Internationalisation Update

Februari 2021

An English version follows below

 

Läs brevet i din webbläsare

Tipsa en kollega om brevet

"Participation in the IoC project has been essential in our work to internationalise the new curriculum. It has provided us with a clearer understanding of what internationalisation can entail, and the range of aspects that it could encompass. It has widened our horizons and promoted our thinking across a whole spectrum of approaches. We have developed from an extremely restricted starting point of merely discussing teaching in English to the point where a whole range of aspects are routinely discussed by our teachers, not least with respect to Agenda 2030." Rachel Fisher, Director of studies, Master's Programme in Biomedicine om medverkan i projektet för att internationalisera utbildning vid KI.

LOKALA NYHETER

 
 

Verktyg för att integrera internationalisering

Ett fyraårigt projekt med fokus på internationalisering inom utbildningen vid KI har precis avslutats. Projekts resultat och verktyg är nu tillgängliga och projektgruppen hoppas dessa ska inspirera andra att inleda liknande processer vid sina egna lärosäten. Under 2017-2020 utvecklade enheten för undervisning och lärande (UoL) tillsammans med fem utbildningsprogram verktyg, resurser och exempel för internationalisering av utbildning (Internationalisation of the Curriculum IoC). Begreppet "curriculum" har varit centralt i projektet och omfattar studentens resa genom hela utbildningen, inte bara läroplanen. Ta del av projektet på KI:s webb.

 

Mobilitetsprojekt visar på goda exempel 

Under 2020 har ett projekt genomförts på uppdrag av arbetsgruppen för internationalisering (KU) för att få en mer heltäckande bild av internationell mobilitet på KI. Projektet har nu resulterat i en rapport med förslag på åtgärder för att bättre kunna följa upp men också premiera den internationalisering som idag inte registreras. Rapporten innehåller också flera goda exempel där utbildningsprogrammen kan inspireras av varandra. Läs mer om rapporten.

 

KI startar två nya globala masterprogram

Höstterminen 2022 erbjuder KI två nya globala masterprogram. Det ettåriga magisterprogrammet i nutritionsvetenskap ersätts av ett tvåårigt masterprogram och ett helt nytt tvåårigt masterprogram i translationell fysiologi och farmakologi kommer att startas. Beslut om de nya programmen fattades i fakultetsnämnden i februari 2021. För de kommande programmens del inleds nu ett intensivt arbete med utbildningens innehåll.

 

Förlängda och inställda programomgångar inom Linnaeus-Palme (LP)

I och med att coronapandemin i hög grad har försvårat genomförandet av aktiviteter i pågående LP-projekt har Universitets- och högskolerådet (UHR) beslutat att förlänga samtliga programomgångar från 2019 och 2020. Mer information om exakta datum och slutrapportering finns på UHR:s hemsida. De förlängda programomgångar, pandemin och lågt intresse har även lett till att UHR har beslutat att ställa in följande ansökningsomgångar: Linnaeus-Palme planering 2020 samt Linnaeus-Palme partnerskap 2021. Mer information kring förlängningarna och de inställda omgångarna finns på UHR:s sida eller så är du välkommen att kontakta Pernilla Witte, central koordinator för LP-samarbeten på KI.

 

KI och Makerere University etablerar kompetenscentrum för hållbar hälsa

Karolinska Institutet och Makerere University har ingått ett avtal om att etablera Centre of Excellence for Sustainable Health (CESH), ett kompetenscentrum för att främja partnerskap och utveckla kapacitet, resurser och verktyg för forskare och beslutsfattare i hela världen. Avtalet är nästa steg i ett fördjupat samarbete mellan lärosätena. Sedan långt tillbaka finns samarbeten med Makerere University inom utbildning och flera utbildningsprogram har och har haft utbytesavtal. Läs mer om det nya CESH- avtalet.

 

GlobeLife seminarium: "Debunking Disaster Myths"

Välkommen till nätverket GlobeLifes webbinarium med titeln "Debunking Disaster Myths" den 22 mars kl. 14.00-16.00. En av de ansvariga för eventet som också är talare är Johan von Schreeb, Karolinska Institutet. Läs mer om eventet och hämta zoom-länken från KI:s kalender. Ingen föranmälan krävs.

 

GLOBALA NYHETER

 

Tid för innovation inom internationell högre utbildning post covid-19

Är det dags att tänka mer radikalt inom internationalisering med tanke på de förestående utmaningar som väntar för internationell högre utbildning efter covid-19? Är det dags att utforska nya sätt att utveckla läroplaner, nya internationella partnerskap och kanske dags att utveckla en hybridstrategi som bygger på kortare fristående kurser, så kallade microcredentials. Läs artikeln i University World News

 

Vem är bäst i klassen i övergången till digitalisering?

Högskolor måste ta en helhetssyn på digital transformation och inse att det inte räcker med att fokusera på att ge excellent undervisning. Läs hela artikeln i University World News

TIPS OCH INSPIRATION

 

Blog på studyinsweden.se om olika erfarenheter av undervisning och inlärning

Emma Welton, en brittisk student som bloggade för studyinsweden.se (2017-2020) har skrivit en blogg om hur olika bakgrunder också innebär erfarenhet från olika skolsystem och pedagogiker. Dessa erfarenheter bidrar till att man uppfattar den svenska studiemiljön på olika sätt. Intressant läsning som rekommenderas!

 

Välkommen till digital lansering av nya Erasmus+

Fredag den 19 mars kl. 9-12 välkomnar Universitets- och högskolerådet (UHR) dig som är nyfiken på att veta mer om vad Erasmus+ nya programperiod kan erbjuda. Ta del av intressanta talare, inspirerande panelsamtal och möjlighet till fördjupning. Du kan också passa på att nätverka med andra deltagare. Eventet är heldigitalt, kostnadsfritt, och sänds live, via plattformen Invite People. Anmälan och information.

Third European Education Summit

KOMMANDE KONFERENSER

 

En del konferenser kommer ställas medan in andra planerar ett virtuellt genomförande istället. Gå in på länkarna för mer information.

Redesigning Pedagogy International Conference, NTU Singapore, 17-19 mars 2021

ICEHE 2021: International Conference on Education and Higher Education, Aten Grekland
8-9 april 2021

Global Health and Innovation Conference, online 8-11 april 2021
Innovation through internationalisation (ACA) Zürich Schweiz, 22 april 2021
2021 EUA Annual Conferencence, online 22-23 april 2021
The Education World Forum, online 23-26 maj 2021
NAFSA 2021 Annual Conference & Expo, online 1-4 juni 2021
DevRes2021 Advancing Sustainable Transformation, Umeå 14-16 juni 2021
13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN21), Palma de Mallorca Spanien, 5-7 juli 2021
3rd Cultural Diversity, Migration, and Education Conference, Potsdam Tyskland
26–28 augusti 2021
THE World Academic Summit 2021, Toronto Kanada 31 augusti-2 september 2021
32nd Annual EAIE Conference and Exhibition, "Bolder. Braver. Go." Göteborg 7-10 september 2021
KI-Mayo Clinic Annual Meeting, save the date 20-21 september 2021
APAIE 2022 Bridging Oceans - Internationalization and Higher Education in the Asia Pacific, Vancouver Kanada, 24-27 mars 2022

Internationalisation Update är ett nyhetsbrev som i första hand vänder sig till de som arbetar med internationalisering inom utbildning vid Karolinska Institutet. Nyhetsbrevet utkommer cirka en gång i månaden under terminstid.

Internationalisation Update ges ut från Internationella kansliet på Karolinska Institutet.
Redaktör är Emma Hägg. Kontakt: emma.hagg@ki.se

Klicka här för att prenumerera

 

Klicka här för att avregistrera din adress

Research News

January 2021

 

Read the newsletter in your browser

Tell a colleague about this newsletter

LOCAL UPDATES

 
 

Tools to integrate internationalisation

A four-year project focusing on internationalisation of the curriculum (IoC) at KI has just been completed. Project results and tools are now available, and the project group hopes these will inspire others to initiate similar processes at their own institutions. From 2017-2020, KI's Unit for teaching and learning (UoL) together with five study programmes have developed tools, resources and examples for internationalisation of education.. The concept of "curriculum" has been central to the project and includes the student's journey through the entire education, not just the formal curriculum.You will find the tools and the results on KI's website.

 

Mobility project highlights best practises

In 2020 a project to get a more comprehensive picture of international mobility at KI has been carried out on behalf of the working group for internationalisation (KU). The project has now resulted in a repor proposing measures to better follow up, but also to reward and highlight the internationalisation that is currently not formally registered. The report also contains several good examples where our study programmes can be inspired by each other. Read more about the report (in Swedish).

 

KI is launching two new global master's programmes

In the autumn 2022 intake, KI will offer two new global master’s programmes. The one-year master's programme in nutrition science will be replaced by a two-year master's program and a brand new two-year master's program in translational physiology and pharmacology will also start. A decision on the new study programmes was taken at the Faculty Board Meeting in February 2021. Intensive work on the content of the education has now started.

 

Extended and canceled programme rounds within Linnaeus-Palme (LP)

As the corona pandemic has greatly hindered the implementation of activities in ongoing LP projects, the Swedish Council for Higher Education (UHR) has decided to extend all project rounds from 2019 and 2020. More information on exact dates and final reporting is available on the UHR website. The extended rounds of programmes, the pandemic and low interest to apply for new funding have also led to UHR deciding to cancel the following calls: Linnaeus-Palme planning 2020 and Linnaeus-Palme Partnership 2021. More information about the extensions and the cancelled calls can be found on the UHR website (in Swedish) and feel free to contact Pernilla Witte, central coordinator for LP programme at KI.

 

KI and Makerere University establish a centre for sustainable health

KI and Makerere University have signed an agreement to establish the Centre of Excellence for Sustainable Health (CESH), a centre to promote partnerships and develop capacity, resources and tools for researchers and policy makers globally. The agreement is the next step in the deepening of the collaboration between the institutions. For a long time there have been educational collaborations with Makerere University and several study programmes have and have had exchange agreements. Read more about the new CESH agreement.

 

GlobeLife Seminar: Debunking Disaster Myths

Welcome to the network GlobeLife's seminar 'Debunking Disaster Myths' held online on 22 March at 14.00-16.00. In the webinar, a panel of disaster researchers from four scientific disciplines outlines some of the most common myths and argues with facts to debunk them. Among the speakers we find Johan von Schreeb, Karolinska Institutet. Read more about the event and find the zoom link in KI's calendar. No pre-registration needed.

GLOBAL UPDATES

 

A time for innovation in international HE post COVID-19

Given the many and varied challenges to international higher education expected post COVID-19, is it time to think more radically and proactively innovate in internationalisation, by exploring new curriculum development and new international partnerships and developing a hybrid approach drawing on micro-credentialing? Read the article in University World News

 

Who is ‘best in class’ for HE digital transformation?

Higher education institutions need to take a holistic approach to digital transformation and realise it is not enough to focus on providing excellent teaching. Read the full article in University World News.

TIPS AND INSPIRATION

 

Blog on studyinsweden.se about cultural aspects of teaching and learning 

Emma Welton, a British student who blogged for studyinsweden.se (2017-2020) has written a blog about how having cultural backgrounds also mean having experiences from different educational systems and pedagogics. These previous experiences will influence the way students feel about the Swedish style of teaching and learning. Recommended reading!

 

Welcome to the digital launch of the new Erasmus +

Friday, 19 March at 9.00 -12.00, the Swedish Council for Higher Education (UHR) welcomes you to learn more about what the new Erasmus+ programme period can offer. Listen to interesting speakers, inspiring panel discussions and take the opportunities for in-depth study. You will also be able to network with other participants. The event is fully digital, free of charge, and will be broadcast live, via the Invite People platform. The event will be held in Swedish. Registration and information.

Thir European Education Summit

UPCOMING CONFERENCES

 

Some conferences will be cancelled, others will be held online. Check their websites for updates.

Redesigning Pedagogy International Conference, NTU Singapore, 17-19 March 2021
Global Health and Innovation Conference, online 8-11 April 2021
ICEHE 2021: International Conference on Education and Higher Education, Athens Greece
8-9 april 2021
Innovation through internationalisation (ACA) Zürich Switzerland, 22 April 2021

2021 EUA Annual Conferencenceonline 22-23 April 2021

The Education World Forum, online 23-26 May 2021
NAFSA 2021 Annual Conference & Expo, online 1-4 June 2021
DevRes2021 Advancing Sustainable Transformation, Umeå 14-16 June 2021
13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN21), Palma de Mallorca Spain, 5-7 July 2021
3rd Cultural Diversity, Migration, and Education Conference, Potsdam Germany
26-28 August 2021
THE World Academic Summit 2021, Toronto Canada 31 August-2 September 2021
32nd Annual EAIE Conference and Exhibition, "Bolder.Braver.Go.", Gothenburg 7-10 September 2021
KI-Mayo Clinic Annual Meeting, save the date 20-21 September 2021
APAIE 2022 Bridging Oceans - Internationalization and Higher Education in the Asia Pacific, Vancouver Canada, 24-27 March 2022

Internationalisation Update is an internal newsletter for administrative and academic staff involved in internationalisation in the study programmes at Karolinska Institutet. The newsletter is published about once a month during the semester.

Internationalisation Update is edited from the International Relations Office at Karolinska Institutet. Editor: Emma Hägg. Contact: emma.hagg@ki.se

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm
Tel: +46 8-524 800 00

 

Org.nr: 202100-2973
VAT. nr: SE202100297301

 
Karolinska Institutet

Click here to subscribe

 

Click here to unsubscribe

Do not click this link

Skickat med Paloma