Jämlik hälsa i Västerbotten - maj

Jämlik hälsa Västerbotten maj 2022

 

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Länsstyrelsen Västerbotten logotyp
 
Header Jämlik hälsa Västerbotten
 

Jämlik hälsa Västerbotten är ett nyhetsbrev om folkhälsa och folkhälsoarbete som riktar sig till dej som arbetar med, ansvarar för eller är intresserad av folkhälsans utveckling i länet.

Trevlig läsning!

Klicka här för att prenumerera på nyhetsbrevet

Nyheter från Forum för folkhälsa i Västerbotten

Bild från konferensen "Tillsammans för psykisk hälsa"

Den 6 maj arrangerade Forum för folkhälsa i Västerbotten sin första regionala folkhälsokonferens ”Tillsammans för psykisk hälsa”. Konferensen bjöd bland annat på samtal om vikten av förbyggande och främjande arbete för psykisk hälsa, goda exempel från framgångsrikt arbete i länet och möjligheter till att knyta nya kontakter. Ett 80-tal personer deltog antingen på plats i Lycksele eller digitalt. Forum för folkhälsa i Västerbotten riktar ett stort tack till alla som deltog i konferensen och bidrog till att fortsätta stärka arbete för en god och jämlik psykisk hälsa i Västerbotten!

Vill du ta del av konferens program i efterhand? På Region Västerbottens hemsida kan du läsa mer

Nyheter

En ung man och en äldre kvinna

Bjurholm satsar friskt!

I Bjurholms kommun pågår ett stort utvecklingsarbete för en friskare och mer hållbar arbetsmiljö för alla medarbetare. För att komma igång tog de stöd av Suntarbetslivs resursteam. Nu vittnar både chefer och skyddsombud om att de är på rätt spår. Läs mer på Sunt arbetslivs hemsida och på Bjurholm kommuns hemsida. Kontakt: Camilla Eliasson-Moström​​​​​

Läkare i undersökningsrum

Spårsäkring efter sexuellt övergrepp självklart att erbjuda i Västerbotten

Region Västerbottens arbete med spårsäkring efter sexuellt övergrepp lyfts fram som ett lärande exempel av nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). Den medicinska undersökningen och spårsäkringen görs för den utsattes skull och på hens villkor. Läs mer om arbetet på Uppsala universitets hemsida

Flicka med basketboll

Vill din skola satsa på mer rörelse

RF-SISU har tagit fram en hemsida där kommun, skola, vårdnadshavare och idrottsföreningar kan få inspiration till arbetet med att skapa rörelseglädje. Vill din skola ha utbildning, tips eller inspiration för mer rörelse kontakta då RF-SISU Västerbottens samordnare. Kontaktuppgifter finns på RF-SISU Västerbottens hemsida

Nyheter utanför länet

En kvinna och en man som arbetar framför datorn
Det går att förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet

Det finns effektiva åtgärder för att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatser. Det visar en litteraturöversikt som forskare från Göteborgs universitet tagit fram på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Mer information om hälsofrämjande och förebyggande arbete på Folkhälsomyndighetens hemsida

Fler barn lever i hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd har minskat, men antalet barn som lever i hushåll med långvarigt bistånd ökar. Det är en av slutsatserna i Socialstyrelsens lägesrapport för socialtjänstens individ- och familjeomsorg 2022. På Socialstyrelsens hemsida finns mer information om rapporten

Bredd når långt

Varje år undersöker Junis vilket stöd landets kommuner ger de barn som växer upp i familjer med risk- och missbruk. Resultatet presenteras i Junis rapport som i år har titeln "Bredd når långt". Läs rapporten på Junis hemsida

Nytt om hälsoekonomi

Hälsoekonomiska analyser är ett verktyg som kan göra det lättare att prioritera mellan olika insatser genom att tydliggöra vilka insatser som ger mest nytta hälsomässigt och ekonomiskt. Nu finns uppdaterat innehåll om det på Tema folkhälsa. På Folkhälsomyndigheten hemsida finns mer information

Sveriges första nationella anhörigstrategi

Regeringen har beslutat om Sveriges första nationella anhörigstrategi. Syftet med strategin är att stärka anhörigperspektivet inom vård och omsorg liksom göra stödet till anhöriga mer likvärdigt över landet. Läs mer om Sveriges första nationella anhörigstrategi på regeringens hemsida

Råd för framtiden – se filmer från Brottsförebyggande rådet 2022

Råd för framtiden är Brottsförebyggande rådets nationella konferens om lokalt brottsförebyggande arbete. Nu kan du ta del av föredragen i efterhand. Se filmerna på Brottsförebyggande rådets hemsida

Strategier för främja barns hälsa och utveckling

För att främja barns hälsa och utveckling behövs stöd och insatser på såväl samhällsnivå som på familje- och individnivå. Myndigheten för familjerätt och föräldraskap (MFOF) har samlat information om promotions- och preventionsstrategier för barn hälsa och utveckling. Mer information om preventionsstrategier (mfof.se)

Unga hbtq-personers utsatthet för omvändelseförsök i Sverige

Det förekommer att unga hbtq-personer i Sverige utsätts för tvång och påtryckningar som syftar till att förändra deras sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Det visar en rapport som Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF) tagit fram. Läs mer om unga hbtq-personers utsatthet för omvändelseförsök på MUCF:s hemsida

Folkhälsomyndigheten föreslår att ANDTS-arbetet förstärks

Utvecklingen har sett olika ut inom områdena alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, ANDTS, under den senaste tioårsperioden. Till exempel är det färre i befolkningen som röker dagligen, medan snusningen har ökat både bland skolelever och vuxna. Nu föreslår Folkhälsomyndigheten att det förebyggande arbetet förstärks. Läs mer på Folkhälsomyndigheten hemsida om förslaget

Kalendarium

1 juni
Digitalt seminarium. Investera i barns hälsa och utveckling | Länsstyrelsen Örebro (lansstyrelsen.se)

2 juni
Digitalt seminarium. Praktiskt folkhälsoarbete – lokala och regionala analyser och exempel Diskriminering och rasism i arbetslivet och vid rekrytering | Länsstyrelsen Västerbotten

2 juni
Digitalt seminarium.
Diskriminering och rasism i arbetslivet och vid rekrytering | Länsstyrelsen Västerbotten

3 juni
Digitalt seminarium.
Hur kan insatser till barn och unga bli mer jämställda och jämlika? | Socialstyrelsen

7 juni
Digital konferens.
Existentiell hälsa - nästa stora samhällsutmaning | Uppdrag Psykisk Hälsa

13-15 juni
Konferens.
Barnhälsa och Föräldraskap: Fokus på framtidens samhälle - Uppsala universitet

17 juni
Digitalt seminarium.
Hur mår och lever unga under och efter pandemin? | Folkhälsomyndigheten

28-30 juni
Nordisk konferens.
Nordiska folkhälsokonferensen 2022 på Island | Folkhälsomyndigheten

 
Hälsans bestämningsfaktorer

Hälsans bestämningsfaktorer är grunden för den nationella folkhälspolitiken, vilken beskrivs i propositionen God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik.
Läs propositionen

 

Läs mer om Länsstyrelsens folkhälsoarbete
lansstyrelsen.se

 

Läs mer om Regionens folkhälsoarbete

Kontakta Folkhälsoenheten (regionvasterbotten.se)

 

Du får det här nyhetsbrevet för att du finns registrerad på vår utskickslista.
 

Klicka här för att avregistrera din adress

 
Logotyp Länsstyrelsen Västerbotten
 
Logotyp Region Västerbotten
Logotyp Länsstyrelsen Västerbotten
Do not click this link

Skickat med Paloma