Jämlik hälsa i Västerbotten - mars

Jämlik hälsa Västerbotten mars 2022

 

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Länsstyrelsen Västerbotten logotyp
 
Header Jämlik hälsa Västerbotten
 

Jämlik hälsa Västerbotten är ett nyhetsbrev om folkhälsa och folkhälsoarbete som riktar sig till dej som arbetar med, ansvarar för eller är intresserad av folkhälsans utveckling i länet.

Trevlig läsning!

Klicka här för att prenumerera på nyhetsbrevet

Nyheter från Forum för folkhälsa i Västerbotten

Barn med kikare i skog

Arbetet med att bygga upp Forum för folkhälsa i Västerbotten pågår för fullt. Visionen är att det ska fungera som en sammanlänkande knytpunkt i länets folkhälsoarbete där frågor kan aktualiseras, belysas och organiseras för att olika aktörer tillsammans skulle kunna bidra till ett gott folkhälsoarbete.

Organisatoriskt består forumet av två delar: en ledningsgrupp och en arbetsgrupp. Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten, Samforma och länets kommuner ingår i dessa grupper.

De processer som Forum för folkhälsa i Västerbotten driver är:

kunskapshöjande insatser
dialoger om folkhälsoarbetet
överenskommelse i form av en avsiktsförklaring
informationsspridning
samverkanskonferenser om folkhälsa och folkhälsoarbete


Mer information om Forum för folkhälsa i Västerbotten finns på Länsstyrelsen Västerbottens hemsida och Region Västerbottens hemsida.

Nyheter

Två kvinnor i olika åldrar håller armkrok

Stort intresse för ”Tillsammans för psykisk hälsa"

Många har anmält sig till konferensen ”Tillsammans för psykisk hälsa” som arrangeras av Forum för folkhälsa i Västerbotten den 6 maj i Lycksele. Det går att delta på plats eller digitalt. På programmet finns bland annat ”Jämlikhet och psykisk hälsa”, ”Dans för psykisk hälsa” och ”Civil-samhällets roll för psykisk hälsa”. Sista anmälningsdag är 22 april. ­Anmälan och program för konferensen Tillsammans för psykisk hälsa finns på Länsstyrelsen Västerbottens hemsida.​​​​​​

Unga personer sitter vid en eld utomhus

Nytt folkhälsopolitiskt program i Skellefteå

Skellefteå kommuns folkhälsopolitiska program har för avsikt att ta rygg på Agenda 2030 med 17 målområden där den bärande kraften är att ”ingen ska lämnas utanför”. Till varje folkhälsopolitiskt målområde finns indikatorer utformade och en video som beskriver visioner och konkreta åtgärder. Läs programmet på Skellefteå kommuns hemsida. Kontakt: Lina Tjärnström.

Två män som fiskar

Friluftsliv och psykisk hälsa – rättighet eller privilegium?

I nästa del av Länsstyrelsen Västerbottens digitala föreläsningsserie ”Rättighetsmorgon” kommer Kristin Godtman Kling från Mittuniversitetet att berätta om ”Friluftsliv och naturupplevelser – en rättighet för alla eller ett privilegium för några?" och Malin Sandberg från Friluftsfrämjandet berättar om projektet ”Häng med oss ut” som är ett projekt med friluftsliv som verktyg för bättre psykisk hälsa. Läs mer om Rättighetsmorgon den 7 april på Länsstyrelsen Västerbottens hemsida.

 
Illustration

Kärlek och sex för pedagoger

Pedagoger och personer som möter unga och som vill hålla en normkritisk sexualundervisning kan använda sig av metodmaterial från Normbanken. Materialet handlar om sex och kärlek men också om relationer, normer, jämställdhet och hbtq. Läs mer om kärlek och sex för pedagoger på Normbankens hemsida.

Omslagsbild på hälsoenkät

Hälsa på lika villkor 2022, Hälsoenkät till 21 500 Västerbottningar

I början av februari skickades 350 000 enkäter ut i hela Sverige, 21 500 av dessa i Västerbotten. Alla kommuner i länet får minst 1 000 enkäter. Sista dag för att svara på enkäten är 20 maj. Till och med den 14 mars hade det kommit in 6 112 svar i länet. Mer information om enkäten finns på Region Västerbottens hemsida.

Nyheter utanför länet

En mamma och ett barn vid ett tåg
Folkhälsomyndighetens samlade information med anledning av kriget i Ukraina

Folkhälsomyndigheten har samlat översatt material och information till regioner och andra aktörer som möter flyktingar från Ukraina. Ta del av information om den rådande situationen i Ukraina på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Var det mitt ansvar? Bris släpper ny rapport

Mer än var femte barn har växt upp med minst en förälder med alkoholberoende, enligt Bris rapport ”Var det mitt ansvar – Om hur barns vardag, relationer och hälsa påverkas när vuxna dricker för mycket.” Läs BRIS rapport 2021:2 Var det mitt ansvar? Om hur barns vardag påverkas när vuxna dricker för mycket på Bris hemsida.

Lönar det sig med våldsförebyggande arbete?

Länsstyrelsen Stockholm har i samarbete med Uppsala universitet och Karolinska Institutet gjort en samhällsekonomisk analys av tvärsektoriellt främjande och förebyggande arbete i Botkyrka kommun. Läs rapporten "Lönar det sig med våldsförebyggande arbete?".

Gilla Jobbet

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters unika satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser. Anmäl dig till Gilla Jobbets konferens den 26 april på Gilla Jobbets hemsida.

Andelen unga som varken arbetar eller studerar är fortsatt hög

Det krävas insatser på både nationell och lokal nivå för att fortsätta arbetet med att bryta det utanförskap som många unga idag befinner sig i. Det visar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällets frågor (MUCF). Läs rapporten ”Stödja aktörer som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar på MUCFs hemsida.

Öka din kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck

På Kunskapsguiden beskrivs vad hedersrelaterat våld och förtryck är och vilka olika uttryck det kan ta. Ta del av utbildningar om hedersrelaterat våld och förtryck på kunskapsguidens hemsida.

Regeringen måste ta ledarskap för Agenda 2030

Samhället står inför stora utmaningar och vår beslutsförmåga, våra ekonomiska ramverk och våra samhällssystem kommer sättas på prov. Budskapet i Nationell samordnare för Agenda 2030:s första delrapport är tydligt: Sverige måste ta fram en handlingsplan för hållbar utveckling. Läs rapporten "Ett tydligare ledarskap för hållbar utveckling" på hemsidan för Samordnare Agenda 2030

Tema folkhälsa – samlat stöd i folkhälsoarbetet

Vad är en god folkhälsa? Vad är folkhälsovetenskap och hur definieras ett folkhälsoproblem? Vilka är de bärande komponenterna i folkhälsoarbetet? På Folkhälsomyndighetens hemsida Tema folkhälsa finns beskrivningar av folkhälsopolitikens mål och vem som gör vad inom folkhälsoområdet, samt verktyg och stöd att använda i det praktiska arbetet.

Kalendarium

30 mars
Webbinarium – nytt stödmaterial presenteras Vardagsnära natur – bra för folkhälsan | Folkhälsomyndigheten

5-6 april
Digital utbildning – ansvarsfull alkoholservering Ansvarsfull alkoholservering | Länsstyrelsen Västerbotten

6 april
Webbenarium
På tröskeln till det okända – att omvandla ovisshet till dådkraft | Uppdrag psykisk hälsa

7 april
Rättighetsmorgon:
Fysisk funktionsnedsättning, turism och psykisk ohälsa genom friluftsliv Morgonföreläsning (del 2 av 8) om fysisk funktionsnedsättning, turism och psykisk hälsa genom friluftsliv | Länsstyrelsen Västerbotten Arrangör: Länsstyrelsen Västerbotten

11 april
Digital konferens
– förbättrad arbetsmiljö som social investering Bättre arbetsmiljö en social investering? | SKR

20 april
Lunchföreläsning – stöd för barn i familjehem Stöd för barn i familjehem | Bris

25 april
Digitalt seminarium
- stadsplanering och hälsa Stadsplanering och hälsa – en bättre stad för hela livet | Mötesplats Social hållbarhet

26 april
Nationell arbetsmiljökonferens ”Samverkan och samarbete för bättre arbetsmiljö” | Gilla Jobbet

27 april
Webbinarium – resultaten från den årliga rapporten Folkhälsans Årets resultat om befolkningens hälsa och förutsättningar för en god och jämlik hälsa | Folkhälsomyndigheten

6 maj
Folkhälsokonferens "Tillsammans för psykisk hälsa" Tillsammans för psykisk hälsa | Länsstyrelsen Västerbotten

11 maj
Hälsoriksdagen 2022 Förebyggande och främjande insatser – vems är ansvaret? | Hälsoriksdagen

2 juni
Seminarium om praktiskt folkhälsoarbete med lokala och regionala analyser och exempel Praktiskt folkhälsoarbete – lokala och regionala analyser och exempel | Länsstyrelsen Västerbotten

20-21 september
Nationell konferens Människan, mötet och närmiljön – gemenskap i en föränderlig tid. Nationell konferens i Örebro | Mötesplats Social hållbarhet

17-23 oktober
Delaktighetsveckan Delaktighetsveckan 2022 | Länsstyrelsen Västerbotten

 
Hälsans bestämningsfaktorer

Hälsans bestämningsfaktorer är grunden för den nationella folkhälspolitiken, vilken beskrivs i propositionen God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik.
Läs propositionen

 

Läs mer om Länsstyrelsens folkhälsoarbete
lansstyrelsen.se

 

Läs mer om Regionens folkhälsoarbete

Kontakta Folkhälsoenheten (regionvasterbotten.se)

 

Du får det här nyhetsbrevet för att du finns registrerad på vår utskickslista.
 

Klicka här för att avregistrera din adress

 
Logotyp Länsstyrelsen Västerbotten
 
Logotyp Region Västerbotten
Logotyp Länsstyrelsen Västerbotten
Do not click this link

Skickat med Paloma