Jämlik hälsa i Västerbotten - april

Jämlik hälsa Västerbotten april 2022

 

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Länsstyrelsen Västerbotten logotyp
 
Header Jämlik hälsa Västerbotten
 

Jämlik hälsa Västerbotten är ett nyhetsbrev om folkhälsa och folkhälsoarbete som riktar sig till dej som arbetar med, ansvarar för eller är intresserad av folkhälsans utveckling i länet.

Trevlig läsning!

Klicka här för att prenumerera på nyhetsbrevet

Nyheter från Forum för folkhälsa i Västerbotten

Äldre man

Snart är det dags för den regionala folkhälsokonferensen ”Tillsammans för psykisk hälsa” som arrangeras den 6 maj i Lycksele. Konferensen tar sin utgångpunkt i länets avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa där ett av de prioriterade områdena är psykisk hälsa. Konferensen kommer följas av en digital seminarieserie i tre delar under hösten 2022 som fokuserar på jämlikhet i hälsa. Mer information om detta kommer under våren.

Ledningsgruppen Forum för folkhälsa i Västerbotten har haft möte och diskuterade bland annat vikten av god samverkan och hur det kan organiseras. Ledningsgruppen har en tydlig vilja att samverka mellan organisationerna och lyfter fram betydelsen av att varje organisation känner sitt uppdrag och ansvar i folkhälsoarbetet samt att det är viktigt med tydliga gemensamma mål, som exempelvis formulerats i länets avsiktsförklaring. Genom samverkan kan vi stärka varandra i det lokala och regionala folkhälsoarbetet och på så vis bidra till bättre förutsättningar för att nå en god och jämlik hälsa i länet.

Läs mer om jämlik hälsa på Länsstyrelsen Västerbottens hemsida

Mer information om jämlika hälsa på Region Västerbottens hemsida

Nyheter

Daniel Burman

Ny folkhälsoplanerare i Malå

Daniel Burman arbetar sedan 1 mars som folkhälsoplanerare på 50 procent för Malå kommun. I sin roll som folkhälsoplanerare arbetar Daniel med det folkhälsopolitiska programmet som tagits fram för att främja kommuninvånarnas hälsa. Arbetet handlar också om att korrdinera, stödja och samverka med interna kommunala verksamheter och externa aktörer. Läs Malå kommuns månadsinformation och Malå kommuns folkhälsopolitiska program för 2022–2026. Kontakt: Daniel Burman​​​​​

En grupp med människor

Många kommuner har handlingsplan för suicid

10 av länets 14 kommuner har en handlingsplan för att förebygga självmord. Umeå kommun och Storumans kommun är bland de bästa i landet vad det gäller suicidpreventivt arbete. Samtidigt är det bara 6 kommuner i länet som har en tjänsteperson med samordningsansvar för det suicidpreventiva arbetet. Vill du veta hur det ser ut i din kommun med förebyggande arbete? Läs mer på Suicide Zeros webbplats

 
Illustration

Länsstyrelsen får nytt folkhälsouppdrag

Regeringen har beslutet att ge alla länsstyrelser i landet uppdrag att tillsammans med Folkhälsomyndigheten stödja lokalt och regionalt arbete med folkhälsopolitiken under åren 2022–2024. Uppdraget innebär att länsstyrelserna utifrån regionala och lokala förutsättningar och behov ska utgöra en kompletterande länk mellan nationell, regional och lokal nivå inom stödstrukturen för statligt folkhälsoarbete. Mer information finns även på Länsstyrelsen Västerbottens hemsida

Illustration

Action Agenda 2030 – med civilsamhället som motor

Samforma bjuder in till seminariet Action Agenda 2030 – med civilsamhället som motor. Hur kan idéburna organisationer i Norr- och Västerbotten göra skillnad och vara en aktiv part tillsammans med övriga samhället när det gäller att ställa om och skapa en hållbar utveckling? Inbjudan till Action Agenda 2030 – med civilsamhället som motor på Samformas hemsida

Nyheter utanför länet

Flicka i rullstol
Folkhälsans utveckling – statistik och uppföljning

Folkhälsans utveckling är en del av Folkhälsomyndighetens samlade uppföljningssystem för en god och jämlik hälsa. Uppföljningen ska visa utvecklingen mot det övergripande folkhälsopolitiska målet. Läs mer om folkhälsans utveckling på Folkhälsomyndighetens hemsida

Stöd i arbetet med att främja hälsa och förebygga ohälsa

Nu finns ett nytt tema om att främja hälsa och förebygga ohälsa på webbplatsen Kunskapsguiden, inom området god och nära vård. Mer information om stöd i arbetet med att främja hälsa och förebygga ohälsa på Kunskapsguidens hemsida

Ny ANDTS-strategi beslutad av regeringen

Regeringen har fattat beslut om en ny strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar för perioden 2022–2025, en så kallad ANDTS-strategi. Läs pressmeddelandet om ny ANDTS-strategi på regeringens hemsida

Positiv utveckling inom vården på flera områden – men skillnader består

Vi lever allt längre, allt hälsosammare och överlever dödliga sjukdomar allt bättre. Men det finns också stora regionala skillnader som består. Det framgår av Läs mer om lägesrapporten på Socialstyrelsens hemsida

Prata om psykisk ohälsa den 5 maj!

”5 minuter 5 maj” är Riskförbundet Hjärnkolls årliga kampanjdag då Hjärnkoll startar samtal om psykisk hälsa på gator och torg, i debattartiklar och genom sociala medier.
Läs mer om kampanjdagen på Hjärnkolls hemsida

Det brottsförebyggande arbetet i Sverige 2022

All brottslighet sker lokalt och behöver förebyggas lokalt. Brå har sammanställt aktuell beskrivning av nuläge och utvecklingsbehov för det brottsförebyggande arbetet i Sverige. Mer information om det brottsförebyggande arbetet i Sverige (bra.se)

Kalendarium

2 maj
Digitalt seminarium Action Agenda 2030 – med civilsamhället som motor | Samforma

2 maj
Nätverksträff Nord Bris nätverksträff i Nord för dig som aktivt arbetar för och med barn | Bris - Barnens Rätt i Samhället

3 maj
Digitalt seminarium Forte Talks 2022: Vägval för välfärden | Forte

3 maj
Digital samverkanskonferens Att lösa samhällsutmaningar över sektorsgränser | Samforma

4 maj
Digitalt seminarium Lansering av handbok i brukarinflytande | NSPH

6 maj
Konferens ­Tillsammans för psykisk hälsa – Forum för folkhälsa i Västerbotten | Länsstyrelsen Västerbotten

9 maj
Digitalt seminarium Att skapa hopp i orostider | Uppdrag Psykisk Hälsa

10 maj
Ledarutbildning Vara nere – Ledarutbildning om att hantera ungas psykiska ohälsa (Umeå) | Studieförbundet Bilda

11 maj
Ledarutbildning Vara nere – Ledarutbildning om att hantera ungas psykiska ohälsa (Vilhelmina) | Studieförbundet Bilda

12 maj
Ledarutbildning Vara nere – Ledarutbildning om att hantera ungas psykiska ohälsa (Robertsfors) | Studieförbundet Bilda

11 maj
Konferens Hälsoriksdagen 2022: Förebyggande och främjande insatser – vems är ansvaret? | Hälsoriksdagen

12 maj
Digitalt seminarium Folkhälsa och vikten av närhet till natur och naturens bidrag till social gemenskap | Folkhälsomyndigheten

12 maj
Digital konferens Vårdens utmaningar och vägar framåt för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa | SKR

13 maj
Digitalt seminarium Att skapa strukturer för en integrerad barnrättskommun/ region | SKR

13 maj
Digitalt seminarium Samverkan, verksamhetsutveckling och friska arbetsplatser | SKR

17 maj
Digital föreläsning Våga Fråga | Suicide Zero

6 juni
Digitalt seminarium Praktiskt folkhälsoarbete – lokala och regionala analyser och exempel – Forum för folkhälsa i Västerbotten | Länsstyrelsen Västerbotten

 
Hälsans bestämningsfaktorer

Hälsans bestämningsfaktorer är grunden för den nationella folkhälspolitiken, vilken beskrivs i propositionen God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik.
Läs propositionen

 

Läs mer om Länsstyrelsens folkhälsoarbete
lansstyrelsen.se

 

Läs mer om Regionens folkhälsoarbete

Kontakta Folkhälsoenheten (regionvasterbotten.se)

 

Du får det här nyhetsbrevet för att du finns registrerad på vår utskickslista.
 

Klicka här för att avregistrera din adress

 
Logotyp Länsstyrelsen Västerbotten
 
Logotyp Region Västerbotten
Logotyp Länsstyrelsen Västerbotten
Do not click this link

Skickat med Paloma