NVS News and upcoming events
Forskningsnytt

20 juni 2022

An English version follows below

 

Läs brevet i din webbläsare

INNEHÅLL:

AKTUELLT

EVENEMANG
UTBILDNING

FINANSIERING OCH UTLYSNINGAR

PRISER OCH UTMÄRKELSER

DISPUTATIONER

AKTUELLT

 

Den blomstertid nu kommer

Läs prefektens senaste blogginlägg om examenstider, utvecklingstider och vi-känsla.

 

 

NVS-dagarna 21-22 juni 2022

Nu är det snart dags för NVS Retreat 2022!

Här på vår lokala webb finns den viktigaste informationen samlad.

 

NVS julgåva från Getmygift 2021

Glöm inte bort att lösa in din julgåva, om du inte redan gjort det. Observera dock att det står att gåvokortet går ut den 1 juli 2022, men den ska vara giltig t o m 31 december 2022, enligt upphandlingen.
Uppstår problem får du vända dig till KI Inköp och upphandling: inkopupphandling@ki.se

 

Möjligheten till bokning av salar i ANA 23 temporärt stängd

Samtliga salar i ANA 23 är låsta för byte av passerkortssystem mellan den 20/6-28/8.
Vid behov av salar hänvisas till andra adresser, exempelvis ANA10.

EVENEMANG

 

Utbildningskongress 2022: Continuous learning - Person, Practitioner, Workplace

KI:s utbildningskongress äger rum 28-29 september 2022.
Här hittar du mer information om program och hur du registrerar dig.

UTBILDNING

 

Examenstider

Nu har det varit examen för både våra arbetsterapeutstudenter, fysioterapeutstudenter, sjuksköterskestudenter och ett flertal specialistsjuksköterskestudenter.Läs mer

FINANSIERING OCH UTLYSNINGAR

 

Utlysning FiH 2022

Forskarskolan i hälsovetenskap (FiH) vid KI - utlyser projektmedel för doktorander för antagning till höstterminen 2023.

PRISER OCH UTMÄRKELSER

 

Birgitta Nordgren får Ingrid Odéens pris 2022

Sektionen för fysioterapi har i år tilldelat Ingrid Odéens pris för forskning inom sjukgymnastik till medicine doktor Birgitta Nordgren.

DISPUTATIONER

 

Genomförda disputationer

Andrea Porseryd, sektionen för fysioterapi, försvarade sin avhandling ”Taking physical rehabilitation after abdominal cancer surgery further – by enhanced recovery and physical activity” fredagen den 3 juni.

Pernilla Sönnerfors, sektionen för fysioterapi, försvarade sin avhandling ””eHealth support for physical activity and exercise training in people with COPD” fredagen den 17 juni.

Tingting Xu, sektionen för neurogeriatrik, försvarade sin avhandling ”Neural stem cell therapy and inflammation status of post-traumatic syringomyelia” måndagen den 20 juni.

 

NVS news and upcoming events är ett internt nyhetsbrev för anställda, anknutna och forskarstuderande vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.
Redaktör är Annika Clemes. Kontakt:
news@nvs.ki.se.
Klicka här för att avregistrera din adress

 

20 June 2022

 

Read the newsletter in your browser

CONTENT:

UPCOMING

EVENTS

EDUCATION

FUNDING AND ANNOUNCEMENTS

PRIZES AND AWARDS

DISSERTATIONS

UPCOMING

 

Summer is here

Read latest blog post from the head of department about time for graduation, time for development and a sense of we.

 

NVS Retreat June 21-22, 2022

Now it's soon time for NVS Retreat 2022!
Here on our local website, the most important information is gathered.

 

NVS Christmas gift from Getmygift 2021

Don't forget to redeem your Christmas gift, if you haven't already. Please note, however, that it says that the gift card expires on July 1, 2022, but it must be valid until December 31, 2022, according to the procurement.
Please contact KI Purchase and public procurement with any questions:
inkopupphandling@ki.se

 

Possibility of booking rooms in ANA 23 temporarily closed

All rooms in ANA 23 are locked for change of access card system between June 20 - August 28. If rooms are needed, please refer to other addresses, such as ANA 10.

EVENTS

 

Educational congress 2022: Continuous learning - Person, Practitioner, Workplace

KI's educational congress will take place 28-29 September 2022. Here you will find more information about programs and how to register.

EDUCATION

 

Time for graduation

Graduation ceremonies have taken place for our students in Occupational Therapy, Physiotherapy, Nursing as well as Specialist Nursing. Read more (only Swedish at the moment)

FUNDING AND ANNOUNCEMENTS

 

Announcement FiH 2022

The Research School in Health Science (FiH) - announces project funding for doctoral students for admission to the autumn semester 2023.

PRIZES AND AWARDS

 

Birgitta Nordgren receives the Ingrid Odéen award 2022

This year, the Division of Physiotherapy has awarded the Ingrid Odéen award for research in physiotherapy to Birgitta Nordgren, PhD.

DISSERTATIONS

 

Completed dissertations

Andrea Porseryd, Division of Physiotherapy, defended her thesis ”Taking physical rehabilitation after abdominal cancer surgery further – by enhanced recovery and physical activity”, Friday June 3.

Pernilla Sönnerfors, Division of Physiotherapy, defended her thesis ”eHealth support for physical activity and exercise training in people with COPD” Friday June 17.

Tingting Xu, Division of Neurogeriatrics, defended her thesis ”Neural stem cell therapy and inflammation status of post-traumatic syringomyelia” Monday June 20.

 

NVS News and upcoming events is an internal newsletter for employees, affiliated and postgraduate students at the Department of Neurobiology, Care Sciences and society.
Editor is Annika Clemes. Contact: news@nvs.ki.se.

Click here to unregister your address

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm
Tel: +46 8-524 800 00

 

Org.nr: 202100-2973
VAT. nr: SE202100297301

 
Karolinska Institutet
Do not click this link

Skickat med Paloma