Karolinska Institutet - Forskarutbildningsnytt

Nr 6, 21 oktober 2021

An English version follows below

 

Läs brevet i din webbläsare

Tipsa en kollega om brevet

Doktorandnytt skickas till KI:s doktorander samt institutionernas studierektorer och administratörer för forskarutbildning. Övriga intresserade (exempelvis forskarhandledare) kan prenumerera på Doktorandnytt genom att anmäla sig som prenumerant på medarbetarportalen.

AKTUELLT

 

Dags att söka forskarutbildningskurser

Kurskatalogen för VT22 är öppen för ansökan fram till och med 15 november. Postdoktorer, liksom andra disputerade, är också välkomna att söka och antas då i mån av plats och enligt turordning.

Till kurskatalogen VT22 och lediga platser HT21

Viktigt när du söker forskarutbildningskurser

 

Disputationer – vad gäller framöver?

I och med att nationella pandemirestriktioner nu lyfts kommer disputationer och licentiatseminarier vid KI genomföras på plats med fysisk närvaro, men det kommer även fortsatt att vara möjligt med digitala inslag.

Disputationer och licentiatseminarier – vad gäller framöver?

Dags att disputera

 

Ny rådgivningsmejladress för forskningsetik på KI

Nu kan du skicka ett mejl till medicinetikerna vid KI för rådgivning om forskningsetik. Du kan också höra av dig om du vill diskutera forskningsetiska fall. Välkommen att kontakta researchethicsadvice@ki.se.

Information om etik på KI:s webbplats

 

Stöd till doktorander

Det finns olika sorters stödfunktioner för doktorander på KI. Du hittar information om detta på medarbetarportalen.

 

Nationell doktorandhandbok

Sveriges förenade studentkårers doktorandkommité (SFSDK) har tagit fram phdhandbook.se, en guide på engelska som är tänkt att vara en så fullständig informationskälla som möjligt för blivande och nuvarande doktorander. Handboken inkluderar bl.a. information om doktoranders rättigheter och kommer att uppdateras löpande.

 

Introduktion för nya doktorander

Samtliga doktorander ska genomgå KI:s introduktion till utbildning på forskarnivå under första året efter studiestart. Observera att doktoranden själv måste gå in och anmäla sig.

Mer information om introduktionen samt anmälan till vårens introduktionstillfällen

 

Tillfälle för doktorander att få undervisningserfarenhet

DIS, Study abroad in Scandinavia, som KI har ett samarbete med, söker lärare till sin nya kurs Precision Medicine: Tailored Treatment in Clinical Care. Kursen riktar sig till nordamerikanska universitetsstudenter på grundnivå. DIS välkomnar forskare och doktorander på KI att söka plats som lärare.

 

KALENDERHÄNDELSER

 

Seminarier, workshops och symposier

Digital presentation: Hitta fenotyper med Monarch Initiative, tisdag den 26 oktober kl. 12.00 – 12.30.

Workshop: Att skriva litteraturöversikten till din halvtidskontroll, onsdag den 27 oktober kl. 13.00 – 16.00 i KIB:s lokal Synapsen 1 i Solna.

Workshop: iThenticate - ett verktyg för att upptäcka plagiat, torsdag den 28 oktober kl. 13.00 – 14.30 i KIB:s lokal Synapsen 1 i Solna.

Digital paneldiskussion: It matters how we open knowledge: A panel discussion on open access and equity, torsdag den 28 oktober kl. 12.15 – 13.00.

Digitalt informationsmöte: Useful facts for international staff, torsdag den 28 oktober kl. 14.00 – 15.00.

Digital workshop: Att skriva din avhandling, fredag den 29 oktober, heldag med start kl. 9.00.

BYRS 2021: 5:e upplagan av Biomedicum-Bioclinicum Young Researchers Symposium, tisdag den 9 november kl. 10.00 – 16.00 digitalt eller på plats i Biomedicum.

Digital presentation: Forskare – publicera open access utan avgift, torsdag den 11 november kl. 13.00 – 13.30

KI:s andra konferens om hållbar utveckling: Från grundläggande forskning till bättre hälsa för alla – hur vi får innovationer att nå dem som behöver det, onsdag den 17 november kl. 13.00 – 20.00 digitalt eller på KI campus Solna. Missa inte den avslutande postersessionen för doktorander med priser till de bästa postrarna som också visar hur forskningen relaterar till de globala målen för hållbar utveckling (SDG).

Digital workshop: Forskningsdokumentation: varför, vad och var, torsdag den 18 november kl. 10.00 – 12.00.

Webbinarium: Open access to scientific publications and research data in Horizon Europe and H2020, torsdag den 18 november kl. 13.00 – 14.00.

Digital workshop: Att skriva din avhandling, måndag den 22 november, heldag med start kl. 9.00.

Seminarieserie: Hur du skriver och organiserar din kappa, den 22 november kl. 9.00 – 16.30, 24 november kl. 9.00 – 12.00 samt 26 november kl. 9.00 – 12.00.

Digital workshop: Publicera och dela dina data, onsdag den 24 november kl. 13.00 – 15.00.

Digital workshop: Använd källor effektivt och undvik plagiat, torsdag den 25 november kl. 9.00 – 12.00.

Digital presentation: Hitta en genetisk mutation som kan orsaka sjukdom med Simple ClinVar, tisdag den 30 november kl. 12.00 – 12.30.

Digital workshop: Att skriva din avhandling, måndag den 6 december, heldag med start kl. 9.00.

Digital workshop: Att skriva den populärvetenskapliga sammanfattningen till din avhandling, tisdag den 7 december kl. 13.00 – 15.00.

Digital presentation: Forskare – publicera open access utan avgift, torsdag den 9 december kl. 13.00 – 13.30.

Digital presentation: Hitta kompletterande data med Europe PubMed Central (PMC) och BioStudies, tisdag den 14 december, kl 12.00 – 12.30.

 

NYHETER FRÅN DOKTORANDSEKTIONEN (DSA) VID MEDICINSKA FÖRENINGEN (KÅREN)

 

Are you looking for a mentor?

As a KI doctoral student, you are entitled to have a mentor, but we all know how hard it was to establish new connections during pandemics. Therefore, DSA has created a virtual meeting place for you to find a suitable mentor within or outside of academia willing to give you advice for any question you might have. The DSA, in collaboration with KI Career Service, proudly presents you with their new KI Mentoring platform. Find out more on DSA's website!

 

FORSKARUTBILDNING PÅ WEBBEN

 

Du hittar viktig information om KI:s forskarutbildning på medarbetarportalen.
Ha gärna som vana att kontinuerligt surfa in på
forskarutbildningssidorna på webben.

Doktorandnytt riktar sig till framförallt till doktorander. Syftet är att informera om nyheter och praktiska detaljer som rör KI:s forskarutbildning.

Doktorandnytt skickas ut ungefär var femte vecka från Fakultetskansliet på Karolinska Institutet.
Redaktör: Clara Ersson

Klicka här för att prenumerera

 

Klicka här för att avregistrera din adress

Karolinska Institutet - Doctoral Education News

No 6, 21 October 2021

 

Read the newsletter in your browser

Tell a colleague about this newsletter

Primary target groups for Doctoral student news are doctoral students as well as the departmental directors for doctoral studies and administrative officers for doctoral education. These groups receive the letter automatically. Other interested groups (for example doctoral supervisors) can subscribe to the newsletter at the staff portal.

NEWS AND ANNOUNCEMENTS

 

Time to apply for doctoral courses

The course catalogue for the spring semester of 2022 is open for application until 15 November. As before, postdocs as well as other applicants with a PhD are also welcome to apply, and will be accepted if space allows and in turn.

Course catalogue for the of spring 2022 and course vacancies autumn 2021

Important when applying for doctoral courses

 

Thesis defences – beyond the pandemic

When the national restrictions now are lifted, doctoral thesis defences at KI will be performed physically on site, but with the possibility to participate remotely using digital solutions within certain boundaries.

Thesis defences – beyond the pandemic

Time to defend your thesis

 

New e-mail address for advice on research ethics at KI

Now you can send an email to the medical ethicists at KI for advice on research ethics. You can also contact them if you want to discuss research ethics cases. You are welcome to write to: researchethicsadvice@ki.se.

Information about ethics on KI’s website (in Swedish, will be available in English shortly)

 

Support for doctoral students

There are various kinds of support function for doctoral students at KI. Read about this on the staff portal.

 

National guide for doctoral students

The doctoral students committee in Sweden’s united student unions (SFSDK) has developed the phdhandbook.se, a guide intended to be a source of information, as complete as possible, for prospective and current doctoral students. The handbook includes doctoral students’ rights etc. and will be updated regularly.

 

Introduction to doctoral education

All doctoral students have to participate in an introduction to doctoral education at KI within the first year after study start. The doctoral students have to register to the introduction themselves.

More information about the introduction and registration

 

Opportunity for doctoral students to get teaching experience

DIS- Study Abroad in Scandinavia is hiring faculty for their new course Precision Medicine: Tailored Treatment in Clinical Care. You’ll teach undergraduate students from the US. DIS are currently hiring part-time faculty from KI to teach these course. Doctoral students and researchers from KI are welcome to apply.

 

CALENDAR EVENTS

 

Seminars, workshops and symposiums

Digital presentation: Find an orthologous phenotype with the Monarch Initiative, on Tuesday 26 October, 12.00 – 12.30.

Workshop: Writing the literature review for your half-time review, on Wednesday 27 October, 13.00 – 16.00 in Synapsen 1 in Solna.

Workshop: iThenticate - a plagiarism detection software, on Thursday 28 October, 13.00 – 14.30 in Synapsen 1 in Solna.

Digital meeting: Useful facts for international staff, on Thursday 28 October, 14.00 – 15.00.

Digital panel discussion on open access and equity: It matters how we open knowledge, on Thursday 28 October, 12.15 – 13.00.

Digital workshop: Thesis writing, on Friday 29 October, the whole day, starting 9.00.

BYRS 2021: 5th Biomedicum-BioClinicum Young Researchers Symposium, on Tuesday 9 November, 10.00 – 16.00 digitally or in Biomedicum.

Digital presentation: Researchers – publish open access with prepaid APC:s, on Thursday 11 November, 13.00 – 13.30.

KI's 2nd conference on sustainable development: From basic science to better health for all - making innovations reach those in need on Wednesday 17 November 13.00 – 20.00 digitally or at KI campus Solna. Don't miss the poster session for doctoral students with prizes to posters of high scientific quality which also link the research to the Sustainable Development Goals (SDGs)

Digital workshop: Research documentation: why, what and where, on Thursday 18 November, 10.00 – 12.00.

Webinar: Open access to scientific publications and research data in Horizon Europe and H2020, on Thursday 18 November, 13.00 – 14.00.

Digital workshop: Thesis writing, on Monday 22 November, the whole day, starting 9.00.

Seminar series: Writing a kappa – organising and telling your own story on 22 November 9.00 – 16.30, 24 November 9.00 – 12.00, and 26 November 9.00 – 12.00.

Digital workshop: Publish and share your data, on Wednesday 24 November, 13.00 – 15.00.

Digital workshop: Using sources effectively and avoiding plagiarism, on Thursday 25 November, 09.00 – 12.00.

Digital presentation: Find a genetic mutation causing disease with Simple ClinVar, on Tuesday 30 November, 12.00 – 12.30.

Digital workshop: Thesis writing, on Monday 6 December, the whole day, starting 9.00.

Digital workshop: Writing the Popular Science Summary of your Thesis, on Tuesday 7 December, 13.00 – 15.00.

Digital presentation: Researchers – publish open access free of charge, on Thursday 9 December, 13.00 – 13.30.

Digital presentation: Find supplementary data through Europe PubMed Central (PMC) and BioStudies, on Tuesday 14 December, 12.00 – 12.30.

NEWS FROM THE DOCTORAL STUDENT ASSOCIATION (DSA) AT THE MEDICINSKA FÖRENINGEN (THE STUDENT UNION)

 

Are you looking for a mentor?

As a KI doctoral student, you are entitled to have a mentor, but we all know how hard it was to establish new connections during pandemics. Therefore, DSA has created a virtual meeting place for you to find a suitable mentor within or outside of academia willing to give you advice for any question you might have. The DSA, in collaboration with KI Career Service, proudly presents you with their new KI Mentoring platform. Find out more on DSA's website!

DOCTORAL EDUCATION AT THE WEB

 

You will find important information about doctoral education at KI on the staff website.
Please make a habit of visiting the doctoral education web pages regularly.

This newsletter is primarily addressed to doctoral students. The purpose is to inform about news and practical details regarding doctoral education at KI.

Doctoral Student News is published by the Faculty Office at Karolinska Institutet about every fifth week during the semesters.

Editor: Clara Ersson

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm
Tel: +46 8-524 800 00

 

Org.nr: 202100-2973
VAT. nr: SE202100297301

 
Karolinska Institutet

Click here to subscribe

 

Click here to unsubscribe

Do not click this link

Skickat med Paloma