Forskningsprogrammet för genusbaserad utsatthet
Plommon bakgrund med text: "Nyhetsbrev. Forsknings- och samverkansprogrammet om sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet."

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Nu är det halvtid i den nationella forskningsstudien

Nu har den första påminnelsen gått ut i enkätundersökningen. Hittills flyter svaren in i god överensstämmelse med pilotstudien och vi hoppas det kommer att fortsätta så, varje svar är så viktigt!

Fredagen den 28 maj var vi uppe i en svarsfrekvens på totalt ca 20 procent. Enkäten kommer att stängas i månadsskiftet juni-juli och ytterligare påminnelser kommer att gå ut.

Vi får en del frågor och synpunkter till kontakt adressen genusprogrammet@ki.se vilket vi är tacksamma för. Vi har ambitionen att besvara alla inkommande frågor. Alla synpunkter är viktiga att ha med i det fortsatta arbetet.

De frågor vi fått rör i huvudsak fyra områden.

Varför finns vissa svarsalternativ inte med? Vi använder validerade skalor och kan/ska därför inte ändra i dessa. Genom att använda validerade skalor förbättras bla möjligheten att göra jämförande analyser med tidigare (och framtida) undersökningar.

Varför finns inte möjlighet till kommenterar, svar i fritext? Vi har efter diskussion med SCB kommit fram till att projektet inte har resurser att på ett kvalitetssäkert hantera den stora mängd fritext svar som kan förväntas från en studie av denna storlek. De mer kvalitativa studier som förhoppningsvis följer på denna stora kvantitativa studie kommer att ge möjlighet till fördjupning inom olika områden.

Varför genomför vi denna enkät under en pågående pandemi som starkt påverkat hur utbildning och arbete bedrivs? Denna undersökning har varit planerad under en lång tid, innan Covid-19 tyvärr drabbades oss alla, vilket har påverkat vår undersökning. Det är ett viktigt ämne och om undersökningen skulle skjutas upp hade detta behövt göras minst ett och ett halvt år från nu. Vi måste ha minst 12 månader bakåt med ett tydligt annat läge. Det är också en unik tid som har sina utmaningar och som är intressant att studera. Den digitala världen är inte en frizon för de frågor som enkäten tar sikte på. Förhoppningen är att kunna följa upp studien om några år.

 

Vi har då möjlighet att jämföra hur prevalens ser ut, då vi förhoppningsvis har återgått till våra fysiska arbets/studieplatser, med hur den ser ut under en tid av utpräglad digitalisering.

Frågor om urvalet. Urvalet utgår från de som finns i Universitets- och högskoleregistret och i detta fall hösten 2020.

Enkätens avsändare är Statistikmyndigheten SCB, och svaren omfattas av sekretess. Enkäten besvaras på webben och kan besvaras på både svenska och engelska. Svaren på enkäten kommer att betyda mycket för hur vi gemensamt kan skapa en bättre studie- och arbetsmiljö och högre kvalitet i utbildning och forskning. Forskningsbaserad kunskap ger oss möjlighet att implementera rätt åtgärder.

Pilotstudien
Andelen svarande totalt i pilotstudien var
41 procent, fördelat på studenter
38 procent, doktorander 46 procent och medarbetare 54 procent.

Bidra till ökad kunskap och förbättrad arbets- och studiemiljö
Forskningsstudien har som övergripande syfta att bidra till ökad kunskap och i förlängningen till en förbättrad studie- och arbetsmiljö vid våra lärosäten. Förhoppningen är att resultatet från studien kommer att fungera som redskap både för vidare forskning och för ett intensifierat arbete mot sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i sektorn. Resultaten kommer att kunna ge en bild av situationen på enskilda lärosäten och i den svenska högskolesektorn som helhet.

Hög svarsfrekvens = kvalitativa resultat
Det vi kan vara säkra på är att en god svarsfrekvens för alla lärosäten – studenter, doktorander och anställda – kommer att ha en stor betydelse för de slutsatser vi kan dra för olika grupper och i förlängningen för vår förmåga att gemensamt skapa en god arbets- och studiemiljö.

Styrgruppen för samverkansprogrammet
Fredrik Bondestam, föreståndare Nationella sekretariatet för genusforskning, GU
Karin Dahlman-Wright, programledare KI
Kerstin Tham, rektor Malmö universitet
Anna Wahl, vicerektor KTH

 
Bild med ett frågetecken.
 

Frågor och svar om studien

Vi har sammanställt frågor och svar om forskningsstudien som varför studien genomförs, hur studien går till och hur lärosätena kan bidra i arbetet.

Ladda ner sammanställningen av frågor och svar som pdf

 

Så får du tillgång till studiens resultat

Programmet kommer våren 2022 att presentera en rapport som kommer att göras fritt tillgänglig. Lärosätena kommer att få tillgång till respektive lärosätes data i tabeller.

 
Hand som pekar på ett stapeldiagram på ett papper, där det även syns en graf.
 
En klocka ritad på en griffeltavla.
 

Tidplan

En pilotstudie genomfördes i november 2020 och forskningsstudien genomförs i maj-juni 2021. En rapport med resultat på övergripande nivå publiceras våren 2022 och 2025 planeras en uppföljningsstudie. Här hittar du en tidplan i pdf-format som visar de stora nedslagen för studien de kommande åren.

 

Urval och design av studien

Forskningsstudien genomförs i samverkan med Statistiska centralbyrån (SCB). Programmet har i dialog med SCB kommit fram till att ett urval om totalt 125 000 individer ger en god täckning av sektorn, med små felmarginaler på sektors- och lärosätesnivå.

Ladda ner pdf som beskriver kvalitetssäkring
av studien

 
Ilustration av tecknade figurer i olika färger som står samlade i en grupp.
 
Illustration av grafer och diagram.
 

Etik och anonymitet

Studien är prövad och godkänd av Etikprövningsmyndigheten. KI är forskningshuvudman för studien och ansvarar för att data förvaras på ett säkert sätt.

För att bibehålla anonymiteten kommer data att redovisas i tillräckligt stora grupper för att ingen enskild individ ska kunna identifieras.

 

Kontakta oss!

Funktionsadress: genusprogrammet@ki.se
Programledare: Karin Dahlman-Wright
Forskningsledare KI: Christina Björklund
Forskningsledare KTH: Anna Wahl
Forskningsledare Malmö universitet:
Charlotta Löfgren-Mårtenson
Forskningsledare Nationella sekretariatet
för genusforskning:
Lisa Rudolfsson

 
Ikon som föreställer ett kuvert med @, ska representera ett mejl.

Det här mejlet är ett utskick från forsknings- och samverkansprogrammet för sexuella trakasserier
och genusbaserad utsatthet
.

Prenumerera
Avprenumerera
Skicka till en kollega
Do not click this link

Skickat med Paloma