Nyhetsbrev

Samordningsförbund Gävleborg - December 2018


Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Ordförande Hanna-Karin Linck tackar för sig!

Förbundsstyrelsens första mandatperiod avslutas – ny styrelse tar över rodret

När året går mot sitt slut och julen knackar på är det dags att göra en tillbakablick på det gångna året.
I år är det särskilt speciellt, då det också är slutet på denna mandatperiod.

Jag har haft förmånen att fått vara med från starten av Samordningsförbund Gävleborg. En mycket intressant och lärorik resa. Strukturen för förbundet både lokalt som regionalt är satt. De uppskattade Trisam-teamen är något som har blivit ett viktigt flaggskepp och det pågår ett omfattande välfärdsarbete som bedrivs av våra medlemmar. Men för att intensifiera individinriktade insatser behövs än mer samordning. Det är uppenbart att Samordningsförbunden inte nyttjas i den utsträckning som det finns behov av. Ett av skälen till detta kan vara att Samordningsförbundens roll och insats i välfärdsarbetet inte är tillräckligt känt. Här har vi även i Gävleborg en fortsatt utmaning.

Vi är på god väg - med uthållighet, dialog och tillit kommer vi att lyckas!

Jag vill med varma julkramar tacka våra duktiga medarbetare och förbundsstyrelsen för dessa fyra år och önskar den nya styrelsen lycka till och passar samtidigt på att önska alla en God Jul och Ett Gott Nytt År

Hanna-Karin Linck
Avgående förbundsordförande
Samordningsrförbund Gävleborg

Förbundets första styrelse tackas av ordförande Hanna-Karin Linck.

 

 

Trisam fortsätter att växa i omfattning

 

Trisamteam i länet utökas i rask takt och i skrivande stund är det 29 Trisam-team i länet fördelat på 28 hälsocentraler och en psykiatri. Trisamteam finns representerade i alla kommuner förutom Hofors. Under hösten har det startats upp tre Trisam-team samt omstarter i ytterligare tre team.
I januari 2019 är det planerad uppstart av ytterligare fyra Trisam-team i länet.

Är du intresserad av vilka hälsocentraler som har Trisamteam, se lista här.

I november genomfördes basutbildning för Trisam i länet vid två halvdagar, totalt 83 av parternas medarbetare deltog i utbildningen.
Mycket trevliga dagar med bra dialoger och särskilt roligt var det påtagliga engagemang alla visade kring utveckling av samverkan och behovet av samverkan i denna form. En viktig slutasats var bl.a. att det är av stor vikt att Trisam som metod sprids och förankras väl i respektive parts organisation för att nå sin fulla potential.

För att utveckla Trisam-metoden pågår sedan i oktober 2018 en pilot i Arbrå som syftar till att fånga brukarperspektivet om hur individer som lyfts i Trisam upplever vårt stöd. Detta mäts via enkätfrågor, sammanställning och utverädering kommer ske under första kvartaltet 2019.

Vad händer 2019?

Tillsammans med parterna kommer en översyn för utveckling av Trisam som metod och dess process att göras- mer information om detta kommer.
En digital webbsida är under utveckling beräknas vara fullt utbyggt under våren 2019.
I september planerar vi för en Trisam-konferens, mer detaljer kring den och inbjudan kommer under våren 2019.
Digitalt verktyg för att mäta ärenden har tagits fram tillsammans med Region Gävleborg.
Tillsammans med Region Gävleborg har vi tagit fram ett digital enkätverktyg för registreraing av ärenden som lyfts i Trisam.


För mer infromation kontakta;
Helene Tyrén
Processledare Trisam
Telefon: 072-724 68 56,
E-post: helene.tyren@forsakringskassan.se

Mer information om Trisam hittar du på www.finsamgavleborg.se här.

 

MYSAM - myndigheter i samverkan

MYSAM-grupper är lokala chefsgrupper för samverkan inom rehabiliteringsområdet som verkar ur ett kommungeografiskt perspektiv. I MYSAM-grupperna ingår lokala företrädare för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvården i Region Gävleborg och kommunernas berörda förvaltningar. MYSAM-gruppernas syfte är att säkerställa en tydlig struktur för samverkan kring rehabilitering samt utveckla lokala samverkansformer för att stödja personer att uppnå egen försörjning.

MYSAM-grupperna är en viktig kanal och förutsättning för Samordningsförbund Gävleborgs verksamhet. MYSAM-grupperna kartlägger och analyserar gemensamma utvecklingsbehov och beslutar om lokala samverkansinsatser.

Vad händer i länets Mysam-grupper

Mysam Sandviken
Sandviken är kompletterad med arbetsmarknadsenheten, LOK-center och AMC, har haft deltagare från elevhälsa vilket var väldigt uppskattat. Elevhälsa kommer fortsättningsvis adjungeras vid behov. Studiebesök har genomförts på Fontänhus Örebro och en dialog fortsätter kring möjligheten att starta ett fontänhus i Sandviken.
Mysam Ockelbo
Har gått igenom läget kring psykisk ohälsa kopplat till de verksamheter man har ansvar för och utifrån det gemensamma läget kommer vi nu att se över vilka gemensamma insatser vi ska fokusera på.
Mysam Hofors
I Hofors har tre frukostföreläsningar genomförts, Arbetsförmedlingen, Boendestöd och sysselsättning och Försäkringskassan. Mycket uppskattat från medarbetare, de upplever en ökad förståelse för varandras verksamheter vilket underlättar i arbetet med individen. Frukostföreläsningarna fortsätter under vintern/våren 2019 och avslutas med en halvdags workshop för medarbetarna i maj 2019. Under våren kommer arbetet fortsätta med frågan, hur tidigt kan vi göra nytta?
Mysam Gävle
Kartläggningar av insatser hos respektive part i Mysam är nu genomförd. Närmast kommer Mysam Gävle genomföra en halvdags Workshop, tema för dagen är begreppstermer där vi tillsamman kommer skapa en karta över begrepp kring samverkan. Syftet är att skapa tydlighet och ökad förståelsen när vi komunicerar då olika begrepp har olika innebörd beroende på i vilken verksamhet vi jobbar.
Mysam Söderhamn
I Söderhamn har Mysam kartlagt gruppen som uppbär aktivitetsersättning och står närmast en arbetslivsinriktad åtgärd. Gruppen har en omfattande dialog kring hur vi vill att Mysam ska utvecklas ytterligare under 2019 vilket har utmynnat i beslut att bland annat ha separata möten för Mysam och Trisam. Mysam möten kommer att förlängas med 1 timme. Samhall har bjudits in för att prata kring Samhall förr och utvecklingen till dagens Samhall vilket var intressant och uppskattat.
Mysam Bollnäs
Har en mycket bra dialog kring hur Mysam Bollnäs ska utvecklas ytterligare under 2019 vilket har utmynnat i beslutat att bland annat ha separata möten för Mysam och Trisam men samma dag och efter varandra. Mysam kommer också att förlängas med 1 timme.
Mysam Bollnäs har arbetat med att identifiera/kartlägga gruppen nyanlända som har slut på etablering och lägst utbildningsbakgrund. Under året har flera intressanta ESF-projekt lyfts fram från Arbetsförmedlingen och kommunens arbetsmarknadsenhet samt diskussion förts om eventuell medverkan i ett ESF-projekt som är under utlysning till i början på 2019.
Mysam Ovanåker
I Ovanåker har fyra frukostseminarier genomförts av Arbetsförmedlingen, Edsbyns och Alfta hälsocentraler, Försäkringskassan och kommunens socialtjänst och arbetsmarknadsenhet/integrationsenhet. Det blir ytterligare ett i januari 2019 då psykiatrins öppenvårdsmottagning ansvarar för frukostseminariet. Det har genomförts utvärderingar av dessa och som visar på att de varit mycket uppskattade av medarbetarna hos alla parter.
Bra dialog kring hur gruppen vill utveckla Mysam Ovanåker ytterligare under 2019.
Projektledaren för IPS-projektet(Finsam-projekt) och en IPS-coach har varit inbjudna för att prata kring hur projektet gått och vad som händer from 2019 då projektet ska övergå i ordinarie verksamhet. Vi har också haft en bra dialog kring hur vi tillsammans kan ge så optimala förutsättningar som möjligt för personer med psykisk ohälsa i Ovanåkers kommun och då tillsammans med öppenvårdspsykiatrin
Mysam Ljusdal
I Ljusdal följer vi ESF-projektet Extra stöd som kommunens arbetsmarknadsenhet driver och hittills har projektet visat på mycket positiva resultat. IPS-projektet i Hudiksvall har varit i Mysam Ljusdal och informerat om deras verksamhet och resultat. Under året har gruppen haft en bra dialog kring hur samverkansklimatet är i Ljusdal och hur vi vill att Mysam ska utvecklas under 2019.
För 2019 finns planer på att genomföra en workshop för kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte mellan de loikala parterna men även inkludera andra viktiga samhällsaktörer. 
Mysam Hudiksvall/Nordanstig
I Hudiksvall/Nordanstig har Mysam gruppen aktivt följt IPS-projektet och på oktobermötet gavs en redovisning av resultat av följeforskaren från Region Gävleborg. Precis som alla övriga Mysam grupper i Hälsingland har gruppen också haft en bra dialog om hur Mysam kan utvecklas ytterligare.
Två gånger om året har Mysam Hudiksvall-Nordanstig, styrgrupp för de personliga ombuden inom ramen för Mysam. Gruppen har haft dialoger kring målgruppen med aktivitetsersättning och haft en genomgång från Nordanstigs kommun av målgruppen för UVAS. För 2019 har gruppen beslutat att genomföra frukostseminarier i respektive kommun i med syfte om att utveckla erfarenhetsutbyte/kunskapsöverföring internt bland handläggare/chefer hos respektive part men även för att öka kunskapen om varandras uppdrag och roller i samverkansarbetet.
 

Läs mer om Mysam på förbundets webbsida här.

 

Vägar till arbete genom arbetsintegrerande sociala företag

Arbetsintegrerande sociala företag, ASF, driver näringsverksamhet, det vill säga producerar och säljer varor eller tjänster. Det kan vara allt från hotell eller fastighetsservice till odling eller konst. Men till skillnad från andra företag har de som övergripande ändamål att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhälle och arbetsliv. Människor som av olika skäl har svårt att få eller behålla ett arbete. De har alltså alltid minst två affärsidéer.

De skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller liknande.
De återinvesterar i huvudsak sina vinster i den egna eller liknade verksamhet.
De kan sälja till offentlig verksamhet men är alltid organisatoriskt fristående, det vill säga drivs i form av ett eget företag och ägs aldrig av exempelvis en kommun.
De tillhandahåller tjänsterna arbetsträning, sysselsättning, praktik, rehabilitering med mera till Arbetsförmedlingen, kommuner och andra offentliga aktörer, och får ersättning för detta.Se filmen här.


I Gävleborgs län finns idag 30 ASF som tillhandahåller allmännyttiga- och samhällsnyttiga tjänster. Koncentrationen av företag är störst i Hälsingland men växer i omfattning även i Gästrikland.
För att i större grad nyttja dessa företag för den med behov av stöd för integration på arbetsmarknaden har under det under året genomförts tre utbildningar riktade till parterna. Sammantaget har 45 medarbetare från Arbetsförmedlingen och 6 kommuner medverkat. Detta har utmynnat i att Arbetsförmedlingen på flera orter har fått ASF ambassadörer samt den positiva effekten av att fler individer har fått möjlighet att delta i ASF.

Vill du veta mer statistik om ASF i länet och riket gå vidare genom länken här

ASF utbildning för parternas medarbetare i Hofors.

Ytterligare finns det idag sex aktiva lokal samverkansplattformar för samverkan mellan parternas företrädare och lokala företag.

Vid en kunskapsdialog i december samlades företrädare från Arbetsförmedlingen och kommunerna för att utveckla både den lokala och regionala samverkan runt ASF.

Här presenterade bl.a. Arbetsförmedlingen utfallet av den reserverade upphandling som Gävleborgs län står pilot för om upphandling av arbetsintegrerande övningsplatser som utmynnat i att 40 platser har upphandlats av 12 ASF med start från och med 2019-01-01.

Kunskapsdialog om ASF 10 december

ASF utbildningar under våren 2019
Under våren kommer två ASF utbildningar genomföras för medarbetare hos förbundets parter, utbildningen omfattar tre halvdagare.
- Utbildning 1 start den 13 februari
- Utbildning 2 start den 16 april

Var ute i god tid med er anmälan!

För mer information kontakta;
Ronney Olsson
Processledare ASF
Telefon: 070-669 41 45
E-post: ronney.olsson@finsamgavleborg.se

 

Insats IPS-Hudiksvall implementeras

 

Individual Placement and Support-Hudiksvalls avslutas och implementeras i kommunens verksamhet

Sedan september 2016 har Hudiksvalls kommun i samarbete med Psykiatrin, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan med stöd av Samordningsförbundet implementerat arbetsmetoden Individual Placement and Support (IPS). Det är en arbetsform som går ut på att ge personer med psykisk ohälsa ett personligt stöd för att komma ut i arbete.

Vi är otroligt stolta över det samarbete mellan våra coacher och alla samverkansparter som har gjort det möjligt för runt 85 personer att delta i IPS-verksamheten. Utfall för avslutade deltagare tom maj 2018, har 28% gått till anställningar, 11% till studier och ca 40% aktiva i meningsfull sysselsättning.

Slutlig sammanställning av insatsen presenteras under våren 2019.

Vår följeforskare Kaj Gustafsson har vid en samhällsekonomisk analys påvisat att IPS-verksamheten genererat en samhällsekonomisk vinst under första året om ca 2,5 miljoner i form av minskad utbetalning av medel till offentlig försörjning, ökade skatteintäkter och minskade kostnader för boendestöd. Det ska ställas mot kostnaden att driva verksamheten på ca en miljon.
Följeforskningen visar också att IPS-verksamheten bidragit till att deltagarna fått bättre hälsa och livskvalitet samt minskat sitt utanförskap och stärkt de sociala nätverken.

Hudiksvalls kommun har därför fattat beslut om att IPS kommer att fortsätta som en ordinarie verksamhet, under enheten för boendestöd.

Se slutrapport här.

Charlotte Palmborg
Verksamhetschef
Social- och omsorgsförvaltningen
Hudiksvalls kommun

Avslutningsmöte med jullunch för medarbetare och samverkanspartners IPS-Hudiksvall.

 

Insats Supported Employment Coach Gävle

Insatsen SE-coach Gävle är en insats som löper perioden september 2017 - oktober 2019 och är en samverkansinsats mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Gävle kommun och Region Gävleborg
Målgruppen unga med aktivitetsersättning står ofta långt ifrån arbetsmarknaden och kan behöva särskilt anpassade stöd för att kunna få och behålla ett arbete. Supported Employment (SE) är en metod för arbetslivsinriktad rehabilitering.
Arbetsförmedlingen är huvudman för insatsen och har genom ett vidgat uppdrag till SIUS-konsulent att verka som SE-coach och erbjuda insats till 50 ungdomar under perioden.

Av 18 avslutade deltagare har 6 fått arbete/egen försörjning (3 kvinnor, 3 män), 2 annan offentlig försörjning, 1 till studier, 9 åter till AE. Utfall om att 7 av 18 avslutade har gått till arbete eller studier påvisar att insatsen har en mycket god måluppfyllelse om 38 %.

Vill du veta mer om insatsen kontakta:
Maria Andersson
SE coach, Arbetsförmedlingen Gävle.
E-post: maria.m.andersson@arbetsformedlingen.se

Kunskapsdialog med SE coach, Arbetsförmdlingen, Försäkringskassan och EDV Gävle kommun.

 

Vad har hänt i din kommun 2018?

Flera kommuner undrar vad de får ut ekonomiskt från samordningsförbundet. Undrar du hur det ser i din kommun?

Se din kommun i länkat material nedan.

Sandviken
Ockelbo
Gävle
Bollnäs
Nordanstig
Ljusdal
Hudiksvall
Ovanåker
Söderhamn
Hofors

 

Vad händer 2019?

Resultaten av de enkäter vi gjorde i Mysam-grupperna under hösten, visar att 60 % av parternas företrädare upplever att det finns god strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan aktörerna. Många upplever dock en avsaknad av konkreta gemensamma aktiviteter.

I och med att samordningsförbundet under 2019 kommer att ta emot mer samverkansmedel innebär det mer pengar till lokala insatser. För att öka den lokala nyttan och samverkansinsatser har förbundet avsatt ekonomiska medel till en samverkansbudget till varje Mysam-grupp.

Se tabell med fördelning till Mysam och de lokala samverkansgrupperna här.

Förutom egen samverkansbudget för Mysam avsätts ytterligare 2,3 miljoner kronor till samverkansmedel sökbara för parterna, för att möjliggöra större insatser.

Fortsatt dialog kommer att ske i respektive Mysam-grupp så se till att du som sitter som representant i din Mysan-grupp är inbokad till nästa möte.
 

Strategi och verksamhetsinriktning för Samordningsförbund 2019 - 2021 antagen av förbundsstyrelsen den 30 november.

Läs hela verksamhetsplan för 2019 här.

 
 

Avgående styrelse tackar för sig och önskar alla God Jul och Gott Nytt År!

 

Kontakta

Anna-Karin Hainsworth
Förbundschef
Tfn; 070 084 04 00
E-post; anna-karin.hainsworth@finsamgavleborg.se

Per Lundgren
Verksamhetsutvecklare

Tfn; 070-320 54 68
E-post; per.lundgren@finsamgavleborg.se

Håll dig uppdaterad på vad som händer
Vill du kontinuerligt följa vad som händer inom Samordningsförbundet besök gärna vår hemsida, www.finsamgavleborg.se.


Samordningsförbund Gävleboborg - Slottstorget 1, 802 50 Gävle - www. finsamgavleborg.se

Klicka här för att avregistrera din adress

 

Postman