Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Havsmiljöinstitutet

Efterlängtad lansering på Havs- och vattenforum 2019

Inspirerande projekt och hoppingivande presentationer. Havs- och vattenforum, som anordnades för sjunde året i rad i Göteborg, rymde det mesta - inte minst lanseringen av Sveriges vattenmiljö!

­­Så var det då äntligen dags. På Havs- och vattenforum den 5 juni lanserades webbplatsen Sveriges vattenmiljö, med utställning på plats och allmän tillgång till sajten. Här kan du för första gången få en samlad presentation av miljösituationen i landets sjöar, vattendrag och hav. Jämföra miljötillståndet i olika vatten, läsa fördjupningsartiklar och lära dig mer om landets vattenmiljöer och hur de undersöks. Den nya webbplatsen Sveriges vattenmiljö vänder sig till alla med intresse för vattenmiljöfrågor och är resultatet av ett samverkansprojekt mellan både universitet och myndigheter.

Forum för samarbete och engagemang
Under temat ”anpassning till klimatförändringar” invigde Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Jakob Granit den 4 juni Havs- och vattenforum. Den årliga tvådagarskonferensen syftar till att öka kunskapen om myndighetens verksamhetsområde och vara en arena för aktuella havs- och vattenmiljöfrågor.

Efter ett inledande tal av klimat- och miljöminister Isabella Lövin, om svenskt miljöarbete och hoppet hon ser i engagerade ungdomar, drog ett intensivt program igång med bland annat föredrag om vattenkraftens möjligheter, hållbart nyttjande och våra vattenresursers förutsättningar i ett förändrat klimat. Ledorden samarbete och engagemang genomsyrade de två dagarna i Eriksbergshallen och återkom i flera föredrag.

Samhällsutveckling behöver samverkan och på forumet hölls flera lärorika workshops som visade upp och gav förutsättningar för ökat samarbete, tillit och öppenhet. Förutom lanseringen av Sveriges vattenmiljö deltog Havsmiljöinstitutet på Havs- och vattenforum med en utställning där den kommande rapporten om fritidsbåtars miljöpåverkan presenterades.

Läs mer om Sveriges vattenmiljö här >>

Besök Sveriges vattenmiljö här >>

Besök Sveriges vattenmilijö
 

"Livet i havet" - snart för hela Sverige

Den digitala fälthandboken ”Livet i havet”, som presenterar Östersjöns marina arter och miljöer, har utvecklats och täcker nu även Västerhavet.

Målgruppen för fälthandboken är skolor och allmänhet och kan användas som app i mobiltelefon eller på läsplattor. Den går även att använda offline för besökare på museer. Den uppdaterade versionen av ”Livet i havet” lanseras nu i juni.

Besök Livet i havet >>

 

 
Livet i havet
 
Havsmiljöinstitutet i Almedalen 2019

Havsmiljöinstitutet i Almedalen 2019

Livet i Östersjön, smart sjömat, utmaningar och lösningar. Under Almedalsveckan är Havsmiljöinstitutet på plats för att sätta fokus på havsfrågor ur olika perspektiv.

Almedalen är en av världens största mötesplatser för samhällsfrågor och en viktig mötesplats för alla oss som arbetar med hav och vatten. Tillsammans med våra samarbetspartners lyfter Havsmiljöinstitutet viktiga frågor genom flera egna seminarier och medverkar även i andra arrangörers seminarier och paneldebatter. Östersjötorskens framtid, fritidsbåtars miljöpåverkan och laxens ohälsa är några av våra totalt tretton evenemang.

Ett hav av möjligheter
Tillsammans med Göteborgs universitet och Maritima klustret i Västsverige arrangerar Havsmiljöinstitutet en heldag under namnet Ett hav av möjligheter – en heldag tillägnad havet för att diskutera aktuella havsfrågor och möjligheter att använda havets resurser på ett hållbart sätt. Intressanta seminarier och paneldebatter varvas här med en utställning som rymmer både akvarier, maritim verkstad, presentation av Sveriges vattenmiljö och Livet i havet samt lunchmingel.

Sjuka fiskar och båtbrukets möjligheter
I ett av seminarierna under dagen diskuterar experter och förvaltning den komplexa frågan och ger den kunskap som finns kring miljö- och hälsobetingad dödlighet bland laxar. De senaste åren har det rapporterats om döda, sjuka och försvagade laxar från många av Sveriges älvar. Sjukdomsproblem och dödlighet varierar mellan bestånd och från år till år.

I seminariet Fritidsbåtars miljöpåverkan – och vägen mot ett hållbart båtliv presenteras nya forskningsresultat om hur fritidsbåtar och småskalig exploatering längs kusten påverkar havsmiljön. En ny rapport från Havsmiljöinstitutet visar att den kumulativa påverkan från fritidsbåtar längs Sveriges kuster är större än vi tidigare trott samt att exploateringen för bryggor och marinor hela tiden ökar. Efter en sammanfattande presentation av rapporten diskuterar en panel, bestående av representanter från Länsstyrelsen Gotland, Slite båtklubb och Transportstyrelsen, om vilka möjligheter det finns för att skapa ett hållbart båtliv i form av tekniska lösningar och grön infrastruktur.

Östersjötorskens svanesång
Torsken i Östersjön är hotad och växer allt sämre. Beståndet har gått från en mycket hög produktionsnivå på 1980-talet till ett småväxt tusenbrödrabestånd med dålig reproduktion. Den genetiskt unika Östersjötorsken riskerar att dö ut, men vad det beror på är det vetenskapliga samfunder inte överens om. Tillsammans med Stockholms universitets Östersjöcentrum håller Havsmiljöinstitutet i ett seminarie om
den hotade Östersjötorsken. Alternativa förklaringar till dess låga produktivitet varvas med en diskussion kring hur naturresurser ska förvaltas när kunskapsunderlaget är bristfälligt.

Läs mer om Havsmiljöinstitutets medverkan i Almedalen här >>

 

Save the date!
Vattnet och samhället i framtidens klimat

Tillsammans med Vattenmyndigheten för södra Östersjön och Linnéuniversitetet anordnar Havsmiljöinstitutet en konferens i Kalmar, den 28-29 augusti.

Konferensen syftar till att stärka kunskapen kring det förändrade klimatets konsekvenser och påverkan på vattenmiljön och därmed samhället i stort. Klimatförändring i marin planering och vattenförsörjning i framtidens klimat är ett par av programpunkterna.

Sista anmälningsdag 12 augusti.

Läs mer och anmäl dig >>

 

"Vi måste kombinera båtliv med god havsmiljö"
Rapport visar på fritidsbåtarnas stora miljöpåverkan

Småbåtar påverkar undervattensmiljön mer än vad vi trott och de negativa effekterna ökar ju fortare båtarna kör. Detta är några av de många slutsatser som avslöjas i Havsmiljöinstitutets omfattande fritidsbåtsrapport.

Fritidsbåtar har en betydande miljöpåverkan på våra hav, framförallt i kustnära områden där påverkan ständigt ökar. Bottenfärger läcker tungmetaller i småbåts- och naturhamnar. Bryggor bidrar till att viktiga ålgräsängar minskar och svallvågor och avgaser påverkar och försämrar den marina livsmiljön. I höst släpper Havsmiljöinstitutet den omfattande rapporten Effekter av fritidsbåtar på grunda kustekosystem om hur brukandet av Fritidsbåtar påverkar havsmiljön.

 

Kunskap behövs
Rapporten, där även forskare från Naturhistoriska riksmuseet, Chalmers och FOI deltar, avslöjar bland annat att den kumulativa påverkan från småbåtar längs Sveriges kuster är större än vi tidigare trott. Grunda, stilla vikar som är attraktiva för oss människor att köra båt och ligga för ankar i är livsviktiga för många havslevande arter. Det är också här som effekten av svall och vattenströmmar, avgaser och buller, påverkar och försämrar den marina livsmiljön som mest. Hur fort båtarna kör, hur stora de är och hur intensiv båttrafiken är har en direkt koppling till hur stora de negativa effekterna på undervattensmiljön blir.

– Det behövs kunskap om vad som går att göra för att minska påverkan och kombinera båtliv med en god havsmiljö, säger Sofia Wikström, docent i marin ekologi vid Stockholms universitet och en av forskarna som ligger bakom rapporten.
Hon menar att trots att varje enskild båt oftast har en liten påverkan får det småbåtstäta Sverige, med många bryggor och marinor, en sammantagen stor effekt på grunda undervattensmiljöer och havets djurliv. Sofia Wikström hoppas att resultaten från rapporten kan användas för att minska fritidsbåtarnas miljöpåverkan på svenska kustområden.

Båtplats på land
Rapporten pekar även på vilka möjligheter det finns för att skapa ett hållbart båtliv, bland annat genom hållbar kustplanering och en så kallad grön marin infrastruktur. Det kan handla om lösningar i form av nya sätt att använda och förvara fritidsbåtar på, exempelvis genom båtförvaring på land även under sommarhalvåret. Genom åtgärder för att hantera avgasutsläpp, muddermassor, buller och skadliga båtbottenfärger finns det ytterligare sätt att minska fritidsbåtars miljöpåverkan. Nyckeln till ett hållbart båtliv ligger i kombinationen nya tekniska lösningar och ett förändrat beteende hos båtägare.

Läs mer om rapporten om fritidsbåtar miljöpåverkan >>

Läs mer om projektet Båtplats på land >>

 
 
Västerhavet

Marin pedagogik

Havs- och vattenmyndigheten har gett Havsmiljöinstitutet i uppdrag att samordna nätverk och samla aktörer inom området marin pedagogik. Syftet med uppdraget är att stärka arbetet med utbildning för hållbar utveckling inom havs- och vattenfrågor. Efter sommaren fortsätter arbetet med att samla berörda aktörer från myndigheter och lokalnivå för att ta fram efterfrågat kunskapsmaterial och identifiera vilka behov det finns. I november 2019 bjuder vi in aktörerna inom området för en konferens och workshop.

 

Havsmiljöinstitutet deltar dubbelt i havskonferens

Det internationella havsforskningsrådet ICES’ stora årliga konferens hålls i år på Svenska Mässan i Göteborg, den 9-12 september. Havsmiljöinstitutets sjöfartsgrupp kommer att finnas inne på mässområdet och där visa upp gruppens arbete, nationella och internationella projekt kopplat till sjöfartens miljöpåverkan, samarbeten och mycket mer.

Tillsammans med Naturvårdsverket och Formas arrangerar Havsmiljöinstitutet även ett sidoevenemang till konferensen, där fokus kommer att ligga på att skapa kontaktytor mellan ICES och IPBES - biologiska mångfaldens motsvarighet till FN:s klimatpanel IPCC. Sidoevenemanget hålls den 12 september kl. 17.30-19.00.

Läs mer om studien och ICES´ konferens >>

 

Kommande konferenser

Almedalen 2019
Under årets Almedalsvecka, den 30 juni till 7 juli, medverkar Havsmiljöinstitutet med en rad aktiviteter. Vi kommer bland annat att hålla i seminarier om hållbart båtliv, laxens ohälsa och torskens situation.

Västerhavsveckan
Strandstäda, experimentera, möt forskare och upptäck livet under ytan med alla sinnen. Den 3-11 augusti finns en mängd aktiviteter att ta del av när temaveckan, med syfte att öka kunskapen om Västerhavet, drar igång. Västerhavsveckan arrangeras av Västra Götalandsregionen, med Havsmiljöinstitutet som stolt samarbetspartner.

Vattnet och samhället i framtidens klimat
Stärk kunskapen kring det förändrade klimatets konsekvenser och påverkan på vattenmiljön och samhället. I Kalmar den 28-29 augusti anordnar Havsmiljöinstitutet, tillsammans med Vattenmyndigheten för södra Östersjön och Linnéuniversitetet, en konferens i klimatförändringarnas tecken.

Shipping and the Environment

Den 4-6 september i Göteborg hålls en internationell konferens kring sjöfartens miljöpåverkan, havsplanering och utvecklingsmöjligheterna för den marina transportsektorn.

 

Om du inte vill ha våra nyhetsbrev i fortsättningen, klicka här för att avprenumerera.

Postman