Internationalisation Update

Maj 2020

An English version follows below

 

Läs brevet i din webbläsare

Tipsa en kollega om brevet

"Goal 4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all"
Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development (pdf)

LOKALA NYHETER

 
Bild av Gordon Johnson
 

Rektors blogg: Snabbt agerande krävs för att inte underminera anseendet för Sverige bland internationella studenter

Det krävs snabbt och tydligt agerande för att säkerställa att internationella studenter i Sverige inte drabbas på grund av de ändrade förutsättningar som pandemin leder till. Rektor uppmärksammar den komplicerade situationen för våra befintliga och kommande internationella studenter i sitt senaste blogginlägg. Läs inlägget.

 

Mobilitetsprojektet står i startgroparna

Nyligen utsedda projektledaren Malin Öhrman ska driva Mobilitetsprojektet under 2020. Vem är du och vad hoppas du på? I grunden arbetar jag med antagning till KI:s globala program, och nu även med Mobilitetsprojektet. Det här projekt syftar till att undersöka och synliggöra internationell mobilitet bland studenter och lärare som inte kommer fram i officiell statistik. Projektet handlar också om former för tillvaratagande av de internationella erfarenheterna. Det ska bli spännande att få höra mer från er på utbildningsprogrammen, för vi vet att det görs mycket bra! Projektet startar upp innan sommaren, och redan nu hoppas jag att du kikar in på projektets webbsida. Kanske har du ett tips att lämna?

 

En tidig reträtt från utbytet i Australien 

Den schweiziska biomedicinmasterstudenten Patrick Engeler beslutade att åka på utbyte till Australien under sin sista termin på utbildningen. Inledningen på utbytet innehöll allt det han hade förväntat sig och hoppats på; möjligheten att resa runt, surfa och göra research för sitt examensarbete, men på grund av COVID-19 blev slutet av utbytesterminen inte exakt som planerat. Läs mer på ki.se/education

Privat bild
 

Vill du bidra till den virtuella KI-Mayo konferensen?

Just nu har du möjlighet att skicka in ditt bidrag till den virtuella konferensen som anordnas i september parallellt på både Mayo Clinics och KI. Deadlineför abstracts (både för digital presentation och digital poster) är 15 juni. Anmälan öppnas inom kort. Notera att datum för konferensen justerats till 9 och 10 september. Läs mer på samarbetets gemensamma plattform på ki.se/mayo.

 

Att sätta ord på sin internationella erfarenhet

Den 20 maj gav Nannette Ripmeester och Sevi Christoforou från Expertise in Labour Mobility svenska och internationella studenter tips och råd om hur de ska tänka kring sina internationella erfarenheter i mötet med framtida arbetgivare.

Även om landsgränser är stängda just nu pga pandemin är interkulturell kompetens en värdefull tillgång i konkurrensen om jobb. Webbinariet var ett samarbete mellan de internationella handläggarna på SPUN, IoC-projektet och Karriärservice.

Läs mer om detta på IoC-bloggen.

 

Inbjudan att nominera lärare till stipendium inom STINT ”Teaching Sabbatical”

STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) inbjuder Karolinska Institutet att nominera upp till tre kandidater till lärarutbyte inom STINTs program ”Teaching Sabbatical”, varav eventuell tredje kandidat endast erbjuds granskning i mån av plats. Prefekter eller programdirektorer/programnämndsordförande kan föreslå kandidater till KIs interna nominering som görs av Gunnar Nilsson och Lars Henningsohn i samråd med representant för Kommittén för forskarutbildning. Läs mer om utlysningen, nomineringsprocess och tidigare deltagare på nyheter.ki.se. Sista dag att nominera är 2 september 2020.

 

Hur internationella är våra lärosäten?

STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, tar årligen fram ett index som visar hur internationella lärosätena i Sverige är. Liksom föregående år får tre lärosäten maximala fem stjärnor: Chalmers, KTH, och Handelshögskolan i Stockholm. KI landar på fyra stjärnor. Läs om rapporten på STINTs sida där även KIs data presenteras i separat pdf.

 

Nordic Master webbinarium 11 juni kl.12.00

Internationellt högskolesamarbete vid Utbildningsstyrelsen i Finland välkomnar er att delta i ett webbinarium om Nordic Master-programmet och ansökningsomgången 2020. I denna ansökningsomgång godkänns också bilaterala masterprogram. Webbinariets språk är engelska. Anmälan senast 10 juni. Mer information om programmet, utlysningen och handbok.

 

UHR söker bedömare till sin bedömarpool 2021–2024 (intresseanmälan) 

Som extern bedömare ingår du i UHR:s bedömarpool och åtar dig att anta uppdrag om kvalitetsbedömning av inkomna ansökningar. UHR arbetar på uppdrag av EU-kommissionen, Nordiska ministerrådet, Sida och Utbildningsdepartementet. Ansökningarna gäller bidrag för olika former av internationella utbyten och samarbeten inom utbildningsområdet och är skrivna på antingen svenska, engelska eller skandinaviska. Bedömningsuppdraget gäller bland annat följande program: Nordplus junior, Linnaeus-Palme, Atlas samt ramprogrammet Erasmus+ som innehåller ett flertal program inom såväl vuxenutbildning, högre utbildning, yrkesutbildning som skolutbildning. Läs mer om uppdraget på UHR:s sida.

 

Stort intresse för internationella samarbeten

Trots pågående pandemi ökar intresset från svenska utbildningsaktörer att söka finansiering för internationella samarbeten och utbyten. "Det visar att intresset för att utvecklas genom internationella utbyten är stort och att myndighetens insatser ger resultat”, säger Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR). Läs mer på Utbyten.se

 

Erasmus+ står inför en ny programperiod från år 2021

Den sjuåriga perioden för det nuvarande Erasmusprogrammet avslutas i slutet av 2020. Från och med början av 2021 inleds en ny programperiod som fortsätter till slutet av 2027. Den nya programperioden kommer innebära ytterligare möjligheter med Erasmus+. Budgeten förväntas utökas årsvis för att fler aktörer ska kunna erbjudas finansiering för kompetens- och verksamhetsutveckling. Läs mer på Utbyten.se

Universitet- och högskolerådet har precis publicerat en rapport över tidigare Erasmus+ period (2017-2021) och sammanställt svenska lärosätens erfarenheter. Rapporten hittar du här.

GLOBALA NYHETER

 

Alumner har en viktig roll i studentrekrytering

När vi står inför ett minskande antal internationella studenter som både kan och vill studera utomlands och med både inhemska och internationella resor begränsade kommer lärosäten och studentrekrytering behöva utveckla alternativa sätt att nå potentiella sökande. Alumner kan vara till stor hjälp. Gretchen Dobson beskriver i University World News steg för steg hur man kan tänka när man vill engagera sina alumner i arbetet.

TIPS OCH INSPIRATION

 

EAIE webbinarium om virtuell mobilitet - inspelat

Virtuell mobilitet och COIL (Collaborative Online International Learning) är mer aktuellt än någonsin. Nyligen anordnade EAIE (European Association for International Education) ett webbinarium på ämnet. Se inspelningen.

 

Korea hyllar sjukvårdspersonal i pandemin

Korea pays tribute to health care professionals in the pandemic
 

KOMMANDE KONFERENSER

 

En del konferenser kommer ställas in andra planerar ett virtuellt genomförande istället. Gå in på länkar för mer information.

Going Global 2020, British council, London, Storbritannien 29-30 juni 2020
DevRes2020 Advancing Sustainable Transformation, Umeå 24-26 augusti 2020
AMEE 2020, Glasgow, Storbritannien 4-9 september 2020
NU-konferensen 2020 "Hållbart lärande", Flemingsberg 7-9 oktober
32nd Annual EAIE Conference and Exhibition "Forging Creative Pathways", Barcelona Spanien 13-16 oktober 2020
UHR Internationaliseringsdagarna, KTH Stockholm 10-11 november 2020
BZ 104: Swedish Global Health Conference - Achieving the SDGs through social innovation and multidisciplinary action, Malmö (senareläggs)

Internationalisation Update är ett nyhetsbrev som i första hand vänder sig till de som arbetar med internationalisering inom utbildning vid Karolinska Institutet. Nyhetsbrevet utkommer cirka en gång i månaden under terminstid.

Internationalisation Update ges ut från Internationella kansliet på Karolinska Institutet.
Redaktör är Emma Hägg. Kontakt: emma.hagg@ki.se

Klicka här för att prenumerera

 

Klicka här för att avregistrera din adress

Research News

May 2020

 

Read the newsletter in your browser

Tell a colleague about this newsletter

LOCAL UPDATES

 
 

The President's blog: Rapid action is required not to undermine the reputation of Sweden among international students

Quick and clear action is required to ensure that international students in Sweden are not affected by the changed conditions that the pandemic is leading to. The President points out the complicated situation for our existing and future international students in their latest blog post. Read the post (in Swedish).

 

The Mobility Project is about to take off

Recently appointed project manager Malin Öhrman will run the Mobility Project in 2020. Who are you and what outcomes do you hope for? I work with admission to the global programmes at KI, and now also with the Mobility Project. This project aims to map out and to make visible the international mobility among students and teachers that does not show in official statistics. The project is also about ways of spreading the international experiences. I am excited to get in touch and to learn from our study programmes, as we know that a lot of great activities are being done! The project starts before the summer, and you are welcome already now to have a look at the project’s website. Perhaps you have some information to share?

 

An early retreat from exchange in Australia

For his last semester, Swiss biomedicine master student Patrick Engeler, decided to go on exchange in Australia. While the beginning of the exchange started out as expected: travelling around, surfing waves, and doing research for his thesis, the end of the semester did not turn out exactly as planned because of COVID-19. Read more at education.ki.se

 

The KI-Mayo Annual Meeting is going digital - call for Presentation/Poster Abstracts

This year’s Mayo Clinic – Karolinska Institutet conference will be held virtually at both Karolinska Institutet and Mayo Clinic on 9-10 September, 2020. We are excited about this new opportunity! The KI- Mayo collaboration steering committee is pleased to invite you to submit an abstract for a virtual oral presentation or digital poster. All information, details and forms you need in order to submit your call are available on www.ki.se/mayo. Deadline for abstracts is 15 June, 2020.

 

Putting your international experience into words

A webinar with Nannette Riipmeester and Sevi from Expertise in Labour Mobility on the evening of May 20 gave Swedish and international students tips and advice on how to think about their international experience in meetings with future employers.

Despite of closed borders and travel restrictions right now due due to the pandemic, intercultural competence is an asset in the competition for jobs. The event was a collaboration between the international coordinators at SPUN, the IoC project and Career Service.

Read more in the post on Updates from the IoC-project.

 

Invitation to nominate teachers for scholarships within STINT "Teaching Sabbatical"

Karolinska Institutet has been invited by STINT (The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education) to nominate two candidates and a backup candidate to participate in the exchange programme for teaching staff called Teaching Sabbatical. Department Chairs (prefekt) or Study Programme Chairs/Directors may suggest candidates for the internal nomination process at KI, which will be run by Gunnar Nilsson and Lars Henningsohn in joint consultation with the Research Education Committee. Read more about the call, the nomination process and previous scholarship holders from KI at news.ki.se. Internal deadline is 2 September 2020.

 

How international are Swedish higher education institutions?

STINT, the Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education, annually produces an index showing how international Swedish higher eudcation institutions are. Like last year, three of them receive a maximum of five stars: Chalmers, KTH, and Stockholm School of Economics. KI holds four stars. Read about the report on STINT's page where KI's data is also presented in a separate pdf.

 

Nordic Master programme webinar 11 June at noon

The International Higher Education Cooperation of the Finnish National Agency for Education warmly welcomes to the webinar about the Nordic Master programme and application round year 2020. This year also bilateral master programmes are accepted. This will be the last call for proposals for now. The webinar will be held in English. Please register your participationby 10 June 2020. Call for proposals, programme guide and more information about the programme.

 

UHR seeks Assessors for its assessment pool 2021-2020 (declaration of interest)

As an external assessor, you are part of the Swedish Council for Higher education's (UHR) assessment pool and take on quality assessment assignments of applications. UHR works on behalf of the European Commission, the Nordic Council of Ministers, Sida and the Ministry of Education. The applications are for grants for various forms of international exchanges and collaborations in the field of education and are written in either Swedish, English or Scandinavian. The assessment assignment applies to, among other things, the following programs: Nordplus junior, Linnaeus-Palme, Atlas and the framework programme Erasmus+, which contains a number of programmes in both adult education, higher education, vocational education and school education. Read more about the assignment on UHR's page (in Swedish).

 

Great interest for international collaborations

Despite the ongoing pandemic, interest from Swedish higher education institutions is increasing to seek funding for international collaborations and exchanges. "It shows that the interest in developing through international exchanges is great and that the authority's efforts produce results," says Karin Röding, Director General of the Swedish Council for Higher education (UHR). Read more at (in Swedish) Utbyten.se

 

Erasmus + is entering a new programme period from 2021

The seven-year period for the current Erasmus+ programme will end in 2020. Starting from 2021, a new programme period will start, which will continue until the end of 2027. The new programme period will offer new possibilities. The budget is expected to increase yearly to allow more players to be offered funding for skills and operational development. Read more (in Swedish) at Utbyten.se

The Swedish Council for Higher Education has just published a report on the past Erasmus+ period (2017-2021) and compiled the experiences of the Swedish higher education institutions. You can find the report in Swedish here.

GLOBAL UPDATES

 

New role of alumni in recruiting international students

Faced with a decreasing number of international students financially able, or psychologically willing, to travel abroad and, with both domestic and international travel curtailed by colleges and universities worldwide, university planners, admission deans and international recruiters will be required to recruit future students virtually and find alternative ways of reaching potential applicants. Alumni can be very helpful. Gretchen Dobson describes in University World News step by step how to think when you want to engage your alumni in the work.

TIPS AND INSPIRATION

 

EAIE virtual mobility webinar - recorded

Virtual mobility and COIL (Collaborative Online International Learning) are more relevant now than ever. Recently, the European Association for International Education (EAIE) organized a webinar on the topic. Watch the recorded webinar.

 

Korea pays tribute to healthcare professionals in the pandemic

Korea pays tribute to health care professionals in the pandemic

UPCOMING CONFERENCES

 

Some conferences will be cancelled, others will be held online. Check their websites for updates.

Going Global 2020, British Council, London, Great Britain 29-30 June 2020
DevRes2020 Advancing Sustainable Transformation, Umeå 24-26 August 2020
NU-conference 2020 "Hållbart lärande", Flemingsberg 7-9 October 2020
AMEE 2020, Glasgow, Great Britain 4-9 September 2020
32nd Annual EAIE Conference and Exhibition "Forging Creative Pathways", Barcelona Spain 13-16 October 2020
UHR Internationalisation Days, KTH Stockholm Sweden 10-11 November 2020
BZ 104: Swedish Global Health Conference- Achieving the SDGs through social innovation and multidisciplinary action, Malmö (postponed)

Internationalisation Update is an internal newsletter for administrative and academic staff involved in internationalisation in the study programmes at Karolinska Institutet. The newsletter is published about once a month during the semester.

Internationalisation Update is edited from the International Relations Office at Karolinska Institutet. Editor: Emma Hägg. Contact: emma.hagg@ki.se

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm
Tel: +46 8-524 800 00

 

Org.nr: 202100-2973
VAT. nr: SE202100297301

 
Karolinska Institutet

Click here to subscribe

 

Click here to unsubscribe

Do not click this link

Skickat med Paloma