Karolinska Institutet - Forskarutbildningsnytt

Nr 6, 16 december 2022

An English version follows below

 

Läs brevet i din webbläsare

Tipsa en kollega om brevet

Doktorandnytt skickas till KI:s doktorander samt institutionernas studierektorer och administratörer för forskarutbildning. Övriga intresserade (exempelvis forskarhandledare) kan prenumerera på Doktorandnytt genom att anmäla sig som prenumerant på medarbetarportalen.

AKTUELLT

 

Nya löner för doktorander

Från och med den 1 november gäller en ny lönestege för doktorandanställningar. De nya lönerna betalas ut med decemberlönen och gäller retroaktivt från den 1 november 2022.

Lägsta försörjningsnivåer för doktorander på stipendier följer, och ska uppdateras enligt, det nya kollektivavtalet.

 

Dags att söka till KI:s och Region Stockholms kliniska forskarskolor med start hösten 2023

Forskarskolorna vänder sig till doktorander som är kliniskt verksamma inom Region Stockholm och omfattar sammanlagt 16 veckors heltidsstudier, 24 hp. Kurserna är uppdelade i fyra block om fyra veckor och pågår under två år. Ansök senast 10 mars 2023 kl. 14.00.

Forskarskolor:

Epidemiologi
Klinisk psykiatri
 

Ansök till nationella forskarskolan i medicinsk bioinformatik med start i april 2023

Ansök senast den 28 februari 2023

Information om forskarskolan

 

Ansök till Hälsoinnovatörsskolan

Hälsoinnovatörsskolan (School of Health Innovation) arrangeras för sjunde gången och består av två kurser som söks var för sig. Den första kursen som består av nio heldagar med inspiration, innovation och företagskunskap, är nu öppen för ansökningar från doktorander och postdoktorer vid KI.

Skolan organiseras i samarbete med University of Oslo (UiO), Norwegian University of Science and Technology (NTNU), University of Copenhagen och Nansen Neuroscience Network. Kostnad för resa och boende för att delta på de kursmoduler som hålls i Norge ingår.

Ansök senast den 3 februari 2023

 

Utlysning av forskar-AT

Forskar-AT är en möjlighet att få finansierad forskningstid under AT-utbildningen. Forskar-AT kan sökas både av doktorander på KI och av disputerade som har en aktiv forskningsverksamhet vid KI.

Vårens utlysningsperiod är preliminärt: 6 – 16 februari 2023.

Mer information om forskar-AT och ansökningsprocessen

 

Utlysning av forskar-ST-medel

Forskar-ST kan sökas av doktorander på KI som samtidigt har en anställning som ST-läkare hos vårdenhet som utför vård åt Region Stockholm enligt vårdavtal. Behörig att söka är doktorander som vid ansökningstillfället ännu inte genomfört sin halvtidskontroll samt har genomfört högst 42 godkända ST-månader.

Utlysningsperiod är preliminärt: 1 februari – 16 mars 2023, kl. 16.00.

Mer information om forskar-ST och ansökningsprocessen

 

Resebidrag öppna för doktorander

Ansök om resebidrag mellan 10 januari kl. 10.00 – 24 januari 2023 kl. 14.00:

KI resebidrag 2023 (period 1) inkl digitala arrangemang (avser resor med utresedatum mellan 1 mars och 30 september 2023)

Axel Hirsch resebidrag 2023 (period 1; avser resor med utresedatum mellan 1 april och 30 september 2023)

Resebidrag från stiftelsen för virusforskning

Resebidrag från Erik och Edith Fernströms stiftelse för medicinsk forskning

Resebidrag från Ruth och Richard Julins stiftelse

 

Medverka i forsknings- och innovationsveckan inom South Africa Sweden University Forum 2023

Innovationsveckan arrangeras i Sydafrika 27 – 31 mars 2023.

Ansök om att medverka senast den 8 januari 2023

 

Ladok-rapportering för forskarutbildning inför rapportering till SCB

Ladok-administratörerna på institutionerna ska senast den 11 januari 2023 ha lagt in fullständiga uppgifter i Ladok, inklusive behörighetsgivande bakgrund, för doktorander antagna under andra halvåret 2022. Även uppgifter om definitiv studieaktivitet och -finansiering för institutionens alla doktorander ska vara inlagda i Ladok. Tänk på att det även gäller för dem som disputerat/avlagt licentiatexamen under andra halvåret 2022.

 

KALENDERHÄNDELSER

 

Seminarier, workshops och symposier

Workshop: Writing the literature review for your half-time summary, måndag den 23 januari kl. 13.00 – 16.00.

Presentation: The global landscape of open science biomolecular knowledgebases, tisdag den 24 januari kl. 13.15 – 14.00.

Workshop: Writing the popular science summary of your doctoral thesis, torsdag den 26 januari kl. 10.00 – 12.00.

Workshop: EndNote X20 – manage your references, måndag den 6 februari kl. 9.00 – 11.30.

Workshop: iThenticate - a plagiarism detection software, onsdag den 8 februari kl. 13.00 – 14.00.

Workshop: Essential literature searching for your thesis or publication, tisdag den 14 februari kl. 13.00 – 14.30.

Presentation: Find supplementary data through Europe PubMed Central (PMC) and BioStudies, tisdag den 21 februari kl. 13.15 – 14.00.

Workshop: Finding sources for your half- time review, thesis or next publication, tisdag den 28 februari kl. 13.00 – 15.00.

Workshop: Systematic searching – introduction to the process of searching for systematic reviews and other evidence syntheses, tisdag den 7 mars kl. 10.00 – 12.00.

Workshop: Writing the literature review for your half-time summary, fredag den 10 mars kl. 13.00 – 16.00.

Workshop: Publish and share your data, tisdag den 14 mars kl. 10.00 – 12.00.

Workshop: Publish with impact - Journal indexing and impact factors, onsdag den 15 mars kl. 13.00 – 14.30.

Workshop: Screening in Rayyan, fredag den 17 mars kl. 10.00 – 11.00.

Presentation: The global landscape of open science biomolecular knowledgebases, tisdag den 28 mars kl. 13.15 – 14.00.

Workshop: Giving oral presentations, fredag den 31 mars kl. 13.00 – 15.00.

Workshop: Finding sources for your half- time review, thesis or next publication, onsdag den 5 april kl. 13.00 – 15.00.

Workshop: Writing the popular science summary of your doctoral thesis, fredag den 14 april kl. 13.00 – 15.00.

Workshop: Systematic searching – introduction to the process of searching for systematic reviews and other evidence syntheses, måndag den 17 april kl. 13.00 – 15.00.

Workshop: Publish with impact - Share your research results Open Access, onsdag den 19 april kl. 13.00 – 14.30.

Workshop: EndNote X20 – manage your references, torsdag den 20 april kl. 9.00 – 11.30.

Workshop: iThenticate - a plagiarism detection software, torsdag den 27 april kl. 13.00 – 14.00.

Workshop: Research documentation: why, what and where, fredag den 28 April kl. 10.00 – 12.00.

Workshop: How to verify your publications in the Bibliometric Verification Toolkit, tisdag den 9 maj kl. 13.00 – 14.30.

Workshop: How to verify your publications in the Bibliometric Verification Toolkit, torsdag den 11 maj kl. 10.00 – 11.30.

Presentation: The global landscape of open science biomolecular knowledgebases, tisdag den 23 maj kl. 13.15 – 14.00.

Workshop: Finding sources for your half- time review, thesis or next publication, onsdag den 24 maj kl. 13.00 – 15.00.

Workshop: Writing the literature review for your half-time summary, onsdag den 7 juni kl. 13.00 – 16.00.

Presentation: Find a biomarker for a specific medical condition or disease with MarkerDB, tisdag den 20 juni kl. 13.15 – 14.00.

 

FORSKARUTBILDNING PÅ WEBBEN

 

Du hittar viktig information om KI:s forskarutbildning på medarbetarportalen.
Ha gärna som vana att kontinuerligt surfa in på
forskarutbildningssidorna på webben.

Doktorandnytt riktar sig till framförallt till doktorander. Syftet är att informera om nyheter och praktiska detaljer som rör KI:s forskarutbildning.

Doktorandnytt skickas ut ungefär tre gånger per termin från Fakultetskansliet på Karolinska Institutet.

Redaktör: Clara Ersson

Klicka här för att prenumerera

 

Klicka här för att avregistrera din adress

Karolinska Institutet - Doctoral Education News

No 6, 16 December 2022

 

Read the newsletter in your browser

Tell a colleague about this newsletter

Primary target groups for Doctoral student news are doctoral students as well as the departmental directors for doctoral studies and administrative officers for doctoral education. These groups receive the letter automatically. Other interested groups (for example doctoral supervisors) can subscribe to the newsletter at the staff portal.

NEWS AND ANNOUNCEMENTS

 

New salaries for doctoral students

As of 1 November, there is a new salary ladder for doctoral students with a doctoral studentship (”doktorandanställning”). The new salaries will be paid in the December salary and applies retroactively from 1 November 2022.

The minimum income levels for doctoral students with scholarships follow, and are updated in agreement with, the collective agreement.

 

Time to apply to KI’s and Region Stockholm’s clinical research schools, starting autumn 2023

The research schools are for doctoral students clinically active in Region Stockholm and comprise a total of 16 weeks’ full-time study (24 HE credits). The courses are divided into four four-week blocks and last two years. Deadline for applications: 10 March 2023 at 2.00 p.m.

Research schools:

Epidemiology
Clinical psychiatry
 

Apply to the National Research School in Medical Bioinformatics, starting in April 2023

Deadline for applications: 28 February 2023

Information about the research school

 

Apply to the research school "School of Health Innovation"

The research school runs for the seventh time and consists of two courses that you apply for separately. The first course, which brings you 9 full days of innovation, inspiration and business knowledge, is now open for applications from doctoral students and postdocs at KI.

The school is organised in collaboration with the University of Oslo (UiO), Norwegian University of Science and Technology (NTNU), University of Copenhagen and Nansen Neuroscience Network. The research school will cover travel and accommodation to course modules held in Norway.

Deadline for applications: 3 February 2023

 

Announcement of research internships ("forskar-AT")

”Forskar-AT” is a programme for financing research during your AT-training. Both doctoral students at KI and PhDs that perform research at KI may apply.

Preliminary dates for the announcement: 6 – 16 February 2023.

More information about “forskar-AT” and the application procedure

 

Call for research residency programme ("forskar-ST-medel")

"Forskar-ST” is a programme for financing research during the residency (in Swedish ST-utbildning). To apply you have to be a doctoral student at KI (not yet having performed your half-time review when you apply) as well as a physician performing your residency within Region Stockholm (having performed maximally 42 months of your residency).

Preliminary dates for the announcement: 1 February – 16 March 2023 at 4.00 p.m.

More information about “forskar-ST” and the application procedure

 

Participate in the South Africa Sweden University Forum's Research and innovation week 2023

The innovation week in held in South Africa on March 27 – 31 2023.

Deadline for applications for participation: 8 January 2023

 

Ladok-registration for doctoral education prior to reporting to Statistics Sweden

The departmental Ladok administrators shall before 11 January 2023 register data in Ladok for all doctoral students admitted during the last 6 months of 2022, including grounds for eligibility, as well as the activity and financing for all doctoral students. This also applies to those that have defended their doctoral or licentiate thesis during the last 6 months of 2022.

 

CALENDAR EVENTS

 

Seminars, workshops and symposiums

Workshop: Writing the literature review for your half-time summary, on Monday 23 January, 13.00 – 16.00.

Presentation: The global landscape of open science biomolecular knowledgebases, on Tuesday 24 January, 13.15 – 14.00.

Workshop: Writing the popular science summary of your doctoral thesis, on Thursday 26 January, 10.00 – 12.00.

Workshop: EndNote X20 – manage your references, on Monday 6 February, 9.00 – 11.30.

Workshop: iThenticate - a plagiarism detection software, on Wednesday 8 February, 13.00 – 14.00.

Workshop: Essential literature searching for your thesis or publication, on Tuesday 14 February, 13.00 – 14.30.

Presentation: Find supplementary data through Europe PubMed Central (PMC) and BioStudies, on Tuesday 21 February, 13.15 – 14.00.

Workshop: Finding sources for your half- time review, thesis or next publication, on Tuesday 28 February, 13.00 – 15.00.

Workshop: Systematic searching – introduction to the process of searching for systematic reviews and other evidence syntheses, on Tuesday 7 March, 10.00 – 12.00.

Workshop: Writing the literature review for your half-time summary, on Friday 10 March, 13.00 – 16.00.

Workshop: Publish and share your data, on Tuesday 14 March, 10.00 – 12.00.

Workshop: Publish with impact - Journal indexing and impact factors, on Wednesday 15 March, 13.00 – 14.30.

Workshop: Screening in Rayyan, on Friday 17 March, 10.00 – 11.00.

Presentation: The global landscape of open science biomolecular knowledgebases, on Tuesday 28 March, 13.15 – 14.00.

Workshop: Giving oral presentations, on Friday 31 March, 13.00 – 15.00.

Workshop: Finding sources for your half- time review, thesis or next publication, on Wednesday 5 April, 13.00 – 15.00.

Workshop: Writing the popular science summary of your doctoral thesis, on Friday 14 April, 13.00 – 15.00.

Workshop: Systematic searching – introduction to the process of searching for systematic reviews and other evidence syntheses, on Monday 17 April, 13.00 – 15.00.

Workshop: Publish with impact - Share your research results Open Access, on Wednesday 19 April, 13.00 – 14.30.

Workshop: EndNote X20 – manage your references, on Thursday 20 April, 9.00 – 11.30.

Workshop: iThenticate - a plagiarism detection software, on Thursday 27 April, 13.00 – 14.00.

Workshop: Research documentation: why, what and where, on Friday 28 April, 10.00 – 12.00.

Workshop: How to verify your publications in the Bibliometric Verification Toolkit, on Tuesday 9 May, 13.00 – 14.30.

Workshop: How to verify your publications in the Bibliometric Verification Toolkit, on Thursday 11 May, 10.00 – 11.30.

Presentation: The global landscape of open science biomolecular knowledgebases, on Tuesday 23 May, 13.15 – 14.00.

Workshop: Finding sources for your half- time review, thesis or next publication, on Wednesday 24 May, 13.00 – 15.00.

Workshop: Writing the literature review for your half-time summary, on Wednesday 7 June, 13.00 – 16.00.

Presentation: Find a biomarker for a specific medical condition or disease with MarkerDB, on Tuesday 20 June, 13.15 – 14.00.

 

DOCTORAL EDUCATION AT THE WEB

 

You will find important information about doctoral education at KI on the staff website.
Please make a habit of visiting the doctoral education web pages regularly.

This newsletter is primarily addressed to doctoral students. The purpose is to inform about news and practical details regarding doctoral education at KI.

Doctoral Student News is published by the Faculty Office at Karolinska Institutet about three times per semester.

Editor: Clara Ersson

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm
Tel: +46 8-524 800 00

 

Org.nr: 202100-2973
VAT. nr: SE202100297301

 
Karolinska Institutet

Click here to subscribe

 

Click here to unsubscribe

Do not click this link

Skickat med Paloma