Internationalisation Update

Mars 2020

An English version follows below

 

Läs brevet i din webbläsare

Tipsa en kollega om brevet

"We are in an extraordinary sitatuation just now and we must join forces so as to get through in
the best possible way - as a university and as an important pillar of society.[...] Every day I see how you, our students and staff, make tremendous efforts to adjust to the new situation and how you help adapt the way we teach and learn and the way we work and serve."
KI's President Ole Petter Ottersen in Message to students and staff

LOKALA NYHETER

 
 

Rektor bloggar om corona och KIs ansvar

KI:s rektor har i flera poster i sin blogg skrivit om situationen som vi befinner oss i och hur den påverkar KI, vår undervisning och hälso- och sjukvården. Informationen på ki.se för medarbetare och studenter uppdateras löpande och det finns särskild information som vänder sig till utbytesstudenter.

På KI Play vänder sig rektor i ett tal till personal och studenter.

 

Forum för internationalisering 22 april - TEMA virtuell mobilitet

Beslutet om distansundervisning har påskyndat användningen av digitala verktyg. Temat för vårens forum är virtuell mobilitet, ett berepp som kan komma att bli än mer aktuellt efter coronaepidemin har ebbat ut. Internationella erfarenheter förbereder våra studenter för en mångfacetterad värld både på hemmaplan och utomlands men att fysiskt resa över gränser är inte alltid nödvändigt. Läs mer och anmäl dig till vårt Zoom-event den 22 april kl.13-15.

 

Utbildning redo för Greta-generationen?

Karin Båge, Natalie Jellinek och Jennifer Valcke på enheten för Utbildning och lärande (UoL) har tillsammans med kollegorna Joanne Pagèze och Thushari Welikala skrivit en artikel med fokus på det globala hållbarhetsmålet 4.7. När Generation Greta påbörjar högskolestudier måste lärosätena vara redo att möta kravet på en utbildning som är relevant för de utmaningar vi alla står inför. Läs hela artikeln i University World News.

 

På KI Play: Etikseminarium om öppenhet och god sed vid KI

I februari anordnades ett etikseminarium för medarbetare och studenter som spelades in och nu finns på KI Play. Etikrådet har som mål att verka för att en diskussion om etik förs inom KI. Det är även en viktig pusselbit i att uppnå KI:s målsättning i Strategi 2030 om att ha ett proaktivt förhållningssätt till etik som genomsyrar hela verksamheten. Eventet gästades av justitierådet Tomas Bull.

 

Nyinsatt distanskurs i Ivägledning

Universitets- och högskolerådet (UHR) erbjuder ytterligare ett kurstillfälle i vår med start den 4 maj. Kursen vänder sig till dig som arbetar som vägledare eller internationell koordinator inom högskolan. Kursen kan bli ett bra tillfälle att fundera över hur lärosäten framöver, efter Corona, kan främja internationellt utbyte och samarbete genom en proaktiv Ivägledning. Anmälan till kursen öppnar 6 april. Läs mer och anmäl dig på UHR:s sida.

 

Rapport: Internationella studenter fortsätter att öka i Stockholm

En färsk rapport från Stockholms Akademiska Forum (STAF) visar att antalet internationella studenter i Stockholm närmar sig 10 000. Det innebär en ökning om hela 26 % under de senaste fem läsåren. Motsvarande siffra på riksnivå är 17%. De internationella studenterna utgör nu 11 % av den totala studentpopulationen i Stockholm. Läs mer och ladda ned rapporten på STAF:s sida.

 

GLOBALA NYHETER

 

Digitalt lärande - men framgången ligger i anpassat innehåll

NYU Shanghai lanserade förra månaden ett system för att kunna leverera 293 kurser med marknadens modernaste digitala verktyg. I takt med att fler lärosäten omfamnar digital teknik som ett sätt att mildra en del av effekterna av coronavirusrelaterade skolstängningar, uppstår frågor om hur sömlös övergången från offline- till online-leverans kan vara, och vad som skiljer sätten åt vad gäller inlärning. Läs hela artikeln i The Pie

 

COVID-19:s påverkan på internationalisering av högre utbildning

I en nyligen publicerad artikel i University World News resonerar professorerna Philip G Altbach och Hans de Wit från Boston College om vilken påverkan coronaviruset kommer att få på högre utbildning framför allt från ett internationellt perspektiv. Läs hela artikeln i Unviersity World News.

 

TIPS OCH INSPIRATION

 

Apptips: Resklar - UD:s reseinformation direkt i fickan

Resklar är en app som funnits ett tag men som i dessa tider är extra aktuell. UD:s app Resklar använder platstjänster och pushnotiser som gör det enklare för dig att hålla koll under din resa. Läs mer här - appen laddar du ner där du laddar hem appar.

 

Nytt nyhetsbrev med COVID19-fokus 

Consortium of Universities for Global Health (CUGH) är en organisation med över 170 universitet och högskolor, varav KI är en, och andra organisationer från hela världen som engagerar sig i globala hälsoutmaningar.I ett nytt nyhetsbrev vikt åt COVID19 tipsar de bland annat om Association of American Medical Colleges resurser som rör viruset för medicinska fakulteter och Johns Hopkins resurscenter för coronaviruset.

 

KOMMANDE KONFERENSER

 

En del konferenser kommer ställas in andra planerar ett virtuellt genomförande istället. Gå in på länkar för mer information.

17th Annual Global Health & Innovation Conference, New Haven, USA 4-5 april 2020
2020 Annual CUGH Global Health Conference, Washington, USA 18-20 april 2020
Internationalisation in Higher Education for Society (IHES) Conference 2020 Making a Difference, Prag, Tjeckien 22-24april 2020
Thirteenth International Conference on e-Learning and Innovative Pedagogies, Rhodes, Grekland 23-24 april 2020
NAFSA 2020 Annual Conference & Expo St. Louis USA 24-29maj 2020
Going Global 2020, Brittish council, London, Storbritannien 29-30 juni 2020
DevRes2020 Advancing Sustainable Transformation, Umeå 24-26 augusti 2020
AMEE 2020, Glasgow Storbritannien 4-9 september 2020
32nd Annual EAIE Conference and Exhibition "Forging Creative Pathways", Barcelona Spanien 15-18 september 2020
NU-konferensen 2020"Hållbart lärande", Flemingsberg 7-9 oktober
BZ 104: Swedish Global Health Conference - Achieving the SDGs through social innovation and multidisciplinary action, Malmö 24-25 november 2020

Internationalisation Update är ett nyhetsbrev som i första hand vänder sig till de som arbetar med internationalisering inom utbildning vid Karolinska Institutet. Nyhetsbrevet utkommer cirka en gång i månaden under terminstid.

Internationalisation Update ges ut från Internationella kansliet på Karolinska Institutet.
Redaktör är Emma Hägg. Kontakt: emma.hagg@ki.se

Klicka här för att prenumerera

 

Klicka här för att avregistrera din adress

Research News

March 2020

 

Read the newsletter in your browser

Tell a colleague about this newsletter

LOCAL UPDATES

 
 

The President blogs about corona and KIs responsibility

KI's president has written several posts about the situation we are in and how it affects KI, the teaching and the health care sector. The information on ki.se for employees and students is updated regularly and there is special information for exchange students.

On KI Play, the President speaks to staff and students about the situation.

 

Forum for internationalisation 22 april - FOCUS virtual mobility 

The decision to shift to distance education has accelerated the use of digital tools. The theme of this spring's forum is virtual mobility, a concept that may become even more relevant after the corona epidemic has ebbed out. International experiences prepare our students for a multifaceted world, both at home and abroad, and crossing borders physically might not always be necessary. Read more and sign up for our Zoom event April 22 at 13-15.

 

An international curriculum fit for Generation Greta

Karin Båge, Natalie Jellinek and Jennifer Valcke at the unit for Education and Learning (UoL) have together with colleagues Joanne Pagèze and Thushari Welikala written an article focusing on the UN sustainable development goal (SDG) 4.7. As the young people of Generation Greta enter higher education today, universities need to respond to the demand for an education relevant to the sustainability challenges that our societies are collectively facing. Read the full article in University World News.

 

On KI Play - Ethics seminar about openness and good practice at KI

An ethics seminar for employees and students that was held in February, is now available on KI Play. The Ethics Council aims to promote a discussion on ethics within KI. It is also an important player in achieving KI's goal in Strategy 2030; to have a proactive approach to ethics that permeates the entire business. The event was hosted by the Justice of the Supreme Administrative Court Tomas Bull.

 

Distance course on proactive guidance for mobility

In a recent article in University World News, professors Philip G Altbach and Hans de Wit of Boston College comment on the possible impacts the corona virus will have on higher education, especially from an international perspective. Read the full article in University World News.

 

Report: Number of internationals students in Stockholm continues to increase

A recent report from the Stockholm Academic Forum (STAF) shows that the number of international students in Stockholm is approaching 10,000. This represents an increase of 26% over the past five academic years. The figure at the national level is 17%. International students now account for 11% of the total student population in Stockholm. Read more and download the report from STAF's webpage.

 

GLOBAL UPDATES

 

Online learning shift will bring positives, but adapted not replicated content is key

In a major effort to keep students on track with their studies, NYU Shanghai launched a digital teaching and learning program last month, to deliver 293 courses using state-of-the-art digital tools. As more institutions embrace digital technology as a means of mitigating some of the impact of coronavirus-related school closures, questions are arising as to how seamless the switch from offline to online delivery can be, and how both modes of delivery can be compared in terms of learning impact. Read the article in Pie News.

 

COVID-19: The internationalisation revolution that isn’t

The Swedish Council for Higher Education (UHR) offers an extra opportunity to register for their distance course "Ivägledning" starting 4 May. The course targets those who work as a study councellors or international coordinators. The course can be a good opportunity to consider how universities, post-corona, can promote international mobility and cooperation through proactive guidance. Registration for the course opens 6 April. Read more and register on UHR's page (in Swedish).

 

TIPS AND INSPIRATION

 

App-tips: "Resklar" - travel advice from the Swedish Ministry for Foreign Affairs

Resklar is an app that has been around for a while but in these times more relevant than ever. The app from the Ministry of Foreign Affairs uses location services and push notifications that make it easier for you to stay informed during your travels. Read more here - you can download the app where you find apps.

 

New newsletter focusing on COVID19

The Consortium of Universities for Global Health (CUGH) is an organization with over 170 academic institutions, of which KI is one, and other organizations from all over the world who are involved in global health challenges. In a new newsletter focusing on COVID19 CUGH recommends American Medical College resources related to the virus for medical faculties and Johns Hopkins coronavirus resource center.

UPCOMING CONFERENCES

 

Some conferences will be cancelled, others will be held online. Check their websites for updates.

17th Annual Global Health & Innovation Conference, New Haven, USA 4-5 April 2020
2020 Annual CUGH Global Health Conference, Washington, USA 18-20 April 2020
Internationalisation in Higher Education for Society (IHES) Conference 2020 Making a Difference, Prague, Czech Republic 22-24 April 2020
Thirteenth International Conference on e-Learning and Innovative Pedagogies, Rhodes, Greece 23-24 April 2020
NAFSA 2020 Annual Conference & Expo St. Louis USA 24-29 May 2020
Going Global 2020, Brittish Council, London, Great Britain 29-30 June 2020
DevRes2020 Advancing Sustainable Transformation, Umeå 24-26 August 2020
AMEE 2020, Glasgow, Great Britain 4-9 September 2020
32nd Annual EAIE Conference and Exhibition "Forging Creative Pathways", Barcelona Spain 15-18 September 2020
NU-conference 2020 "Hållbart lärande", Flemingsberg 7-9 October 2020
BZ 104: Swedish Global Health Conference- Achieving the SDGs through social innovation and multidisciplinary action, Malmö 24-25 November 2020

Internationalisation Update is an internal newsletter for administrative and academic staff involved in internationalisation in the study programmes at Karolinska Institutet. The newsletter is published about once a month during the semester.

Internationalisation Update is edited from the International Relations Office at Karolinska Institutet. Editor: Emma Hägg. Contact: emma.hagg@ki.se

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm
Tel: +46 8-524 800 00

 

Org.nr: 202100-2973
VAT. nr: SE202100297301

 
Karolinska Institutet

Click here to subscribe

 

Click here to unsubscribe

Do not click this link

Skickat med Paloma