Internationalisation Update

November 2020

An English version follows below

 

Läs brevet i din webbläsare

Tipsa en kollega om brevet

The need to go beyond the obvious and find ways to systematically measure the impact of internationalisation – not as a separate activity, but as a fundamental part of our day-to-day work – may require like-minded associations to work with our communities to agree a set of standards and measures to facilitate a sector-wide assessment. In any case, the first step will entail not only agreeing on how we measure the impact of the work we do as internationalisation professionals, but also agreeing that the impact is the work.
Michelle Stewart, President of EAIE in EAIE Blog

LOKALA NYHETER

 
 

Rektor talade på Internationaliseringsforum

Internationaliseringsforum (KU) är ett nytt forum under Kommittén för utbildning som områdesansvariga för internationalisering Jonas Sundbäck och Lars Henningsohn hoppas kunna utveckla. Det första forumet genomfördes 16 november och rektor var inbjuden. Rektor talade om de internationella aspekterna i Strategi 2030 och lyfte bland annat vikten av att integrera de globala hållbarhetsmålen, KIs roll på den europiska arenan och att vi måste vårda relationen med våra alumner. På programmet stod även Mobiltetsprojektet, Europauniversitetet NeurotechEU och kort om kommande nyheter i Erasmus+. Deltagarna fick också möjlighet att diskutera förväntningar och utmaningar inom internationalisering av utbildning. Svara gärna på vår utvärdering av mötet och bidra gärna i enkätemn med tankar om hur forumet ska kunna utvecklas.

 

Utlysning: Två interna uppdrag vid KI för Europauniversitetet - NeurotechEU

NeurotechEU ingår i EU:s pilotsatsning på Europauniversitet och är en av 41 allianser som har beviljats medel för sitt samarbete. Just nu utlyses två uppdrag, en projektledare (100%) och en vetenskaplig koordinator (30%) som på uppdrag av KI:s ledning ska arbeta med att utveckla och samordna arbetet med det nyligen etablerade Europauniversitetet, NeurotechEU. Sista datum att anmäla intresse är 2 december.
Utlysning - Projektledare
Utlysning - Vetenskaplig koordinator

Mer om Europauniversitetet - NeurotechEU

 

Är våra studenter global hälsa-experter? Och är du...?

Håll utkik i början av december då IoC-projektet genomför en kampanj på våra campus i Flemingsberg och Solna och via mejl. De kommer att testa våra studenter med hjälp av en enkät baserad på Gapminders frågor. Vill du bli Gapminder-certifierad och testa dina kunskaper i Global hälsa - klicka här!

 

Decolonizing Global Health Research and Education - 7 december

Det första GlobeLife-seminariet kommer att diskutera hur man kan lyfta och driva agendan för avkolonisering av forskning och utbildning inom global hälsa inom våra institutioner och i samhället i stort. Seminariet kommer att utforska ämnet tillsammans med två inbjudna huvudtalare och en panel. Seminariet hålls på Zoom den 7 december kl.14-16.

 

Föreläsning om rasism i vården

KI och Studenter för en rättvis vård och akademi (Sträva) vid Medicinska Föreningen har bjudit in Tobias Hübinette, docent i interkulturell pedagogik och Nyamusi Nyambok från Afrosvenskarnas riksorganisation (ASR) för att fördjupa oss i rasismens mekanismer samt negativa effekter på människors hälsa. Föreläsningen den 30 nov kl.17-20 riktar sig både till studenter och anställda. Eventet kommer att livestreamas här, samt via Facebook.

 

Kommande utlysning: kapacitetshöjande utbildningsprogram med fokus på Agenda 2030

Svenska institutet kommer i december 2020 utlysa möjligheten för svenska lärosäten att söka finansiellt stöd för anordnande av kapacitetshöjande utbildningsprogram med fokus på Agenda 2030. Stödet avser utbildningar som riktar sig till tjänstemän och förtroendevalda i offentlig sektor från låg- eller medelinkomstländer. Ett lärosäte kan skicka in flera ansökningar.Karolinska Institutet fick i juni 2020 beviljade medel för två program. Detaljerad information om denna ansökningsomgång har ännu inte publicerats men kommer troligen bli snarlikt förra omgången. Om du är intresserad av att göra en ansökan eller vill veta mer, kontakta Ylva Olsson på enheten för uppdragsutbildning.

 

Välkommen till ett webbinarium om akademisk yttrandefrihet och Scholars at Risk

Det internationella nätverket Scholars at Risk arbetar för att värna akademisk frihet och ge skydd åt riskutsatta forskare. I den svenska sektionen ingår 21 lärosäten varav 7 i Stockholm – Försvarshögskolan, Handelshögskolan i Stockholm, Karolinska Institutet, Konstfack, KTH, Stockholms universitet och Södertörns högskola. Seminariet äger rum 10 december 8.30-10.00. Länk skickas ut dagen innan. Anmälan senast den 8 december till brita.lundstrom@staforum.se.

 

Film: Pandemins påverkan på arbetet inom Nordplusprogrammet

Susanne Hagström Larsson, programansvarig för Nordplus, berättar om hur pandemin påverkar programmet,hur Universitets- och högskolerådet (UHR) stöttar dem
som har projekt igång och vilka lösningar det finns för det som inte går att genomföra som planerat.

Film från UHR om pnademins påverkan på Nordplus
 

GLOBALA NYHETER

 

Låt universiteten ta ledartröjan för positiv förändring - webbinarium 25 november

I denna tid av politisk polarisering känner sig hela regioner och grupper lämnade på efterkälken och lärosäten har kritiserats, ofta orättvist, av populistiska ledare för att vara elitistiska och en del av en globaliseringsprocess som inte gynnar vanliga människor. Hur kan lärosäten öka sin sociala påverkan? Det är ämnet för ett webbinar som University World News och Mastercard håller den 25 november tillsammans med inbjudna talare från bland annat International Association for Universities (IAU). Läs mer om eventet och anmäl dig.

 

Världen efter covid-19

Från mitten av maj till mitten av juli 2020 producerade Academic Cooperation Association (ACA) varje tisdag en kort artikel (”think piece”) om coronapandemin. Serien, med namnet Världen efter COVID-19, bad 12 handplockade författare att svara på en övergripande fråga: hur kommer världen efter covid-19 att bli? Artiklarna presenteras nu i en samlad PDF.

TIPS OCH INSPIRATION

 

Film: Vad är Europauniversitetet?

 

KOMMANDE KONFERENSER

 

En del konferenser kommer ställas in andra planerar ett virtuellt genomförande istället. Gå in på länkarna för mer information.

Redesigning Pedagogy International Conference, NTU Singapore, 17-19 mars 2021
Global Health and Innovation Conference, online 8-11 april 2021
The Education World Forum, online 23-26 maj 2021
NAFSA 2021 Annual Conference & Expo, Orlando USA, 30 maj-4 juni 2021
DevRes2021 Advancing Sustainable Transformation, Umeå 14-16 juni 2021
3rd Cultural Diversity, Migration, and Education Conference, Potsdam Tyskland
26–28 augusti 2021
32nd Annual EAugust AIE Conference and Exhibition, "Bolder. Braver. Go." Göteborg 7-10 september 2021
APAIE 2022 Bridging Oceans - Internationalization and Higher Education in the Asia Pacific, Vancouver Kanada, 24-27 mars 2022

Internationalisation Update är ett nyhetsbrev som i första hand vänder sig till de som arbetar med internationalisering inom utbildning vid Karolinska Institutet. Nyhetsbrevet utkommer cirka en gång i månaden under terminstid.

Internationalisation Update ges ut från Internationella kansliet på Karolinska Institutet.
Redaktör är Emma Hägg. Kontakt: emma.hagg@ki.se

Klicka här för att prenumerera

 

Klicka här för att avregistrera din adress

Research News

October 2020

 

Read the newsletter in your browser

Tell a colleague about this newsletter

LOCAL UPDATES

 
 

The President of KI spoke at the Internationalisation Forum

The Internationalisation Forum is a new forum under the Committee for Higher Education that Jonas Sundbäck and Lars Henningsohn, assigned as responsible for internationalisation by the committee, would like to develop. The first forum was held on 16 November and the President was invited. The President spoke about the international aspects of Strategy 2030 and emphasized, among other things, the importance of integrating the sustainable development goals, KI's role on the European arena and that we must nurture our alumni relations. The programme also includedthe Mobility Project, European University NeurotechEU and some upcoming news in Erasmus +. Participants also discussed opportunities and challenges with internationalisation in education. Feel free to respond to our evaluation from the meeting and feel free to contribute with thoughts on how the forum can be developed.

 

Announcement: Two internal assignments for KI's part of the European University - NeurotechEU

NeurotechEU is part of the European Commission's initiative European Universities and is one of 41 alliances that have been granted funding for their cooperation. Two internal assignments are currently announced, a project manager (100%) and a scientific coordinator (30%). They will, on behalf of KI's management, develop KI's engagement within the newly established European University, NeurotechEU. The last date to express interest is 2 December. Announcement - Project manager (Swedish)
Announcement - Scientific coordinator

More about NeurotechEU

Beatrice - the voice of a newly arrived exchange student
 

Are our KI students global health experts? And are you ...?

Stay tuned in the beginning of December when the IoC project will be leading a campaign on our campuses in Flemingsberg and Solna and by email. They will test KI students through a survey based on Gapminder's questions. If you want to become Gapminder certified and test your knowledge in Global Health - click here!

 

Decolonizing Global Health Research and Education - 7 December

The first ever GlobeLife seminar will continue the conversation, with a focus on how to move the agenda of decolonizing global health research and education forward within our institutions and beyond. The seminar will explore the topic together with two invited keynote speakers and a group of panelists. The seminar will be held on Zoom 7 December 2-4 pm.

 

Lecture on racism in health care

KI and "Studenter för en rättvis vård och akademi " (Sträva) at the Medical Students' Union (MF) have invited Tobias Hübinette, associate professor in intercultural pedagogy and Nyamusi Nyambok from the Afro-Swedish National Organization (ASR) to delve into the mechanisms of racism and negative effects on human health. The lecture on 30 November at 5-8 pm is aimed at both students and employees and will be held party in Swedish partly in English. The event will be livestreamed on ki.se and via Facebook.

 

Coming call: capacity-building training programmes focusing on the Agenda 2030

The Swedish Institute will in December 2020 advertise the opportunity for Swedish higher education institutions to apply for financial support to implement capacity-building training programmes supporting the implementation of the Agenda 2030. The target groups for these programmes are civil servants and elected representatives in the public sector in low and middle income countries. A higher education institution can submit several applications. Karolinska Institutet was in June 2020 awarded funding for two programmes. Detailed information about this application round has not yet been published but it is likely to be similar to the last round. If you are interested in preparing an application or would like to have more information, contact Ylva Olssonat Executive and Professional Education at KI.

 

Welcome to a webinar on academic freedom and Scholars at Risk

The international network Scholars at Risk works to safeguard academic freedom and provide protection for at-risk researchers. The Swedish section includes 21 higher education institutions, of which 7 are in Stockholm - the Swedish Defense University, Stockholm School of Economics, Karolinska Institutet, Konstfack, KTH, Stockholm University and Södertörn University. The seminar takes place on 10 December at 8.30-10.00. Link will be sent out the day before. Registration no later than 8 December tobrita.lundstrom@staforum.se.

 

Film: The pandemic's impact on work within the Nordplus programme

Susanne Hagström Larsson, programme manager for Nordplus, talks about how the pandemic affects the programme, how the Swedish Council for Higher education (UHR) supports those who have projects underway and solutions to activities that cannot be implemented as planned. Film in Swedish.

Film on the pademics impact on Nordplus in Swedish

GLOBAL UPDATES

 

Making universities a leading force for positive change

In this age of political division, when entire regions and groups of the population feel left behind and universities have been criticized, often unfairly, by populist leaders for being elitist and aloof from their community and part of a globalization process that is not giving back to ordinary people. How can universities improve their social impact? This is the topic for a free webinar held by University World News and Mastercard with invited panelists from among others International Association for Universities (IAU) on 25 November 2020. More information about registration and the webinar.

 

The world after COVID-19

Every Tuesday between mid-May and mid-July 2020, ACA produced a short article (‘think piece’) on the corona pandemic. The series, named The world after COVID-19, asked 12 hand-picked authors to answer one overarching question: what will the world after COVID-19 be like? The articles are now presented in a single PDF.

TIPS AND INSPIRATION

 

Film: What is the European Universities initative?

Film about the European Universities

UPCOMING CONFERENCES

 

Some conferences will be cancelled, others will be held online. Check their websites for updates.

Redesigning Pedagogy International Conference, NTU Singapore, 17-19 March 2021
Global Health and Innovation Conference, online 8-11 April 2021
The Education World Forum, online 23-26 May 2021
NAFSA 2021 Annual Conference & Expo, Orlando Florida USA, 30 May-4 June 2021
DevRes2021 Advancing Sustainable Transformation, Umeå 14-16 June 2021
3rd Cultural Diversity, Migration, and Education Conference, Potsdam Germany
26-28 August 2021
32nd Annual EAIE Conference and Exhibition, "Bolder.Braver.Go.", Gothenburg 7-10 September 2021
APAIE 2022 Bridging Oceans - Internationalization and Higher Education in the Asia Pacific, Vancouver Canada, 24-27 March 2022

Internationalisation Update is an internal newsletter for administrative and academic staff involved in internationalisation in the study programmes at Karolinska Institutet. The newsletter is published about once a month during the semester.

Internationalisation Update is edited from the International Relations Office at Karolinska Institutet. Editor: Emma Hägg. Contact: emma.hagg@ki.se

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm
Tel: +46 8-524 800 00

 

Org.nr: 202100-2973
VAT. nr: SE202100297301

 
Karolinska Institutet

Click here to subscribe

 

Click here to unsubscribe

Do not click this link

Skickat med Paloma