Ser brevet konstigt ut, klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Om mottagande och bosättning av nyanlända personer

| Skicka vidare |

Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna har tidigare skickat ut ett gemensamt informations- och prognosbrev i pdf-format om det aktuella läget inom mottagandet av asylsökande och nyanlända till landets kommuner. Detta digitiala nyhetsbrev ersätter brevet.

Vidarebefordra gärna följande utskick till kommunstyrelsen, ansvarig verksamhetschef för flykting- och integrationsfrågor, socialnämnd, arbetsmarknadsnämnd, utbildningsnämnd samt berörda förvaltningschefer.

 
 

Migrationsverkets prognos

Enligt maj månads prognos kommer ett höjt anslag till Domstolsverket minska Migrationsverkets kostnader för asylmottagningen med en miljard kronor fram till 2022.

Migrationsverkets prognos

Förslag om 2020 års kommunanvisningar och länstal

Migrationsverket har fått i uppgift av regeringen att ta fram ett förslag på hur många nyanlända som kommer att omfattas av anvisning till kommun under 2020. Dessutom ska Migrationsverket föreslå en fördelning på länsnivå (länstal).

Kommunanvisningar och länstal

Sveriges flyktingkvot 2019

Under året ska 5 000 personer tas emot som kvotflyktingar i Sverige. Behovet av vidarebosättning är fortsatt störst hos människor som har flytt undan kriget i Syrien. Därför fokuserar Migrationsverket på uttagningar i Syrien och dess närområde.

Sveriges flyktingkvot 2019

Agenda för integration 6-7 november 2019 i Stockholm

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anordnar en konferens som handlar om mottagande och bosättning, nyanländas etablering och integrationen i samhället. Välkommen att ta del av lokala och regionala erfarenheter, nationella perspektiv och internationella utblickar.

Konferensen Agenda för integration

 

Utlysning av medel för insatser och samverkan som underlättar bosättning

Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund för insatser och samverkan som bland annat bidrar till att underlätta bosättning samt skapar beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och/eller ensamkommande barn. Insatser beviljas enligt § 37 ersättningsförordningen (2010:1122). För information om aktuell utlysning i ditt län vänligen se respektive länsstyrelses webbplats.

Läs mer om § 37-insatser med fokus på bosättning och boende för nyanlända

bosä

 
 

Etablering av nyanlända - Arbetsförmedlingen ger stöd på vägen till jobb

Nedan finns länkar med information om vad som händer kring omorganisationen av Arbetsförmedlingen samt insatser för etablering av nyanlända. Beroende på när personen startade sin etablering har man en etableringsplan eller deltar i etableringsprogrammet.

Arbetsförmedlingen i förändring
För den som ingår i etableringsprogrammet
För den med etableringsplan
 

 
 
 

Migrationsverket
www.migrationsverket.se/kommuner

 

Arbetsförmedlingen

www.arbetsformedlingen.se/etableringsprogrammet

 

Länsstyrelsen

www.lansstyrelsen.se/integration

 

 

Lämna samtycke för personuppgifter

 

Klicka här för att avregistrera din adress

Postman