Utökade hembesök Göteborg - Nyhetsbrev 4

 

Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Klicka här för att öppna i en webbläsare.

UTÖKADE HEMBESÖK GÖTEBORG 

SEPTEMBER 2019

 

Samordnas av Närhälsans Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa i samarbete med Central Barnhälsovård Göteborg och Södra Bohuslän och Jämlik stad, Göteborgs stad

 
 

 

INSPIRATIONSDAG 15 MAJ 2019

VÄRLDSKULTURMUSEET GÖTEBORG

 

Inspirationsdagen inleddes med att Marianne Hannerz, föräldrastödjare och Linda Wenzel, barnhälsovårdssjuksköterska från Hjällbo berättade om hur det går för dem i de utökade hembesöken hos de familjer de hittills har träffat. Därefter presenterades mycket kort de första resultaten gällande personalens upplevelser och skattningar av hembesöken.

Anna Sarkadi, professor och specialist läkare vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin på Uppsala universitet bjöd sedan på föreläsningen "Hur kan kunskap om barnets första 1000 dagar omsättas i praktik?". Anna bekräftar med sin föreläsning, ur ett vetenskapligt perspektiv, hur viktigt det arbete är som just nu genomförs i form av hembesök.

Dagen avslutades sedan med en workshop där alla deltagare fick möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra utifrån Annas föreläsning.

Nedan finns möjlighet att ta del av innehållet denna dag genom filmer och material.

Hjällbo berättar
 
Anna sarkadi del 1
 
Anna Sarkadi del 2
PP bilder
 
 
Utvärdering av dagen
 

SAVE THE DATE!

Ny inspirationsdag blir ONSDAGEN den 20 november. Denna gång blir dagen för de praktiker som gör hembesök i Göteborgs utsatta områden. Mer information och inbjudan kommer inom kort.

 
 

 

AKTIVITetER OCH INFORMATION GÄLLANDE UTVÄrDERINGEN AV UTÖKADE HEMBESÖK

 

I nuläget har 154 hembesök genomförts. Av dessa är 70 förstabesök (dvs 70 familjer har påbörjat programmet), 48 andrabesök, 36 tredjebesök. Nu har också hembesök nr 4 börjat genomföras. 93% av alla hembesök har ägt rum i familjens hem. Både mamma och pappa har deltagit under 65 % av besöken. Personalen har i 62 familjer hänvisat till Öppen förskola och 26 familjer till bibliotek. Under hösten kommer Julie Lundgren och Åsa Nilses på Utvecklingscentrum att höra av sig till processtödjarna för att boka in lokala möten för ett utbyte av tankar och frågor relaterade till Ögonblicksbilden (det formulär som fylls i efter hembesöket).

Datainsamlingen till följdforskningen är igång. Familjer rekryteras till forskningen vid det andra hembesöket, där de får sina första frågeformulär. Ifyllda enkäter har redan börjat trilla in! FoU-väst kommer att påbörja fokusgrupper med personalen under hösten. Först ut är Opaltorget som kommer att medverka i oktober.

Instruktionsfilm om enkätstudien

Nyfiken på den teoretiska och vetenskapliga traditionen bakom Rinkebymodellen? Klicka nedan:

Teori och vetenskap bakom rinkebymodellen

Hur ska jag svara på Reflektionsfrågor i Ögonblicksbilden? Varför har vi ingen kontrollgrupp i forskningen? Hur kommer vi att kunna se långtidsresultat i satsningen? Vi får många frågor kring utvärderingen och vi vill försäkra att alla har fått möjlighet att ställa frågor och få ett tydligt svar. Därför kommer vi att skapa en ny FAQ-blad på hemsidan där vi under hösten kommer att lägga ut svar på några av dem vanligaste förekommande frågorna som uppstår kring utvärderingen. Har du frågor gällande utvärderingen? Tveka inte att skicka ett mail till Julie Lundgren: julie.lundgren@vgregion.se

 

 

UTÖKADE HEMBESÖK UNDER SOMMAREN, HUR HAR DET GÅTT?

 

Familjerna har fått sina hembesök, men inte alltid av båda professionerna. Första hembesöken har prioriterats. Dessa har gjorts av BHV-sjuksköterskan och i några områden har det även blivit så med besök två och tre. Andra områden har tidigarelagt eller senarelagt hembesök två och tre för att få ihop logistiken med att båda professionerna går hem tillsammans. Överlag har hembesöken fungerat bra under sommaren, trots semestrar.

 
 

DELRAPPORT

I juni 2019 släpptes en delrapport som beskriver implementeringen av utökade hembesök så här långt. Klicka på knappen nedan och du kommer till rapporten:

Delrapport utökade hembesök juni 2019
 

Information och material på en plats

På webbplatsen narhalsan.se/hembesok samlar vi material och information som du som arbetar med utökade hembesök kan behöva. Saknar du något på webbplatsen? Maila Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa så får du hjälp att få den information du söker.

 

Inspirationsdag i Stockholm anordnad av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen - "Att stödja barn och föräldrar i utsatta områden"

 

Den 7 november anordnas en gratis inspirationsdag om hembesök i samverkan mellan barnhälsovården och socialtjänsten.
Ur innehållet; Skillnader i hälsa bland de yngre barnen, Hembesök i samverkan mellan Barnhälsovård och förebyggande Socialtjänst, Tandhälsans betydelse för barns hälsa.

Till inbjudan och program
 

Konferens: "Värna våra yngsta"

För tredje året i rad anordnar Nka en nationell konferens kring späda barns rätt till hälsa och utveckling. Konferensen handlar om de 1001 viktiga dagarna och hur vi kan stötta och värna både föräldrar och barn under graviditeten och sedan fortsatt under barnets första två år.

Till inbjudan och program

Hembesöken syftar till att främja goda uppväxtvillkor genom att ge varje barn möjlighet till en bra start i livet, med utgångspunkt i det familjecentrerade arbetssättet. Med barnets bästa i fokus och med öppenhet för familjens kultur och kompetens syftar hembesöken till att stärka föräldrars tillit till den egna förmågan, öka familjens delaktighet i samhället, samt att tidigt upptäcka familjer med behov av extra stöd, och kunna erbjuda det.

 
 

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa

Kungsgatan 12, 6 vån
 

Tel: 0705-595440
utvecklingscentrum.narhalsan@vgregion.se

Click here to unsubscribe from this newsletter

Do not click this link

Skickat med Paloma