Internationalisation Update

Juni 2020

An English version follows below

 

Läs brevet i din webbläsare

Tipsa en kollega om brevet

" internationalisation is not an end in itself, but rather a means to an end. " Vicky Lewis, Vicky Lewis Consulting, "Time to move on from internationalisation strategy"

LOKALA NYHETER

 
 

Beslut om inställda utbytesstudier i höst 

Med hänvisning till den ansträngda situationen inom sjukvården pga. pandemin ställs alla utbytesstudier in för inresande studenter på kliniska kurser och kliniska rotationer under höstterminen. För övriga kurser gäller att respektive programansvarig institution/programnämnd beslutar om möjligheten att erbjuda inresande studenter plats. KI avråder utresande studenter som har blivit nominerade av KI och antagna till ett utländskt lärosäte från utlandsstudier, så länge UD:s och Folkhälsomyndighetens reserestriktioner kvarstår. I de fall det finns utlandsförlagda moment inom kurser på grundnivå eller avancerad nivå ska dessa inte genomföras under höstterminen.

Informationen för medarbetare och studenter om corona på ki.se uppdateras löpande och KI har samlat information för studenter om utlandsstudier med anledning av corona för våren 2020.

 

Agenda 2030 - KI tilldelas medel från Svenska institutet för att genomföra utbildningsprogram

Karolinska Institutet (KI) har tilldelats medel från Svenska institutet (SI) för två utbildnings-program inom ramen för Swedish Institute (SI) Public Sector Innovation Program. Programmen kommer att ges 2020-2021 av institutionen för global folkhälsa och institutionen för kvinnors och barns hälsa och är kopplade till det nyinitierade Center of Excellence for Sustainable Health (CESH). CESH ett samarbete mellan KI, Makerere University och andra afrikanska akademiska partners. Läs mer om tilldelningen på news.ki.se

 

Dags att anmäla sig till årets KI-Mayokonferens

Nu är anmälan till årets KI-Mayokonferens öppen, den 26:e i ordningen. Beroende på intresse kan man välja olika spår, bla. finns ett för utbildning. Konferensen ges online 9-10 september och sista dag för anmälan är 31 augusti 2020. Mer information om konferensen och anmälan.

 

Påminnelse - nominera lärare till stipendium inom STINT ”Teaching Sabbatical”

STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) inbjuder Karolinska Institutet att nominera upp till tre kandidater till lärarutbyte inom STINT:s program ”Teaching Sabbatical”, varav eventuell tredje kandidat endast erbjuds granskning i mån av plats. Prefekter och programdirektorer/programnämndsordförande kan föreslå kandidater. Läs mer om utlysningen, nomineringsprocess och tidigare deltagare på nyheter.ki.se. Sista dag att nominera är 2 september 2020.

 

Anmälan öppen till Internationaliseringsdagarna

Hur kan internationalisering bidra till innovation och förändring? Det är temat för Internationaliseringsdagarna som Universitets- och högskolerådet (UHR) och KTH arrangerar. Nu kan du anmäla dig till konferensen, som i år genomförs digitalt den 11 november kl. 08.30-12.45. Sista anmälningsdag till konferensen är den 25 oktober 2020. Deltagande är kostnadsfritt.

 

Internationell studentmobilitet på grundnivå och avancerad nivå i årsredovisningen från UKÄ

I årets årsredovisning från Universitets- och högskoleämbetet (UKÄ) som presenterades vid ett webbinarium 9 juni presenterades även siffror som relaterar till utbytesverksamhet och internationell studentrekrytering. Bland annat konstaerades att det totala antalet inresande studenter som själva anordnar sina studier i Sverige fortsätter att öka. Även den grupp som betalar studieavgifter ökar sedan flera år. Däremot minskade antalet inresande utbytesstudenter. Även svenska studenter som studerar utomlands minskar. Fler kvinnor än män är inresande såväl som utresande studenter. Ta del av webbinariet och rapporten på UKÄ:s sida.

 

GLOBALA NYHETER

 

Dags att gå vidare från internationaliseringsstrategier

Konsult Vicky Lewis, specialist på marknadsföring av högre utbildning och internationalisering och verksam i Storbritannien diskuterar i en artikel utvecklingen av universitetens inställning till internationalsiering. Det har skett en förändring i terminologi och i attityd. Hon menar att det finns en möjlighet för nästa generations strategier att återspegla en förändrad inställning från 'hur kan världen bidra till vårt lärosätes framgång?' Till 'hur kan vårt lärosäte bidra till den globala framgången?'. Läs hela artikeln.

 

Asien klättrar men USA, Storbritannien och Europa sjunker i nypublicerad QS ranking

Asiatiska universitet har tagit plats med rekordrepresentation i topp 100, medan USA, Storbritannien och andra europeiska länder har sett en nedgång i Quacquarelli Symonds eller QS World University Rankings 2021, en trend som Ben Sowter, QS-direktör för forskning, säger "återspeglar den ökande konkurrenskraften i det globala högskolelandskapet". QS har inte med Karolinska Institutet i den övergripande universitetsrankingen då den bara inkluderar flerfakultetsuniversitet. Läs mer om rankingens resultat och sammanställningar i University World News.

 

TIPS OCH INSPIRATION

 

Grattis till examen!

Årets examenshögtid ägde rum digitalt, detta med anledning av regeringens beslut om förbud mot större allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. KI:s rektor skriver i sin blogg: ”Ni är alla så oerhört värda alla tänkbara festligheter, hurrarop, sång och glam!”. För våra internationella studenter på de globala programmen gavs därmed större möjligheter för vänner och anhöriga att delta. Titta på ceremonierna i efterhand.

 

KOMMANDE KONFERENSER

 

En del konferenser kommer ställas in andra planerar ett virtuellt genomförande istället. Gå in på länkarna för mer information.

DevRes2020 Advancing Sustainable Transformation, Umeå 24-26 augusti 2020
AMEE 2020, Glasgow Storbritannien 4-9 september 2020
NU-konferensen 2020 "Hållbart lärande", Flemingsberg 7-9 oktober
32nd Annual EAIE Conference and Exhibition "Forging Creative Pathways", Barcelona Spanien 13-16 oktober 2020
UHR Internationaliseringsdagarna, KTH Stockholm 10-11 november 2020
BZ 104: Swedish Global Health Conference - Achieving the SDGs through social innovation and multidisciplinary action, Malmö (senareläggs)

Internationalisation Update är ett nyhetsbrev som i första hand vänder sig till de som arbetar med internationalisering inom utbildning vid Karolinska Institutet. Nyhetsbrevet utkommer cirka en gång i månaden under terminstid.

Internationalisation Update ges ut från Internationella kansliet på Karolinska Institutet.
Redaktör är Emma Hägg. Kontakt: emma.hagg@ki.se

Klicka här för att prenumerera

 

Klicka här för att avregistrera din adress

Research News

June 2020

 

Read the newsletter in your browser

Tell a colleague about this newsletter

LOCAL UPDATES

 
 

Inbound clinical exchange studies cancelled  in the fall

Due to the strained situation in the medical and health care as well as clinical study settings, all exchange studies for incoming students on clinical courses and clinical rotations during the fall semester are cancelled. For other courses such as research-oriented projects, the department or programme committee responsible for respective study programme decides on the possibility of offering placements to incoming students. KI advises against the travel of outgoing students who have been nominated for exchange studies by KI and admitted to a foreign institution for their studies abroad for as long as the travel restrictions by the Ministry of Foreign Affairs and the Public Health Agency of Sweden remain. If a course includes a study trip or placement abroad this module cannot be completed during the autumn semester 2020.

The information for staff and students on ki.se related to the corona virus is updated reguarly and KI has gathered information for students regarding exchange studies and studies abroad 2020.

 

KI is awarded funding from the Swedish Institute to implement training programmes to achieve the Agenda 2030

Karolinska Institutet (KI) has been awarded funding from the Swedish Institute (SI) for two educational programmes within the framework of the Swedish Institute (SI) Public Sector Innovation Program. The programmes will be provided by the Department of Global Public Health and the Department of Women's and Children's Health 2020-2021 and are linked to the newly-initiated Center of Excellence for Sustainable Health (CESH). CESH is a collaboration between KI, Makerere University and other African academic partners. Read more about the award at news.ki.se

 

Registration for the Annual KI-Mayo Clinic meeting is open

Registration for this year's conference is now open, the 26th annual meeting for the KI-Mayo Clinic collaboration. Depending on your field of interest, you can choose different tracks including one focusing on Education. The conference is given online 9-10 September and the last day for registration is 31 August 2020. More information about the conference and registration.

 

Reminder -nominate teachers for scholarships within STINT "Teaching Sabbatical"

Karolinska Institutet has been invited by STINT (The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education) to nominate two candidates and a backup candidate to participate in the exchange programme for teaching staff called Teaching Sabbatical. Heads of departments (prefekt) and Study Programme Chairs/Directors may suggest candidates for the internal nomination process at KI. Read more about the call, the nomination process and previous scholarship holders from KI at news.ki.se. Internal deadline is 2 September 2020.

Registration open for "Internationalisation Days"

How can internationalisation contribute to innovation and change? This is the theme of the Internationalisation Days organized by the Swedish Council for Higher Education (UHR) and KTH Royal Institute of Technology. Registeration for the conference is now open and this year the conference will be digital. The Internationalisation Days take place 11 November 08:30 to 12:45. The deadline to register is 25 October 2020. Participation is free of charge.

 

International student mobility in the annual report from the Swedish Council for Higher Education (UKÄ)

In this year's annual report from the Swedish Higher Education Authority (UKÄ), presented at a webinar on 9 June, figures related also to exchange activities and international student recruitment were presented. Among other things, it was found that the total number of incoming students who themselves organize their studies in Sweden continues to increase. The group that pays tuition fees has also been increasing for several years. In contrast, the number of incoming exchange students decreased. Swedish students studying abroad are also declining. More female than male students are incoming as well as outgoing. Watch the recorded webinar and read the report on UKÄ's page (in Swedish).

 

GLOBAL UPDATES

 

Time to move on from the internationalisation strategy?

Consultant Vicky Lewis, specialist in marketing of higher education and internationalisation and working in the Great Britan discusses in an article the development of the universities' approach to internationalisation. There has been a change in terminology and attitude. She believes that there is an opportunity for the next generation of strategies to reflect a subtle shift from an attitude of ‘how can the wider world contribute to our institution’s success?’ towards ‘how can our institution contribute to the success of the wider world? Read the full article.

 

Asia rises, US, UK, Europe decline in new QS rankings

Asian universities have gained ground with record representation in the top 100, while the United States, United Kingdom and other European countries have seen an overall decline in performance in the Quacquarelli Symonds or QS World University Rankings 2021, a trend which Ben Sowter, QS director of research, says “reflects the increasing competitiveness of the global higher education landscape”. Karolinska Institutet is not included in the overall university ranking by QS, which only consists of multi-faculty universities. Read more about the QS ranking results and compilations in University World News.

 

TIPS AND INSPIRATION

 

Congratulations!

This year's graduation ceremony took place digitally, as a result of the government's decision to ban major public gatherings and public events. KI's President writes in his blog: "You are all so incredibly worthy of every conceivable festivity, cheer, song and glam!" For our international students on the global programmes, there was thus greater opportunity for friends and relatives to participate. Watch the recordings of the ceremonies

 

UPCOMING CONFERENCES

 

Some conferences will be cancelled, others will be held online. Check their websites for updates.

DevRes2020 Advancing Sustainable Transformation, Umeå 24-26 August 2020
NU-conference 2020 "Hållbart lärande", Flemingsberg 7-9 October 2020
AMEE 2020, Glasgow, Great Britain 4-9 September 2020
32nd Annual EAIE Conference and Exhibition "Forging Creative Pathways", Barcelona Spain 13-16 October 2020
UHR Internationalisation Days, KTH Stockholm Sweden 10-11 November 2020
BZ 104: Swedish Global Health Conference- Achieving the SDGs through social innovation and multidisciplinary action, Malmö (postponed)

Internationalisation Update is an internal newsletter for administrative and academic staff involved in internationalisation in the study programmes at Karolinska Institutet. The newsletter is published about once a month during the semester.

Internationalisation Update is edited from the International Relations Office at Karolinska Institutet. Editor: Emma Hägg. Contact: emma.hagg@ki.se

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm
Tel: +46 8-524 800 00

 

Org.nr: 202100-2973
VAT. nr: SE202100297301

 
Karolinska Institutet

Click here to subscribe

 

Click here to unsubscribe

Do not click this link

Skickat med Paloma