Internationalisation Update

Mars 2021

An English version follows below

 

Läs brevet i din webbläsare

Tipsa en kollega om brevet

"NeurotechEU is a fantastic opportunity to shape the future of Neuroscience both within academia and society. Network. Education. Novel opportunities. Familiar. Developed. Strong network. Good innovation."
Robert Harris, Vice President for Doctoral Education and KI Academic responsible for NeurotechEU

LOKALA NYHETER

 
 

Goda exempel och strategiska partnerskap på agendan för kommande forum

Välkommen till Internationaliseringsforum den 13 april kl.15.00! Internationaliseringsforum är Arbetsgruppen för internationalisering (KU) forum för att samla alla som arbetar med internationalisering inom utbildning på KI. På agendan står goda exempel från den nyligen avslutade rapporten Mobilitet och tillvaratagande av internationella erfarenheter men också en diskussion om utbildningsprogrammens syn på strategiska partnerskap. Sprid gärna inbjudan.Anmälan och program finns i KI-kalendern.

 

"Can we pick your brain?" KI:s lansering av NeurotechEU 14 april

NeurotechEU – The European University of Brain and Technology ingår i EU:s satsning på Europauniversitet. NeurotechEU är ett tematiskt nätverk inom neurovetenskap och relaterad teknologi med målet att knyta samman utbildning, forskning och innovation. Läs mer om lanseringen och registrera dig för webbinariet i KI:s kalender. Välkommen!

Vill du veta mer om KI:s arbete med NeurotechEU - besök den nya webbsidan!

 

KI-student Enoch Yi-Tung Chen tilldelas Föreningen för Medicinsk Statistiks Uppsatspris 2021

Enoch Yi-Tung Chen, masterstudent i folhälsovetenskap, har tilldelats uppsatspriset för bästa studentprojekt inom medicinsk statistik under 2020 av Föreningen för Medicinsk Statistik (FMS). Priset, som inkluderar en summa på 5000 SEK, tillkännagavs vid FMS:s årsstämma den 25 mars 2021. Läs mer på nyheter.ki.se.

 

Konsekvenser av coronapandemin på högskolan så här långt

Nu presenterar Universitetskanslersämbetet (UKÄ) sin första delrapport om coronapandemins konsekvenser på högskolan. Coronapandemin har inneburit och fortsätter att innebära stora utmaningar för högskolans olika verksamheter. Förändringar i mobiliteten till och från lärosätena, särskilt den internationella, kommer säkerligen fortsätta att göra stora avtryck i högskolans olika verksamheter. Läs mer om rapporten och ladda ned den på UKÄ:s webb.

 

Förlängning av generellt inreseförbud med testkrav från alla länder och särskilda inreserestriktioner från Danmark och Norge upphör

Regeringen har fattat beslut om en förlängning av det generella inreseförbudet och att kravet på uppvisande av negativt covid-19-test kvarstår vid inresa från alla länder. Inreseförbuden förlängs till och med den 31 maj. Samtidigt upphävs de särskilda inreserestriktionerna vid resa från Danmark och Norge. Samtliga ändringar börjar gälla den 31 mars. Läs mer i pressmedelandet på regeringen.se.

 

Möjligheter att studera i Storbritannien ses över

Universitets- och högskolerådet (UHR) ska följa upp och analysera vilka konsekvenser som uppstår för svenska studenters möjligheter att studera i Storbritannien, samt övriga konsekvenser för svenskt deltagande i internationellt utbildningssamarbete och mobilitet med anledning av att Storbritannien lämnar Erasmusprogrammet. Uppdraget omfattar samtliga utbildningsformer som ingår i Erasmusprogrammet. Det ska delredovisas senast den 15 september 2021 och slutredovisas senast den 15 mars 2022. Läs mer på UHRs webb,

 

Nya programguiden för Erasmus+ 2021-2027

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdom och idrott. Nu har nya programguiden för nästa Erasmus+ period (2021-2027) publicerats. Den nya perioden innehåller flera nyheter såsom tex. kortare mobiliteter och "blended mobility".

Läs mer i guiden i "Part B".

Erasmus+
 

Samordning ska ske av insatser för internationalisering

UHR ska tillsammans med Vetenskapsrådet och Vinnova vidareutveckla förslaget om en plattform för internationalisering som Internationaliseringsutredningen lämnade i betänkandet Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU 2018:78). Syftet är att möjliggöra en stabil och långsiktig struktur för samordning av frågor som påverkar internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation. Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2021. Läs mer på UHRs webb.

GLOBALA NYHETER

 

Studenter upplever att deras psykiska hälsa påverkats av pandemin

I genomsnitt uppgav 56% av universitets- och högskolestudenter globalt att deras psykiska hälsa försämrats under pandemin. I Brasilien, USA, Kanada och Storbritannien var andelen över 70%. Enkäten besvarades av över 17 000 studenter i 21 änder. Läs mer i University World News.

TIPS OCH INSPIRATION

 

EAIE Podcast: Helena Nordenstedt intervjuad om undervisning mitt i en pandemi

I EAIE:s senaste poddavsnitt diskuteras några av effekterna under detta extraordinära år med den svenska läkaren och KI-forskaren Helena Nordenstedt och den holländska sjuksköterskan Ellen Toet. Deras arbete inom utbildning inom hälso- och sjukvård har gett dem perspektiv på pandemin som påverkar lokala samhällen runt om i världen. Läs mer och lyssna på podden på EAIEs webbsida.

 

Hur går det för de globala målen?

Målkompassen är spelet som testar dina kunskaper om läget i världen samtidigt som du lär dig mer om hur det står till med de globala målen. Under spelets gång klarar du av nya utmaningar, ökar din kunskap och får tips på hur du kan vara med och bidra till en hållbar framtid. Hur väl stämmer din målkompass? Testa dig själv!

KOMMANDE KONFERENSER

 

En del konferenser kan komma att ställas in medan andra planerar ett virtuellt genomförande pga pandemin. Gå in på länkarna för mer information.

ICEHE 2021: International Conference on Education and Higher Education, Aten Grekland
8-9 april 2021

Global Health and Innovation Conference, online 8-11 april 2021
Innovation through internationalisation (ACA) Zürich Schweiz, 22 april 2021
2021 EUA Annual Conference, online 22-23 april 2021
The Education World Forum, online 23-26 maj 2021
NAFSA 2021 Annual Conference & Expo, online 1-4 juni 2021
DevRes2021 Advancing Sustainable Transformation, Umeå 14-16 juni 2021
13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN21), Palma de Mallorca Spanien, 5-7 juli 2021
3rd Cultural Diversity, Migration, and Education Conference, Potsdam Tyskland
26–28 augusti 2021
THE World Academic Summit 2021, Toronto Kanada 31 augusti-2 september 2021
KI-Mayo Clinic Annual Meeting, 20-21 september 2021
2nd EAIE Community Exchange: virtual conference and exhibition, 28 september–1 oktober 2021
APAIE 2022 Bridging Oceans - Internationalization and Higher Education in the Asia Pacific, Vancouver Kanada, 24-27 mars 2022

Internationalisation Update är ett nyhetsbrev som i första hand vänder sig till de som arbetar med internationalisering inom utbildning vid Karolinska Institutet. Nyhetsbrevet utkommer cirka en gång i månaden under terminstid.

Internationalisation Update ges ut från Internationella kansliet på Karolinska Institutet.
Redaktör är Emma Hägg. Kontakt: emma.hagg@ki.se

Klicka här för att prenumerera

 

Klicka här för att avregistrera din adress

Research News

March 2021

 

Read the newsletter in your browser

Tell a colleague about this newsletter

LOCAL UPDATES

 
 

Best practice and strategic partnerships on the agenda for upcoming forum

Welcome to the Internationalisation Forum 13 April at 15.00! The Internationalisation Forum is the forum for the Working Group for Internationalisation (KU) for gathering you who works with internationalisation of education at KI. The agenda includes sharing of good examples from the recently concluded Mobilityreport (Mobilitet och tilvaratagande av internationella erfarenheter), and an interactive part on strategic partnerships. Registration and programme can be found in the KI calendar event. Please share the event.

 

Can we pick your brain? European University NeurotechEU - KI launch 14 April

NeurotechEU - The European University of Brain and Technology is part of the EU's European Universities Initiative. NeurotechEU is a thematic network in neuroscience and related technologies that aims to link education, research and innovation in neuro-related subject areas. Read more about the launch and register for the webinar in KI's calendar. Welcome!

If you want to know more about KI's work with NeurotechEU - visit our new website!

 

KI student Enoch Yi-Tung Chen awarded prize for best student paper in medical statistics

Public health master student Enoch Yi-Tung Chen has been awarded the Swedish Society for Medical Statistics (Föreningen för Medicinsk Statistik, FMS) prize for best student project in the field of medical statistics during 2020. The prize, which includes an award of 5000 SEK, was announced at the FMS annual general meeting on 25 March 2021. Read more on news.ki.se.

 

Consequences for Swedish higher education caused by the pandemic

The Swedish Higher Education Authority (UKÄ) is now presenting its first interim report on the consequences of the pandemic for the higher education sector. The pandemic has entailed and continues to pose major challenges for the universites' various activities. International mobility will certainly be affected. Read more about the report and download it in Swedish on UKÄ's website.

 

Extension of general entry ban and testing requirement for travel from all countries, and lifting of separate entry restrictions for travel from Denmark and Norway

The Government has decided to extend the general entry ban to Sweden, and that the requirement of a negative COVID-19 test will remain in effect for entry from all countries. The entry ban has been extended until 31 May. At the same time, the separate entry restrictions on travel from Denmark and Norway will be lifted. The amendments apply from 31 March. Read more in the press release on government.se.

 

Opportunities to study in the UK will be reviewed

The Swedish Council for Higher Education (UHR) will follow up and analyze the consequences that arise for Swedish students' opportunities to study in the UK, as well as other consequences for Swedish participation in international educational cooperation and mobility programmes due to the UK leaving the Erasmus programme. The assignment covers all forms of education that are included in Erasmus+. The assignment must be partially reported at the latest on 15 September 2021 and finalized no later than 15 March 2022. Read more (in Swedish) at UHR's website.

 

New programme guide for Erasmus+ 2021-2027

Erasmus + is EU's programme for education, youth and sport. The new programme guide for the next Erasmus+ period (2021-2027) has now been published. The new period contains several novelties such as shorter mobilities and blended mobility.

Read more in the guide in "Part B".

 

A platform for coordination of internationalisation

The Swedish Council for Higher Education (UHR) will, together with the Swedish Research Council and Vinnova, further develop the proposal for a platform for internationalisation that the Inquiry on increased internationalisation of higher education institutions submitted in the report Increasing the Attractiveness of Sweden as a Knowledge Nation (SOU 2018: 78). The aim is to enable a stable and long-term structure for the coordination of issues that affect internationalisation in higher education, research and innovation. The assignment must be reported no later than October 15, 2021. Read more (in Swedish) at UHR's website.

GLOBAL UPDATES

 

Most students say their mental health suffered in pandemic

On average, 56% of university students worldwide stated that their mental health suffered during the COVID-19 pandemic. In Brazil, the USA, Canada and the United Kingdom, the proportion was over 70%. The questionnaire was answered by over 17,000 students in 21 countries. Read more in University World News.

TIPS AND INSPIRATION

 

EAIE Podcast: Helena Nordenstedt talks on "Health education amid a global pandemic"

In the latest episode of the EAIE Podcast we learn about the effects of this extraordinary year from Swedish physician and KI researcher Helena Nordenstedt, and Dutch nurse Ellen Toet, whose work in healthcare education has given them front-row perspectives on this global phenomenon playing out in local communities around the world. Read more and find the episode on the EAIE website.

 

How are the "SDGs" coming along?

"Målkompassen" is a game in Swedish that tests your knowledge of the situation in the world while you learn more about how things are going for the Sustainable Development Goals (SDGs). Through this game, you cope with new challenges, increase your knowledge and get tips on how you can participate and contribute to a sustainable future. Test yourself!

UPCOMING CONFERENCES

 

Some conferences will be cancelled, others will be held online. Check their websites for updates.

Global Health and Innovation Conference, online 8-11 April 2021
ICEHE 2021: International Conference on Education and Higher Education, Athens Greece
8-9 April 2021
Innovation through internationalisation (ACA) Zürich Switzerland, 22 April 2021

2021 EUA Annual Conferencenceonline 22-23 April 2021

The Education World Forum, online 23-26 May 2021
NAFSA 2021 Annual Conference & Expo, online 1-4 June 2021
DevRes2021 Advancing Sustainable Transformation, Umeå 14-16 June 2021
13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN21), Palma de Mallorca Spain, 5-7 July 2021
3rd Cultural Diversity, Migration, and Education Conference, Potsdam Germany
26-28 August 2021
THE World Academic Summit 2021, Toronto Canada 31 August-2 September 2021
KI-Mayo Clinic Annual Meeting, 20-21 September 2021
2nd EAIE Community Exchange: virtual conference and exhibition, 28 September–1 October 2021
APAIE 2022 Bridging Oceans - Internationalization and Higher Education in the Asia Pacific, Vancouver Canada, 24-27 March 2022

Internationalisation Update is an internal newsletter for administrative and academic staff involved in internationalisation in the study programmes at Karolinska Institutet. The newsletter is published about once a month during the semester.

Internationalisation Update is edited from the International Relations Office at Karolinska Institutet. Editor: Emma Hägg. Contact: emma.hagg@ki.se

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm
Tel: +46 8-524 800 00

 

Org.nr: 202100-2973
VAT. nr: SE202100297301

 
Karolinska Institutet

Click here to subscribe

 

Click here to unsubscribe

Do not click this link

Skickat med Paloma