Internationalisation Update

Maj 2021

An English version follows below

 

Läs brevet i din webbläsare

Tipsa en kollega om brevet

"Because HEI management now regards internationalisation as a strategic measure, there are improved possibilities to handle opportunities proactively and to prevent risks."
Responsible internationalisation: Guidelines for reflection on international academic collaboration (2020, by STINT in collaboration with KI, KTH and LU)

LOKALA NYHETER

 
 

Bidra till utbildningsspåret på årets KI-Mayo Clinic konferens 

Årets Mayo Clinic - Karolinska Institutet konferens kommer även i år att hållas digitalt, 20-21 september 2021. Nu öppnas årets call for abstracts till konferensen för digitala presentationer eller digitala postrar. Även i år planeras ett intressant spår inom utbildning och ansvariga från KI är Annika Östman Wernerson, vice rektor för utbildning och Lars Henningsohn, prefekt på CLINTEC.. Läs mer om vad de tycker om samarbetet.

Sista dag att skicka in ditt bidrag är måndagen den 28 juni 2021. Bidrag som accepteras meddelas i mitten av augusti 2021. Mer information och formulär för att skicka in bidrag.

 

Biomedicinstudenter anordnade TEDx-evenemang på KI

På en flygplats för mer än ett år sedan köpte biomedicinstudenten Inika Prasad en bok som handlade om att tala inför publik och fick idén att anordna ett TEDx-evenemang. Tillsammans med sin kurskamrat Lukas Lehtonen förvandlade de idén till verklighet. Den 27 maj ägde TEDxKI From Mirage to Oasis rum – det första TEDx-evenemanget på KI på ett decennium. Läs artikeln som publicerades inför eventet.

 

KI:s etiska riktlinjer för internationella samarbeten

Ansvarsfull internationalisering och etiska riktlinjer för internationella samarbeten är frågor som diskuteras på flera håll inom KI men också nationellt och internationellt.

KI har sedan 2015 ett beslutat dokument som stöds av fler andra interna riktlinjer. I avtalssammanhang hänvisas även till flera internationella dokument. KI:s etiska riktlinjer för internationella samarbeten samt länkar till interna och externa stöddokument är samlade på medarbetare.ki.se

 

Så fungerar programperioden för nya Erasmus+ 2021-2027

Universitets- och högskolerådet (UHR) har samlat möjliga aktiviteter i en översikt på Utbyten.se.

För KI:s utbildningsprogram innebär den nya programperioden att utbytesavtal kommer att behöva uppdateras under hösten men även att man kan överväga nya samarbetsformer som "blended mobility" och "blended intensive programmes (BIPs)". Traditionella Erasmusutbyten är fortfarande genomförbara och minimivistelsen för studier är i den nya perioden justerade till 60 dagar i likhet med Erasmus traineeships. I den nya programperioden premieras "gröna" dvs miljömässigt hållbara samarbeten och inkludering.

 

Linnaeus-Palme planering öppnar ansökningsomgång i höst

Nu är det dags att börja planera för nya partnerskap inom Linnaeus-Palme! Ansökan till Linnaeus-Palme planering öppnar i oktober 2021. Genom programmet Linnaeus-Palme kan ni söka bidrag både för att planera och genomföra ett partnerskapsprojekt. I år ligger fokus på planeringsdelen. Själva planeringsresorna kan genomföras under 2022. Förberedelserna kan börja redan nu. Läs mer om LP planering på Utbyten.se

 

Tjeckisk vägledarorganisation bjuder in till kostnadsfritt webbinarium 16 juni

Under rubriken 'How to stay sane in an insane world', bjuder den tjeckiska vägledar-organisationen EKS in till kostnadsfritt webbinarium den 16 juni 2021. På programmet står flera engelskspråkiga talare och temat handlar om hur man kan leva ett fullt och hållbart liv i en värld full av förändring och turbulens, men framför allt: hur karriärvägledare kan bidra till detta? Läs mer och anmäl dig på EKS webbplats.

GLOBALA NYHETER

 

Upprop för att ge Europauniversiteten mer tid, stöd och finansiering

EU-tjänstemän riskerar att "dränka" allianserna i "för många krav och en önskan om utvidgning", då samtidigt olika regelverk förhindrar gemensamma examen, enligt LERU som nyligen uttalade sig i en artikel i Science Business. Lärosäten som ingått i allianser inom EU: s initiativ "Europauniversiteten" säger att det krävs mer tid och finansiering för att de 41 allianser som hittills etablerats ska kunna fungera och blomstra. En utvärdering av de 17 allianser som beviljades i den första omgången är i antågande. Läs hela artikeln.

 

Mål och indikatorer är nödvändiga för att mäta framsteg i FN:s hållbarhetsmål

Afrikanska universitet har uppmanats att bidra mer effektivt till FN:s 2030-mål för hållbar utveckling (SDG) och Affrika har pekats ut som kontinenten som släpar efter. Det kommer att kräva samarbeten mellan regeringar, akademier och industri, enligt en akademisk panel vid Southern African Regional Universities Association (SARUA) första digitala kollokvium med titeln "Regional Collaboration of Higher Education in the post-COVID- 19 era". Läs hela artikeln i University World News.

TIPS OCH INSPIRATION

 

Europeiska kommissionens strategi för inkludering och mångfald för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren

Nu har Europeiska kommissionens strategi för inkludering och mångfald för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren publicerats. Strategin ger vägledning för hur vi på lärosätena och UHR kan och ska göra Erasmus+ inkluderande.

 

‘If we don’t change we’re f*cked’: Greta Thunberg varnar allmänheten i ny video

Greta Thunberg

KOMMANDE KONFERENSER

 

En del konferenser kan komma att ställas in medan andra planerar ett virtuellt genomförande pga pandemin. Gå in på länkarna för mer information.

NAFSA 2021 Annual Conference & Expo, online 1-4 juni 2021
DevRes2021 Advancing Sustainable Transformation, Umeå 14-16 juni 2021
13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN21), Palma de Mallorca Spanien, 5-7 juli 2021
3rd Cultural Diversity, Migration, and Education Conference, Potsdam Tyskland
26–28 augusti 2021
THE World Academic Summit 2021, Toronto Kanada 31 augusti-2 september 2021
KI-Mayo Clinic Annual Meeting, 20-21 september 2021
2nd EAIE Community Exchange: virtual conference and exhibition, 28 september–1 oktober 2021
APAIE 2022 Bridging Oceans - Internationalization and Higher Education in the Asia Pacific, Vancouver Kanada, 24-27 mars 2022

Internationalisation Update är ett nyhetsbrev som i första hand vänder sig till de som arbetar med internationalisering inom utbildning vid Karolinska Institutet. Nyhetsbrevet utkommer cirka en gång i månaden under terminstid.

Internationalisation Update ges ut från Internationella kansliet på Karolinska Institutet.
Redaktör är Emma Hägg. Kontakt: emma.hagg@ki.se

Klicka här för att prenumerera

 

Klicka här för att avregistrera din adress

Research News

May 2021

 

Read the newsletter in your browser

Tell a colleague about this newsletter

LOCAL UPDATES

 
 

Contribute to the education track at the Mayo-KI Annual Meeting 

Just like last year this year’s Mayo Clinic – Karolinska Institutet conference will be held online. The event will take place 20-21 September 2021. The call for abstracts for digital presentations or digital posters is now open. An interesting track in education is planned with Annika Östman Wernerson, Academic Vice President of Higher Education and Lars Henningsohn, Head of CLINTEC, as KI's chairs. Read more about what they think of the collaboration.

The last day to submit your abstract is Monday, 28 June, 2021. Holders of accepted abstracts will be notified in mid-August. More information and form to submit your abstract.

 

Biomedicine students arranged a TEDx event at KI

More than one year ago, Biomedicine student Inika Prasad got the idea of arranging a TEDx event when picking up a book about public speaking at an airport. Together with her classmate Lukas Lehtonen she turned the idea into reality. On May 27, TEDxKI From Mirage to Oasis took place – the first TEDx event at KI in a decade. Read the full article published before the event.

 

Ethical guidelines for international collaboration

Responsible internationalisation and ethical guidelines for international collaborations are discussed on many levels within KI as well as nationally and internationally.

Since 2015, KI has decided on a document that is supported by several other internal guidelines. In the context of collaboration agreements, reference is also made to several international documents. KI's ethical guidelines for international collaborations and links to internal and external support documents are collected at staff.ki.se

 

This is how it works - the new Erasmus+ 2021-2027

The Swedish Council for Higher Education (UHR) presents possible activitiesin an overview on Utbyten.se (in Swedish).

For KI's study programmes, the new programme period means that agreements need reviewing during the autumn, but also that new forms of collaboration such as "blended mobility" and "blended intensive programmes (BIPs)" can be considered. Traditional Erasmus exchanges are of course still possible and the minimum stay abroad for studies in the new period is adjusted to 60 days, aligning with Erasmus traineeships. In the new programme period, environmentally sustainable collaborations as well as inclusion are rewarded.

 

Linnaeus-Palme planning opens the application round this autumn

Now is the time to start planning for new partnerships within Linnaeus-Palme! Applications for Linnaeus-Palme planning open in October 2021. Through the Linnaeus-Palme programme, you can apply for grants both to plan and implement a partnership project. This year the focus is on the planning part. The actual planning trips can be completed in 2022. Preparations can begin right now. Read more about LP planning at Utbyten.se

 

Czech guidance organization invites to free online webinar 16 June

Under the heading 'How to stay sane in an insane world', the Czech guidance organization EKS invites to a free webinar on 16 June 2021. The programme includes several English-speaking speakers and the theme is about how to live a full and sustainable life in a world full of change and turbulence, but above all: how can career counselors contribute to this? Read more and register on EKS's website.

GLOBAL UPDATES

 

Call to give European universities matchmaking scheme more time, support and funding

EU officials risk ‘drowning’ the alliances in ‘too many demands and a push towards enlargement’, while red tape blocks agreement on joint degrees" according to LERU recently referred to in an article in Science Business. Institutions involved in the EU’s European universities matchmaking scheme say more time and funding is needed for the 41 alliances they have formed to be fully established and to flourish, as the first evaluation of the programme looms. Read the full article.

 

Targets and indicators necessary to track progress on SDGs

African universities have been called upon to start contributing effectively to the United Nations’ 2030 Sustainable Development Goals (SDGs) that the continent is lagging behind on. This will require a targeted approach of partnerships between governments, academia and industry, according to a universities vice-chancellors’ panel at the Southern African Regional Universities Association’s (SARUA’s) first digital colloquium titled ‘Regional Collaboration of Higher Education in the post-COVID-19 era’. Read the full article in Univeristy World News.

TIPS AND INSPIRATION

 

Implementation guidelines - Erasmus+ and European Solidarity Corps Inclusion and Diversity Strategy

The European Commission's strategy for inclusion and diversity for Erasmus + and the European Solidarity Corps has now been published. The strategy provides guidance for how we at higher education institutions and UHR can and should make Erasmus + inclusive.

 

‘If we don’t change we’re f*cked’: Greta Thunberg warns humanity in new video

Greta Thunberg

UPCOMING CONFERENCES

 

Some conferences will be cancelled, others will be held online. Check their websites for updates.

NAFSA 2021 Annual Conference & Expo, online 1-4 June 2021
DevRes2021 Advancing Sustainable Transformation, Umeå 14-16 June 2021
13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN21), Palma de Mallorca Spain, 5-7 July 2021
3rd Cultural Diversity, Migration, and Education Conference, Potsdam Germany
26-28 August 2021
THE World Academic Summit 2021, Toronto Canada 31 August-2 September 2021
KI-Mayo Clinic Annual Meeting, 20-21 September 2021
2nd EAIE Community Exchange: virtual conference and exhibition, 28 September–1 October 2021
APAIE 2022 Bridging Oceans - Internationalization and Higher Education in the Asia Pacific, Vancouver Canada, 24-27 March 2022

Internationalisation Update is an internal newsletter for administrative and academic staff involved in internationalisation in the study programmes at Karolinska Institutet. The newsletter is published about once a month during the semester.

Internationalisation Update is edited from the International Relations Office at Karolinska Institutet. Editor: Emma Hägg. Contact: emma.hagg@ki.se

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm
Tel: +46 8-524 800 00

 

Org.nr: 202100-2973
VAT. nr: SE202100297301

 
Karolinska Institutet

Click here to subscribe

 

Click here to unsubscribe

Do not click this link

Skickat med Paloma