentation: Find the protein localization with the Human Cell Atlas on Tuesday 22 June, 12.00 – 12.30.

Seminar series: Writing a kappa – organising and telling your own story on 4 October 9.00 – 16.30, 6 October 13.00 – 16.00, and 8 October 9.00 – 12.00.

 

NEWS FROM THE DOCTORAL STUDENT ASSOCIATION (DSA) AT THE MEDICINSKA FÖRENINGEN (THE STUDENT UNION)

 

Live event on DSA's Instagram, April 30th

DSA will be participating in a live event hosted by the Medical Student's Association (MF), April 30th. This event will be broadcasted on DSA's Instagram account: @dsa.karolinska, so if you are not yet following us, this is a good time to hit the 'follow'-button! This event will include a variety of participants, but if you want to know more about DSA, their people and what they have to offer this evening, you will find them on stage between 17.00-18.00 o'clock.

 

‘How to climb to the top and not be afraid of falling down’

Join this special webinar on April 19th at lunchtime. Harry Denanto is going to share his experience and knowledge of fear, failure and trust in reaching success in sport for elite athletes, which shares some interesting parallels with reaching success in the equally competitive academic world. For more information follow this link.

Venture Contest for International Entrepreneurs 2021

Participate in the Sweden Division of the yearly international venture contest for international entrepreneurs. Register your idea for a chance to win up to 39,000 Sek! Deadline is April 18th. For more information, please contact: winfuture@sinorvodic.com.

 

Doctoral student representatives for UKÄ evaluation of three new doctoral programs

Universitetkanslersämbetet (UKÄ) is evaluating applications for three new doctoral programs: in engineering centering about resource efficiency, educational science, and in arts. There will be a doctoral student representative for each evaluation. The candidates must be from the related fields and be fluent in Swedish. You will find more information about the work and how it is compensated in the application. The deadline for applications is Sunday the 18th of April. In case of questions, please contact doktorand@sfs.se.

 

Medical research symposium April 28th

Linköping University and DOMFIL (the postgraduate society at the faculty of Medicine and Health Sciences at Linköping University) organizes a medical research symposium HURS 2021 at 9:00 on the 28th of April. This year's event will be held online. There will be a company fair as well as a complete day filled with lectures and interesting talks. The following main speakers will guide you through the day: Anders Tegnell (State epidemiologist, Folkhälsomyndigheten), Maria Jenmalm (Linköpings universitet) and Purnika Damindi Ranasingh (Queen´s University Belfast, UK). The participating companies as well as schedule for the day can be found on the website where a link will be published for the event on the morning of the 28th of April. The event is free of charge and everyone is welcome to visit. You can also sign up via the following form to get the link to the event emailed to you at the day of the event: registration form.

 

DSA Communications

Want to promote some events or initiatives to other doctoral students? Drop the DSA an email at DsaComms@medicinskaforeningen.se, they will help you to reach out.

 

Follow DSA on Twitter, Instagram and Facebook for more information!

DSA is active on Twitter (@DSAkarolinska), Instagram (@dsa.karolinska) and Facebook (@dsa.karolinska). Follow them to get the latest updates from your doctoral student representatives or upcoming events.

 

DOCTORAL EDUCATION AT THE WEB

 

You will find important information about doctoral education at KI on the staff website.
Please make a habit of visiting the doctoral education web pages regularly.

This newsletter is primarily addressed to doctoral students. The purpose is to inform about news and practical details regarding doctoral education at KI.

Doctoral Student News is published by the Faculty Office at Karolinska Institutet about every fifth week during the semesters.

Editor: Clara Ersson

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm
Tel: +46 8-524 800 00

 

Org.nr: 202100-2973
VAT. nr: SE202100297301

 
Karolinska Institutet

Click here to subscribe

 

Click here to unsubscribe

Do not click this link

Skickat med Paloma