Utökade hembesök Göteborg - Nyhetsbrev 4

 

Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Klicka här för att öppna i en webbläsare.

UTÖKADE HEMBESÖK GÖTEBORG 

JANUARI 2020

 

Samordnas av Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa i samarbete med Central Barnhälsovård Göteborg och Södra Bohuslän, VGR och Jämlik stad, Göteborgs stad

 
 

INSPIRATIONSDAG 20 NOVEMBER 2019

VGR CAMPUS NYA VARVET, GÖTEBORG

 

Den 20 november 2019 var det dags för den tredje inspirationsdagen i Utökade Hembesök Göteborg. Denna gång var enbart praktiker som arbetar med utökade hembesök i Göteborg inbjudna, samt bibliotekarier som arbetar med Bokstart. Dagen var upplagd som en halvdag, med samma program på förmiddag respektive eftermiddag, där sammanlagt 35 personer deltog. Halvdagen inleddes med en kort nulägesrapport om hur arbetet fortlöper i Göteborg, både för Utökade Hembesök och för Bokstart. Därefter fortsatte dagen med dialog, först i kort och snabb form genom en s k ”frågekarusell”, vilket tycktes rivstarta diskussionerna. Efter fikapaus fortsatta gemensamma diskussioner i fördjupad form i mindre grupper. För planering av dagen och förslag på diskussionsfrågor hade vi i implementeringsteamet stor hjälp av ett par av utökade hembesöks processtödjare, samt en representant från Bokstart. Sammantaget tycktes dagen uppskattas av många, framförallt för möjligheten att ta del av varandras erfarenheter av att jobba med hembesök.

Presentation
 
Frågor och teman under dagen
 
Utvärdering
 

SAVE THE DATE!

Ny inspirationsdag blir TORSDAGEN den 7 maj. Denna gång med fokus på att samla praktiker, forskare och andra samverkanspartners i arbetet med de Utökade hembesöken.

 

Vad är föräldrarådgivarens roll under hembesöket? Vad har utökade hembesök med BHV gett för socialtjänstens förebyggande arbete?

 

Nedan kan du ta del av föreläsningen från konferensen Värna våra yngsta som genomfördes i oktober 2019. Madelene Barboza, doktorand Karolinska Institutet föreläser tillsammans med Åsa Edlund, enhetschef för enheten för föräldraskapsstöd i Kista-Rinkeby. En kvalitativ studie inom ramen för forskningen i Utökat hembesöksprogram i Rinkeby.

Föreläsning
 
 

 

AKTIVITetER OCH INFORMATION GÄLLANDE UTVÄrDERINGEN AV UTÖKADE HEMBESÖK

Vid årsskiftet hade ca 300 utökade hembesök genomförts sedan start. Av dessa är ca 120 förstabesök (dvs 120 familjer har påbörjat programmet), 90 andrabesök, 60 tredjebesök och 30 fjärdebesök. Hembesök nummer fem kommer i dagarna att börja genomföras i de områden som var först ut. 90% av alla hembesök har ägt rum i familjens hem. Båda föräldrar har deltagit under 61 % av besöken. Vid tredje hembesöket har 65 % av familjerna hänvisats till öppen förskola, och 50 % hänvisats till bibliotek. En lokal återkoppling för utbyte av tankar och frågor relaterade till Ögonblicksbilden (det formulär som fylls i av personalen efter hembesöket) har genomförts med teamet på BVC Opaltorget, och planeras i början av våren även i övriga områden som startade 2019.

Datainsamling till följdforskningen pågår sedan augusti 2019. Familjer rekryteras till forskningen vid det andra hembesöket, där de får sina första frågeformulär. Hittills har 46 familjer (75 föräldrar) rekryterats till forskningsstudien som FoU i Väst ansvarar för. Fokusgrupper med personalen har påbörjats i slutet av hösten, och nya grupper är inplanerade under januari och februari.

För frågor vänder ni er i första hand till: Julie Lundgren, julie.lundgren@vgregion.se, på Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa

 

Ny artikel publicerad från Rinkeby

En ny artikel skriven av forskare Bo Burström, och hans kollegor, på Karolinska Institutet, Stockholm kommer snart att publiceras. Den visar, bland annat, på de utökade hembesökens effekter på ökad grad av MMR vaccinationer. Läs artikeln i sin helhet:

till artikeln
 
 
 

Angered Centrum startar upp med Utökade hembesök

 

Under mars månad är det dags för Närhälsan Angered C och Capio Angered att påbörja sina hembesök enligt programmet.

 

NY ADRESS FÖR Information och material 

På webbplatsen www.vgregion.se/hembesok/ samlar vi material och information som du som arbetar med utökade hembesök kan behöva. Saknar du något på webbplatsen? Maila Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa så får du hjälp att få den information du söker.

 
 

Hembesöken syftar till att främja goda uppväxtvillkor genom att ge varje barn möjlighet till en bra start i livet, med utgångspunkt i det familjecentrerade arbetssättet. Med barnets bästa i fokus och med öppenhet för familjens kultur och kompetens syftar hembesöken till att stärka föräldrars tillit till den egna förmågan, öka familjens delaktighet i samhället, samt att tidigt upptäcka familjer med behov av extra stöd, och kunna erbjuda det.

 
 

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa

Kungsgatan 12, 6 vån
 

Tel: 0705-595440
utvecklingscentrum.narhalsan@vgregion.se

Click here to unsubscribe from this newsletter

Do not click this link

Skickat med Paloma