Internationalisation Update

Februari 2020

An English version follows below

 

Läs brevet i din webbläsare

Tipsa en kollega om brevet

SDG Target 4.7: Education for sustainable development and global citizenship
By 2030, ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to promote sustainable development, including, among others, through education for sustainable development and sustainable lifestyles, human rights, gender equality, promotion of a culture of peace and non-violence, global citizenship and appreciation of cultural diversity and of culture’s contribution to sustainable development.
SDG Indicators UN website

LOKALA NYHETER

 
 

Mobilitetsprojekt söker projektledare

Arbetsgruppen för internationalisering under Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå utlyser ett uppdrag för att leda ett projekt som löper planerat till oktober. Projektet gäller mobilitet och hur man bättre kan ta tillvara lärares och studenters internationella erfarenheter. Läs mer om projektet och anmäl intresse för uppdraget senast 10 mars per mejl till Emma.Hagg@ki.se

 

Information om coronaviruset till medarbetare och studenter

UD avråder från alla resor till Hubei-provinsen. Vidare avråder UD från icke nödvändiga resor till övriga delar av Kina, med undantag för Hongkong och Macao. Universitetsledningen följer händelseutvecklingen noga och medarbetare och studenter uppmanas att följa rekommendationerna från ansvariga myndigheter. Läs mer och följ uppdateringar på medarbetarportalen. På Vårdgivarguiden informerar Region Stockholm om sina riktlinjer.

 

STINT lanserar ett dokument om ansvarsfull internationalisering tillsammans med Lunds universitet, KI och KTH

STINT har tillsammans med Lunds universitet, Karolinska Institutet och KTH tagit fram ett dokument om ansvarsfull internationalisering. Arbetet har skett mot bakgrund av en allt mer intensiv diskussion kring viktiga överväganden i internationellt samarbete i förhållande till lärosäten i andra länder. Läs mer på STINTs sida. Dokumentet har också uppmärksammats i en artikel i University World News i veckan. Läs också rektors bloggpost om ansvarfull internationalisering

 

Vad betyder internationalisering för en kursadministratör?

Nyligen anordnades en andra workshop för administrativ personal på ämnet international-isering. Mer än 30 kursadministratörer från olika institutioner hade anmält sig. Det första tillfället fokuserade främst på teori och diskussion, medan del två som ges i slutet av mars, kommer att innehålla exempel på hur man kan integrera internationalisering i sin vardag. Ytterligare tillfällen kommer att ges i höst. Läs mer om workshopen på Updates from the IoC-team på staff.ki.se

 

Informationsträff den 2 mars inför ansökningsomgång Linnaeus-Palme partnerskap 2020

Det Sida-finansierade Linnaeus-Palme (LP) partnerskap är ett utbytesprogram för lärare och studenter på högskolans grundnivå och avancerad nivå med syfte att bygga långsiktiga samarbeten med lärosäten i låg- och medelinkomstländer. Universitets- och högskolerådet har nyligen publicerat ett särskilt nyhetsbrev med LP-fokus som ger mer information om programmet och vad som gäller för kommande partnerskapsansökan. Internationella kansliet bjuder in till informationsträff den 2 mars kl.16.30. Läs mer och anmäl dig i KI.s kalender.

 

Vad gäller för Erasmus+ efter Brexit?

Enligt EU-kommissionen kommer Storbritannien betraktas som Erasmus+ programland till och med att projekten från utlysningen 2020 är genomförda. Det innebär att KI kan fortsätta skicka och ta emot studenter och lärare från Storbritannien precis som vanligt till och med utlysningen 2020. Mer information finns på UHR.se och Utbyten.se. Har du frågor om avtal och samarbeten är du välkommen att kontakta de internationella koordinatorerna på internationella kansliet.

 

Påminnelse: nominera till internationaliseringspriset 2020

Har du eller ditt lärarlag gjort en insats för ökad internationalisering av utbildning vid KI? Sveriges medicinska fakulteter har instiftat ett gemensamt pris för internationalisering av högre utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Läs mer om priset, kriterierna och hur du nominerar. Nominera senast 28 februari.

GLOBALA NYHETER

 

Internationalisering av högre utbildning är inte neutral

Hanne Kirstine Adriansen docent vid Århus universitet problematiserar kring internationalisering av högre utbildnings roll utifrån olika geografiska aspekter ("geographies"). I en artikel i University World News lyfter hon internationell mobilitet, begreppet "internationell student", språk och utbildningsplaner och hänvisar också till ett kommande forskningsprojekt, "Geographies of Internationalisation", där hon och hennes grupp kommer att studera dessa och andra aspekter närmare.

TIPS OCH INSPIRATION

 

Bloggtips: Utbytesstudier – Hur? Var? Varför?

Nyfiken på studentperspektivet? Läs KI-studentambassadören Kikis blogg om hur det går till att söka utbyte och vad man som student behöver tänka på från ansökan till sista förberedelser.

 

Webinar om undervisning inom oral global hälsa

Global Health Starter Kit är ett "start kit" för de som arbetar med undervisning för en enhetlig standard för global utbildning i oral hälsa. Webinariet lades upp i november och ges i samarbete med Consortium of Universities for Global Health.

CUGH Global Health Starter Kit

KOMMANDE KONFERENSER

 
International Conference on Sustainable Development Goals: Higher Education & Science Take Action, Barcelona, Spanien 5-6 mars 2020
APAIE Bridging Oceans - Internationalization and Higher Education in the Asia Pacific, Vancouver Kanada 22-26 mars 2020
Rethinking Higher Education, Göteborg 28 mars 2020
17th Annual Global Health & Innovation Conference, New Haven USA 4-5 april 2020
2020 Annual CUGH Global Health Conference, Washington, USA 18-20 april 2020
Internationalisation in Higher Education for Society (IHES) Conference 2020 Making a Difference, Prag, Tjeckien 22-24april 2020
Thirteenth International Conference on e-Learning and Innovative Pedagogies, Rhodes, Grekland 23-24 april 2020
NAFSA 2020 Annual Conference & Expo St. Louis USA 24-29maj 2020
Going Global 2020, Brittish council, London, Storbritannien 29-30 juni 2020
DevRes2020 Advancing Sustainable Transformation, Umeå 24-26 augusti 2020
AMEE 2020, Glasgow Storbritannien 4-9 september 2020
32nd Annual EAIE Conference and Exhibition "Forging Creative Pathways", Barcelona Spanien 15-18 september 2020
NU-konferensen 2020"Hållbart lärande", Flemingsberg 7-9 oktober
BZ 104: Swedish Global Health Conference - Achieving the SDGs through social innovation and multidisciplinary action, Malmö 24-25 november 2020

Internationalisation Update är ett nyhetsbrev som i första hand vänder sig till de som arbetar med internationalisering inom utbildning vid Karolinska Institutet. Nyhetsbrevet utkommer cirka en gång i månaden under terminstid.

Internationalisation Update ges ut från Internationella kansliet på Karolinska Institutet.
Redaktör är Emma Hägg. Kontakt: emma.hagg@ki.se

Klicka här för att prenumerera

 

Klicka här för att avregistrera din adress

Research News

January 2020

 

Read the newsletter in your browser

Tell a colleague about this newsletter

LOCAL UPDATES

 
 

Project manager wanted for mobility project

The Working Group for Internationalisation under the Committee for Higher Education announces a position for a project manager. The project is about international mobility and how to better utilize teachers' and students' international experiences. Read more about the project and send your interest notification no later than 10 March by e-mail to Emma.Hagg@ki.se

 

Information about the corona virus for staff and students

The Swedish Ministry for Foreign Affairs changed their travel recommendations and now advise against all travels to the Hubei province in China, the region hardest hit by the new corona virus outbreak. The ministry also advises against non-essential travels to China except for Hongkong and Macao. Staff members and students should follow the recommendations of the responsible authorities. The university management is following developments closely. Read more and follow updates on staff.ki.se. At Vårdgivarguiden Region Stockholm has published their information (in Swedish).

 

KI in collaboration for guidelines on responsible internationalisation

The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education (STINT) has together with Lund University, KI and KTH produced a document on responsible internationalisation. The work has been conducted in the light of an increasingly intense discussion on important considerations in international cooperation in relation to educational institutions in other countries. Read more on STINT's page. The document has also been featured in an article in University World News.
Read KI's president's blog post on the importance of responsible internationalisation.

 

What does internationalisation mean to a course administrator?

Recently, a second workshop for administrative staff on the topic of internationalisation was organized. More than 30 course administrators from different institutions had registered. The first session focused mainly on theory and discussion, while part two, given in end-March, will be more practically oriented. Another workshop will be held this fall. Read more about the workshop in Updates from the IoC team at staff.ki.se

 

Information meeting on 2 March for Linnaeus-Palme Partnership 2020

The Sida-funded Linnaeus-Palme (LP) partnership is an exchange programme for teachers and students with the aim of building long-term collaborations with higher education institutions in low- and middle-income countries. The Swedish Council for Higher Education recently published a special newsletter (in Swedish) with an LP focus that provides more information about the programme and the upcoming application. The International Office invites you to an information meeting on 2 March at 16:30. Read more and register in KI's calendar (in Swedish).

 

What applies for Erasmus+ after Brexit?

According to the European Commission, the UK will be regarded as an Erasmus+ programme country until the projects from call 2020 is completed. This means that KI can continue to send and receive students and teachers from the UK as before until 31 May 2022. More information can be found at in Swedish at UHR.se and Utbyten.se. If you have questions about agreements and collaborations, you are welcome to contact the international coordinators at the International Relations Office.

 

Reminder: Nominate your candidate for the Prize for Internationalisation 2020

Have you or your team made contributions to internationalisation of education at KI? Sweden’s medical faculties have set up a joint prize for the internationalisation of first and second-cycle education.

Read more about the award, the criteria and how to nominate - nominate before 28 February.

GLOBAL UPDATES

 

Internationalisation of higher education is not neutral

In University World News Hanne Kirstine Adriansen, associate professor at Aarhus University, addresses the complexity of inequality in internationalisation of higher education from different geographical aspects ("geographies"). Adriansen highlights international mobility, the concept of "international student" and language and curriculum, and also refers to an upcoming research project, "Geographies of Internationalisation", where she and her group will study these and other aspects in more detail.

TIPS AND INSPIRATION

 

Blog tips: Exchange studies - How? Where? Why?

Curious about exchange studies from a student perspective? Read KI student ambassador Kiki's blog (in Swedish) about how to apply for exchange and what a student need to think about from application to final preparation.

 

Webinar: Toward Competency-Based Best Practices in Teaching and Learning: The Global Health Starter Kit

The Global Health Starter Kit is a free, openly available, competency-based ‘starter’ curriculum for educators and trainees who are working toward unified standards for global oral health education to address the burden of oral diseases worldwide and their consequences. The webinar was recorded in November 2019 by the Consortium of Universities for Global Health.

Webinar: Toward Competency-Based Best Practices in Teaching and Learning: The Global Health Starter Kit

UPCOMING CONFERENCES

 
International Conference on Sustainable Development Goals: Higher Education & Science Take Action, Barcelona, Spain 5-6 March 2020
APAIE Bridging Oceans - Internationalization and Higher Education in the Asia Pacific, Vancouver, Canada 22-26 March 2020
Rethinking Higher Education, Gothenburg 28 March 2020
17th Annual Global Health & Innovation Conference, New Haven. USA 4-5 April 2020
2020 Annual CUGH Global Health Conference, Washington. USA 18-20 April 2020
Internationalisation in Higher Education for Society (IHES) Conference 2020 Making a Difference, Prague, Czech Republic April 22-24 2020
Thirteenth International Conference on e-Learning and Innovative Pedagogies, Rhodes, Greece 23-24 April 2020
NAFSA 2020 Annual Conference & Expo St. Louis USA 24-29 May 2020
Going Global 2020, Brittish Council, London, Great Britan 29-30 June 2020
DevRes2020 Advancing Sustainable Transformation, Umeå 24-26 August 2020
AMEE 2020, Glasgow Great Britan 4-9 September 2020
32nd Annual EAIE Conference and Exhibition "Forging Creative Pathways", Barcelona Spain 15-18 September 2020
NU-conference 2020 "Hållbart lärande", Flemingsberg 7-9 October
BZ 104: Swedish Global Health Conference- Achieving the SDGs through social innovation and multidisciplinary action, Malmö 24-25 November 2020

Internationalisation Update is an internal newsletter for administrative and academic staff involved in internationalisation in the study programmes at Karolinska Institutet. The newsletter is published about once a month during the semester.

Internationalisation Update is edited from the International Relations Office at Karolinska Institutet. Editor: Emma Hägg. Contact: emma.hagg@ki.se

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm
Tel: +46 8-524 800 00

 

Org.nr: 202100-2973
VAT. nr: SE202100297301

 
Karolinska Institutet

Click here to subscribe

 

Click here to unsubscribe

Do not click this link

Skickat med Paloma