Energigivande nyheter, investeringsmedel att söka, datum att lägga på minnet.
Logotyp Energiintelligent Dalarna

Nummer 3-2022
Läs nyhetsbrevet i din webbläsare

Prenumerera på nyhetsbrevet

 
Vitsippor. Foto: Unsplash.

Dalarna kan klara energiutmaningen – om alla bidrar


Nu närmar sig vintern, och det innebär att elbristen kommer att bli mer kännbar. Den 29 september gick Dalarnas energi- och klimatråd ut i ett gemensamt uttalande, där alla uppmanas att bidra till att "platta kurvan" – det vill säga använda mindre energi under effekttopparna – och sänka den totala energianvändningen. Om vi alla bidrar kan såväl näringslivets konkurrenskraft som hushållens ekonomi räddas! Hela uttalandet kan du läsa på Energiintelligent Dalarnas webbplats. På bilden syns tre medlemmar i rådet: Per Dahlberg, vd på Falu energi och vatten, Mikael Selander, avdelningschef på Länsstyrelsen och Lotta Magnusson, chef för strategisk utveckling på Visit Dalarna.

Energimyndigheten: Varje kilowattimme räknas

Även Energimyndigheten har lanserat en kampanj för att spara el. Läs mer om det på Energimyndighetens webbplats.

Varma hälsningar från Energiintelligent Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna och Region Dalarna!

Energiintelligent Dalarna är ditt regionala kontaktnät och en plattform för länets arbete i energi- och klimatfrågor. Vi samverkar inom sju prioriterade områden för att nå målet om ett Energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045.

På gång regionalt

Hållsam Dalarnas konferens den 20 oktober

Välkommen till en konferens som fokuserar på samhällsplaneringens bidrag till Dalarnas omställning! Det handlar bland annat om energi- och transportsystemet, effektiv resursanvändning och hur vi kan gynna ett dynamiskt och innovativt näringsliv. Anmäl dig senast den 13 oktober.

> Dalarna ställer om - samhällsplaneringen bidrar

 
Bild på kvinna som ler och pekar på ett papper.

Nu finns en färdplan för energisystem

Den 29 september antog Dalarnas energi- och klimatråd en färdplan för energisystem, som visar hur Dalarna ska kunna trygga sin energiförsörjning, och samtidigt bli fossilfritt, till år 2045. Centralt för att komma dit är att öka tillgången till el kraftigt. Klicka fram färdplanen här. Läs mer om färdplanen på Energiintelligent Dalarnas webbplats:

> Färdplan för energisystem

Läs också om konferensen den 23 september i Främby hallar, då aktörer inom energiområdet samlades för att diskutera färdplanen. "Vi hoppas att de samtal vi för här ska leda till verkstad – till konkreta beslut och handlingar som gör att vi kan ta oss an energiomställningen på ett effektivt sätt", säger Malin Karlsson, projektledare vid Energikompetenscentrum vid Dalarnas högskola.

> Samtal om ny färdplan för energisystem – som ska leda till verkstad

 

Så blir Dalarna självförsörjande på el

Inom arbetet med en färdplan för energisystem har en bild av Dalarnas elbalans tagits fram. Den ska visa hur målet om att göra Dalarna självförsörjande på el – totalt sett under ett år –kan uppnås, trots den stora elektrifiering som pågår.

2020 hade Dalarna ett underskott på el. Underskottet väntas öka till 2030 i och med att fler datahallar byggs och industrin elektrifieras, detta även om vindkraften byggs ut i enlighet med den nationella planen. Scenarioberäkningar för 2045 visar att vi har goda möjligheter att bli självförsörjande om vindkraften byggs ut till Dalarnas beting på 7500 GWh, och om vi samtidigt effektiviserar (minskar) vår elanvändning med cirka 10 procent. Därutöver utgår målbilden från att det sker en effektivisering motsvarande tillväxten av nya verksamheter och byggandet av nya bostäder.

Elektrifiering av fordon har marginell betydelse

Många ifrågasätter om elen kommer räcka för elektrifiering av även fordon. Scenario-beräkningar som gjorts av SWECO visar dock att transportsektorns behov av el kommer att vara marginell i jämförelse med elbehovet från främst datahallar och industri.

> SWECO:s beräkning av framtida elbehov för tunga transporter

 

Rådgivare får rekordmånga frågor 

Kommunernas energi- och klimatrådgivare har bråda dagar just nu. "De har aldrig haft så mycket att göra tidigare”, säger Mattias Ahlstedt, regional utvecklingsledare för energi- och klimatrådgivarna. De vanligaste frågorna rör solel, eluppvärmning och elavtal. En del som hör av sig är mycket oroliga över vinterns elräkningar och vill ha hjälp att få ner kostnaderna. Andra är frustrerade över att få vänta så länge på att få solpanelerna uppsatta. Det beror dels på att det råder brist på en del produkter, dels på att installatörerna har fullt upp.

Flera av rådgivarna har kö på grund av det hårda trycket. Man därför kan inte räkna med att få tala med en rådgivare samma dag.

Läs på innan samtalet

Ett tips att gå in på Energimyndighetens hemsida om småhus. Där kan den läsa på som vill bli mer initierad i sin kontakt med rådgivaren, eller rentav få svar på frågan.

Hitta energi- och klimatrådgivare i din kommun här. Lär dig mer om vad rådgivarna gör här.

 

Kommuner ska få hjälp att minska energianvändningen

Länsstyrelserna har fått regeringens uppdrag att stödja kommunerna i att minska sin energianvändning, till exempel genom att sprida kunskap om åtgärder.

Redan idag arbetar kommunerna med energieffektivisering. Länsstyrelsen Dalarna planerar att i uppdraget fokusera på att stödja kommunerna i att även sänka sina effekt-toppar, vilket är något som kommunerna inte arbetat lika aktivt med. Det handlar både om att sänka topparna under dygnet och under året. Det är rimligt att de offentliga går före även när det gäller att hushålla med effekt. Informationsinsatsen kommer att gå under namnet ”Platta kurvan”.

> Regeringens uppdrag till länsstyrelserna

 

Var med och påverka klimatpolitiken!

Vart fjärde år måste regeringen lägga fram en klimatpolitisk handlingsplan. Den nya regeringen ska under nästa år presentera hur den vill bedriva klimatarbetet. Flera myndigheter har därför tagit fram förslag på åtgärder.

Länsstyrelsen och Region Dalarna ska lämna in synpunkter på förslagen senast den 15 december. Därför öppnar vi nu upp för alla inom Energiintelligent Dalarna att dela med er av era åsikter.

> Ta del av förslagen till ny klimatpolitisk handlingsplan och lämna synpunkter

 

Nya utlysningar inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Mellan den 17 november och 14 december finns möjligheten att söka finansiering från Tillväxtverket inom två områden: Dels för att främja övergången till en cirkulär ekonomi, där insatserna ska leda till att resurser används cirkulärt, resurseffektivt och koldioxidsnålt. Dels för att utveckla smarta energisystem, nät och energilagring, där insatserna ska leda till ett mer hållbart energisystem.

> Sök finansiering för att främja cirkulär ekonomi

> Sök finansiering för smarta energisystem

 

Så långt har Dalarnas betongindustrier nått i den gröna omställningen

Som en del i Energiintelligent Dalarnas kampanj "Nu ställer vi om" rankar vi företag och organisationer i olika branscher, utifrån hur långt de nått i sitt energi- och klimatarbete. Syftet är att ge inspiration och skapa incitament till fortsatt arbete. Först ut att rankas är betongindustrin.

> Rankning av Dalarnas betongindustri

Elektrifiering och transport

Stöd till laddstationer för tunga fordon

Energimyndigheten har beviljat stöd till sex laddstationer för tunga eldrivna fordon i Dalarna. De ska stå klara hösten 2023, i Avesta, Malung, Vansbro, Smedjebacken, Borlänge och Mora. Laddstationerna blir förmodligen de första i sitt slag i länet, och en viktig del i att möjliggöra för omställningen till fossilfria transporter.

> Stöd till laddstationer för tunga fordon

 

På gång: mobil lösning för att ladda bilen på väg till fjällen

Elbilarna blir fler, och befintliga laddstationer räcker inte till för strömmen av besökare till dalafjällen under högsäsong. Under förra säsongen förekom ibland köer på flera timmar för att ladda bilen. Skistar har därefter varit pådrivande i arbetet för att hitta en lösning. En arbetsgrupp har nu bildats, med representanter från Visit Dalarna, länsstyrelsen, High Voltage Valley och DalaKraft.

Vätgasdrivet batterilager

Idén är en mobil ”container” som man kan ladda elfordon från. Hitachi Energy håller precis på att ta fram en lösning med ett vätgasdrivet batterilager. Med ett sådant skulle inte elnätet belastas på den plats

laddstationen placeras.Den mobila laddstationen kan flyttas beroende på var och när besöksnäringen har ett stort behov. De tider på året när trycket på besöksnäringen inte är så stort, ska laddstationen kunna nyttjas på annat håll. Arbetsgruppen söker därför nu industrier, åkerier och byggföretag som vill vara med och nyttja den mobila lösningen ihop med besöksnäringen.

 

ReDriv ska underlätta omställningen till fossilfria transporter

Nu ska en ny digital plattform tas fram, som visar upp var och när laddstationer och tankställen för fossilfria drivmedel ska byggas ut. Syftet är att förenkla för både företag och privatpersoner att planera sin omställning till fossilfria transporter.

Dalarna deltar i projektet

Projektet går under namnet ReDriv, och initiativtagare är Fossilfritt Sverige. Den digitala plattformen ska utvecklas i samarbete mellan offentliga aktörer och näringslivet i Dalarna, Kronoberg, Östergötland, Norrbotten, Västra Götaland, Skåne, Gotland, Örebro och Jämtland Härjedalen och Kalmar.

"Många som vill ställa om till fossilfria transporter upplever idag att det är svårt att veta om det kommer att finnas tillgång till el och fossilfria drivmedel. Med en rikstäckande digital plattform får de en möjlighet att planera och vara med och påverka." säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Läs mer här.

Vid frågor, kontakta projektledaren i Dalarna, Jessica Cedergren, 023 77 70 38, jessica.cedergren@regiondalarna.se

Vindkraft

Kartläggning: Framtiden för vindkraft i Dalarna

Vilka förutsättningar finns för att bygga ut vindkraften i Dalarna? Det ska Länsstyrelsen nu kartlägga, på uppdrag av Energimyndigheten. Dalarna är tillsammans med Värmland piloter i ett arbete som ska resultera i ett kartmaterial, där tänkbara områden för vindkraft föreslås och beskrivs. Materialet kan användas av kommunerna i planeringen av vindkraft. Arbetet pågår till april 2024 och görs i nära samarbete med aktörer inom vindkraft, och särskilt med länets kommuner.

Länsstyrelsen tar just nu fram en nulägesbeskrivning och olika metoder för att för att värdera natur- kultur- och friluftslivsintressen utifrån underlaget i den nationella vindkraftsstrategin. På bilden projektledaren Jakob Ebner.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev om du vill följa arbetet kontinuerligt!

På gång i EU

EU vill minska beroende av rysk gas

EU:s arbete med att göra oss oberoende av rysk energi pågår för fullt och har högsta prioritet. Målet är att minska beroendet med 75 procent under 2022.

En rad åtgärder finns redan beslutade inom EU:s lagstiftningspaket "Fit for 55", som syftar till att minska utsläpp av växthusgaser med 55 procent till 2030.

Därutöver förhandlas nu ytterligareåtgärder, som går under benämningen ”RePowerEU”, och som uppgår till så mycket som 3000 miljarder kronor.

En viktig del handlar om att säkra importen från andra länder, inte minst Norge.

Satsningar på förnybar energi

För att öka produktionen av förnybar energi föreslås ett paket av åtgärder för att gynna utbyggnaden av vindkraft och solenergi, samt stora investeringar i vätgas, biogas och fjärrvärme. Lika viktiga är satsningar på ökad energieffektivisering.

Inom ”Fit for 55” finns förslag om minskade utsläpp genom att inkludera byggnader och flyget i handeln med utsläppsrätter samt att ställa krav på kolinlagring i skog.

> Kommissionens webbplats: Repower Europe

 

EU:s energiministrar: Sänk effekttopparna med 5 procent

EU:s energiministrar beslutade den 30 september om ett krav på alla medlemsländer att kapa sina effekttoppar med 5 procent, det vill säga under de timmar på dygnet då mest el används. Då sjunker både kostnaden och risken för bortkoppling väsentligt. Målet ska vara uppnått senast 31 mars 2023 och varje medlemsland får själv bestämma hur det ska gå till.

Energiministrarna enades också om ett frivilligt mål om att minska den generella elanvändningen med 10 procent. Sverige har ännu inte beslutat hur målen ska uppnås.

Kashayar Farmanbar, Sveriges energiminister.

Årshjul 2022

Följ oss under året

I årshjulet finns inplanerade möten för Dalarnas energi- och klimatråd samt för samordningsgruppen. Här framgår också när vårt nyhetsbrev går ut, med mera.

>Årshjul 2022. (JPG)

Alt=""
 
 

Kontakta Energiintelligent Dalarna

Via e-post når du oss på energiintelligent.dalarna@lansstyrelsen.se

Vill du inte ha fler utskick från oss?

> Avregistrera din adress från utskick

Så hanterar vi dina personuppgifter

> Så här hanterar vi dina personuppgifter, Länsstyrelsens webbplats

 
Logotyp Länsstyrelsen i Dalarna
Logotyp Region Dalarna
Logotyp Energiintelligent Dalarna
 
Do not click this link

Skickat med Paloma