Nu har det snart gått en månad sedan Forum Jämställdhet avslutades! Här kan ni läsa mer om konferensens digitala utställares jämställdhetsarbete!

Läs brevet i webbläsaren

Tipsa en vän!

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Email

Nu har det snart gått en månad sedan Forum Jämställdhet avslutades! Vi vill återigen tacka deltagare, utställare, samarbetspartners och talare för att ni har bidragit till Sveriges största jämställdhetskonferens!

Med ett fullspäckat program kanske ni som deltog inte hann ta del av allt det material våra digitala utställare delade med sig av på plattformen. Nedan får du möta årets utställare!

2022 behöver vi inte vänta ett helt år innan nästa konferens, redan den 18 maj arrangeras Fokus Jämställdhet - ingen trygghet utan jämställdhet. Säkra din plats redan idag!

Anmäl dig till Fokus Jämställdhet här
 

Möt Forum Jämställdhets digitala utställare!

På Forum Jämställdhet 2022 fanns organisationer från flera olika sektorer på plats för att dela med sig av sitt jämställdhetsarbete. Vi passade på att ställa frågan "Vilken är er viktigaste jämställdhetsfråga just nu?" till våra utställare.

 

Unizon


Unizon är ett riksförbund för över 130 idéburna och icke-vinstdrivna kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer som arbetar mot sexuella övergrepp. Pandemiåret 2020 hade Unizons medlemsjourer nära 140 000 kontakttillfällen, framförallt med kvinnor och flickor. Unizons vision är ett jämställt samhälle fritt från våld. Besök organisationen på www.unizonjourer.se.

Vilken är er viktigaste jämställdhetsfråga just nu?

För att nå ett jämställt samhälle måste vi bekämpa mäns våld mot kvinnor. Mäns våld gör tusentals kvinnor hemlösa varje år. Kvinnor och barn tvingas fly för att de utsätts för brott i sitt eget hem. Kvinnor ska inte tvingas välja mellan hemlöshet och våld. Ett sätt att förändra är att bostadsbolag ger förtur till våldsutsatta kvinnor. Idag är det bara 46 av 290 kommuner i Sverige som ger förtur. Både kommunala och privata bostadsbolag behöver ta ett större samhällsansvar.
Tillsammans kan vi förändra! Läs mer om vad du kan göra för att kvinnor och barn ska få leva fria från våld och skriv under för att alla kommuner ska erbjuda våldsutsatta kvinnor förtur till bostad här.

 
                            Fotograf: Lieselotte van der Meijs

Stockholms stad


I Stockholms stad är jämställdhetsarbetet prioriterat. Det är både en del av arbetet för att uppnå de globala målen i Agenda 2030 och ett eget utvecklingsområde. Målsättningen är en jämställd stad där ingen lämnas utanför.

Vilken är er viktigaste jämställdhetsfråga just nu?

En stor utmaning för stadens jämställdhetsarbete just nu är att arbeta med kön tillsammans med andra faktorer som påverkar människors möjligheter – såsom exempelvis utbildningsnivå, hälsa, socioekonomisk bakgrund och ålder. Vi behöver utveckla intersektionella analyser för att hitta mer träffsäkra insatser inom en rad centrala verksamhetsområden som till exempel arbetsmarknad, socialtjänst, äldreomsorg samt skola och förskola.

 

Akademikerförbundet SSR


Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund, yrkesförbundet för 75 000 akademiker som arbetar med samhälls- och välfärdsutveckling. Deras medlemmar arbetar i såväl offentlig som privat sektor. Många är också egenföretagare eller chefer. Akademikerförbundet SSR finns på hela arbetsmarknaden och är inte bundna till någon speciell sektor eller arbetsgivare – på så sätt kan de ge medlemmar trygghet och stöd genom hela arbetslivet.

Vilken är er viktigaste jämställdhetsfråga just nu?

Akademikerförbundet SSR arbetar mot alla former av diskriminering och vi ser att det handlar om strukturella problem som drabbar enskilda individer. Vi anser att de kvinnodominerade yrkena är utsatta för en systematisk värdediskriminering. Olika diskrimineringsgrunder samverkar och förstärker varandra, därför måste jämställdhetsarbete bedrivas ur ett intersektionellt perspektiv. Akademikerförbundet SSR står för ett jämlikt arbetsliv för alla, oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi är ett modigt fackförbund och är en aktiv part i samhällsdebatten. Det är kollektivet som är styrkan, men individens rätt som är målet. Förbundets viktiga initiativ i frågan är många och får inte plats att lista här, det är vi stolta över! Ta del av ett urval av Akademikerförbundet SSRs viktiga insatser och initiativ här.

 

IF Metall


IF Metall är ett fackförbund som organiserar 300 000 medlemmar på 12 000 arbetsplatser inom industrin: gruv, tvätt, kemi, verkstad, tillverkning, motorbranchen, med flera. IF Metall är motorn i landets tillväxt.

Vilken är er viktigaste jämställdhetsfråga just nu?

Tillsammans bryr vi oss – Stoppa mäns våld mot kvinnor! Kongressmotion 2017 beslutade om centralt tema varje 8 mars för att lyfta kvinnors arbetssituation inom industrin.

2022 ökar vi kunskapen och skapar dialog på arbetsplatserna om mäns våld mot kvinnor. Vi vill vara lyhörda och ge stöd till medlemmar som mår dåligt. Uppmuntra förtroendevalda att agera aktivt om misstanke finns att någon utsätter eller utsätts för våld. Det angår oss alla. Den 8 mars arrangerar vi ett seminarium som du kan läsa mer om här.

 

Greenkontakten


Greenkontakten drivs av Monica Green och erbjuder omvärldsanalys, rådgivning, coachning på individnivå, styrelseutbildningar och föreläsningar inom ledarskapskultur och värdegrunder.

Lyft varandra” är titeln på den bok som Monica Green nyligen gav ut. I den ges råd och fakta om hur näringslivet kan bli mer jämställt. Boken har nått ut till företag, organisationer och skolor. Dessutom finns en studiehandledning. Den har rekommenderats att användas i skolundervisningen, vilket är särskilt viktigt eftersom undersökningar visar att en ökande andel av dagens unga män är ointresserade av jämställdhet. Läs mer och beställ boken på greenkontakten.se.

Vilken är er viktigaste jämställdhetsfråga just nu?

Den viktigaste jämställdhetsfrågan är att kvinnor och män tar med jämställdhetsaspekten i samhällets alla delar och beslut.

 

Nationellt centrum för kvinnofrid


Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. NCK arbetar för att höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor på nationell nivå. NCK driver också den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen 020-50 50 50. Läs mer på nck.uu.se och kvinnofridslinjen.se.

Vilken är er viktigaste jämställdhetsfråga just nu?

För oss är den viktigaste jämställdhetsfrågan självklart delmål 5:2 i de sociala hållbarhetsmålen: ”Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering.” För att det ska bli möjligt måste kunskapen om våld öka i hela samhället och attityder förändras.

 
Fotograf: Harman Amin

Make Equal


Make Equal är lösningsfokuserade jämlikhetskonsulter som i över 10 år har arbetat med metoder och verktyg för praktiskt jämställdhets- och jämlikhetsarbete. Vi erbjuder utbildning, kartläggning, analys och skräddarsydda konsulttjänster. Läs mer här eller kontakta Make Equal via hej@makeequal.se.

Vilken är er viktigaste jämställdhetsfråga just nu?

Make Equals viktigaste jämställdhetsfråga just nu är att fortsätta skapa långsiktig förändring på arbetsplatser för att alla, oavsett kön, ska ha samma möjligheter att nå sin fulla potential. Till exempel synliggjorde #metoo för fyra år sedan hur omfattande problemet med sexuella trakasserier och övergrepp är i vårt samhälle, och inte minst på våra arbetsplatser. Blickar har lyfts men problemet är inte löst. Att arbeta förebyggande och främjande exempelvis genom att öva chefer och medarbetare i civilkurage och att säga ifrån mot problematisk och gränslös jargong och beteenden bör därför vara en lika självklar övning som en brandövning.

 

Winnet Sverige


Winnet Sverige är en ideell organisation med verksamhet på alla nivåer i samhället. Den röda tråden i deras verksamhet är samarbete i partnerskap och nätverk på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Winnets gräsrotsförankring är en ovärdelig styrka för att synliggöra och öka kunskapen om effekten av kvinnors deltagande i samhällsutvecklingen på lika villkor. De arbetar för att synliggöra kvinnors villkor och förutsättningar att delta i den demokratiska samhällsutvecklingen för att säkerställa en hållbar nationell, regional och lokal tillväxt och utveckling. I samarbete med Winnet-organisationens medlemmar verkar de för att deras metoder och kunskaper implementeras i det regionala tillväxtarbetet.

Vilken är er viktigaste jämställdhetsfråga just nu?

Att mobilisera kvinnor att organisera sig och därmed driva på och stärka våra nätverk och partnerskap för att säkerställa kvinnors ekonomiska egenmakt att självständigt forma sina liv och arbetsliv till egen försörjning. För att Sverige fortsatt ska utvecklas demokratiskt måste kvinnors deltagande i samhällsutvecklingen på demokratiska grunder sättas högre upp på den offentliga agendan. Vi anser att ett jämställt företags- och innovationsfrämjande system måste säkerställas i beslut om beviljade medel för förändring i samhällets tillväxt.

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor


Vill du få stöd i hur du kan samtala med unga om frågor som jämställdhet, relationer, sexualitet och hälsa? Vill du stärka ungas rätt till en trygg och meningsfull fritid? På mucf.se berättar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrgor bland annat om sitt uppdrag att stärka den öppna fritidsverksamhetens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck samt det våldsförebyggande arbetet. Här finns också information om webbutbildningen Rätt att veta! som ger konkreta tips till dig som har viktiga samtal med unga.

Vilken är er viktigaste jämställdhetsfråga just nu?

Att bidra med tillgänglig kunskap och konkreta verktyg till vuxna som möter unga, för att stärka det långsiktiga och främjande arbetet med jämställdhet.

Följ oss!

www.forumjamstalldhet.se​​​​​​
info@forumjamstalldhet.se

08-33 52 47

Facebook Twitter Instagram YouTube
 

Så hanterar vi dina personuppgifter
Du har fått detta utskick för att du har anmält dig till Forum Jämställdhet, besökt någon av våra tidigare konferenser eller för att vi bedömer att du har ett berättigat intresse av att få information om vår kommande konferens. Vi sparar inga andra personuppgifter än e-postadresser. Uppgifter sparas i högst fem år, om du inte förnyar ditt samtycke eller deltar på ytterligare konferenser. Om du ej vill att vi ska spara din e-postadress har du möjlighet att anmäla detta via e-post till info@forumjamstalldhet.se eller återkalla ditt samtycke genom att klicka här!

Do not click this link

Skickat med Paloma