Internationalisation Update

April 2020

An English version follows below

 

Läs brevet i din webbläsare

Tipsa en kollega om brevet

"The pandemic has made global health easier because we don't have to show the world is interlinked. Even a school child today knows what happens in Wuhan can profoundly affect the health of New York City. “Everyone in the world now understands that their health and sheer life can be put at risk by things far on the other side of the world - health interdependence,”
Sridhar Venkatapuram, global health professor at King’s College, London, quote from article in Forbes.

LOKALA NYHETER

 
 

KI-Mayo konferensen blir digital

I september är det åter dags för den årliga konferensen för samarbetet inom forskning, innovation, utbildning och administration med Mayo Clinic. Med anledning av den rådande situationen kommer den 26:e konferensen anordnas digitalt på båda lärosäten samtidigt. Med hjälp av enheten för Utbildning och Lärande (UoL) och motsvarande stöd på Mayo Clinic kommer virtuella möten inom olika spår att erbjudas. Boka 10-11 september 2020. Läs mer om samarbetet och konferensen på vår gemensamma plattform.

 

Ny bloggpost om vinnare i Gapmindereventet

I november förra året genomfördes en årlig undersökning bland studenter med frågor om global hälsa hämtade från Gapminder. Över 600 studenter deltog. Bland de som hade alla rätt lottades det ut några exemplar av boken "Factfulness" signerad av Ola Rosling. Nu vill vi gratulera vinnarna av en var sin bok, Jasmine Merkel och Efthymios Skoufas.

Läs bloggen på Updates from the IoC-project.

 

KI:s Hållbarhetsdag 7 maj sker online

I år kommer hållbarhetsdagen hållas online och erbjuda cykelfix, lunchföreläsningar, fototävling och en quiz - aktiviteter som anknyter till FN:s globala mål, med särskilt fokus på mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Läs mer om programmet och anmäl dig på ki.se

 

Kristina Orban tilldelas Internationaliseringspriset 2020

Dekanerna på de medicinska fakulteterna har beslutat att 2020 års Pris för internationalisering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges medicinska fakulteter ska tilldelas Kristina Orban vid Lunds universitet. Kristina Orban har sedan 2016 lett projektet Mirots, som syftar till att utveckla arbetsterapeut-studenternas professionella identitet och interkulturella erfarenheter. Prisceremoni och mer information om nominerade och pristagaren hittar du på lu.se
Kristinas presentation av projektet vid Internationaliseringsdagarna i Göteborg 2019 finns på Youtube.

 

Nya lösningar för internationella samarbeten på Utbyten.se

Många inom utbildningsområdet som sett fram emot utvecklande utbyten och samarbeten denna vår, har nu blivit tvungna att ändra sina planer pga. Covid19. På Universitet och högskolerådets webbplats Utbyten.se finns information om vilka alternativ som är möjliga för er som inte kan genomföra utbyten och samarbeten med anledning av coronapandemin.

 

Call for papers - Internationaliseringsdagarna i november på KTH

Tillsammans med KTH hälsar UHR välkommen till 2020 års konferens den 10-11 november. Konferensen har det övergripande temat internationalisering för innovation och förändring. Målet är att lyfta fram hur internationalisering kan bidra till förnyelse och utveckling samt möjligheter och utmaningar kopplat till en högskola i utveckling. Läs mer om konferensen och hur du kan bidra. Deadline för bidrag är den 4 maj.

 

GLOBALA NYHETER

 

Internationell högre utbildnings framtid i en värld utan mobilitet

"Vi lever redan i en värld där mobilitet inte är nödvändig, och ibland kanske inte ens önskvärd, för meningsfullt gränsöverskridande utbyte eller internationell utbildning" (egen översättning) Författarna till en artikel i University World News menar att vi måste anpassa internationalisering av utbildning till att passa en värld där fysisk mobilitet, efter Covid19, inte längre är en självklarhet.

 

TIPS OCH INSPIRATION

 

Webbinarier om högre utbildnings framtid 

International Association of Universities (IAU), i samarbete med Boston College Center for International Higher Education, erbjuder en serie gratis webbseminarier med olika talare där man diskuterar framtiden för högre utbildning mot bakgrund av den globala Covid19-krisen. Läs mer och registrera dig på IAU:s webb

Tisdag 5 maj, 14:00 - 15:30 CEST
Tisdag 12 maj, 14:30 - 15:30 CEST
Tisdag 19 maj, 14:30 - 15:30 CEST
 

Olika länder informerar om det nya coronaviruset 

Informationsspridning kan se olika ut i olika delar av världen. Se här exempel på hur Gambia, Senegal, Sydafrika, Vietnam, Uganda, Liberia och Indien informerar om viruset.

Coronavirus Gambia
 

KOMMANDE KONFERENSER

 

En del konferenser kommer ställas in andra planerar ett virtuellt genomförande istället. Gå in på länkar för mer information.

Going Global 2020, British council, London, Storbritannien 29-30 juni 2020
DevRes2020 Advancing Sustainable Transformation, Umeå 24-26 augusti 2020
AMEE 2020, Glasgow Storbritannien 4-9 september 2020
NU-konferensen 2020 "Hållbart lärande", Flemingsberg 7-9 oktober
32nd Annual EAIE Conference and Exhibition "Forging Creative Pathways", Barcelona Spanien 13-16 oktober 2020
UHR Internationaliseringsdagarna, KTH Stockholm 10-11 november 2020
BZ 104: Swedish Global Health Conference - Achieving the SDGs through social innovation and multidisciplinary action, Malmö (senareläggs)

Internationalisation Update är ett nyhetsbrev som i första hand vänder sig till de som arbetar med internationalisering inom utbildning vid Karolinska Institutet. Nyhetsbrevet utkommer cirka en gång i månaden under terminstid.

Internationalisation Update ges ut från Internationella kansliet på Karolinska Institutet.
Redaktör är Emma Hägg. Kontakt: emma.hagg@ki.se

Klicka här för att prenumerera

 

Klicka här för att avregistrera din adress

Research News

April 2020

 

Read the newsletter in your browser

Tell a colleague about this newsletter

LOCAL UPDATES

 
 

The KI-Mayo conference goes digital

In September, it is time for the 26th annual conference for the collaboration in research, innovation, education and administration with Mayo Clinic. Due to the prevailing situation, the conference will be held digitally at both sites at the same time. With the help of the unit for Teaching and Learning (UoL) and the eqvivalent staff at Mayo Clinic virtual sessions in different tracks will be arranged. Save the date 10-11 September 2020. Read more about the collaboration and conference on our joint web platform.

 

New blog post about winners in the Gapminder event

In November last year, an annual survey of KI-students' knowledge in global health was conducted with questions from Gapminder. More than 600 students participated. Among those who had all correct answers we gave away the book "Factfulness" signed by Ola Rosling in a lottery. Now we would like to congratulate the winners Jasmine Merkel and Efthymios Skoufas.

Read the blog on Updates from the IoC project.

 

KI Sustainability Day 7 May - online!

This year, KI Sustainability Day will be held online, offering bike fixes, lunch lectures, photo competitions and quiz activities related to the UN's global goals, with a particular focus on Objective 12: Sustainable Consumption and Production. Read more about the programme and register at ki.se

 

The Internationalisation Prize 2020 awarded to Kristina Orban 

The deans of the medical faculties in Sweden have decided that the 2020 award winners of the Prize for internationalisation of the first and second-cycle education at the Swedish medical faculties is Kristina Orban from Lund University. Kristina Orban has since 2016 led the Mirots project, which aims to develop the professional identity and intercultural experiences of occupational therapy students. More information on the prize ceremony, the nominees and award winners can be found at lu.se
Kristina's presentation of the project at the Internationalisation Days in Gothenburg 2019 can be found on Youtube.

 

New solutions for international collaborations at Utbyten.se

Many in the field of education who have been looking forward to developing exchanges and collaborations this spring have now had to change their plans due to the new corona virus. On the Swedish Council' for Higher Education's (UHR's) website Utbyten.se there is information about what alternatives are possible for you who cannot carry out exchanges and collaborations on the basis of the corona pandemic.

 

Call for papers - The Internationalisation Days in November at KTH

The Swedish Council for Higher Education (UHR) together with KTH, welcome you to the 2020 conference on 10-11 November. The the overall theme of the conference is internationalisation for innovation and change. The aim is to highlight how internationalisation can contribute to innovation and development as well as opportunities and challenges linked to a higher education institution in development. Read more about the conference and how you can contribute (page in Swedish). Deadline for papers is 4 May.

 

GLOBAL UPDATES

 

The future of international HE in a post-mobility world

"We already live in a world in which mobility is not necessary, and sometimes perhaps not even desirable, for meaningful cross-border exchange or an international education."
The authors of an article in University World News argue that we must adapt the internationalisation of education to suit a world where physical mobility, after corona, is no longer the sine qua non of internationalisation. .

 

TIPS AND INSPIRATION

 

Webinar series on the future of higher education

The International Association of Universities (IAU), in collaboration with the Boston College Center for International Higher Education, offers a series of free webinars with various speakers discussing the future of higher education in the context of the global COVID-19 crisis. Read more and register on the IAU web site.

Tisdag 5 May 14:00 - 15:30 CEST
Tisdag 12 May, 14:30 - 15:30 CEST
Tisdag 19 May, 14:30 - 15:30 CEST
 

How various countries inform about corona virus

Information dissemination varies in different parts of the world. Here are some examples of how Gambia, Senegal, South Africa, Vietnam,Uganda, Liberia and India inform about the new corona virus.

Coronavirus Gambia

UPCOMING CONFERENCES

 

Some conferences will be cancelled, others will be held online. Check their websites for updates.

Going Global 2020, British Council, London, Great Britain 29-30 June 2020
DevRes2020 Advancing Sustainable Transformation, Umeå 24-26 August 2020
NU-conference 2020 "Hållbart lärande", Flemingsberg 7-9 October 2020
AMEE 2020, Glasgow, Great Britain 4-9 September 2020
32nd Annual EAIE Conference and Exhibition "Forging Creative Pathways", Barcelona Spain 13-16 October 2020
UHR Internationalisation Days, KTH Stockholm Sweden 10-11 November 2020
BZ 104: Swedish Global Health Conference- Achieving the SDGs through social innovation and multidisciplinary action, Malmö (postponed)

Internationalisation Update is an internal newsletter for administrative and academic staff involved in internationalisation in the study programmes at Karolinska Institutet. The newsletter is published about once a month during the semester.

Internationalisation Update is edited from the International Relations Office at Karolinska Institutet. Editor: Emma Hägg. Contact: emma.hagg@ki.se

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm
Tel: +46 8-524 800 00

 

Org.nr: 202100-2973
VAT. nr: SE202100297301

 
Karolinska Institutet

Click here to subscribe

 

Click here to unsubscribe

Do not click this link

Skickat med Paloma