Internationalisation Update

Januari 2020

An English version follows below

 

Läs brevet i din webbläsare

Tipsa en kollega om brevet

"Institutions looking to educate graduates with a ‘global soul’ will be more successful if they embed internationalisation of the curriculum in their institutional culture as a professional learning opportunity for faculty, rather than a set of practices to abide by."
Amit Marantz Gal, doctoral student, Centre for Higher Education Internationalisation, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Italy. University World News

LOKALA NYHETER

 
 

Avslutande reflektioner från UCLA

Lars Henningsohn, Vice ordförande i Kommittén för Utbildning och områdesansvarig för internationalisering inom utbildning reflekterar i ett avslutande inlägg över sitt utbyte på UCLA, Los Angeles i USA. Läs inlägget på KI Teacher Exchange.

 

Dags att nominera till internationaliseringspriset 2020

Har du eller ditt lärarlag gjort en insats för ökad internationalisering av utbildning vid KI? Sveriges medicinska fakulteter har instiftat ett gemensamt pris för internationalisering av högre utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Läs mer om priset, kriterierna och hur du nominerar. Formuläret för nomineringar öppnar 1 februari.

 

CLILMED - ett nytt projekt inom internationalisering av utbildning

IoC-teamet har anslutit sig till Erasmus+ Strategic Partnership CLILMED som ska arbeta för att ta fram verktyg för att undervisa effektivt på engelska, inom medicin, i ett multikulturellt och flerspråkigt klassrum. I mitten av januari tog KI emot deltagarna i projektet för två intensiva dagar med workshops och diskussioner. De hälsades välkomna av rektor Ole Petter Ottersen. Läs mer i bloggen på Updates from the IoC-team.

 

Introduktionsdag om UHRs internationella program

Måndag den 10 februari 2020 organiserar Universitets- och Högskolerådet (UHR) en introduktionsdag. Dagen vänder sig till dig som är handläggare, administratör, studievägledare eller lärare, och som under det senaste året börjat arbeta med internationaliseringsfrågor på ett lärosäte. Anmäl dig här.

 

Svenska studenter mindre motiverade till utlandsstudier än sina nordiska grannar

Ekonomiska och sociala faktorer som statligt studiestöd och föräldrars utbildningsnivå påverkar om nordiska studenter väljer utlandsstudier. En jämförelse mellan de nordiska ländernas studentmobilitet visar att svenska studenter studerar och praktiserar utomlands i lägre grad än sina närmaste grannländer. Läs mer om rapporten på UHR:s webbsida.

 

Grants for Teaching Sabbaticals 2020 är nu öppet

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) vill bidra till förnyelse i undervisningen och nya nätverk genom att ge svenska forskare och lärare internationella erfarenheter. Sökande är själv ansvarig för att hitta lämplig värd vid utländskt lärosäte utanför EU/EFTA. Deadline är 18 mars. Läs mer om kriterierna och hur du söker på STINT:s webb.

 

Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier 

Genom lagändringarna som trädde i kraft 1 januari 2020 inför Sverige nu EU:s student- och forskardirektiv. Ett viktigt syfte med regeländringarna är att locka fler studenter, forskare och andra högkvalificerade personer till Sverige och underlätta för dem som har utbildats här i landet att stanna kvar och arbeta. Läs mer om lagändringen på KI:s Medarbetarportal.

GLOBALA NYHETER

 

Dags att minska internationell utbildnings klimatpåverkan

Klimatfrågan har i stor utsträckning ignorerats i arbetet med att internationalisera högre utbildning, men under det senaste decenniet har internationella akademiker uttryckt en växande oro. Hans de Wit och Philip G Altbach menar att klimatfrågan kan bli ett centralt tema för internationalisering av högre utbildning under de kommande åren. Läs artikeln i University World News.

TIPS OCH INSPIRATION

 

Kompetensutveckla dig för att undervisa våra "glokala" studenter

KIs nya enhet Undervisning och Lärande (UoL) är hemvist för kurser inom pedagogisk utveckling. Just nu kan du anmäla dig till "Teaching in the Glocal University" och "An introduction to global health for teaching staff at KI". Kurserna vänder sig till dig som är lärare som undervisar studenter med olika bakgrund i våra globala och lokala=glokala klassrum.

 

Save the date: KI:s forum för internationalisering 22 april

Boka 13.00-15.00 den 22 april i Wangari (Widerströmska) Campus Solna, för inspiration och erfarenhetsutbyte inom området "virtuell mobilitet". Arbetsgruppen för internationalisering under Kommittén för utbildning hälsar alla som är intresserade välkomna till detta första forum som ersätter den tidigare internationella referensgrupp (IRG). Mer information kommer. För frågor och outlook-inbjudan kontakta Emma.Hagg@ki.se

 

Youtube-tips: Ekonomipristagare föreläste på KI

Nu finns föreläsningen som Dr Michel Kremer höll för masterstudenter på KI i december på KIs officiella Youtube kanal. Besöket uppmärksammades i ki.se/nyheter.

Experimental approaches to alleviating global poverty – implications for global health - lecture with Dr Michael Kremer

KOMMANDE KONFERENSER

 
ICGH 2020: 14. International Conference on Global Health London, England 20-21 januari 2020
International Conference on Sustainable Development Goals: Higher Education & Science Take Action, Barcelona, Spanien 5-6 mars 2020
APAIE Bridging Oceans - Internationalization and Higher Education in the Asia Pacific, Vancouver Kanada 22-26 mars 2020
Rethinking Higher Education, Göteborg 28 mars 2020
17th Annual Global Health & Innovation Conference, New Haven USA 4-5 april 2020
2020 Annual CUGH Global Health Conference, Washington, USA 18-20 april 2020
Internationalisation in Higher Education for Society (IHES) Conference 2020 Making a Difference, Prag, Tjeckien 22-24april 2020
Thirteenth International Conference on e-Learning and Innovative Pedagogies, Rhodes, Grekland 23-24 april 2020
NAFSA 2020 Annual Conference & Expo St. Louis USA 24-29maj 2020
Going Global 2020, Brittish council, London, Storbritannien 29-30 juni 2020
DevRes2020 Advancing Sustainable Transformation, Umeå 24-26 augusti 2020
AMEE 2020, Glasgow Storbritannien 4-9 september 2020
32nd Annual EAIE Conference and Exhibition "Forging Creative Pathways", Barcelona Spanien 15-18 september 2020
NU-konferensen 2020"Hållbart lärande", Flemingsberg 7-9 oktober
BZ 104: Swedish Global Health Conference - Achieving the SDGs through social innovation and multidisciplinary action, Malmö 24-25 november 2020

Internationalisation Update är ett nyhetsbrev som i första hand vänder sig till de som arbetar med internationalisering inom utbildning vid Karolinska Institutet. Nyhetsbrevet utkommer cirka en gång i månaden under terminstid.

Internationalisation Update ges ut från Internationella kansliet på Karolinska Institutet.
Redaktör är Emma Hägg. Kontakt: emma.hagg@ki.se

Klicka här för att prenumerera

 

Klicka här för att avregistrera din adress

Research News

January 2020

 

Read the newsletter in your browser

Tell a colleague about this newsletter

LOCAL UPDATES

 
 

Final reflections from UCLA

Lars Henningsohn, Deputy-chairperson for the Committee for Higher Education and Chair for Internationalisation, reflects in a closing blog post about his sabbatical at UCLA, Los Angeles, USA. Read the blog post on KI Teacher exchange (in Swedish)..

 

Nominate your candidate for the Prize for Internationalisation 2020

Have you or your team made contributions to internationalisation of education at KI? Sweden’s medical faculties have set up a joint prize for the internationalisation of first and second-cycle education.The prize is awarded to the teacher/teaching team that has made a significant contribution to raising the level of internationalisation in higher education over the past three years. Read more about the award, the criteria and how to nominate - opens 1 Feb.

 

CLILMED - a new project in the internationalisation of education

The IoC-team has joined the Erasmus+ Strategic Partnership CLILMED – Reaching for Tools to Teach Effectively in English in a Multicultural and Multilingual Learning Space. Recently KI hosted a meeting for the participants and they were welcomed by the President of Karolinska Institutet Ole Petter Ottersen. Read more in Updates from the IoC-team.

 

Introduction day on the international programmes coordinated by the Swedish Council for Higher Education's (UHR)

10 February 2020, UHR will organize an introduction day (in Swedish). UHR has designed the day for you who are administrator, study counsellor or teacher, and have recently started working with internationalisation in a higher education institution. Sign up here.

 

Swedish students less motivated to study abroad than their Nordic neighbors

Economic and social factors such as financial support and parents' educational level affect whether Nordic students choose to study abroad or not. A comparative study on mobility habits among the Nordic students shows that Swedish students study and do internships abroad to a lesser extent than their closest neighbors. Read more about the report on UHR's webpage(in Swedish).

 

New rules on residence permits for research and studies

The changes in law which entered into force 1 January 2020 will implement the European Union’s ‘Students and Researchers Directive’. An important aim is to attract more students, researchers and other highly qualified people to Sweden, and to make it easier for those who have studied in Sweden to stay in the country for work. Read more on KIs Staff Portal.

 

Open call - Grants for Teaching Sabbaticals 2020

The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education (STINT) wants to contribute to educational renewal and the creation of new networks by giving Swedish researchers and university lecturers, who are passionate about education, relevant international experiences. Applicants are responsible for finding an appropriate host at a higher education institution outside the EU/EFTA. Deadline is 18 March. Read more about criteria and how to apply on STINT's webpage.

GLOBAL UPDATES

 

Time to cut international education’s carbon footprint

Sustainability and the climate crisis have largely been ignored by international education, but at the turn of the decade, international educators are expressing growing concern about this issue. It might even become a central theme on the internationalisation agenda in the coming year(s). Read the article by Hans de Wit and Philip G Altbach in University World News.

TIPS AND INSPIRATION

 

Build on your competences to teach our "glocal" students

KI's new unit Teaching and Learning is home to courses in educational development. Right now you can sign up for (blended and online) "Teaching in the Glocal University" and "An introduction to global health for teaching staff at KI". The courses are aimed at you as a teacher who teaches students with various backgrounds in our global and local = glocal classrooms.

 

Save the date: KI's Forum for Internationalisation 22 April

Book 13.00-15.00 22 April in venue Wangari (Widerströmska) Campus Solna, for an afternoon of inspiration and exchange of experiences in the field of ​​"virtual mobility". The Working Group for Internationalisation of Higher Education under the Committee on Higher Education welcome everyone who is interested to this first forum replacing the former reference group for internationalisation (IRG). More information will follow. For questions and outlook-invitation contact Emma.Hagg@ki.se

 

Youtube tip: Laureate lectured for KI students

The Zoom-recording of the lecture that Dr Michael Kremer, one of the three laureates of the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2019, gave to students at Karolinska Institutet is now published on KI's official Youtube channel. The visit by the laureate was recognized in ki.se/news.

Experimental approaches to alleviating global poverty – implications for global health - lecture with Dr M Kremer

UPCOMING CONFERENCES

 
ICGH 2020: 14. International Conference on Global Health London, Great Britan 20-21 January 2020
International Conference on Sustainable Development Goals: Higher Education & Science Take Action, Barcelona, Spain 5-6 March 2020
APAIE Bridging Oceans - Internationalization and Higher Education in the Asia Pacific, Vancouver, Canada 22-26 March 2020
Rethinking Higher Education, Gothenburg 28 March 2020
17th Annual Global Health & Innovation Conference, New Haven. USA 4-5 April 2020
2020 Annual CUGH Global Health Conference, Washington. USA 18-20 April 2020
Internationalisation in Higher Education for Society (IHES) Conference 2020 Making a Difference, Prague, Czech Republic April 22-24 2020
Thirteenth International Conference on e-Learning and Innovative Pedagogies, Rhodes, Greece 23-24 April 2020
NAFSA 2020 Annual Conference & Expo St. Louis USA 24-29 May 2020
Going Global 2020, Brittish Council, London, Great Britan 29-30 June 2020
DevRes2020 Advancing Sustainable Transformation, Umeå 24-26 August 2020
AMEE 2020, Glasgow Great Britan 4-9 September 2020
32nd Annual EAIE Conference and Exhibition "Forging Creative Pathways", Barcelona Spain 15-18 September 2020
NU-conference 2020 "Hållbart lärande", Flemingsberg 7-9 October
BZ 104: Swedish Global Health Conference- Achieving the SDGs through social innovation and multidisciplinary action, Malmö 24-25 November 2020

Internationalisation Update is an internal newsletter for administrative and academic staff involved in internationalisation in the study programmes at Karolinska Institutet. The newsletter is published about once a month during the semester.

Internationalisation Update is edited from the International Relations Office at Karolinska Institutet. Editor: Emma Hägg. Contact: emma.hagg@ki.se

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm
Tel: +46 8-524 800 00

 

Org.nr: 202100-2973
VAT. nr: SE202100297301

 
Karolinska Institutet

Click here to subscribe

 

Click here to unsubscribe

Skickat med Paloma