Internationalisation Update

April 2021

An English version follows below

 

Läs brevet i din webbläsare

Tipsa en kollega om brevet

"We, the Karolinska Institutet, the Università del Piemonte Orientale, and the Vrije Universiteit Brussel, were privileged to count Dr. Djalali as a colleague, are once again publicly calling for his immediate release." From the President's Blog "Ahmadreza Djalali after five years in prison: Joint statement from three universities"

LOKALA NYHETER

 
 

Kliniska utbytesstudier vid KI ställs in i höst

Med hänvisning till den ansträngda situationen inom hälso- och sjukvården pga. pandemin ställs alla utbytesstudier in för inresande studenter på kliniska kurser och kliniska rotationer under höstterminen 2021. För övriga kurser gäller att respektive programansvarig institution/programnämnd beslutar om möjligheten att erbjuda inresande studenter plats. KI råder studenter som planerar utlandsstudier under höstterminen att noga följa situationen i det mottagande landet, att följa UD:s gällande reserestriktioner och att i sin planering ta hänsyn till att situationen kan komma att ändras med kort varsel.

Informationen för medarbetare och studenter om covid-19 på ki.se uppdateras löpande.

 

Rektors blogg om nya Erasmusprogrammet 2021-2027

På KI arbetar vi på många sätt för att stärka vår internationella närvaro. Ett sätt är att erbjuda våra studenter möjligheter till internationellt utbyte via Erasmusprogrammet, som KI genom beviljandet av Erasmus Charter for Higher Education för 2021-2027 deltar i. Därmed kan KI:s studenter ta del av de EU-medel som finns för internationellt utbyte. Läs mer i bloggen.

 

Samlad hjärnkraft för framtiden - KI:s launch av NeurotechEU

Webbinariet ”Can we pick your brain?” anordnades nyligen i syfte att i informera studenter och personal och för att uppmuntra till engagemang i NeurotechEU. Europauniversitetet NeurotechEU består av åtta universitet som hade en gemensam lansering i november och sedan dess har KI arbetat intensivt för att utveckla en intern organisation. Bob Harris, KI:s akademiska företrädare i NeurotechEU:s Board of Govenors, välkomnade förra veckan ca 60 anställda, studenter och associerade partners till webbinariet. Läs mer om eventet på ki.se

 

Welcoming Synapses: From Cajal to NeurotechEU

Den 3 maj mellan 10.00-17.00 anordnar NeurotechEU:s studentråd en kick-off. Syftet med evenemanget är att presentera NeurotechEU:s studentföreningen och samtidigt uppmärksamma 169-årsdagen av den spanska läkaren och Nobelpristagaren Santiago Ramón y Cajals födelse. Eventet anordnas på engelska. Mer information och länk till Crowdcast finns i KI:s kalender.

 

Förnyat stöd från SI för utbildningsprogram med fokus på Agenda 2030

Karolinska Institutet har återigen beviljats finansiellt stöd från Svenska Institutet (SI) för att genomföra två kapacitetshöjande utbildningsprogram för yrkesverksamma i Afrika. Utbildningsprogrammen kommer att ges på distans under 2021-2022. Läs mer på nyheter.ki.se

 

Boka in Internationaliseringsdagen 10 november - call for papers

Precis som förra året anordnas Universitet och Högskolerådets (UHR) konferens Internationaliseringsdagen digitalt under en dag. Årets tema är inkludering i internationalisering. Hur gör vi internationalisering tillgänglig för fler? Inkludering är en viktig fråga inom ramen för nya Erasmus+ och kommer att ha stor betydelse för den kommande programperioden. Vill ni dela med er av ert arbete och era erfarenheter på årets konferens? Skicka in ert bidrag senast den 9 maj. Läs mer hos UHR.

 

13 procent fler antagna till höstens internationella utbildningar

Antagningsbeskeden har nu gått ut till alla som har anmält sig till höstens internationella kurser och program. Antalet antagna ökar med 13 procent jämfört med höstterminen 2020 – 13 av 22 universitet och högskolor tar i höst in fler sökande till dessa utbildningar. För KI:s del har antalet sökande till de globala masterprogrammen minskat något, medan antalet sökande ökat till kandidatprogrammet i biomedicin. Flest sökande till KIs utbildningsprogram (där land är angivet) kommer från Nigeria, Kina, Storbrittannien och USA. Mer information om statistik på nationell nivå finns på UHR:s webb.

 

GLOBALA NYHETER

 

ACA lanserar ny "Think Piece"-serie om inkludering inom högre utbildning

Efter Aademic Cooperation Associantion (ACA) uppskattade serie av"Think Pieces" - under 2020 om konsekvenserna för högre utbildning under pandemin, "The World after covid-19", lanserar ACA nu en ny serie med reflektioner från personer runt om i Europa på temat inkludering i internationell högre utbildning Läs mer på ACA:s sida.

 

Bidrar Europauniversiteten till European Higher Education Area (EHEA)?

European Universities Initiative har gett ny energi åt både Bolognaprocessen och European Higher Education Area (EHEA), enligt en ny analys som genomförts av Dan Andrée, Senior Advisor vid Karolinska Institutet . Dan Andrée representerar Stockholm Trio (KTH, Karolinska Institutet och Stockholms universitet) i Bryssel. Hans analys fokuserar på hur Europauniversiteten har tagits emot i Sverige jämfört med de större länderna på kontinenten. Läs mer i University World News.

TIPS OCH INSPIRATION

 

Testa din nivå i engelska i Canvas

Engelska som språk tillför en internationell dimension på KI såväl i undervisning som i möten utanför klassrummet. I Canvas finns ett test där du själv kan se vilken nivå dina engelskkunskaper ligger på. Logga in i Canvas som akademiker eller administrativ personal från sidan om stöd i engelska på ki.se och gör testet i egen takt.

KOMMANDE KONFERENSER

 

En del konferenser kan komma att ställas in medan andra planerar ett virtuellt genomförande pga pandemin. Gå in på länkarna för mer information.

The Education World Forum, online 23-26 maj 2021
NAFSA 2021 Annual Conference & Expo, online 1-4 juni 2021
DevRes2021 Advancing Sustainable Transformation, Umeå 14-16 juni 2021
13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN21), Palma de Mallorca Spanien, 5-7 juli 2021
3rd Cultural Diversity, Migration, and Education Conference, Potsdam Tyskland
26–28 augusti 2021
THE World Academic Summit 2021, Toronto Kanada 31 augusti-2 september 2021
KI-Mayo Clinic Annual Meeting, 20-21 september 2021
2nd EAIE Community Exchange: virtual conference and exhibition, 28 september–1 oktober 2021
APAIE 2022 Bridging Oceans - Internationalization and Higher Education in the Asia Pacific, Vancouver Kanada, 24-27 mars 2022

Internationalisation Update är ett nyhetsbrev som i första hand vänder sig till de som arbetar med internationalisering inom utbildning vid Karolinska Institutet. Nyhetsbrevet utkommer cirka en gång i månaden under terminstid.

Internationalisation Update ges ut från Internationella kansliet på Karolinska Institutet.
Redaktör är Emma Hägg. Kontakt: emma.hagg@ki.se

Klicka här för att prenumerera

 

Klicka här för att avregistrera din adress

Research News

April 2021

 

Read the newsletter in your browser

Tell a colleague about this newsletter

LOCAL UPDATES

 
 

Clinical studies for exchange students cancelled this autumn

Due to the strained situation in the medical and health care as well as clinical study settings, all exchange studies for incoming students on clinical courses and clinical rotations during the autumn semester 2021 are cancelled. For other courses such as research-oriented projects, the department or programme committee responsible for respective study programme decides on the possibility of offering study places to incoming students. KI recommends students who plan to study abroad during the autumn to closely follow the situation in the host country, stay updated on the current travel restrictions from the Ministry for Foreign Affairs and to take into account in the planning that the situation may change at short notice.

The information for staff and students on ki.se related to the corona virus is updated reguarly.

 

The President's blog post on the new Erasmus+ programme (2021-2027)

KI works in many ways to strengthen our international presence. One way is to offer our students opportunities for studies and traineeships abroad through the Erasmus programme in which KI participates through the granting of the Erasmus Charter for Higher Education for 2021-2027. Thus, KI's students can take part of the EU funds available for international exchange. Read the full post on the President's blog

 

Picking brains for the future – KI’s launch of NeurotechEU

The webinar "Can we pick your brain?" was recently organized with the aim of informing students and staff and to encourage involvement in Neurotech EU. The European University NeurotechEU consists of eight universities that had a joint launch in November and since then KI has worked intensively to develop an internal organization. Bob Harris, KI's academic representative appointed to NeurotechEU's Board of Governors, last week welcomed about 60 staff, students and associates to the webinar. Read more about the event on news.ki.se

 

Welcoming Synapses: From Cajal to NeurotechEU

The NeurotechEU student council is organising a kick-off event on 3 May at 10:00-17:00. The aim of the event is to introduce the student association of NeurotechEU and to celebrate the occasion of the Spanish physician and Nobel Laureate Santiago Ramón y Cajal’s 169th birthday. More information about the event and a link to Crowdcast can be found in KI's calendar.

 

Continued funding from SI for training programmes supporting the 2030 Agenda

Karolinska Institutet has been granted renewed funding from the Swedish Institute (SI) to implement two capacity building training programmes for professionals in Sub-Saharan Africa. The training programmes will be offered online during 2021-2022. Read more at news.ki.se

 

Save the date 10 November - UHR Internationalisation day - call for papers

As last year, the Swedish Council for Higher Education's (UHR) conference Internationalisation day willtake place online during one day. This year's theme is inclusion in internationalisation. How do we make internationalisation accessible? Inclusion is an important issue and will be of great importance within the new Erasmus+ programme and period. Do you want to share your work and your experiences at this year's conference? Submit your paper by 9 May. Read more in Swedish at UHR.

 

Admission increase by 13 percent to the autumn's international education

The admission notifications have now been sent out to student admitted to the autumn's international courses and programmes. On a national level the number of admissions has increased by 13 percent compared with the autumn semester 2020.13 of 22 higher education institutions in Sweden will admit more students this autumn semester. For KI's part, the number of applicants for the global master's programmes has decreased somewhat, while the number has increased for the bachelor's programme in biomedicine. Most applicants for KI's study programmes (where country is indicated) come from Nigeria, China, the United Kingdom and the United States. More information on statistics at a national level can be found (in Swedish) on UHR's website.

GLOBAL UPDATES

 

ACA launches new “Think Piece” series for 2021 on inclusion in International Higher Education

Following 2020’s successful run of Academic Cooperation Association’s (ACA) “Think Pieces” series The World after COVID-19, exploring the consequences on the international higher education sector, ACA has launched a new series of reflections from thought leaders around Europe on the theme of inclusion in international higher education. Read more on ACA's page.

 

Is European Universities Initiative helping to build EHEA?

The European Universities Initiative has released new energy both for the Bologna Process and the European Higher Education Area (EHEA), according to a new analysis conducted by Dan Andrée, senior advisor at Karolinska Institute who represents Stockholm trio (KTH Royal Institute of Technology, Karolinska Institutet and Stockholm University) in Brussels. His analysis focuses on how the European Universities Initiative (EUI) has been received in Sweden compared to the larger countries on the Continent. Read more in University World News.

TIPS AND INSPIRATION

 

Test your level of English in Canvas

The use of the English language adds an international dimension at KI both in education and in situations outside the classroom. In Canvas you can asess yourr English language skills. Log in to Canvas as choose the test for academic or administrative staff from the English support page at ki.se and take the test at your own pace.

UPCOMING CONFERENCES

 

Some conferences will be cancelled, others will be held online. Check their websites for updates.

The Education World Forum, online 23-26 May 2021
NAFSA 2021 Annual Conference & Expo, online 1-4 June 2021
DevRes2021 Advancing Sustainable Transformation, Umeå 14-16 June 2021
13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN21), Palma de Mallorca Spain, 5-7 July 2021
3rd Cultural Diversity, Migration, and Education Conference, Potsdam Germany
26-28 August 2021
THE World Academic Summit 2021, Toronto Canada 31 August-2 September 2021
KI-Mayo Clinic Annual Meeting, 20-21 September 2021
2nd EAIE Community Exchange: virtual conference and exhibition, 28 September–1 October 2021
APAIE 2022 Bridging Oceans - Internationalization and Higher Education in the Asia Pacific, Vancouver Canada, 24-27 March 2022

Internationalisation Update is an internal newsletter for administrative and academic staff involved in internationalisation in the study programmes at Karolinska Institutet. The newsletter is published about once a month during the semester.

Internationalisation Update is edited from the International Relations Office at Karolinska Institutet. Editor: Emma Hägg. Contact: emma.hagg@ki.se

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm
Tel: +46 8-524 800 00

 

Org.nr: 202100-2973
VAT. nr: SE202100297301

 
Karolinska Institutet

Click here to subscribe

 

Click here to unsubscribe

Do not click this link

Skickat med Paloma