Jämlik hälsa i Västerbotten - februari

Jämlik hälsa Västerbotten februari 2022

 

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Länsstyrelsen Västerbotten logotyp
 
Header Jämlik hälsa Västerbotten
 

Jämlik hälsa Västerbotten är ett nyhetsbrev om folkhälsa och folkhälsoarbete som riktar sig till dej som arbetar med, ansvarar för eller är intresserad av folkhälsans utveckling i länet.

Trevlig läsning!

Klicka här för att prenumerera på nyhetsbrevet

Nyheter från Forum för folkhälsa i Västerbotten

Illustration av Forum för folkhälsa i Västerbotten

Tillsammans för psykisk hälsa 6 maj – anmälan har öppnat!

Forum för folkhälsa i Västerbotten anordnar konferensen "Tillsammans för psykisk hälsa". Konferensen syftar till att stärka samverkan i folkhälsoarbetet med fokus på psykisk hälsa och att skapa möjligheter till nätverkande, erfarenhetsutbyte och att sprida kunskap om pågående arbete för psykisk hälsa i Västerbotten. Information och anmälan (lansstyrelsen.se).

Nyheter

Två kvinnor som diskuterar

Erfarenheter folkhälsopilot Västerbotten

Folkhälsomyndigheten har haft i uppdrag att följa och stödja folkhälsopilotens arbete. Nu finns en film om erfarenheter från folkhälsopiloten att ta del av, men också goda exempel på folkhälsoarbete från Dorotea och Skellefteå. Se filmerna (folkhalsomyndigheten.se).

Illustration av tre vuxna i armkrok

Rättighetsmorgon

Välkommen att delta vid den första av åtta morgonföreläsningar där mänskliga rättigheter kommer att stå i centrum. Varje del i föreläsningsserien kommer att ha olika teman. Denna gång är temat valåret 2022 och berör demokrati, mänskliga rättigheter och funktionshinderpolitiken. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.

Illustration av en grupp människor med pratbubblor

Att leda för ett jälikt Västerbotten

Vad är samverkan och vad menar vi med tvärsektionell samverkan? Varför måste offentlig sektor fundera på mänskliga rättigheter? Region Västerbotten och Funktionsrätt Västerbotten har tagit fram en utbildningsserie om att leda och styra för ett jämlikt Västerbotten. Ta del av utbildningsserien (regionvasterbotten.se).

 
Omslaget på Folkhälsomyndighetens undersökning "Hälsa på lika villkor"

Hälsoenkäten "Hälsa på lika villkor" – ute nu!

Folkhälsomyndighetens undersökning "Hälsa på lika villkor" är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Under år 2022 genomförs undersökningen på 21 500 västerbottningar i åldrarna 16 år och uppåt. Ytterligere information på Region Västerbottens hemsida. Vill du veta hur många i din kommun som får enkäten? Kontakta kristina.lindvall@umu.se eller johannes.dock@regionvasterbotten.se.

Illustration av personer och prideflaggor. Illustratör: Jessica Arevärn

"Det är fokus på rätt saker – utvärdering av hbtq-diplomering"

För att stödja ett långsiktigt arbete om hur normer kring kön och sexualitet får betydelse för hbtq-personers hälsa och livsvillkor genomför Region Västerbotten hbtq-diplomeringar inom sina verksamheter. Läs utvärderingen (regionvasterbotten.se).

 

Nyheter utanför länet

Familjeutflykt vid vattnet
Bris årsrapport 2021: Våld en del av barns vardag

Bris årsrapport "Våld – en del av barns vardag" lyfter barns röster, forskning och förbättringsförslag i syfte att ge barn en trygg uppväxt. Läs årsrapporten (bris.se).

Statens arbete med suicidprevention har inte varit tillräckligt effektiv

Regeringen anser att det finns ett fortsatt behov av att stärka och utveckla de statliga insatserna och säkerställa att fler berörda myndigheter arbetar med frågor som berör suicidprevention. Det som gjort hittills har inte varit tillräckligt effektivt. Läs mer på regeringens hemsida.

Kärnindikatorer för uppföljning av det folkhälsopolitiska målet

Folkhälsomyndigheten har tagit fram kärnindikatorer för att på ett samlat sätt kunna följa upp det övergripande folkhälsopolitiska målet utifrån folkhälsopolitikens åtta målområden. Läs mer om kärnindikatorer (folkhalsomyndigheten.se).

Hälsa och livskvalitet varierar bland asylsökande barn och unga

En majoritet av asylsökande barn och unga uppger att de mår bra och att de tycker att skolan är viktig. Det visar en enkätundersökning bland asylsökande i åldern 12–20 år. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

All rörelse räknas – fem förslag för att långsiktigt främja fysik aktivitet

Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet har lämnat delrapporten "All rörelse räknas – fem förslag för att långsiktigt främja fysisk aktivitet". Läs mer om förslagen (regeringen.se).

Tydligare mål och styrning av tvärsektionella frågor

I rapporten "Regeringens styrning i tvärsektionella frågor" visar Stadskontoret att regeringens politik i tvärsektionella frågor präglas av kortsiktighet, otillräckliga resurser, otydliga roller och oklara förväntningar. Läs mer om rapporten på Statskontorets hemsida.

Nationellt programområde för levnadsvanor

Nationellt programområde för levnadsvanor har tagit fram ett nationellt vårdprogram för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Läs programmet (pdf).

Förebygga eller reparera? – ekonomi och hälsa

De senaste ekonomirapporterna från SKR har innehållit ett särskilt avsnitt om vikten av hälsofrämjande och förebyggande arbete. Ta del av rapporten (pdf).

Riskfaktorer för ungas narkotikabruk och narkotikarelaterade problem

Folkhälsomyndigheten har publicerat en rapport om risk- och skyddsfaktorer för barns och ungas narkotikabruk och narkotikarelaterade problem. Läs mer om rapporten på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Träning kan förebygga var fjärde fallolycka

Fysisk träning minskar antalet fallolyckor med 25 procent. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SUB, har gjort en systematisk översikt om fysisk träning för att minska risken för fall hos äldre som är hemmaboende. Läs mer på SUB:s hemsida.

Folkhälsomyndigheten ansvarar för uppföljning av regeringens hbtqi-handlingsplan

Med start 2022 har Folkhälsomyndigheten i uppdrag att följa upp regeringens handlingsplan för hbtqi-personer med syfte att främja deras lika rättigheter och möjligheter. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Kalendarium

1-2 mars
Utbildning i PATRIARK - bedömning av risk för hedersrelaterat våld Utbildning i PATRIARK - bedömning av risk för hedersrelaterat våld | Länsstyrelsen Västerbotten

3 mars
Rättighetsmorgon: Tema valåret 2022 Morgonföreläsning om mänskliga rättigheter | Länsstyrelsen Västerbotten

16 mars
Två år med pandemi Lunch med Bris – Ta del av barns berättelser och tankar genom denna lunchföreläsning | Bris

24 mars
Landsbygd i förändring Länsstyrelsen i Västerbotten bjuder in till ett seminarium på temat landsbygd i förändring | Länsstyrelsen Västerbotten

5 april
Digital kvinnofrid Förelsäning om digital teknik – för ökad kunskap för att bedöma risk och skydd för ytterligare våld | Länsstyrelsen Västerbotten

5-6 april
Strategiska kompetenser för tvärsektoriellt arbete – jämlik hälsa och social hållbarhet. Strategiska kompetenser för tvärsektoriellt arbete – jämlik hälsa och social hållbarhet | SKR

6–7 april
Arktiskt Bostadsforum Konferens om hållbara och attraktiva bostäder i arktiska miljöer | Länsstyrelsen Västerbotten

22 april
Stadsplanering och hälsa – en bättre stad för hela livet. Seminarieserie hösten 2021 | Mötesplats social hållbarhet

6 maj
Samverkanskonferens folkhälsa – fokus psykisk hälsa.

­Samverkanskonferens folkhälsa | Länsstyrelsen Västerbotten

24–25 maj
Barnrättsdagarna 2022: Varje barns rätt till utbildning och information ur ett folkhälsoperspektiv. Nu öppnar anmälan till Barnrättsdagarna 2022 | Paloma

 
Hälsans bestämningsfaktorer

Hälsans bestämningsfaktorer är grunden för den nationella folkhälspolitiken, vilken beskrivs i propositionen God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik.
Läs propositionen

 

Läs mer om Länsstyrelsens folkhälsoarbete
lansstyrelsen.se

 

Läs mer om Regionens folkhälsoarbete

Kontakta Folkhälsoenheten (regionvasterbotten.se)

 

Du får det här nyhetsbrevet för att du finns registrerad på vår utskickslista.
 

Klicka här för att avregistrera din adress

 
Logotyp Länsstyrelsen Västerbotten
 
Logotyp Region Västerbotten
Logotyp Länsstyrelsen Västerbotten
Do not click this link

Skickat med Paloma