Internationalisation Update

December 2020

An English version follows below

 

Läs brevet i din webbläsare

Tipsa en kollega om brevet

"Build a trans-European network of excellence in brain research and technologies
to increase the competitiveness of European education, research, economy and society"
The mission of NeurotechEU - The European University of Brain and Technology

LOKALA NYHETER

 
 

NeurotechEU - från neuroutmaningar till neuromöjligheter

Ett unikt event samlade mer än 1000 deltagare vid sina datorer den 16 december. Tillsammans med sju andra europeiska universitet anordnade Karolinska Institutet en digital invigning av Europauniversitet NeurotechEU – The European University of Brain and Technology. Studenter, lärare, forskare och personal hälsades välkomna till en heldag som fokuserade på möjligheter och framtidsvisioner för det nya universitetsnätverket inom neurovetenskap och teknologi som är en del av EU:s satsning ”European Universities Initiatives”. Läs om invigningen på nyheter.ki.se

 

Rebecca skrev läsårets bästa reserapport - grattis!

Läsårets 2019/2020 bästa reserapport skrevs av BMA-studenten Rebecca van Hage som studerade vid Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa i Lissabon, Portugal, hösten 2019. På andra plats kom Elin Lindberg från tandläkarprogrammet och på tredje plats Olivia Uneklint från psykologprogrammet.

"Det har varit givande med klinisk placering där jag har utvecklat kunskap om språkbarriärer, kultur, bemötande och kompetens.” Citat från Rebeccas rapport. (Foto från campus taget av Rebecca van Hage)

ESTeSLs campus i Lissabon (Foto:Rebecca van Hage)
 

Kristina Kindblom berättar om många års samarbete i Indien 

I mer än 10 år har fysioterapeutprogrammet vid Karolinska Institutet och Pravara Institute of Medical Sciences College of Physiotherapy haft ett framgångsrikt samarbete. Samarbetet grundadlades framför agenom ett Linnaeus-Palme (LP) Partnerskap. Totalt har samarbetet inneburit utbyten för 20 lärare och 23 studenter.

Internationella kansliet har bett projektedare Kristina Kindblom att berätta om samarbetet.

(Foto: K.Kindblom)

 

Internationalisering inom högre utbildning har inte upphört pga covid-19 - den har bara tagit en ny form

I november deltog KI i ett webbinarium som samordnades av Expertise in Labourt Mobility och CareerProfessor.works. Webbinariet handlade om erfarenheter av att stödja studenters anställningsbarhet i, under och även efter pandemin. Emma Hägg från Internationella kansliet representerade KI och berättade om Internationalisation of the Curriculum (IoC), ett projekt som integrerar internationalisering i utbildningsplanerna. Projektet har bl.a hjälpt utbildningsprogrammen att ta fram verktyg för att stärka studenternas kommunikativa och interkulturella kompetenser och förbereda dem för ett globalt medborgarskap. Kompetenser som arbetsgivare uppskattar och som blivit viktiga i en tid av digitalisering och pandemi. Webbinariet sammanfattades i en blogg där det också finns en länk till inspelningen.

 

Brexit - vad gäller för våra studenter efter 1 januari 2021

Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020 och övergångsperioden pågår till den 31 december 2020. Brittiska medborgare som börjar arbeta/studera i Sverige efter 1 januari 2021 ska ansöka om uppehållstillstånd som tredjelandsmedborgare. För besök upp till tre månader behövs inget visum, men giltigt pass. För att arbeta/studera i Storbritannien behövs uppehållstillstånd enligt ett nytt poängbaserat migrationssystem. Information om Brexit uppdateras kontinuerligt på Medarbetarportalen.

 

Pandemin slår mot högskolans internationalisering

Under våren utvecklades covid-19 till en pandemi som fick stora konsekvenser. Universitet och högskolor runt om i världen stängde ner sina campus och gick helt eller delvis över till distansundervisning. Det påverkade också internationaliseringen av universitet och högskolor, i synnerhet mobiliteten. Forum för internationalisering sammanställde nyligen sina tankar från en mini-hearing i oktober. Läs mer om mötet och rapporten hos UHR.

 

Favorit i repris: Ivägledning för högskolans vägledare

Med start 15 februari 2021 erbjuder Euroguidance Sweden den kostnadsfria distanskursen i Ivägledning för dig som arbetar på högskolan; vägledare eller internationell koordinator. Kursens syfte är att bidra till en proaktiv vägledning vid utlandsstudier för att få fler studenter att ta steget ut, post corona. Läs mer och anmäl dig senast 25 januari på UHR:s vägledarsidor.

GLOBALA NYHETER

 

Sverige intar förstaplats i Good Country Index

Good County Index (GCI) är en årlig undersökning som mäter hur världens länder bidrar till en positiv global utveckling för planeten och mänskligheten. I årets undersökning intar Sverige förstaplatsen av de 149 länder som ingår i undersökningen, upp från plats fyra sedan förra gången GCI publicerades. Senast Sverige rankades etta var 2016. Svenska institutet presenterar resultaten på sin sida.

 

Är virtuellt utbyte ett dåligt alternativ till studier utomlands?

Nic Mitchell resonerar i en artikel i University World News om huruvida virtuellt utbyte är ett alternativ till fysiskt utbyte, om det verkligen är inkluderande och hur man kan se på det utifrån ett hållbarhetsperspektiv med fokus på miljön. Läs hela artikeln.

 

TIPS OCH INSPIRATION

 

KI:s första konferens om hållbar utveckling

Den första konferensen i KI:s regi om hållbar utveckling '' Climate Change - the Health Effects and How to Prevent Them '' ägde rum den 17 november 2020. Läs om konferensen och ta del av inspelningarna på ki.se.

Picture from 1st KI Conference on Sustainable Development
 

Ett test för att mäta och öka kunskap om hållbar utveckling

Sulitest (stöttat av FN) samlar in indikatorer på hur medvetna vi är om utmaningar och lösningar som rör hållbarhet. Att dela information från testet gör det möjligt för forskare, lärare och andra att anpassa pedagogik och undervisning att öka kunskapen om hållbar utveckling. Läs mer om testet och gör det!

KOMMANDE KONFERENSER

 

En del konferenser kommer ställas in andra planerar ett virtuellt genomförande istället. Gå in på länkarna för mer information.

Redesigning Pedagogy International Conference, NTU Singapore, 17-19 mars 2021
Global Health and Innovation Conference, online 8-11 april 2021
The Education World Forum, online 23-26 maj 2021
NAFSA 2021 Annual Conference & Expo, Orlando USA, 30 maj-4 juni 2021
DevRes2021 Advancing Sustainable Transformation, Umeå 14-16 juni 2021
3rd Cultural Diversity, Migration, and Education Conference, Potsdam Tyskland
26–28 augusti 2021
32nd Annual EAIE Conference and Exhibition, "Bolder. Braver. Go." Göteborg 7-10 september 2021
KI-Mayo Clinic Annual Meeting,save the date 20-21 september 2021
APAIE 2022 Bridging Oceans - Internationalization and Higher Education in the Asia Pacific, Vancouver Kanada, 24-27 mars 2022

Internationalisation Update är ett nyhetsbrev som i första hand vänder sig till de som arbetar med internationalisering inom utbildning vid Karolinska Institutet. Nyhetsbrevet utkommer cirka en gång i månaden under terminstid.

Internationalisation Update ges ut från Internationella kansliet på Karolinska Institutet.
Redaktör är Emma Hägg. Kontakt: emma.hagg@ki.se

Klicka här för att prenumerera

 

Klicka här för att avregistrera din adress

Research News

December 2020

 

Read the newsletter in your browser

Tell a colleague about this newsletter

LOCAL UPDATES

 
 

NeurotechEU - from neurochallenges to neuropotentials

A unique event gathered more than 1,000 participants in front of their computers 16 December. Together with seven other European universities, Karolinska Institutet organized a digital opening of NeurotechEU - The European University of Brain and Technology. Students, teachers, researchers and staff were welcomed to a full day focusing on opportunities and future visions for the new university network in neuroscience and technology, which is part of the EU's European Universities Initiative. Read more about the opening at news.ki.se

 

Rebecca wrote the best exchange report 2019/2020 - congratulations!

The best exchange report in 2019/2020 was written by biomedical laboratory science student Rebecca van Hage who studied at the Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa in Lisbon, Portugal, autumn 2019. Elin Lindberg from the study programme in Dentisty came in second and Olivia Uneklint from the study programme in Psychologyin came third.

"It has been rewarding with clinical placements where I have developed knowledge about language barriers, culture, treatment and competence." Quote translated from Rebecca's report (Photo from campus taken by Rebecca van Hage)

 

Kristina Kindblom summarizes 10 years of collaboration with India

For more than 10 years, the study programme in Physiotherapy at Karolinska Institutet and Pravara Institute of medical Sciences College of Physiotherapy have had a successful collaboration. The collaboration was primarily based on a Linnaeus-Palme (LP) Partnership. In total, the collaboration has involved exchanges for 20 teachers and 23 students.

The International Office has asked Kristina Kindblom, LP project manager, to tell us more about the collaboration.

(Photo K.Kindblom)

Body awareness at PIMS
 

Internationalisation in higher education has not stopped due to COVID-19 it has transformed

In November, Karolinska Institutet (KI) participated in a webinar coordinated by Expertise in Labor Mobility and CareerProfessor.works. The webinar was about sharing experiences in supporting students' employability skills in, during and even after the pandemic. Emma Hägg from the International Relations Office represented KI and made a brief presentation of the project on Internationalisation of the Curriculum (IoC). The project has, among other things, together with the study prgorammes in the pilot developed tools to strengthen students' communicative and intercultural skills and prepare them for global citizenship. Skills that employers value and that have become increasingly important in a times of digitalisation and pandemics. The webinar was summarized in a blog where there is a link to the recording.

 

Brexit - what applies to our students after 1 January 2021

The UK left the EU on 31 January 2020 and the transition period runs until 31 December 2020. British citizens who start working/studying in Sweden after 1 January 2021 must apply for a residence permit as a third-country national. For visits up to 3 months, no visa is required, but a valid passport.To work/study in the UK, a residence permit is required according to a new points-based migration system. Information about Brexit is continuously updated on the Staff Portal.

 

The pandemic strikes at the universites' internationalisation

During the spring, COVID-19 developed into a pandemic that had major consequences world-wide. Higher education institutions around the world closed down campuses and switched to distance education. It has also affected the internationalisation of HEI, in particular mobility. Forum for Internationalisation recently compiled its thoughts from a mini-hearing in October. Read more about the meeting and the report at UHR (in Swedish).

 

Replay on request: Guidance for studies abroad - "Ivägledning"

Starting 15 February 2021, Euroguidance Sweden offers the free distance learning course in guidance for studies abroad for those who work at higher education institutions; study councelors or coordinators. The purpose of the course is to contribute to a proactive guidance in studies abroad to get more students to take the step, post corona. Read more and register no later than 25 January on UHR's pages for councelors (in Swedish).

GLOBAL UPDATES

 

Sweden is number one in Good Country Index

The Good Country Index (GCI) is a yearly study that examines and measures how nations contribute to the common good of humanity. Of the 149 countries included in the 2020 GCI, Sweden ranks first. Sweden also reached first place in 2016. The Swedish Institute presents the results.

 

Is virtual exchange a poor relation to study abroad?

Nic Mitchell discusses in an article in University World News about whether virtual exchange is an alternative to physical exchange, if it is really inclusive and how you can look at it from a sustainability perspective with focus on the environment. Read the whole article.

TIPS AND INSPIRATION

 

1st KI Conference on Sustainable Development

The first KI Conference on Sustainable Development 'Climate Change - the Health Effects and How to Prevent Them' took place as a hybrid face-to-face and digital meeting on 17 November 2020. Read about the conference and look at recordings from the event on ki.se.

 

A test designed to measure and improve sustainability literacy

Sulitest, supported by the United Nations, collects meaningful indicators on the awareness on sustainability challenges and solutions. Sharing these indicators may allow researchers, educators and other relevant stakeholders to tailor pedagogical approaches and learning experiments to support education for sustainable development. Test and improve your Sustainable Development awareness and knowledge!

UPCOMING CONFERENCES

 

Some conferences will be cancelled, others will be held online. Check their websites for updates.

Redesigning Pedagogy International Conference, NTU Singapore, 17-19 March 2021
Global Health and Innovation Conference, online 8-11 April 2021
The Education World Forum, online 23-26 May 2021
NAFSA 2021 Annual Conference & Expo, Orlando Florida USA, 30 May-4 June 2021
DevRes2021 Advancing Sustainable Transformation, Umeå 14-16 June 2021
3rd Cultural Diversity, Migration, and Education Conference, Potsdam Germany
26-28 August 2021
32nd Annual EAIE Conference and Exhibition, "Bolder.Braver.Go.", Gothenburg 7-10 September 2021
KI-Mayo Clinic Annual Meeting,save the date 20-21 September 2021
APAIE 2022 Bridging Oceans - Internationalization and Higher Education in the Asia Pacific, Vancouver Canada, 24-27 March 2022

Internationalisation Update is an internal newsletter for administrative and academic staff involved in internationalisation in the study programmes at Karolinska Institutet. The newsletter is published about once a month during the semester.

Internationalisation Update is edited from the International Relations Office at Karolinska Institutet. Editor: Emma Hägg. Contact: emma.hagg@ki.se

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm
Tel: +46 8-524 800 00

 

Org.nr: 202100-2973
VAT. nr: SE202100297301

 
Karolinska Institutet

Click here to subscribe

 

Click here to unsubscribe

Do not click this link

Skickat med Paloma