Nyhetsbrev #1 2021: Nu startar den nationella forskningsstudien
Plommon bakgrund med text: "Nyhetsbrev. Forsknings- och samverkansprogrammet om sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet."

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Nu startar den nationella forskningsstudien

Nästa vecka, den 5 maj skickas de första breven i enkätundersökningen. Utskicket tar 5 dagar för att nå sammanlagt cirka 125 000 studenter, doktorander och medarbetare vid svenska lärosäten. Undersökningen är den första i sitt slag i Sverige och ska kartlägga förekomst och konsekvenser av genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier inom akademin.

Enkätens avsändare är Statistikmyndigheten SCB, och svaren omfattas av sekretess. Enkäten besvaras på webben och kan besvaras på både svenska och engelska. Varannan vecka skickas en påminnelse, totalt tre påminnelser och underökningen planeras stänga i slutet av juni.

Svaren på enkäten kommer att betyda mycket för hur vi gemensamt kan skapa en bättre studie- och arbetsmiljö och högre kvalitet i utbildning och forskning. Forskningsbaserad kunskap ger oss möjlighet att implementera rätt åtgärder. Därför är varje svar viktigt.

Pilotstudien
Under sen höst 2020 genomfördes en pilotstudie riktad till 8000 individer (6000 studenter, 1500 anställda och 500 doktorander). Pilotstudiens syfte var att testa formuläret, svarsfrekvens, totalt och i olika grupper samt antal svar i önskade redovisningsgrupper. Frågeformuläret har uppdaterats som ett resultat av pilotstudien. Då andelen som svarade via pappersenkät var låg kommer denna möjlighet inte att erbjudas i den fulla studien. Andelen som svarade på engelska var hög i doktorandgruppen varför denna möjlighet finns kvar för alla i den fulla studien.

 

Andel svarande totalt i pilotstudien var
41 procent, fördelat på studenter
38 procent, doktorander 46 procent och medarbetare 54 procent.

Bidra till ökad kunskap och förbättrad arbets- och studiemiljö
Forskningsstudien har som övergripande syfta att bidra till ökad kunskap och i förlängningen till en förbättrad studie- och arbetsmiljö vid våra lärosäten. Förhoppningen är att resultatet från studien kommer att fungera som redskap både för vidare forskning och för ett intensifierat arbete mot sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i sektorn. Resultaten kommer att kunna ge en bild av situationen på enskilda lärosäten och i den svenska högskolesektorn som helhet.

Hög svarsfrekvens = kvalitativa resultat
I detta utskick hittar du information som du kan sprida vidare till olika målgrupper på ditt lärosäte och i din verksamhet. Det finns information som beskriver bland annat studiens genomförande, syfte, tidplan, vanliga frågor och svar samt annat informationsmaterial.

Det vi kan vara säkra på är att en god svarsfrekvens för alla lärosäten – studenter, doktorander och anställda – kommer att ha en stor betydelse för de slutsatser vi kan dra för olika grupper och i förlängningen för vår förmåga att gemensamt skapa en god arbets- och studiemiljö.

Låt oss gemensamt verka för en hög svarsfrekvens i den fulla studien!

Styrgruppen för samverkansprogrammet
Fredrik Bondestam, föreståndare Nationella sekretariatet för genusforskning, GU
Karin Dahlman-Wright, programledare KI
Kerstin Tham, rektor Malmö universitet
Anna Wahl, vicerektor KTH

 
Bild med ett frågetecken.
 

Frågor och svar om studien

Vi har sammanställt frågor och svar om forskningsstudien som varför studien genomförs, hur studien går till och hur lärosätena kan bidra i arbetet.

Ladda ner sammanställningen av frågor och svar som pdf

 

Så får du tillgång till studiens resultat

Programmet kommer våren 2022 att presentera en rapport som kommer att göras fritt tillgänglig. Lärosätena kommer att få tillgång till respektive lärosätes data i tabeller.

 
Hand som pekar på ett stapeldiagram på ett papper, där det även syns en graf.
 
En klocka ritad på en griffeltavla.
 

Tidplan

En pilotstudie genomfördes i november 2020 och forskningsstudien genomförs i maj-juni 2021. En rapport med resultat på övergripande nivå publiceras våren 2022 och 2025 planeras en uppföljningsstudie. Här hittar du en tidplan i pdf-format som visar de stora nedslagen för studien de kommande åren.

 

Urval och design av studien

Forskningsstudien genomförs i samverkan med Statistiska centralbyrån (SCB). Programmet har i dialog med SCB kommit fram till att ett urval om totalt 125 000 individer ger en god täckning av sektorn, med små felmarginaler på sektors- och lärosätesnivå.

Ladda ner pdf som beskriver kvalitetssäkring
av studien

 
Ilustration av tecknade figurer i olika färger som står samlade i en grupp.
 
Illustration av grafer och diagram.
 

Etik och anonymitet

Studien är prövad och godkänd av Etikprövningsmyndigheten. KI är forskningshuvudman för studien och ansvarar för att data förvaras på ett säkert sätt.

För att bibehålla anonymiteten kommer data att redovisas i tillräckligt stora grupper för att ingen enskild individ ska kunna identifieras.

 

Kontakta oss!

Funktionsadress: genusprogrammet@ki.se
Programledare: Karin Dahlman-Wright
Forskningsledare KI: Christina Björklund
Forskningsledare KTH: Anna Wahl
Forskningsledare Malmö universitet:
Charlotta Löfgren-Mårtenson
Forskningsledare Nationella sekretariatet
för genusforskning:
Lisa Rudolfsson

 
Ikon som föreställer ett kuvert med @, ska representera ett mejl.

Det här mejlet är ett utskick från forsknings- och samverkansprogrammet för sexuella trakasserier
och genusbaserad utsatthet
.

Prenumerera
Avprenumerera
Skicka till en kollega
Do not click this link

Skickat med Paloma