Karolinska Institutet - Forskarutbildningsnytt

Nr 3, 8 juni 2022

An English version follows below

 

Läs brevet i din webbläsare

Tipsa en kollega om brevet

Doktorandnytt skickas till KI:s doktorander samt institutionernas studierektorer och administratörer för forskarutbildning. Övriga intresserade (exempelvis forskarhandledare) kan prenumerera på Doktorandnytt genom att anmäla sig som prenumerant på medarbetarportalen.

AKTUELLT

 

Checklista för doktorandernas årliga uppföljning

Alla doktorander och handledare ska varje år ha ett uppföljningssamtal då den individuella studieplanen (ISP:n) gås igenom och uppdateras. Att ge utrymme för reflektion över doktorandens progress, i såväl lärandet som i projektet, är en god grund för en forskarutbildning av hög kvalitet och att examensmålen kan nås inom uppsatt tid. Det innebär också att eventuella problem lättare kan identifieras och lösas.

I och med införandet av digitala ISP har det tagits fram instruktioner och en checklista för de årliga uppföljningarna som det rekommenderas att alla läser.

Instruktioner för årlig uppföljning inklusive checklista för uppföljningssamtal

 

Treårsplan för kurser inom forskarutbildningsprogrammen

I syfte att underlätta planeringen för KI:s doktorander har forskarutbildningsprogrammens planerade kurser sammanställts för perioden hösten 2022 – hösten 2024.

Läs mer på medarbetarportalen

 

Forskarutbildningskurser med lediga platser hösten 2022

Det finns fortfarande lediga platser på flera av höstens kurser

 

Fler platser i KI-Region Stockholms kliniska forskarskolor

KI och Region Stockholm har beslutat att utöka antalet platser i två kliniska forskarskolor med start hösten 2022. Antalet platser i KI och Region Stockholms fem kliniska forskarskolor har därmed utökats med 27 % från år 2022.

Läs mer på medarbetarportalen

 

Upp till fyra års uppehållstillstånd för doktorander

Doktorander kan nu få upp till fyra års uppehållstillstånd direkt i stället för två år som tidigare. För att undvika problem är det viktigt att ansökan innehåller efterfrågade uppgifter och att doktoranden har ett giltigt pass för hela perioden. Mer information på medarbetarportalen

Läs rektors blogg "Bra beslut av Migrationsverket om upphållstillstånd för forskarstuderande"

 

Kurser i svenska till hösten

Alla KI-doktorander erbjuds möjlighet att gå en kurs i svenska språket arrangerad av Folkuniversitetet utan kostnad. Övrig personal betalar enligt ramavtalet. Nya kurser på nivåerna A1, A2 och B1 startar i september och oktober.

Observera att kunskaper i svenska språket väntas bli ett krav för att i framtiden kunna få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för permanent uppehållstillstånd kommer att samordnas med kommande förslag till krav på svenskt medborgarskap som föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Läs mer på medarbetarportalen

 

Utlysning av forskar-AT

Forskar-AT är en möjlighet att få finansierad forskningstid under AT-utbildningen. Forskar-AT kan sökas både av doktorander på KI och av disputerade som har en aktiv forskningsverksamhet vid KI.

Höstens utlysningsperiod är preliminärt: 29 augusti – 13 september 2022.

Mer information om forskar-AT och ansökningsprocessen

 

Resebidrag för doktorander

Ansök om resebidrag mellan 9 augusti kl. 10.00 och 23 augusti kl. 14.00:

KI resebidrag 2022 inklusive digitala arrangemang, period 3 (avser resor med utresedatum mellan 1 oktober 2022 och 31 mars 2023)

Axel Hirsch resebidrag 2022 inklusive digitala arrangemang, period 3 (avser resor med utresedatum mellan 1 oktober 2022 och 31 mars 2023)

Ansök om resebidrag mellan 6 september kl. 10.00 och 20 september kl. 14.00:

KI:s resebidrag för forskningsvistelse för doktorander vid lärosäte eller forskningsinstitution inom eller utanför Sverige (avser resor under perioden november 2022 – december 2023)

Hirsch fellowship för en längre resa för att t.ex. lära sig en ny metod (avser resor med utresedatum mellan 1 januari – 31 december 2023)

 

Academic pride

Gå med KI och Academic Pride i Prideparaden

KI stödjer Stockholm Pride som äger rum första veckan i augusti. Under Prideveckan kommer regnbågsflaggan att vaja över campus Flemingsberg och campus Solna och vi kommer att delta i Prideparaden lördagen den 6 augusti. Paraden startar på Norr Mälarstrand kl. 13.00. Du kan även delta i Academic Prides förfest som börjar redan kl 11.30. Läs mer och anmäl dig

KI söker två studenter som vill jobba extra som studentambassadörer för KI under Academic Pride. Ansök senast den 10 juni.

Nätverksträff

Välkommen på möte om hbtqi för forskare – Academic pride den 21 oktober kl 13.00 – 16.30.

 

Ladok-rapportering för forskarutbildning inför rapportering till SCB

Ladok-administratörerna på institutionerna ska senast den 30 juni ha lagt in fullständiga uppgifter i Ladok, inklusive behörighetsgivande bakgrund, för doktorander antagna under första halvåret 2022. Även uppgifter om definitiv studieaktivitet och -finansiering för institutionens alla doktorander ska vara inlagda i Ladok. Tänk på att det även gäller för dem som disputerat/avlagt licentiatexamen under första halvåret 2022.

 

KALENDERHÄNDELSER

 

Seminarier, workshops och symposier

Digital konferens: South Africa – Sweden University Forum (SASUF) 4:e forsknings- och innovationsvecka, den 19 – 23 september. Välkommen att inkomma med förslag på workshops/sessioner till konferensen.

 

NYHETER FRÅN DOKTORANDSEKTIONEN (DSA) VID MEDICINSKA FÖRENINGEN (KÅREN)

 

Vad skulle du vilja se på CHaSE 2022? Gör din röst hörd genom att svara på DSA:s enkät

CHaSE (Careers in Health and Science Exposition) är Stockholms främsta karriär- och jobbmässa som kopplar samman studenter och forskare inom biovetenskap och hälsa med företagsrepresentanter för framtida praktik och/eller anställning via workshops, utställningar och seminarier.

Årets mässa äger rum den 18 november 2022 i Aula Medica.

DSA vill nå KI:s doktorander för att höra vad de skulle vilja se under CHaSE och öka möjligheterna för doktorander att knyta kontakter med organisationer och företag som kan hjälpa dem att ta nästa steg i sin karriär!

Svara på enkäten här!

 

Bli arrangör av sociala evenemang för DSA!

Vill du förbättra ditt CV? Är du intresserad av att anordna evenemang? Vill du utöka ditt nätverk inom och utanför KI?

DSA söker arrangörer av sociala evenemang och aktiviteter under det kommande året! Du kommer att ingå i DSA:s arbetsgrupp för sociala evenemang som leds av gruppledare Jet Termorshuizen.

Intresserad? Välkommen att höra av dig till jet.termorshuizen@ki.se. Ange "Social Events Organizer Application" i ämnesraden, och bifoga ditt CV och ett kort motivationsbrev.

 

Svara på Doctoral Student Mental Health Survey 2022!

DSA är dedikerat till att förbättra hälsan och välbefinnandet hos doktorander. En viktig del i detta arbete är den årliga Mental Health Survey. Stress och påfrestningen från doktorandstudier gör att doktorander löper stor risk för psykiska problem – förra året rapporterade ca 40 % av respondenterna att de ofta kände sig överväldigade eller under konstant tryck. Dina svar hjälper DSA att visa för KI:s ledning att doktorander löper risk för psykisk ohälsa och lyfta de faktorer som spelar en roll. Du kommer att få din länk till den anonyma enkäten den 13 juni. Det tar uppskattningsvis 10 minuter att fylla i enkäten. Hjälp DSA att fortsätta sitt arbete med att öka medvetenheten och förbättra doktorandernas situation vid KI!

 

Nästa DSA styrelsemöte: 16:e juni kl 18:00

Nästa DSA styrelsemöte är planerat att äga rum den 16 juni kl 18:00. Få den senaste informationen om de kommande planerna i DSA för 2022. Alla är välkomna att delta i mötet via Zoom!

 

FORSKARUTBILDNING PÅ WEBBEN

 

Du hittar viktig information om KI:s forskarutbildning på medarbetarportalen.
Ha gärna som vana att kontinuerligt surfa in på
forskarutbildningssidorna på webben.

Doktorandnytt riktar sig till framförallt till doktorander. Syftet är att informera om nyheter och praktiska detaljer som rör KI:s forskarutbildning.

Doktorandnytt skickas ut ungefär var femte vecka från Fakultetskansliet på Karolinska Institutet.
Redaktör: Clara Ersson

Klicka här för att prenumerera

 

Klicka här för att avregistrera din adress

Karolinska Institutet - Doctoral Education News

No 3, 8 June 2022

 

Read the newsletter in your browser

Tell a colleague about this newsletter

Primary target groups for Doctoral student news are doctoral students as well as the departmental directors for doctoral studies and administrative officers for doctoral education. These groups receive the letter automatically. Other interested groups (for example doctoral supervisors) can subscribe to the newsletter at the staff portal.

NEWS AND ANNOUNCEMENTS

 

Checklist for annual follow-up

All doctoral students and supervisors are required to have an annual follow-up meeting, during which the students’ individual study plans (ISP's) are reviewed and updated. Making time for reflection over student progress, in terms of both learning and research project, is a sound basis for high quality doctoral education and for ensuring that the degree objectives can be achieved on time. It also means that any problems there might be can be identified and ironed out.

Since the introduction of digital ISPs, instructions and a checklist have been produced for the annual follow-up that everyone is recommended to read.

Instructions and checklist for annual follow-up

 

Three-year plan for courses within the doctoral programmes

To facilitate the planning for KI’s doctoral students, the doctoral programmes’ planned courses for autumn 2022 – autumn 2024 have been compiled.

Read more on the staff portal

 

Doctoral courses autumn 2022 with vacancies

There are still vacancies on several courses

 

More places in KI-Region Stockholm's clinical research schools

KI and Region Stockholm have decided to increase the number of places in two clinical research schools starting in the autumn of 2022. The number of places in KI and Region Stockholm's five clinical research schools has thus been increased by 27 % from 2022.

Read more on the staff portal

 

A residence permit for doctoral studies can now be granted for up to four years at a time

Doctoral students can now receive a residence permit for doctoral studies for up to four years directly, instead of two years as before. To avoid problems, it is important that the application contains requested information and that the doctoral student has a valid passport for the entire period.

Read more on the staff portal

Read the President's blog "Swedish Migration Agency announces new residence permit rules for doctoral students"

 

Swedish language courses this autumn

All doctoral students at KI are offered to take a course in Swedish provided by Folkuniversitetet free of charge. Other staff members pay according to the framework agreement. New courses on A1, A2 and B1 levels starts in September and October 2022.

Please note that knowledge of the Swedish language is expected to become a requirement to be able to obtain a permanent residence permit in Sweden in the future. Requirements for knowledge of Swedish and social studies for a permanent residence permit will be coordinated with future proposals for requirements for Swedish citizenship, which are proposed to enter into force on 1 January 2025.

Read more on the staff portal

 

Announcement of research internships ("forskar-AT")

”Forskar-AT” is a programme for financing research during your AT-training. Both doctoral students at KI and PhDs that perform research at KI may apply.

Preliminary dates for the announcement: 29 August – 13 September 2022.

More information about “forskar-AT” and the application procedure

 

Travel grants for doctoral students

Apply for travel grants between 9 August at 10 a.m. and 23 August at 2 p.m.:

KI travel grant 2022 including digital arrangements, period 3 (for travel with departure date between 1 October 2022 and 31 March 2023)

Axel Hirsch travel grant 2022 including digital arrangements, period 3 (for travel with departure date between 1 October 2022 and 31 March 2023)

Apply for travel grants between 6 September at 10 a.m. and 20 September at 2 p.m.:

KI’s travel grants for research visits for doctoral students at a university or research institution inside or outside Sweden (for travel during the period November 2022 – December 2023)

Hirsch fellowship for a longer travel for example with the purpose of learning a new method (for travel with departure date between 1 January – 31 December 2023)

 

Academic pride

Join KI and Academic Pride in the Pride Parade

KI supports Stockholm Pride that will take place on the first week of August 2022. The rainbow flag will fly at KI Campus throughout Pride week and we will take part in the Pride Parade Saturday 6 August. The Pride Parade starts at Norr Mälarstrand at 13.00 and you can also join the Academic Pride pre-party at 11.30. Read more and sign up

KI is also looking for two students to work as student ambassadors for KI during Academic Pride. Deadline for applications: 10 June.

Network meeting

Welcome to a network meeting on LGBTQI for researchers – Academic pride on 21 October 13.00 – 16.30

 

Ladok-registration for doctoral education prior to reporting to Statistics Sweden

The departmental Ladok administrators shall before 30 June register data in Ladok for all doctoral students admitted during the first 6 months of 2022, including grounds for eligibility, as well as the activity and financing for all doctoral students. This also applies to those that have defended their doctoral or licentiate thesis during the first 6 months of 2022.

 

CALENDAR EVENTS

 

Seminars, workshops and symposiums

Digital conference: The South Africa – Sweden University Forum (SASUF) 4th Research and Innovation Week, on 19 – 23 September 2022. Welcome to submit suggestions for workshops/sessions for the conference.

 

NEWS FROM THE DOCTORAL STUDENT ASSOCIATION (DSA) AT THE MEDICINSKA FÖRENINGEN (THE STUDENT UNION)

 

What would you like to see at CHaSE fair 2022? Make your voice heard by completing our survey

CHaSE (Careers in Health and Science Exposition) is Stockholm’s premier career and jobs fair that connects students and researchers in life sciences and health with company representatives for future internships and/or employment via workshops, exhibitions, and seminars.

This year's CHaSE fair will be held at KI, Aula Medica, Friday 18th of November 2022.

We are reaching out to doctoral students across KI to share what they would like to see during CHaSE and increase opportunities for doctoral students to make connections with organisations and companies that can help them find the next step in their careers!

Answer the survey here!

 

Become a Social Events organizer for the DSA!

Do you want to improve you CV? Are you interested in event management and organization? Do you want to expand your network inside and outside of KI? Then this is your call!

DSA are looking for Social Event Organizers to join them in the DSA for the coming year! You will be part of the DSA’s Social Event workgroup led by manager Jet Termorshuizen.

Interested? Send an email to jet.termorshuizen@ki.se titled “Social Events Organizer Application” and attach your CV and a brief motivation letter.

 

Complete the Doctoral Student Mental Health Survey 2022!

The DSA is dedicated to improving the health and welfare of doctoral students. A big part of this is the annual Mental Health Survey. The stress and pressure of doctoral studies put doctoral students at high risk for mental health issues – last year ca 40% of respondents reported often feeling overwhelmed or under constant strain. Your answers help DSA demonstrate to KI leadership that doctoral students are at risk for mental health issues and the factors that play a part. You will receive your link to fill out the anonymous survey (10 minutes) on June 13th. Please help DSA continue their work to increase awareness and improve the situation for all doctoral students at KI!

 

Next DSA Meeting: June 16th at 18:00

The next DSA board meeting is scheduled to take place on June 16th at 18:00. Get the latest information about the coming plans in the DSA for 2022. Everyone is welcome to join the meeting via Zoom!

 

DOCTORAL EDUCATION AT THE WEB

 

You will find important information about doctoral education at KI on the staff website.
Please make a habit of visiting the doctoral education web pages regularly.

This newsletter is primarily addressed to doctoral students. The purpose is to inform about news and practical details regarding doctoral education at KI.

Doctoral Student News is published by the Faculty Office at Karolinska Institutet about every fifth week during the semesters.

Editor: Clara Ersson

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm
Tel: +46 8-524 800 00

 

Org.nr: 202100-2973
VAT. nr: SE202100297301

 
Karolinska Institutet

Click here to subscribe

 

Click here to unsubscribe

Do not click this link

Skickat med Paloma