NVS News
Forskningsnytt

16 juni 2021

An English version follows below

 

Läs brevet i din webbläsare

INNEHÅLL:

AKTUELLT

EVENEMANG

DISPUTATIONER

EKONOMI OCH CONTROLLING

AKTUELLT

 

Ny självserviceportal för IT-support lanseras den 15 juni

IT-avdelningen på KI lanserar en ny självserviceportal som ersätter den tidigare supportfunktion som hanterats via mejl till helpdesk. På självserviceportalen kan du skapa ett supportärende till helpdesk men också själv söka information inom olika områden via ett stort antal hjälpartiklar.

Från och med den 15 juni hanteras all IT-Support via självserviceportalen. Mejladressen till IT-Support kommer inte längre vara öppen för att ta emot ärenden. När självserviceportalen öppnar hittar du den på medarbetarportalen och som en ikon på skärmen om du har en standarddator vid KI.
Läs mer

 

Hjälp oss utveckla KI:s digitala kommunikationskanaler

Kommunikationsavdelningen söker främst forskare, men även teknisk administrativ personal, som vill vara med att utveckla KI:s digitala kommunikationskanaler genom att vara testperson eller referensperson. Det pågår fyra parallella projekt: Stärka KI:s digitala närvaro, Förbättra Medarbetarportalen, Digital annonsering efter studiedeltagare, Utveckla sökfunktionen. Läs mer

 

Läs prefektens senaste blogginlägg 

Direkt till bloggen.

Du når den även via vår lokala webb.
Länken hittar du här.

 

Var extra vaksam mot bedrägeriförsök via e-post under semestertider

Läs mer

 

Kom ihåg att uppdatera dig om corona-rekommendationer

Alla bör uppdatera sig om corona-rekommendationer inför att man återvänder till arbetet efter semestern.

EVENEMANG

 

Välkommen till NVS sommaravslutning den 21 juni 

Måndagen den 21 juni kl 12:30-15:00 samlas vi digitalt via Zoom för en gemensam sommaravslutning.

Läs programmet i sin helhet

 

DISPUTATIONER

 

Genomförda disputationer

Konstantinos Poulakis, sektionen för klinisk geriatrik, försvarade sin avhandling ”Alzheimer’s disease heterogeneity assessment with MRI biomarkers and unsupervised statistical learning” fredag den 28 maj.

Charlotte Oja, sektionen för allmänmedicin och primärvård, försvarade sin avhandling ”Upholding family relationships in a context of increasing awareness of parental illness” fredag den 4 juni.

Giacomo Dentoni, sektionen för neurogeriatrik, försvarade sin avhandling ”Mitochondria-Endoplasmic Reticulum contacts in neuronal cells: From physiology to therapeutics”
onsdag den 9 juni.

Sarah Wallcook, sektionen för arbetsterapi, försvarade sin avhandling ”Conditions of everyday technology use and its interplay in the lives of older adults with and without dementia” torsdag den 10 juni.

 

Kommande disputationer

Lorena Galan Acosta, sektionen för neurogeriatrik, torsdag den 17 juni

Anna Svensson-Raskh, sektionen för fysioterapi, fredag den 18 juni

Gita Rajan, sektionen för allmänmedicin, tisdag den 22 juni

Ying Wang, sektionen för neurogeriatrik, onsdag den 23 juni

EKONOMI OCH CONTROLLING - INFO FRÅN D3

 

Rekvisition – för chefer och forskargruppsledare

Från och med den 19:e april införde KI en rutinförändring för rekvisitioner som numera skall göras digitalt i ekonomisystemet UBW (fd Agresso) istället för manuella blanketter eller andra rekvisitionsbrev.

En rekvisition skickas till bidragsgivaren för att begära utbetalning av beviljade bidrag/medel och transaktionen syns inte på projektet förrän inbetalning av medel har skett.

Rekvisition i UBW betyder att en inbetalning blir automatiskt bokad då den kommer in såvida att rekvisitionskunden angett ett rekvisitionsnummer som fungerar som ett OCR-nummer.

I samband med denna förändring måste ni på sektionerna säkerställa att kunden (bidragsgivaren) har fått information om KI’s nya betalningsuppgifter och att nytt BG och IBAN gäller. Förvaltningen tar inte på sig ansvaret att meddela enskild bidragsgivare.

I nedanstående länkar finns information om KI’s gemensamma betalningsuppgifter som används när rekvisitionen ställs ut till mottagaren.

https://medarbetare.ki.se/media/108095/download
https://medarbetare.ki.se/media/108475/download

NVS news and upcoming events är ett internt nyhetsbrev för anställda, anknutna och forskarstuderande vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.
Redaktör är Annika Clemes. Kontakt:
news@nvs.ki.se.
Klicka här för att avregistrera din adress

 

16 June 2021

 

Read the newsletter in your browser

CONTENT:

UPCOMING
EVENTS

DISSERTATIONS

ECONOMY AND CONTROLLING

UPCOMING

 

A new self-service portal for IT support will be launched on June 15

KI's IT Office launches a new self-service portal that replaces the previous support function that was handled via email to helpdesk. On the self-service portal you can create a support case to helpdesk, but also search for information in several subjects via a large number of articles.

From June 15th all IT support is handled via the self-service portal and the address to helpdesk will no longer be open for support. The self-service portal will be available as an icon on all KI standard computers. You will also be able to access it from the KI Staff Portal.
Read more

 

Help us develop KI's digital communication channels

The Communications and Public Relations Office is primarily looking for researchers, but also technical administrative staff, who want to be involved in developing KI's digital communications channels by being a test person or reference person. There are four parallel projects underway: Strengthening KI's digital presence, Improve the KI staff portal, Digital advertising for research subjects, Develop the web search function. Read more.

 

Read the head of department's latest blog post

Straight to the blog.

You can also access it via our local web.
The link can be found here.

 

Be extra vigilant against attempted fraud via e-mail during the summer holiday

Read more.

 

Remember to update yourself on corona recommendations

Everyone should update themselves on coronavirus recommendations before returning to work after the summer holiday.

EVENTS

 

Welcome to NVS Summer celebration on June 21 

Monday June 21 at 12:30-15:00 NVS will hold its traditional Summer celebration, this year digitally via Zoom.

Read the full program

DISSERTATIONS

 

Completed dissertations

Konstantinos Poulakis, the Division of Clinical Geriatrics, defended his thesis ”Alzheimer’s disease heterogeneity assessment with MRI biomarkers and unsupervised statistical learning” on Friday 28 May.

Charlotte Oja, the Division of Family Medicine and Primary Care, defended her thesis ”Upholding family relationships in a context of increasing awareness of parental illness”
Friday 4 June.

Giacomo Dentoni, the Division of Neurogeriatrics, defended his thesis ”Mitochondria-Endoplasmic Reticulum contacts in neuronal cells: From physiology to therapeutics” Wednesday 9 June.

Sarah Wallcook, the Division of Occupational Therapy, defended her thesis ”Conditions of everyday technology use and its interplay in the lives of older adults with and without dementia” Thursday 10 June.

 

Upcoming dissertations

Lorena Galan Acosta, Division of Neurogeriatrics, Thursday June 17

Anna Svensson-Raskh, Division of Physiotherapy, Friday June 18

Gita Rajan, Division of Familymedicine and Primary Care, Tuesday June 22

Ying Wang, Division of Neurogeriatrics, Wednesday June 23

ECONOMY AND CONTROLLING - INFORMATION FROM D3

 

Requisition – for managers and research group leaders

As of April 19, KI introduced a routine change for requisitions that will now be done digitally in the financial system UBW (formerly Agresso) instead of manual forms or other requisition letters.

A requisition is sent to the contributor to request payment of grants/funds granted and the transaction does not appear on the project until the payment of funds has taken place.

Requisition in UBW means that a payment is automatically booked when it comes in unless the requisition customer enters a requisition number that acts as an OCR number.

In connection with this change, you must ensure in the divisions that the customer (contributor) has received information about KI's new payment details and that new BG and IBAN apply. The administration does not assume the responsibility of notifying individual contributors.

The links below contain information about KI's common payment information used when the requisition is issued to the recipient.

https://medarbetare.ki.se/media/108095/download
https://medarbetare.ki.se/media/108475/download

NVS News and upcoming events is an internal newsletter for employees, affiliated and postgraduate students at the Department of Neurobiology, Care Sciences and society.
Editor is Annika Clemes. Contact: news@nvs.ki.se.

Click here to unregister your address

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm
Tel: +46 8-524 800 00

 

Org.nr: 202100-2973
VAT. nr: SE202100297301

 
Karolinska Institutet
Do not click this link

Skickat med Paloma