Karolinska Institutet - Forskarutbildningsnytt

Nr 5, 17 oktober 2022

An English version follows below

 

Läs brevet i din webbläsare

Tipsa en kollega om brevet

Doktorandnytt skickas till KI:s doktorander samt institutionernas studierektorer och administratörer för forskarutbildning. Övriga intresserade (exempelvis forskarhandledare) kan prenumerera på Doktorandnytt genom att anmäla sig som prenumerant på medarbetarportalen.

AKTUELLT

 

Dags att söka forskarutbildningskurser

Kurskatalogen för vårterminen 2023 är nu publicerad och öppen för ansökan fram till och med 15 november. Postdoktorer, liksom andra disputerade, är också välkomna att söka och antas då i mån av plats och enligt turordning.

Kurskatalog för våren 2023 och lediga platser på kurser hösten 2022

Viktigt när du söker kurser

 

Forskarutbildningskurser vid andra lärosäten i Norden

KI är medlem i NorDoc (Nordic Doctoral Training in Health Sciences consortium). Konsortiet har en gemensam kursdatabas med forskarutbildningskurser som erbjuds av de deltagande lärosätena. Doktorander vid KI kan delta i kurserna i databasen utan kostnad.

NorDocs kursdatabas

 

Introduktion för nya doktorander

Samtliga doktorander ska genomgå KI:s introduktion till utbildning på forskarnivå under första året efter studiestart (och det är naturligtvis värdefullt att göra detta så snart som möjligt efter antagning). Observera att doktoranden själv måste gå in och anmäla sig.

Mer information om introduktionen samt anmälan till vårens introduktionstillfällen

 

KI:s tematiska forskarutbildningsprogram

KI:s tematiska forskarutbildningsprogram samordnar kurser och lärandeaktiviteter för doktorander inom olika forskningsområden.

Det finns 11 olika forskarutbildningsprogram. Doktorander kan anmäla sig till ett eller flera forskarutbildningsprogram för att få information om kommande kurser och aktiviteter, t.ex. seminarier, föreläsningar och workshops, som erbjuds inom det aktuella forskningsområdet.

Kontaktinformation till KI:s forskarutbildningsprogram

 

Skärpt passkontroll vid ansökan om uppehållstillstånd för doktorandstudier

Doktorander som ansöker om uppehållstillstånd för doktorandstudier för att få resa till Sverige kommer nu behöva visa upp sitt pass personligen hos en svensk ambassad eller ett generalkonsulat utomlands innan ett beslut om uppehållstillstånd kan fattas. Doktorander som ansöker om förlängt uppehållstillstånd med ett nytt pass, kan besöka Migrationsverkets servicecenter. De nya rutinerna börjar gälla den 1:a november och gäller även dem som redan har en öppen ansökan om uppehållstillstånd.

Läs mer om Migrationsverkets nya rutiner

 

Lär dig skriva populärvetenskapligt och kommunicera din forskning till det omgivande samhället

KI är medlem i The Conversation, en internationell nyhetssajt där akademiker själva skriver artiklar inom sina expertområden. Läs mer om samarbetet eller anmäl dig till workshopen ”Hitta nyhetspotentialen i din forskning och skriv för The Conversation” den 24:e november kl. 13.30 –15.30. Workshoparna vänder sig framförallt till disputerade forskare och doktorander i slutet av sin utbildning.

Tips: Att kommunicera sin forskning via The Conversation kan vara ett tillfälle att bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande (se de nationella examensmålen för doktorsexamen).

 

KALENDERHÄNDELSER

 

Seminarier, workshops och symposier

Workshop: Writing the popular science summary of your thesis, tisdag den 18 oktober kl. 10.00 – 12.00.

Presentation: Global landscape of open science biomolecular knowledgebases, tisdag den 18 oktober kl. 12.00 – 12.40.

Lunchwebbinarium med Studenthälsan: Public speaking anxiety, onsdag den 19 oktober kl. 12.00 – 12.45.

Workshop: Publish with impact - Journal indexing and impact factors, onsdag 19 oktober kl. 13.00 – 14.30.

Symposium: From byte to bench to bed side – addressing large and complex data sets in biomedicine, den 19 – 20 oktober.

Workshop: Giving Oral Presentations, torsdag den 20 oktober kl. 13.00 – 15.00.

Lunchwebbinarium: Reproducible research and ReproHack, måndag den 24 oktober kl. 12.00 – 13.00.

Workshop: Using sources effectively and avoiding plagiarism, tisdag den 25 oktober kl. 9.00 – 12.00.

Lunchwebbinarium: Storing and publishing your research data, tisdag den 25 oktober kl. 12.00 – 13.00.

Workshop: Publish with impact - Share your research results Open Access, onsdag den 26 oktober kl. 13.00 – 14.30.

Workshop: EndNote X20 – manage your references, torsdag den 27 oktober kl. 13.00 – 15.30.

Digital workshop: Att skriva din avhandling, fredag den 4 november, kl. 9.00 – 17.00.

Workshop: Collaboration and coding with Git and Python, den 7 – 8 november. Lär dig hur du använder GitHub för samarbete och versionskontroll i projekt och hur du kodar med Python. Workshopen anordnas av Stockholm Trios universitetsbibliotek (KI, KTH och SU).

International Staff meeting: SIFA Swedish language courses for academics spring 2023, tisdagen den 8 november kl. 10.00 – 11.00.

Workshop: Essential literature searching for your thesis or publication, onsdag den 9 november kl. 13.00 – 14.30.

Workshop: Finding sources for your half-time review, thesis or next publication, torsdag den 10 november kl. 10.00 – 12.00.

International Staff meeting: Useful facts for international staff, fredag den 11 november kl. 11.00 – 12.00.

Seminarium: Applying for post-doctoral funding, torsdag den 17 november kl. 12.30 – 13.30.

Workshop: Publish with impact - How to avoid questionable journals, torsdag den 17 november kl. 13.00 – 14.00.

Jobb och karriärmässa: Careers in Health and Science Exposition (CHaSE) - 2022, fredag den 18 november.

Presentation: Global landscape of open science biomolecular knowledgebases, tisdag den 22 november kl. 12.00 – 12.40.

Workshop: Writing the literature review for your half-time review, tisdag den 22 november kl. 13.00 – 16.00.

Webinar: Applying for post-doctoral funding, tisdag den 22 november kl. 14.00 – 15.00.

Introduktion för nya medarbetare: "Meet and greet", torsdag den 24 november kl. 9.30 – 10.30.

Presentation: Publish open access with prepaid APC:s, fredag den 25 november kl. 13.00 – 13.30.

Konferens: Stockholm Life Science Conference 2022, Life Science 2.0 - Safeguarding life, måndag den 28 november, kl. 9.00 – 13.00.

Workshop: Systematic searching – introduction to the process of searching for systematic reviews and other evidence syntheses, måndag den 28 november kl. 13.00 – 14.30.

Workshop: iThenticate – a plagiarism detection software, tisdag den 29 november kl. 13.00 – 14.00.

Workshop: Publish and share your data, onsdag den 30 november kl. 10.00 – 12.00.

Lunchwebbinarium med Studenthälsan: How to manage worry, onsdag den 30 november kl. 12.00 – 12.45.

Arbetsmiljödagen 2022, fredag den 2 december kl. 13.00 – 15.00.

Lunchwebbinarium: Open access to scientific publications and research data in Horizon Europe and H2020, tisdag den 6 december kl. 12.00 – 13.00.

Workshop: Writing the popular science summary of your thesis, onsdag den 7 december kl. 13.00 – 15.00.

Workshop: Activate your publication list and discover your publication metrics, torsdag den 8 december kl. 13.00 – 14.30.

Presentation: Global landscape of open science biomolecular knowledgebases, tisdag den 13 december kl. 12.00 – 12.40.

Digital workshop: Att skriva din avhandling, fredag den 16 december, kl. 9.00 – 17.00.

 

NYHETER FRÅN DOKTORANDSEKTIONEN (DSA) VID MEDICINSKA FÖRENINGEN (KÅREN)

 

Följ med DSA ​​på yoga och meditation den 20 oktober!

Är du intresserad av att testa yoga eller meditation som stresshantering? DSA anordnar yoga- och meditationspass (på nybörjarnivå) under hösten.

Nästa planerade pass är en guidad meditation den 20 oktober, kl. 12.00 – 13.00. Anmälan och mer information hittar du HÄR. Nya datum och anmälningsformulär annonseras löpande i teams, håll utkik där!

 

Save the date: Posterlunch med core-faciliteter i Biomedicum den 8 november!

Är du intresserad av att lära dig mer om de tjänster som erbjuds av KI:s core-faciliteter och hur de kan hjälpa dig att effektivisera din forskning?

Häng med DSA ​​på core-faciliteternas posterlunch i Biomedicum! Det bjuds även på lunch och kaffe.

När: 8 november 2022, kl. 11.00-13.00
Var: Biomedicum, plan 3 (vid caféet) på campus Solna

 

Save the date: CHaSE, Stockholms främsta karriär- och jobbmässa den 18 november!

Välkommen till CHaSE (Careers in Health and Science Exposition) 2022, karriär- och jobbmässan som kopplar samman studenter och forskare inom biovetenskap och hälsa med företagsrepresentanter för framtida praktik och/eller anställning via workshops, utställningar och seminarier.

När: 18 november 2022
Var: Aula Medica på campus Solna

 

Save the date: Julfest med DSA & KIPA den 2 december!

Gör dig redo för årets största fest! DSA och KIPA är värdar för årets julfest för doktorander och postdoktorer. De kommer att värma upp med en pubquiz och sedan drar festen igång!

När: 2 december 2022, dörrarna öppnar 19.00 och stänger 02.30
Var: MF:s aula på campus Solna

 

FORSKARUTBILDNING PÅ WEBBEN

 

Du hittar viktig information om KI:s forskarutbildning på medarbetarportalen.
Ha gärna som vana att kontinuerligt surfa in på
forskarutbildningssidorna på webben.

Doktorandnytt riktar sig till framförallt till doktorander. Syftet är att informera om nyheter och praktiska detaljer som rör KI:s forskarutbildning.

Doktorandnytt skickas ut ungefär tre gånger per termin från Fakultetskansliet på Karolinska Institutet.

Redaktör: Clara Ersson

Klicka här för att prenumerera

 

Klicka här för att avregistrera din adress

Karolinska Institutet - Doctoral Education News

No 5, 17 October 2022

 

Read the newsletter in your browser

Tell a colleague about this newsletter

Primary target groups for Doctoral student news are doctoral students as well as the departmental directors for doctoral studies and administrative officers for doctoral education. These groups receive the letter automatically. Other interested groups (for example doctoral supervisors) can subscribe to the newsletter at the staff portal.

NEWS AND ANNOUNCEMENTS

 

Time to apply for doctoral courses

The course catalogue for the spring semester of 2023 is now published and is open for application until 15 November. As before, postdocs as well as other applicants with a PhD are also welcome to apply, and will be accepted if space allows and respecting priority.

Course catalogue for the spring of 2023 and course vacancies during the autumn of 2022

Important to know when applying for doctoral courses

 

Doctoral courses at a university in a Nordic country

KI is a member in the Nordic Doctoral Training in Health Sciences (NorDoc) consortium. The consortium has a joint course database with courses offered by the participating universities. Doctoral students at KI can participate in the courses in the database free of charge.

The NorDoc course database

 

Introduction to doctoral education

All doctoral students have to participate in an introduction to doctoral education at KI within the first year after study start (and it is encouraged to do so as early as possible). The doctoral students have to register to the introduction themselves.

More information about the introduction and registration

 

KI’s thematic doctoral programmes

KI offers a number of thematic doctoral education programmes comprising an overarching range of courses and learning activities in different research fields.

There are 11 different doctoral programs. Doctoral students can register for one or more doctoral programs to receive information about courses and activities, i.e. seminars, lectures and workshops, offered in a specific research field.

Contact information to the doctoral programmes

 

More rigorous passport control when applying for a residence permit for doctoral studies

Doctoral students who apply for a residence permit for doctoral studies to travel to Sweden will now have to show their passport in person at a Swedish embassy or consulate-general abroad before a decision on a residence permit can be made. Doctoral students applying for an extended residence permit with a new passport can visit the Migration Agency's service centre. The new rules come into effect on 1 November and apply to those who already have an ongoing application for a residence permit.

Read more about the Swedish Migration Agency's new rules

 

Learn to write popular science and communicate your research to the surrounding society

KI is a member of The Conversation, an international news site where academics themselves write articles in their areas of expertise. Read more about the collaboration or sign up for the workshop “Find the news potential in your research and write for The Conversation” on 24 November at 13.30 –15.30. The workshops are primarily aimed at researchers and doctoral students at the end of their doctoral studies.

Tip: Communicating your research via The Conversation can be an opportunity to contribute to the development of society and support the learning of others (see the outcomes for doctoral education according to the Higher Education Ordinance).

 

CALENDAR EVENTS

 

Seminars, workshops and symposiums

Workshop: Writing the popular science summary of your thesis, on Tuesday 18 October, 10.00 – 12.00.

Presentation: Global landscape of open science biomolecular knowledgebases, on Tuesday 18 October, 12.00 – 12.40.

Lunch webinar with the Student Health Centre: Public speaking anxiety, on Wednesday 19 October, 12.00 – 12.45.

Workshop: Publish with impact - Journal indexing and impact factors, on Wednesday 19 October, 13.00 – 14.30.

Symposium: From byte to bench to bed side – addressing large and complex data sets in biomedicine, on 19 – 20 October.

Workshop: Giving Oral Presentations, on Thursday 20 October, 13.00 – 15.00.

Lunch webinar: Reproducible research and ReproHack, on Monday 24 October, 12.00 – 13.00.

Workshop: Using sources effectively and avoiding plagiarism, on Tuesday 25 October, 9.00 – 12.00.

Lunch webinar: Storing and publishing your research data, on Tuesday 25 October, 12.00 – 13.00.

Workshop: Publish with impact - Share your research results Open Access, on Wednesday 26 October, 13.00 – 14.30.

Workshop: EndNote X20 – manage your references, on Thursday 27 October, 13.00 – 15.30.

Digital workshop: How to write your thesis, on Friday 4 November, 9.00 – 17.00.

Workshop: Collaboration and coding with Git and Python, on 7 – 8 November. Learn how to use GitHub for collaboration and version control in projects and how to code with Python. The workshop is organized by the Stockholm Trio university libraries (KI, KTH and SU).

International Staff meeting: SIFA Swedish language courses for academics spring 2023, on Tuesday 8 november, 10.00 – 11.00.

Workshop: Essential literature searching for your thesis or publication, on Wednesday 9 November, 13.00 – 14.30.

Workshop: Finding sources for your half-time review, thesis or next publication, on Thursday 10 November, 10.00 – 12.00.

International Staff meeting: Useful facts for international staff, on Friday 11 November, 11.00 – 12.00.

Seminar: Applying for post-doctoral funding, on Thursday 17 november, 12.30 – 13.30.

Workshop: Publish with impact - How to avoid questionable journals, on Thursday 17 November, 13.00 – 14.00.

Job and career fair: Careers in Health and Science Exposition (CHaSE) - 2022, on Friday 18 November.

Presentation: Global landscape of open science biomolecular knowledgebases, on Tuesday 22 November, 12.00 – 12.40.

Workshop: Writing the literature review for your half-time review, on Tuesday 22 November, 13.00 – 16.00.

Webinar: Applying for post-doctoral funding, on Tuesday 22 November 14.00 – 15.00.

Introduction for new co-workers: Meet and greet event, on Thursday 24 November, 9.30 – 10.30.

Presentation: Publish open access with prepaid APC:s, on Friday 25 November, 13.00 – 13.30.

Conference: Stockholm Life Science Conference 2022, Life Science 2.0 - Safeguarding life, on Monday 28 November, 9.00 – 13.00.

Workshop: Systematic searching – introduction to the process of searching for systematic reviews and other evidence syntheses, on Monday 28 November, 13.00 – 14.30.

Workshop: iThenticate – a plagiarism detection software, on Tuesday 29 November, 13.00 – 14.00.

Workshop: Publish and share your data, on Wednesday 30 November, 10.00 – 12.00.

Lunch webinar with the Student Health Centre: How to manage worry, on Wednesday 30 November, 12.00 – 12.45.

Work environment day 2022, on Friday 2 December, 13.00 – 15.00.

Lunch webinar: Open access to scientific publications and research data in Horizon Europe and H2020, on Tuesday 6 December, 12.00 – 13.00.

Workshop: Writing the popular science summary of your thesis, on Wednesday 7 December, 13.00 – 15.00.

Workshop: Activate your publication list and discover your publication metrics, on Thursday 8 December, 13.00 – 14.30.

Presentation: Global landscape of open science biomolecular knowledgebases, on Tuesday 13 December, 12.00 – 12.40.

Digital workshop: How to write your thesis, on Friday 16 December, 9.00 – 17.00.

 

NEWS FROM THE DOCTORAL STUDENT ASSOCIATION (DSA) AT THE MEDICINSKA FÖRENINGEN (THE STUDENT UNION)

 

Join DSA for Yoga and Meditation on October 20th!

Interested in trying out yoga or meditation as stress management? The DSA is organizing yoga and meditation sessions for doctoral students during the fall. Classes are suitable for beginners.

The next planned session is a guided meditation on October 20th, 12.00 – 13.00. Sign-up and read more HERE. New dates and sign-up forms are continuously announced in Teams, so keep an eye out!

 

Save the date! Core Facilities Poster Lunch in Biomedicum on November 8th!

Are you interested to learn more about the services offered by KI's Core Facilities and how they can help accelerate your research? Then come and join the DSA for Core Facilities Poster Lunch in Biomedicum. Lunch and coffee will be provided.

When: 8 November 2022, 11.00 – 13.00
Where: Biomedicum, floor 3 (mingle area) at campus Solna

 

Save the date! CHaSE, Stockholm’s premier career and jobs fair on November 18th!

Welcome to CHaSE (Careers in Health and Science Exposition), the career and jobs fair that connects students and researchers in life sciences and health with company representatives for future internships and/or employment via workshops, exhibitions, and seminars.

When: 18 November 2022
Where: Aula Medica at campus Solna

 

Save the date! Xmas party with DSA & KIPA on December 2nd!

Get ready for the biggest party of the year! The DSA and KIPA are teaming up to host this year’s Xmas party for doctoral students and postdocs. They will warm-up with a pubquiz and then get the party started!

When: 2 December 2022, doors open at 7 pm and close at 2.30 am
Where: MF's aula at campus Solna

 

DOCTORAL EDUCATION AT THE WEB

 

You will find important information about doctoral education at KI on the staff website.
Please make a habit of visiting the doctoral education web pages regularly.

This newsletter is primarily addressed to doctoral students. The purpose is to inform about news and practical details regarding doctoral education at KI.

Doctoral Student News is published by the Faculty Office at Karolinska Institutet about three times per semester.

Editor: Clara Ersson

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm
Tel: +46 8-524 800 00

 

Org.nr: 202100-2973
VAT. nr: SE202100297301

 
Karolinska Institutet

Click here to subscribe

 

Click here to unsubscribe

Do not click this link

Skickat med Paloma