UH Nyhetsbrev

Utökade hembesök Göteborg - Nyhetsbrev 10

 

Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Klicka här för att öppna i en webbläsare.

UTÖKADE HEMBESÖK GÖTEBORG

November 2021

 

Samordnas av Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa i samarbete med Central Barnhälsovård Göteborg och Södra Bohuslän, VGR och Jämlik stad, Göteborgs stad.

 

PRESENTATION AV PRELIMINÄRA RESULTAT FRÅN FÖRÄLDRAENKÄTER

 

Forskarna Lisbeth Lindahl och Elin Alfredsson, som ansvarar för den vetenskapliga utvärderingen av utökade hembesök i Göteborg, presenterar i en kort film preliminära resultat från föräldraenkät två. Enkäten fylls i när barnet är 15 månader. Om du inte redan tagit del av presentationen så finns länk till filmen här.

 
Presentation preliminära resultat från enkäter till föräldrar
 

PILOTSTUDIE SOM FÖLJER UPP FAMILJER I UTÖKADE HEMBESÖK VID BARNETS 2,5-ÅRSBESÖK

 

I januari startar en pilotstudie där familjer som medverkat i utökade hembesök i Göteborg följs upp vid barnets 2,5-års besök. Syftet med studien är att undersöka effekter av programmet på lite längre sikt. Eftersom programmet förväntas bidra till stärkt föräldraförmåga och en god start i livet för barnen är det av stort intresse att följa upp barnens hälsa och utveckling. Pilotstudien kommer att omfatta ca 30 barn fördelat på fyra BVC som kom igång med hembesöksprogrammet redan från start. Studien planeras pågå till i oktober 2022, eller tills önskat antal deltagande familjer har uppnåtts. För att möjliggöra jämförelse mellan barn som medverkat i utökade hembesök och barn som inte gjort det kommer en kontrollgrupp att inkluderas. Kontrollgruppen kommer från BVC:er som inte deltar i satsningen.

 
SPRIDNING AV RESULTAT OCH DIALOG OM FORTSÄTTNING
 

För att skapa uppmärksamhet kring arbetet med utökade hembesök, och sprida hittills insamlad data om föräldrarnas upplevelse och implementeringsresultat, har olika aktiviteter skett under hösten. Resultat har bland annat presenterats för politiker, via de politiska dialogforum som finns mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och respektive socialnämnd. I slutet av oktober deltog processtödjarna Linda Wenzel (BHV-sjuksköterska) och Eva-Carin Jeppson (föräldrastödjare), tillsammans med Nina Åkeson, processledare för Jämlik stad, i det politiska dialogforumet i Nordost. Liknande presentation kommer att ske på det politiska dialogforumet på Hisingen i december.

Samtidigt pågår ett initiativ från implementeringsteamet att träffa chefer för de enheter som arbetar med utökade hembesök, för dialog kring behov och vilka förutsättningar som krävs för att säkerställa fortsatt arbete och inför övergång in i ordinarie arbete. Dessa tillfällen är inbokade till januari 2022.

 

UTÖKADE HEMBESÖK PÅ MÖTESPLATS IFO

 

En engagerad åhörarskara fanns på plats på Mötesplats IFO den 11 november, när Anja Boccara (BHV-sjuksköterska), Eva-Carin Jeppson (föräldrastödjare) och forskaren Lisbeth Lindahl från FoU i Väst berättade om utökade hembesök utifrån ett personalperspektiv. Både själva arbetssättet, statistik från satsningen och medarbetares erfarenheter beskrevs. I publiken fanns ett stort intresse för samverkan och genomförande av tidiga interventioner!

 

ERFARENHETER FRÅN INSPIRATIONSDAG

 

Höstens inspirationsdag för utökade hembesök Göteborg gick av stapeln den 28 oktober, som en digital halvdag med fokus på att dela erfarenheter, för personal som jobbar med utökade hembesök i Göteborg. Här kan du ta del av presentationsbilder och en sammanfattning av gruppdiskussioner.

 
 
Några röster från föräldraintervjuer i UH
 
Sammanfattning av gruppdiskussioner
 

NY ARTIKEL

 
Artikel om hur Covid-19 påverkat Utökade hembesök i Rinkeby
 

Madelene Barboza, doktorand på Karolinska Institutet och en forskarna som studerat Rinkeby utökade hembesök, har publicerat en ny artikel om hur Covid-19 påverkat familjer i socioekonomiskt utsatta områden. Den har kommit till genom intervjuer med BHV-sjuksköterskor och föräldrarådgivare i Rinkeby, och visar på vikten av förebyggande stöd till familjer i socioekonomiskt utsatta områden.

 

DATUM FÖR INTRODUKTION OM UTÖKADE HEMBESÖK FÖR NYANSTÄLLDA, VÅREN 2022:

Onsdag 23 feb 8:30-12
Onsdag 4 maj 8:30-12
 
 

webbADRESS FÖR Information och material

På webbplatsen www.vgregion.se/hembesok samlar vi material och information som du som arbetar med utökade hembesök kan behöva. Saknar du något på webbplatsen? Maila Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa så hjälper vi dig att hitta den information du söker.

 
 

 

Med önskan om en fin ADVENTSTID!

 

Hembesöken syftar till att främja goda uppväxtvillkor genom att ge varje barn möjlighet till en bra start i livet, med utgångspunkt i det familjecentrerade arbetssättet. Med barnets bästa i fokus och med öppenhet för familjens kultur och kompetens syftar hembesöken till att stärka föräldrars tillit till den egna förmågan, öka familjens delaktighet i samhället, samt att tidigt upptäcka familjer med behov av extra stöd, och kunna erbjuda det.

 
 

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa

Kungsgatan 12, 6 vån
 

Tel: 0705-595440
utvecklingscentrum@vgregion.se

Click here to unsubscribe from this newsletter

Do not click this link

Skickat med Paloma