Upphandlingsdialog Dalarna Enter september 2023
Nyhetsbrev september 2023

Se det i webbläsaren

 

UDD Enter

Det här nyhetsbrevet kommer från oss som arbetar med att hitta former för fortsatt samverkan kring utveckling av upphandlingar som ett strategiskt verktyg i Dalarna. I det här utskicket får du veta vad som händer framöver med det som tidigare var Upphandlingsdialog Dalarna.

Kontaktpersoner
Lina Kihlmark, lina.kihlmark@smedjebacken.se
Anders Karlin, anders.karlin@ludvika.se

 

Vårt uppdrag

Stödet för fortsatt samverkan kring upphandlingsfrågor i Dalarna var vid jubileumskonferensen UDD Exit mycket stort. Många röster har höjts kring behovet av fortsatt samverkan kring upphandlingsfrågor i syfte att nå målen i Dalastrategin om ett klimatsmart, konkurrenskraftigt och sammanhållet Dalarna. Här finns information om hur arbetet för att skapa detta är upplagt.
Dalastrategin 2030 | Region Dalarna, pdf

Utpekade prioriteringar i Dalastrategin som uppdraget UDD Enter i huvudsak tar sikte på är.

Verka för ett diversifierat näringsliv som är i framkant av hållbarhetsarbetet.
Främja entreprenörskap och företagande.
Verka för en jämställd och jämlik arbetsmarknad där allas kompetens tas tillvara.
Verka för ökad samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle.

 

"Upphandling är ett strategiskt verktyg för att
skapa hållbar utveckling och nå samhällspolitiska mål."

 

I Dalarna upphandlar Region Dalarna, kommunerna och de kommunala bolagen för ca 16 miljarder kr per år och har genom det enorm potential att bidra till ett klimatsmart, konkurrenskraftigt och sammanhållet Dalarna.

Det fortsatta arbetet med att hitta permanenta samverkansformer inom upphandling i Dalarna ligger nu i uppdraget UDD Enter som ägs av nätverket för upphandlingsansvariga från samtliga 15 Dalakommuner, Länsstyrelsen Dalarna och Region Dalarna.

Finansiering

Ett beslut har nu tagits i Dalarnas Kommunförbund, Region Dalarna och Länsstyrelsen i Dalarnas län om att ge medel om sammanlagt 500 000 kr för uppdraget till nätverket för upphandlingsansvariga i Dalarna.

Nätverk under 2023

Nätverket består av upphandlingsansvariga från samtliga 15 Dalakommuner, Länsstyrelsen Dalarna och Region Dalarna. Uppdraget innebär att under en övergångsfas för konsolidering för fortsatt verksamhet under 2023 komma med förslag till hur det fortsatta arbete skulle kunna organiseras från 2024.

Organisation

Representanter från Dalarnas kommunförbund, DKF, Region Dalarna, RUN och Länsstyrelsen, LS, utgör styrgrupp för uppdraget som har lämnats till nätverket för upphandlingsansvariga i Dalarna.
Nätverket har för detta utsett en uppdragsledning som består av:

Lina Kihlmark, Smedjebacken kommun och sammankallande
Anders Karlin, Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen
Sten-Rune Lundin, Länsstyrelsen Dalarna
Mikael Källman, Region Dalarna
Ulrica Persson, Mora kommun

 

Dessa arbetar tillsammans med nätverket för upphandlingsansvariga enligt uppdragsplanen:
Uppdragsplan från UDD Exit till UDD Enter, pdf

Lina Kihlmark, lina.kihlmark@smedjebacken.se
Anders Karlin, anders.karlin@ludvika.se

 

UDD Enter - Upphandlingsdialog Dalarnas nyhetsbrev

Du har fått det här nyhetsbrevet för att du på något sätt varit i kontakt med oss.

Avregistrera nyhetsbrev
Här kan du läsa våra tidigare nyhetsbrev

www.upphandlingsdialogdalarna.se

 
Do not click this link

Skickat med Paloma