Internationalisation Update Jan 2021
Internationalisation Update

Januari 2021

An English version follows below

 

Läs brevet i din webbläsare

Tipsa en kollega om brevet

"...think global, teach local"
Knipper et al., 2010

LOKALA NYHETER

 
 

KI-uppdrag inom NeurotechEU tillsatta

Nu är de tre interna uppdragen för KI:s del inom NeurotechEU – The European University of Brain and Technology tillsatta. Som vetenskaplig koordinator utsågs André Fishan, som bland annat kommer att leda Neurotech2040, det arbetspaket (workpackage) som KI ansvarar för inom alliansen. Projektledarna för det centrala teamet på KI är Ylva Olsson och Maria Olsson, Internationella Kansliet. NeurotechEU ingår i EU:s treåriga pilotsatsning på Europauniversitet och är en av 41 allianser som har beviljats medel för sitt samarbete. Läs mer på nyheter.ki.se

 

Nytt samverkansprojekt med fokus på internationalisering och administrativ personal

Hållbarhet, inkludering och integration för adminstrativ personal inom högre utbildning är fokus för ett nytt STINT-finansierat projekt (SiiUss) som är ettt samarbete mellan University of the Philippines Diliman (UPD) och KI. Syfte med projektet är att under 2021 utforma en onlineutbildning med en mindre grupp deltagare från båda lärosäten. Läs mer på nyheter.ki.se

 

KIs studieavgiftsverksamhet 2020 har gjort bokslut

Varje år sammanställs det en Årsrapport gällande studieavgiftsverksamheten på KI. För året 2020 kan det konstateras att antalet internationella studenter utanför EU/EES ökar trots pandemin. Mer än 100 studenter, från fler än 70 länder utanför EU/EES registrerades på KI:s Globala Program! I snitt hade KI:s program 496 sökande per program, vilket gör KI:s program till de mest populära internationalla program i Sverige! Rapporten redovisar allt från rekryteringsinsatser till kvalitetshöjande åtgärder som möjliggörs tack vare studieavgifterna. Årsrapporten finner du sidan för arbetsgruppen för internationaliseringsom ansvarar för studieavgiftsverksamheten.

 

Grants for Teaching Sabbaticals 2021 är nu öppet

Genom att ge svenska forskare och lärare relevanta internationella erfarenheter vill Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) bidra till förnyelse i undervisningen och nya nätverk. Sökande till stipendiet ska vara disputerad och anställd av ett svenskt lärosäte. Sökande är själv ansvarig för att hitta lämplig värd vid utländskt lärosäte, och endast vistelser utanför EU/EFTA ingår i programmet. Sista ansökningsdag är 17 mars 2021 kl.15:00. Läs mer på STINTs sida.

 

EU storsatsar på utbildningsområdet

Budgeten för Erasmus+ ökar med nära 80 procent i EU:s satsning på personlig, social och yrkesinriktad utveckling för 10 miljoner européer, från knappt 15 miljarder euro under förra programperioden 2014-2020 till drygt 26 miljarder euro under perioden 2021–2027. Programmet kommer att vara mer inkluderande och mer innovativt, med fokus på digitalisering och hållbarhet. Läs mer på Universitets och högskolerådets sida.

 

Terminsavgifter och studiestöd för högre utbildning – europeisk jämförelse

I vilka europeiska länder är det gratis att studera på högskolan? Vilka länder har högst terminsavgifter? Vilket ekonomiskt stöd erbjuds studenter och har alla samma rätt till stöd? Varje år presenterar Eurydikenätverket en rapport som beskriver och jämför de olika regler för avgifter och studiestöd som finns i Europa. UHR presenterar rapporten och länkar till den på sin webb.

GLOBALA NYHETER

 

Varför lämnar Storbritannien Erasmus+?

Att Storbritannien lämnar Erasmus+ programmet som en följd av Brexit har lett till stor sorg och ilska i Storbritannien. I en artikel i University World News i början av året diskuterade Anne Corbett, senior associate vid LSE Consultancy, London School of Economics and Political Science, vad som ligger bakom beslutet. Läs artikeln.

 

Förutsägelser om global högre utbildning 2021...

Marguerite Dennis, amerikansk expert inom internationell studentrekrytering, blickar både bakåt och framåt i en artikel om trender inom högre utbildning i University World News. Marguerite menar att det vore för enkelt att skylla många av förutsägelserna på pandemin då flera av trenderna var redan på ingång innan pandemin. Covid-19 accelererade, men var inte den enda orsaken till många av de förändringar och den omställning som högre utbildning sannolikt kommer att uppleva under 2021 och framöver.

TIPS OCH INSPIRATION

 

Uppgradera din världsbild med Gapminder

Gapminders Wordview Upgrader kan förutsäga vad du har fel om. Gapminder har ställt tusentals viktiga faktafrågor och identifierat de vanligaste missuppfattningarna kopplade till de 17 globala hållbarhetsmålen. Gör testet på deras sida.

 

Third European Education Summit (10 december 2020)

Delta i en konferens som redan ägt rum. Konferensens fokus var att samla berörda parter inom EU, myndigheter och högre utbildning för att diskutera följande:

den digitala omvandlingen av Europas utbildningssystem efter covid-19
utbyta erfarenheter och bästa praxis för att mildra effekterna av covid-19 för utbildning
ge feedback på kommissionens vision att skapa ett europeiskt utbildningsområde till 2025 och implementeringen av handlingsplanen för digital utbildning.
Third European Education Summit

KOMMANDE KONFERENSER

 

En del konferenser kommer ställas medan in andra planerar ett virtuellt genomförande istället. Gå in på länkarna för mer information.

APAIE 2021online date TBD mars 2021
Redesigning Pedagogy International Conference, NTU Singapore, 17-19 mars 2021

ICEHE 2021: International Conference on Education and Higher Education, Aten Grekland
8-9 april 2021

Global Health and Innovation Conference, online 8-11 april 2021
Innovation through internationalisation (ACA) Zürich Schweiz, 22 april 2021
The Education World Forum, online 23-26 maj 2021
NAFSA 2021 Annual Conference & Expo, online 1-4 juni 2021
DevRes2021 Advancing Sustainable Transformation, Umeå 14-16 juni 2021
13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN21) , Palma de Mallorca Spanien, 5-7 juli 2021
3rd Cultural Diversity, Migration, and Education Conference, Potsdam Tyskland
26–28 augusti 2021
THE World Academic Summit 2021, Toronto Kanada 31 augusti-2 september 2021
32nd Annual EAIE Conference and Exhibition, "Bolder. Braver. Go." Göteborg 7-10 september 2021
KI-Mayo Clinic Annual Meeting,save the date 20-21 september 2021
APAIE 2022 Bridging Oceans - Internationalization and Higher Education in the Asia Pacific, Vancouver Kanada, 24-27 mars 2022

Internationalisation Update är ett nyhetsbrev som i första hand vänder sig till de som arbetar med internationalisering inom utbildning vid Karolinska Institutet. Nyhetsbrevet utkommer cirka en gång i månaden under terminstid.

Internationalisation Update ges ut från Internationella kansliet på Karolinska Institutet.
Redaktör är Emma Hägg. Kontakt: emma.hagg@ki.se

Klicka här för att prenumerera

 

Klicka här för att avregistrera din adress

Research News

January 2021

 

Read the newsletter in your browser

Tell a colleague about this newsletter

LOCAL UPDATES

 
 

KI's NeurotechEU assignments filled

Now the three internal positions for KI's part within NeurotechEU - The European University of Brain and Technology have been filled. André Fishan, was appointed scientific coordinator for the work package focusing on Neurotech2040 that is KI’s responsibility within the alliance. The project leaders for the central team at KI are Ylva Olsson and Maria Olsson, International Office. NeurotechEU is part of the EU's three-year pilot initiative for European Universities and is one of 41 alliances that have been granted funding for their cooperation. Read more at news.ki.se

 

New project focusing on support services and internationalisation awarded a STINT Initiation Grant

Sustainability, inclusiveness, integration for University support services (SiiUss) is the name and focus for a new project and joint initiative between University of the Philippines Diliman (UPD) and KI. The aim of the SiiUss project is to design an online training course with participants from both institutions, through a small-scale pilot course. Read more about the project on news.ki.se

 

KI's tuition fee operations closing the accounts for 2020

The tuition fee based organization at KI is compiling an Annual Report every year. For the year 2020, it can be highlighted that the number of international students outside the EU/EEA is increasing despite the pandemic. More than 100 students, from more than 70 countries outside the EU / EEA, were registered at KI's Global Programme! On average, KI's programs had 496 applicants per program, which makes KI's programs the most popular international programs in Sweden! The Annual Report, covers everything from recruitment efforts to quality improving activities at the programmes, which are made possible thanks to tuition fees. The Annual Report can be found on the page for the working group for internationalisation, which is responsible for tuition fee operations.

 

Grants for Teaching Sabbaticals 2021 is now open

By providing Swedish researchers and teachers with relevant international experience, the Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education (STINT) wants to contribute to renewal in teaching and to creation of new networks. Applicants for the scholarship must hold a PhD and be employed by a Swedish higher education institution (HEI). Applicants are responsible for finding a suitable host at a foreign HEI, and only stays outside the EU/EFTA are included in the programme. The application deadline is March 17, 2021 at 15:00. More information can be found on STINT's page.

 

The EU is investing heavily in education

The budget for Erasmus+ increases by almost 80% in the EU's investment in personal, social and professional development for 10 million Europeans, from just under EUR 15 billion during the previous period 2014-2020 to just over EUR 26 billion during 2021-2027. The programme will be more inclusive and more innovative, with a focus on digitization and sustainability. Read more on the Swedish Council for Higher Educations's (UHR) page (in Swedish).

 

Tuition fees and student support for higher education - a European comparison

In which European countries is higher education studies free of charge? Which countries have the highest tuition fees? What financial support is offered to students and does everyone have the same right to support? Every year, the Eurydice network presents a report that describes and compares the different rules and regulations for fees and student aid in Europe. The Swedish Council for Higher Education (UHR) presents the report (in Swedish) and links to it on its website. The Swedish Council for Higher Education presents the report (in Swedish) and links to it on its website.

GLOBAL UPDATES

 

Why has the UK ditched participation in Erasmus+?

The loss of UK access to the Erasmus+ programme post-Brexit has inspired widespread sadness and anger in the United Kingdom. In an article in University World News earlier this year, Anne Corbett, senior associate at LSE Consultancy, London School of Economics and Political Science, discuss what was behind the decision. Read the article.

 

Predictions for higher education worldwide for 2021

Marguerite Dennis, American expert in international student recruitment and retention, looks both backwards and forwards in and a recent article on trends in higher education in University World News. Marguerite means that it would be simplistic to blame the predictions on the pandemic. Many of the predictions were already trending according to her. COVID-19 accelerated, but did not cause, many of the changes and disruptions higher education is likely to experience in 2021 and beyond.

TIPS AND INSPIRATION

 

Upgrade your worldview with Gapminder

Gapminder's Wordview Upgrader can predict what you're wrong about. Gapminder has asked thousands of important factual questions and identified the most common misconceptions linked to the UN 17 global sustainability goals. Do the test on Gapminder's site.

 

Third European Education Summit (10 December 2020)

Attend a conference that has already taken place. The focus of the conference was to bring together stakeholders within the EU, governments and higher education institutions to discuss the following:

the digital transformation of Europe's education system after COVID-19
exchange experiences and best practices to mitigate the effects of COVID-19 on education and training provision
provide feedback on the Commission's vision to create a European Education Area by 2025 and to implement the Digital Education Action Plan.
Thir European Education Summit

UPCOMING CONFERENCES

 

Some conferences will be cancelled, others will be held online. Check their websites for updates.

APAIE 2021online date TBD March 2021
Redesigning Pedagogy International Conference, NTU Singapore, 17-19 March 2021
Global Health and Innovation Conference, online 8-11 April 2021
ICEHE 2021: International Conference on Education and Higher Education, Atenhs Greece
8-9 april 2021
Innovation through internationalisation (ACA) Zürich Schweiz, 22 April 2021
The Education World Forum, online 23-26 May 2021
NAFSA 2021 Annual Conference & Expo, online 1-4 June 2021
DevRes2021 Advancing Sustainable Transformation, Umeå 14-16 June 2021
13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies(EDULEARN21) , Palma de Mallorca Spain, 5-7 July 2021
3rd Cultural Diversity, Migration, and Education Conference, Potsdam Germany
26-28 August 2021
THE World Academic Summit 2021, Toronto Canada 31 August-2 September 2021
32nd Annual EAIE Conference and Exhibition, "Bolder.Braver.Go.", Gothenburg 7-10 September 2021
KI-Mayo Clinic Annual Meeting,save the date 20-21 September 2021
APAIE 2022 Bridging Oceans - Internationalization and Higher Education in the Asia Pacific, Vancouver Canada, 24-27 March 2022

Internationalisation Update is an internal newsletter for administrative and academic staff involved in internationalisation in the study programmes at Karolinska Institutet. The newsletter is published about once a month during the semester.

Internationalisation Update is edited from the International Relations Office at Karolinska Institutet. Editor: Emma Hägg. Contact: emma.hagg@ki.se

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm
Tel: +46 8-524 800 00

 

Org.nr: 202100-2973
VAT. nr: SE202100297301

 
Karolinska Institutet

Click here to subscribe

 

Click here to unsubscribe

Do not click this link

Skickat med Paloma