Energigivande nyheter, investeringsmedel att söka, datum att lägga på minnet.
Logotyp Energiintelligent Dalarna

Nummer 1-2024
Läs nyhetsbrevet i din webbläsare

Prenumerera på nyhetsbrevet

 

Tillsammans för Dalarna!

Hoppas att du haft en fin inledning på det nya året. Trots att energikrisen inte varit lika påtaglig som förra året behöver vi fortfarande växla upp klimatomställningen och övergå till förnybar energi. Vi hoppas med detta brev bidra med goda exempel, kunskap och inspiration om det senaste som sker i Dalarna, Sverige och EU när det gäller omställningen. Trevlig läsning!

> Energiintelligent Dalarna, webbplats.

Energiintelligent Dalarna är ditt regionala kontaktnät och en plattform för länets arbete i energi- och klimatfrågor. Vi samverkar inom sju prioriterade områden för att nå målet om ett Energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045.

Nyheter i Dalarna

Ny färdplan för klimatsmart konsumtion antagen

Färdplanen fokuserar på klimateffekterna av konsumtion från hushåll och offentlig sektor i Dalarna. Idag släpper vi ut cirka 6,2 ton CO2 per person och år från Dalarnas hushåll enligt Konsumtionskompassen. Plus 1 ton CO2 per person och år från offentlig upphandling.

Färdplanen har som mål att vi ska nå ner till 1 ton CO2 per person år 2045 för både hushållens och det offentligas konsumtion. Det är ett mycket tufft mål som kräver att hela samhället ställer om till resurseffektivitet och cirkulära flöden samt att vi alla hjälps åt att välja de klimatsmarta alternativen. Färdplanen har en handlingsplan med åtgärder för att styra mot målet.

Kontakt: Annika Varghans

> Läs om färdplanen och ladda ner den här

 

Så klarar vi den framtida energiförsörjningen

Fokuset på energiplanering är stort från många håll nu. Den framtida energiförsörjningen behöver säkras även med stort ökat elbehov. Då krävs både prognoser för framtida el- och effektbehov och regionala planeringsmål. Länsstyrelsen leder jobbet med att ta fram tre regionala balansbilder för 2030 och 2045; energibalans, elbalans och effektbalans. Planen är att sedan ta fram motsvarande uppgifter för respektive kommun.

Arbetet stämmer väl med det nya regeringsuppdraget till länsstyrelser om att utveckla den regionala energiplaneringen, ta fram handlingsplaner för elektrifiering och skapa samverkan mellan kommuner och andra aktörer för energiplanering. Arbetet inom samverkansforumet EFFEKT4Dalarna som samlar alla elnätägare för nätplanering och tryggad elförsörjning är därmed ett mycket viktigt forum.

Landshövding Helena Höij bjuder in till strategiskt rundabords-samtal med ledande personer i centrala organisationer den 22 mars kring dessa frågor.

Den 23 april kl 10–15 på Dalarna Science Park anordnas en storregional konferens om energiplanering som alla är välkomna till.

> Mer information och anmälan

Kontakt: Marit Ragnarsson, länsstyrelsen.

 

EFFEKT4Dalarna

Samverkansforumet Effekt4Dalarna arrangerar storforum 16 februari på Dalarna Science Park. På mötet kommer bland annat arbetet med färdplanen för energisystem att lyftas, elnätsbolagens uppdrag att ta fram nätutvecklingsplaner och andra aktuella frågor som även berör kommunernas och Länsstyrelsens utvidgade ansvar för energiplanering.

Projektet har ett stort antal aktiviteter under våren som alla syftar till att optimera elnätet och verka för att utveckla ett robust elnät med tillräcklig effekt. Kickoff för delprojekt Data från elmätare drar igång den 15 mars då även ett studiebesök i krafttanken planeras.

Kontakt: Linda Varga, High Voltage Valley.

 

Ny kunskap om jordbrukets klimatpåverkan i Dalarna

Dalarnas jordbruk kan vara en nyckelaktör i omställningen till bioekenomi och det finns stor potential att minska jordbrukets klimatpåverkan. Det visar den första kunskapsdelen av ”Färdplan för klimatsmart jordbruk”, som kommer att bli klar i mars 2024.

Kontakt: Anders Carlborg, Länsstyrelsen Dalarna

> Läs hela artikeln och ladda ner rapporten

 

Färdplan för Byggande&Boende på gång

Arbetet med framtagning av en färdplan för Byggande&Boende som sträcker sig till 2045 pågår under ledning av ByggDialog Dalarna. Ett kunskapsunderlag om fastighetsbeståndet har tagits fram och flera aktörsmöten med branschen har genomfört.

> Läs hela artiklen här

 

Vindkraftarena 2023

Den 8 december anordnades den andra upplagan av Vindkraftarena Dalarna – en plattform för information och möten om vindkraft och energiomställning. Drygt 50 deltagare från kommuner, regionala aktörer och svenska vindkraftsbolag fick bland annat höra om aktualiteter i EUs vindkraftspolitik, en välbesökt Vindpark Dalarna, det regionala näringslivets möjligheter vid vindkraftsetablering, analyser för hållbar vindkraftsutbyggnad, landskapets olika roller, regional och lokal planering, värdet av lokala dialogprocesser och erfarenheter kring en kommunal vindbruksplan.

Arrangör var länsstyrelsen, Region Dalarna, Samarkand2015 och Hela Sverige ska Leva. Utvärderingen visade att dagen var mycket uppskattad. Tips om hur konceptet kan utvecklas kommer att ta med till nästa vindkraftarena, som kommer att genomföras i december 2024.

 

Stöd till utökade energideklarationer för bostadsrättsföreningar

Under våren kommer länsstyrelsen gå ut med ett erbjudande om stöd till en ny form av energideklarationer för bostadsrättsföreningar (BRF). De kommer att vara mer som en högkvalitativ energikartläggning med fokus på beräknade åtgärder. En energikonsult är upphandlad för att göra kartläggningarna och den första målgruppen kommer att vara BRF som inte har en giltig energideklaration. Samarbete med energirådgivarna i respektive kommun blir viktigt.

Det finns cirka 900 BRF i Dalarna. En kartläggning har visat att cirka en tredjedel av dem saknar giltig energideklaration. En ny sammanställning visar fördelningen mellan energiklasser för de som har deklarerat sin bostadsrättsförening.

Kontakt: Marit Ragnarsson, Energiintelligent Dalarna

Stödet är en del av projektet RenoWave som finansieras av Interreg Östersjöprogrammet.

 

Gjutning med material från platsen

I våras tog SR Energy det första steget i bygget av Vindpark Älgkullen i Smedjebackens kommun. I slutet av 2024 ska vindparken vara driftsatt och klar. Under hösten har alla fundament gjutits i Vindpark Älgkullen. Genom att tillverka betongen i parken har behovet av transporter minskat avsevärt. Vattnet som använts har tagits från Stora Avlången och ballasten från det som behövts sprängas för vägar och fundament. Det gjorde att behovet av transporter till och från området minskat kraftigt. Cementen innehåller också en andel flygaska, vilket minskar klimatavtrycket. Allt detta tillsammans har positiva effekter för närmiljön och klimatet.

> Läs mer om vindkraftsbygget i Älgkullen (pdf)

 

Årets Dalapiloter visar vägen mot ett klimatsmart samhälle

Handelsbanken Dalarna, Setra Trävaror samt Dalecarlia Hotell och SPA har utsetts till årets Dalailoter för grön utveckling. Aktörerna har gjort stora insatser för att minska sin klimatpåverkan och övergå till förnybar energi. På så vis bidrar de till att uppnå Dalarnas energi- och klimatmål. De är också inspirerande föredömen inom sina respektive branscher.

Dalapiloterna uppmärksammades på residenset i Falun samtidigt som klimatmötet COP28 pågick i Dubai. Landshövding Helena Höij lyfte vikten av Dalapiloternas arbete:

– Idag vill vi lyfta fram verksamheter som är föregångare i energi- och klimatomställningen. Det är vad vi kallar Dalapiloter – de som visar att det är möjligt att ställa om, som inte är rädda att gå före, som ser att det stärker deras position och som kan tjäna som inspiration för oss andra.

> Läs mer om utnämningarna av årets Dalapiloter

 

Fler laddstationer för tunga fordon

Energimyndigheten har beviljat stöd till ytterligare två laddstationer i Dalarna för godstransporter. Det är Tures Fastigheter i Mora och Circle K i Orsa, båda utmed E45. Dessa ska vara färdigställda i september 2025.

Sedan tidigare har sex laddstationer beviljats medel i Dalarna. Det är Halmstad Drivmedelsteknik för en laddstation i Avesta, OKQ8 för två laddstioner vid Rolf Eriksson Bil i Borlänge och i Mora samt för Gröna vägen till Sälen (Smedjebacken, Vansbro och Malung).

Det finns fortfarande ingen laddstation beviljad medel utmed Bergslagsdiagonalen, genom Borlänge, vidare mot Gävle.

Kravet på laddstationerna är att de ska ha minst 4 laddpunkter och i praktiken kunna erbjuda minst 700 kW effekt fördelat på dessa punkter. Under 2024 kommer fler utlysningar från Energimyndigheten men med andra inriktningar eftersom själva nätet av helt publika laddstationer är relativt välutvecklad. Någon vätgastankstation har ännu inte beviljats medel i Dalarna.

> Beviljade projekt inom Regionala Elektrifieringspiloter

 

Stort intresse för nya bidraget till energieffektivisering av småhus

Sedan juli 2023 har småhusägare kunnat söka bidrag hos länsstyrelsen för att energieffektivisera eluppvärmda småhus. Länsstyrelsen i Dalarnas län har hittills fått in cirka 540 bidragsansökningar. Av dessa har 120 ansökningar beviljats och 260 har avslagits.

De flesta ansökningar avser enbart värmesystemsåtgärder medan ett fåtal gäller klimatskalsåtgärder. De vanligaste åtgärderna som beviljas bidrag är konvertering av uppvärmningssystemet till fjärrvärme eller någon form av värmepump. Ansökningar som avslås handlar ofta om installation av luft-luftvärmepump eller att huset inte kan anses vara eluppvärmt.

> Mer information om bidraget

 

Verksamhetsberättelse för 2023

Nu finns verksamhetsberättelse för 2023 att ladda ner och läsa på energiintelligent.se.

> Till verksamhetsberättelsen

 

Planering 2024

Nu finns uppdaterat årshjul för 2024 på energiintelligent.se där inplanerade möten för energi-, klimat- och innovationsrådet samt samordningsgruppen framgår tillsammans med tider för kommande nyhetsbrev med mera.

> Till årshjulet

 

Partners hälsar vad som är på gång för 2024

Dalarnas Energi- och klimatrådgivning

I år ska Energi- och klimatrådgivarna jobba med två nationella insatsprojekt. Det är energiberedskap och företagsrådgivning till små och medelstora företag. Tidigare år har rådgivarna jobbat med solel och fossilfria transporter, främst det som har med elbilsladdning att göra. Området energiberedskap är nytt arbetsområde för rådgivarna och ska bedrivas till tre huvudgrupper, bostadsrättsföreningar, privathushåll och samfälligheter samt fastighetsägare. När det gäller företagsrådgivningen kommer fokus vara att öka rådgivningen till dessa främst genom uppsökande verksamhet och samarbete med kommun och regionala energikontor.

 

Kommunala kretsloppsplaner

DalaAvfall fortsätter att hålla ihop arbetet med att samtliga kommuner ska besluta om nya kretsloppsplaner som ska gälla fram till 2030 och som ersätter de tidigare avfallsplanerna. Uppstart och genomförande av planerna påbörjas under våren. Detta är en viktig del av övergången till en mer cirkulär ekonomi och genomförandet av färdplanen för klimatsmart konsumtion.

 

Dalarna Science Park

Dalarna Science Park kommer fortsatt att stödja nytänkande och innovativa företag. Ett 20-tal projekt pågår som ska accelerera omställningen till ett hållbart samhälle, till exempel inom områdena livsmedel, innovation, grön och cirkulär industri och tillverkning, bioekonomi, klimatneutrala städer med mera. Dalarna Innovation Days kommer att bli ett återkommande arrangemang.

 

ByggDialog Dalarna

ByggDialog Dalarna håller på att ta fram en långsiktig utvecklingsplan med syfte att identifiera verksamhetens långsiktiga mål för att på bästa sätt bidra till medlemsnytta och ett hållbart samhällsbyggande. Byggdialog Dalarna är även ansvarig för att ta fram färdplanen för Byggande&Boende till den regionala energi- och klimatstrategin. Det stora projektet ”Effektivare testmiljöer i bygg- och fastighetssektorn” drar igång under året, se mer under vinjetten Nya beviljade projekt längre ner i nyhetsbrevet.

 

Klimatneutrala Borlänge

Klimatneutrala Borlänge kommer att fortsätta att driva projektet ”Modell för klimatneutralt resande” för att hitta sätt att ställa om resandet i alla kommundelar. Även projekten Arbetspendling med digitalt stöd och Urban Bike Flow kommer att fortsatt drivas. Under våren kommer förankring ske hos länets övriga aktörer för att öka takten i hela omställningsarbetet för ett klimatneutralt Dalarna kopplat till nästa ansökan inom Viable Cities.

Kommande evenemang

8 mars: Landskapskaraktärsanalys presenteras

Länsstyrelsen har tagit fram en landskapskaraktärsanalys (LKA) för Dalarna som en del i planeringsunderlaget för vindkraft. Syftet är att skapa en gemensam spelplan för beslutsprocesser där avvägningar av landskapet är viktiga.

Den 8 mars presenteras analysen vid en konferens på Galaxen i Borlänge. Landskapstypers känslighet, hur det upplevs och hur analysen kan användas för kommunal planering och dialog kommer att presenteras. Delar av konferensen kan följas via länk.

> Se programmet och anmäl dig här

 

26 mars: Dalating 2024!

Anmälan är nu öppen för årets upplaga av Dalating, en heldag med fokus på vårt gemensamma arbete mot ett hållbart Dalarna. Årets tema handlar om hur vi tillsammans kan skapa framtidstro, stärka vår förmåga att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas – även i osäkra tider.

Årets Dalating arrangeras som en heldag på plats på Galaxen i Borlänge och innehåller både föreläsningar om hur det går för Dalarna och fördjupande kraftsamling kring länets största utmaningar. Konferensen vänder sig till alla som arbetar med länets utveckling.

> Se programmet och anmäl dig här

 

23 april: Så klarar vi energiförsörjningen – en dag om energiplanering i Dalarna

Denna storregionala konferens syftar till att öka kunskapen om Dalarnas energisystem och de utmaningar vi står inför för att klara det ökade elbehovet samt diskutera hur vi bäst möter dem.

Dalarna Science Park, Borlänge, 23 april 2024, klockan 10.00–15.00

Ur programmet: Scenarier för Dalarnas framtida energibehov, pågående arbete inom EFFEKT4Dalarna, perspektiv från kunder, nätägare och kommuner samt workshop om Dalarnas färdplan för energisystem.

> Mer information och anmälan

Nya beviljade projekt

Resurseffektiva företag

Regional utvecklingsförvaltning, Region Dalarna har beviljats medel för projektet Resurseffektiva företag. Projektet ska stödja företag att resurseffektivisera sina verksamheter genom kunskap om cirkulär ekonomi och resurseffektivisering samt erbjuda stöd till energi- och materialkartläggningar. Projektet ska bidra till utveckling för en cirkulär och hållbar grön omställning där hushållning med resurser är en förutsättning. Målgruppen är små och medelstora företag inom tillverkningsindustri och besöksnäring i Dalarna.

> Läs mer om projektet

 

Tillgänglighet och hållbara transporter

Projektet "Tillgänglighet och hållbara transporter Dalarna" ska stärka tillgängligheten för invånare, besökare och näringsliv när det gäller hållbara transporter.

Projektet ska drivas genom fyra huvudaktiviteter. Där ingår bland annat en ny strategi för tillgänglighet, påverkan, kommunikation och en färdplan för transporter.

Projektet drivs av Region Dalarna och pågår under perioden januari 2024 till december 2026. Projektet är beviljat totalt cirka 3,8 miljoner kronor och finansieras genom Region Dalarnas statliga projektanslag.

 

Effektivare testmiljöer i bygg- och fastighetssektorn

ByggDialog Dalarna har nyligen blivit beviljade ett nytt projekt som kommer att vara en viktig och väsentlig del av verksamheten framöver. Projektet heter ”Effektivare testmiljöer i bygg- och fastighetssektorn” och är ett 3-årigt projekt med Högskolan Dalarna samt IUC Dalarna som projektpartners. Projektet ska bidra till förbättrade förutsättningar för bygg- och fastighetssektorn som helhet att öka sin innovationskapacitet, konkurrenskraft och affärsmöjligheter genom effektivare metoder att identifiera, genomföra och implementera innovationer.

Under projekttiden kommer minst nio olika testmiljöer identifieras, genomföras och utvärderas.

 

Regional cykelstrategi

Säker och ökad cykling i Dalarnas län. Det är målet med den regionala cykelstrategin och cykelplanen som ska tas fram i Dalarna. Tanken är att skapa en samsyn bland kommuner och övriga berörda intressenter om vilka insatser som är viktiga för att få ökad och säker cykling i länet. Parallellt med arbetet att ta fram en cykelstrategi är det även viktigt att samordna utvecklingen av rekreations- och cykelleder för cykelturism.

Projektet drivs av Region Dalarna och pågår under perioden januari 2024 till december 2026. Projektet är beviljat totalt cirka 1,4 miljoner kronor och finansieras genom Region Dalarnas statliga projektanslag.

Nya stödmöjligheter och utlysningar

Klimatklivet har förstärkts och förlängts
– Nya chanser till stöd

Genom Klimatklivet har hittills 200 investeringar i företag och andra organisationer beviljats cirka 545 miljoner kronor i stöd. Laddstationer och energikonverteringar är de vanligaste projekten men andra exempel är energieffektivisering, avfallsåtgärder, infrastruktur, fordon, biogas- och vätgasproduktion. De beslutade åtgärderna ska tillsammans spara cirka 83 000 ton koldioxid per år.

Nu kommer nya chanser att söka stöd från Klimatklivet som fått förstärkta medel och förlängd tidsperiod till 2028. För ladd- och vätgastankstationer lämnar man anbud och då gäller särskilda kriterier och utlysningar. För alla övriga åtgärder är det samma ansökningsförfarande som förut. Nästkommande ansökningsperioder är:

Anbud vätgastankstationer: 12–21 februari (Gäller bara TEN-T stomnät som ej finns i Dalarna)
Anbud laddstationer: 25 mars–5 april (föregås av öppet skriftligt samråd)
Alla övriga ansökningar: 4–15 mars (även för vätgastankstationer)


> Läs mer om Klimatklivet

 

Nya utlysningar för regionalfonden

Tillväxtverket öppnar för nya projektansökningar i regionalfonden Norra Mellansverige. Ansökan öppnar 13 februari och stänger 19 mars för projekt inom sex områden:

Digital omställning
Konkurrenskraft i små- och medelstora företag
Innovation
Stärkt kompetens
Smarta Energisystem
Cirkulär ekonomi. Inom cirkulär ekonomi ryms även projekt som handlar om energieffektivisering.
 

> Hitta finansieringar att ansöka

 

Utlysningar inom Interreg Sverige-Norge

Sverige-Norge-programmets senaste utlysningar är öppen till 15 februari och riktar sig till projekt inom fyra områden:

En smartare gränsregion
En grönare gränsregion. Här ingår klimatanpassning och cirkulär ekonomi.
En mer social gränsregion
En starkare gränsregion
 

Förstudier och småskaliga projekt går att ansöka om löpande.

> Läs mer om stödet

 

Interreg Östersjön

Östersjöprogrammet har öppet för nya ansökningar till 21 juni. Ett informations- och inspirationsmöte om programmet genomförs den 14 februari kl 13.00–14.15. Projektledare för pågående projekt delar med sig av sina erfarenheter och upplevelser av ansökningsförfarande, genomförandet genom samverkan i konsortium med partners från olika länder.

> Mer information och anmälan

 

Sök stöd till projekt för utvecklingen av elfordonens roll i framtidens elsystem

Energimyndigheten har en utlysning för stöd till projekt som tar fram kunskap och lösningar som bidrar till utvecklingen av elfordonens roll i framtidens elsystem. Den här utlysningen är en del av programmet Framtidens elsystem som utgör en av Energimyndighetens huvudsakliga satsningar på forskning och utveckling relaterade till elsystemet. Det finns totalt 40 miljoner kronor att ansöka om och utlysningen stänger den 21 mars 2024.

> Läs mer om stödet och ansök

 

Möjlighet att söka stöd genom Leader

Leader beviljar ekonomiskt stöd till projekt som kan skapa utveckling och tillväxt i landsbygd där man bor och verkar. Projekten bygger på samverkan mellan offentlig, ideell och privat sektor, en stark lokal förankring samt underifrånperspektiv. Alla Leaderområden har en egen utvecklingsstrategi och beslut fattas lokalt av LAG (Local Action Group). De flesta av Dalarnas kommuner ingår i ett Leaderområde.

I Dalälvarnas utvecklingsområde ingår bara dalakommuner, men i både Leader Bergslagen och Leader nedre Dalälven ingår även andra län. Tillsammans har de tre Leaderområdena en budget på drygt 127 miljoner kronor för perioden 2023–2027. Leader finansieras av Jordbruksfonden och svenska staten, men också av kommunerna och ibland regioner.

Har ni projektidéer och funderar på hur de kan förverkligas? Läs mer här:

> Dalälvarnas Utvecklingsområde

> Leader Bergslagen

Nationellt

Drivmedla.se underlättar omställningen till fossilfria transporter

Det digitala planeringsverktyget Drivmedla.se erbjuder en unik möjlighet att samordna och förkorta ledtider för utbyggnad av fossilfria ladd- och tankstationer i hela Sverige. Plattformen samlar kartor och data över befintliga och planerade fossilfria ladd- och tankstationer. Den ger också möjlighet för aktörer att aktivt delta i diskussioner om utbud och efterfrågan för en snabbare omställning. Plattformen erbjuder även statistik och annan intressant information som kan användas som underlag till investeringar i fossilfria fordon.

Drivmedla.se är resultatet av det nationella samverkansprojektet ReDriv där Region Dalarna var parter. Plattformen lanserades 2023. Den är öppen och kostnadsfri för alla.

> Läs mer på Drivmedla.se

 

Klimathandlingsplanen presenterad

Regeringen presenterade strax innan jul den klimathandlingsplan som ska visa hur regeringen under mandatperioden ska uppnå energi- och klimatmålen. Fokus ligger på Klimatklivet, elektrifiering, kärnkraft och utsläppshandel, inklusive möjligheten att köpa utsläppsminskningar i andra länder. Planen har fått kritik för att sakna skarpa åtgärder och att det är för få åtgärder som ger effekt tidigare än 2045.

För Dalarna innebär regeringens politik bland annat mer pengar till Klimatklivet. Det innebär också att målen i Dalarnas regionala energi- och klimatstrategi kommer att behöva ses över för att anpassas till nya nationella energi- och klimatmål, vilka i sin tur anpassas till EU:s mål.

> Läs klimathandlingsplanen i sin helhet

Senaste nytt från EU

Det händer mycket inom vårt område i EU just nu, överenskommenser har fattats om bland annat storskalig naturrestaurering och mer hållbara konsumentprodukter. Det har beslutats om underlättande av reparation av produkter, ökade krav på energieffektivitet med mera. Vi har sammanfattat det viktigaste i en artikel.

Överenskommelse om storskalig naturrestaurering
Överenskommelse om ekodesign för hållbara produkter
Rätt till reparation
Ökad andel förnybar energi
Ökade krav på energieffektivitet
Energieffektivare i byggnader


> Läs sammanfattningen här

 

Kontakta oss

Du når oss via e-post energiintelligent.dalarna@lansstyrelsen.se

Vill du inte ha fler utskick från oss?

> Avregistrera din adress från utskick

Så hanterar vi dina arbetsuppgifter

> Så här hanterar vi dina personuppgifter, Länsstyrelsens webbplats

 
Logotyp Länsstyrelsen i Dalarna
Logotyp Region Dalarna
Logotyp Energiintelligent Dalarna
 
Do not click this link