Internationalisation Update

Juni 2021

An English version follows below

 

Läs brevet i din webbläsare

Tipsa en kollega om brevet

"Your ability to adapt to the new sitation deserves praise. Your ability to show creativity, flexibility in this very difficult year is something that really deserves my gratitude and thanks.[...] And then I would say, I am looking forward to seeing you back on campus, now physically for a new semester. Because our university is made for physical encounters."
Summer greetings – sommarhälsning to staff and students from KI's President Ole Petter Ottersen

LOKALA NYHETER

 
 

Återapportering av internationalisering inom utbildning 2020

KI:s Strategi 2030 lägger stor vikt vid internationalisering och därför valde kommittén att internationalisering skulle ingå i återrapporteringen för 2020. Utbildningen fick bevara frågor om hur de arbetar för att integrera internationalisering och det inkom många intressanta svar och goda exempel. Arbetsgruppen för internationalisering (KU) har sammanställt en rapport och en power point och hoppas återkopplingen kan inspirera till fortsatt arbete med internationalisering inom utbildning vid KI. Rapporten kommer inom kort att skickas ut till institutioner, PN och internationaliseringsansvariga och även finnas tillgänglig på arbetsgruppens sida. Kontakta gärna handläggarna om ni har frågor till arbetsgruppen.

 

Hans Rosling seminarium - save the date

Den 6 oktober kl.11-13.30 bjuder KI och WHO in till ett årligt seminarium i Hans Roslings namn Health Equity and Pandemics – a Moonshot for Sustainable Health. Seminariet kommer att modereras av Stefan Swartling Peterson, Professor of Global Transformations for Health. Medverkar gör bland annat KI:s rektor Ole Petter Ottersen, Director-General för WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus och huvudtalare, Melinda French Gates och Mariana Mazzucato. Seminariet och anmälan kommer att anslås på ki.se.

 

Rektors blogg om "sustainable health" 

I en blogg nyligen tryckte KIs rektor på vikten av att arbeta med hållbar hälsa som en förutsättning för att arbeta med FNs hållbarhetsmål (SDG). KI tillsammans med Makerere University i Uganda tar ansvar genom inrättandet av Center for Excellence in Sustainable Health (CESH) som har en lansering online den 16 september. Läs hela bloggen (på engelska).

 

UKÄ Årsrapport 2021 - färre inresande internationella studenter

Universitetskanslersämbetets (UKÄ) årsrapportger en överblick över högskolesektorns aktuella läge och långsiktiga utveckling. Rapporten bygger på en stor mängd statistiskt material som löpande samlas in och sammanställs i årsrapporten. Höstterminen 2020 minskade antalet nya inresande studenter som kom till Sverige kraftigt jämfört med höstterminen innan, troligen som en effekt av coronapandemin. Kapitel 3 i årsrapporten handlar om internationella studenter och studentmobilitet.

 

Akademiskt samarbete i Östersjöregionen

Svenska institutet (SI)utlyser projektstöd för finansiering av samarbeten på temat stärkt kapacitet för internationalisering inom högre utbildning och forskning. Utlysningen riktar sig till svenska universitet och högskolor som vill samarbeta med lärosäten i Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ryssland och Ukraina. Även aktörer i Belarus, Estland, Lettland, Litauen och Polen kan involveras.
Ansökningar tas emot mellan den 1 juni – 30 september 2021. Läs mer på si.se

 

Anmälan öppen till årets Internationaliseringsdag

Hur gör vi internationalisering möjligt för fler? Det är temat för Internationaliseringsdagen den 10 november, som i år är ett samarrangemang mellan Universitets- och högskolerådet (UHR) och Mittuniversitetet. Nu är anmälan öppen till konferensen, som precis som förra året arrangeras digitalt under en dag.

GLOBALA NYHETER

 

Hållbarhet räcker inte för internationell utbildning

Hållbarhet är ett "buzz word" inom internationell utbildning just nu, särskilt när vi planerar för ett liv efter covid-19. Redan före pandemin fanns det ett ökande intresse för internationell utbildnings klimatpåverkan. Efter pandemin har kraven på hållbarhet ökat. Författarna till artikeln som nyligen publicerades i University World News efterlyser en regenerativ, framför en hållbar, strategi för internationell utbildning. Läs hela artikeln i University World News.

TIPS OCH INSPIRATION

 

Ett KI för hållbar utveckling

KI bidrar till hållbar utveckling genom forskning, utbildning och samverkan. Enligt FN kommer åren fram till 2030 att bestämma livskvaliteten för de närmaste 100 åren. KI:s vision är att främja kunskap om livet och sträva mot bättre hälsa för alla. Projektet "Ett KI för hållbar utveckling" har tagit fram en film och en webbkurs på Canvas så alla på KI kan få mer kunskap om hållbarhetsmålen och bidra till att vi når dem.

KOMMANDE KONFERENSER

 

En del konferenser kan komma att ställas in medan andra planerar ett virtuellt genomförande pga pandemin. Gå in på länkarna för mer information.

13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN21), Palma de Mallorca Spanien, 5-7 juli 2021
3rd Cultural Diversity, Migration, and Education Conference, Potsdam Tyskland
26–28 augusti 2021
THE World Academic Summit 2021, Toronto Kanada 31 augusti-2 september 2021
KI-Mayo Clinic Annual Meeting, 20-21 september 2021
2nd EAIE Community Exchange: virtual conference and exhibition, 28 september–1 oktober 2021
Internationaliseringsdagarna, UHR online 10 november 2021
APAIE 2022 Bridging Oceans - Internationalization and Higher Education in the Asia Pacific, Vancouver Kanada, 24-27 mars 2022

Internationalisation Update är ett nyhetsbrev som i första hand vänder sig till de som arbetar med internationalisering inom utbildning vid Karolinska Institutet. Nyhetsbrevet utkommer cirka en gång i månaden under terminstid.

Internationalisation Update ges ut från Internationella kansliet på Karolinska Institutet.
Redaktör är Emma Hägg. Kontakt: emma.hagg@ki.se

Klicka här för att prenumerera

 

Klicka här för att avregistrera din adress

Research News

June 2021

 

Read the newsletter in your browser

Tell a colleague about this newsletter

LOCAL UPDATES

 
 

Feedback from internationalisation in education 2020

KI's Strategy 2030 emphazises internationalisation, and hence, the Committee for Education (KU) decided to include internationalisation of education in the feedback ("återrapportering") for 2020. The questions on how education work with integration of internationalisation received many interesting answers and good examples. The working group for internationalisation (KU) has compiled a report and a power point and hopes that good advice and good examples will serve as inspiration to continue the work. The report will be sent out to departments, PNs and responsible for internationalisation on the study programmes shortly. It will also be made available on the working group's page at ki.se. Feel free to contact the international coordinators if you have questions for the working group.

 

Hans Rosling seminar - save the date

6 October 11 am to 1.30 pm, KI and WHO invite you to a seminar in Hans Rosling's name Health Equity and Pandemics - a Moonshot for Sustainable Health that will be repeated annually. The seminar will be moderated by Stefan Swartling Peterson, Professor of Global Transformations for Health. Participating are, among others, KI's President Ole Petter Ottersen, Director-General of WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus and keynote speakers, Melinda French Gates and Mariana Mazzucato. The seminar and registration will be posted on ki.se.

 

The President's blog post on sustainable health

In a blog recently, KI's President stressed the importance of working with sustainable health as a prerequisite for working with the UN's Sustainability Goals (SDG). KI together with Makerere University in Uganda is taking responsibility through the establishment of the Center for Excellence in Sustainable Health (CESH) and the center will have an online lanuch on 16 September. Read the entire blog post on the President's blog.

 

UKÄ Annual report 2021 - fewer incoming international students

The Swedish Higher education Authority´s (UKÄ) annual report provides an overview of the higher education sector's current situation and long-term development. The report is based on a large amount of statistical material that is continuously collected and compiled in the annual report. The number of incoming students who came to Sweden in the autumn semester 2020 dropped sharply compared to the autumn semester before, probably as an effect of the pandemic. Chapter 3 (in Swedish) in the annual report deals with international students and student mobility.

 

Academic collaboration in the Baltic Sea Region

The Swedish Institute (SI)announces project support for financing collaborations on the theme of strengthened capacity for internationalisation in higher education and research. The call is open for Swedish higher education institutions (HEI) that would like to collaborate with HEI in Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova, Russia and Ukraine. Actors in Belarus, Estonia, Latvia, Lithuania and Poland may also be involved. The call is open June 1 - September 30, 2021. Read more (in Swedish) at si.se.

 

Registration for Internationalisation Day is open

How do we make internationalisation inclusive and accessible for all? This is the theme for Internationalisation Day 10 November. This year's event is a co-operation between the Swedish Council for Higher Education (UHR) and Mid Sweden University. Registration is open for the digital one-day conference.

GLOBAL UPDATES

 

Why sustainability is not enough in international education

Sustainability is a hot buzzword in international education right now, especially as we plan for a post-COVID-19 era. Even before COVID-19, there was accumulating interest in international education’s impact on the carbon footprint. Since the pandemic, there have been increasing calls for greater responsibility towards sustainability. The authors call for a regenerative, over a sustainable, approach to international education. Read the full article in University World News.

TIPS AND INSPIRATION

 

One KI for sustainable development

KI contributes to sustainable development through research, education and collaboration. According to the UN, the years up to 2030 will determine the quality of life for the next 100 years. KI's vision is to promote knowledge about life and strive for better health for all. The project "An KI for sustainable development" has produced a film and a web course on Canvas so everyone at KI can gain more knowledge about the UN sustainability goals and contribute to us achieving them.

KI SDG film

UPCOMING CONFERENCES

 

Some conferences will be cancelled, others will be held online. Check their websites for updates.

13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN21), Palma de Mallorca Spain, 5-7 July 2021
3rd Cultural Diversity, Migration, and Education Conference, Potsdam Germany
26-28 August 2021
THE World Academic Summit 2021, Toronto Canada 31 August-2 September 2021
KI-Mayo Clinic Annual Meeting, 20-21 September 2021
2nd EAIE Community Exchange: virtual conference and exhibition, 28 September–1 October 2021
Internationalisation days, UHR online 10 November 2021
APAIE 2022 Bridging Oceans - Internationalization and Higher Education in the Asia Pacific, Vancouver Canada, 24-27 March 2022

Internationalisation Update is an internal newsletter for administrative and academic staff involved in internationalisation in the study programmes at Karolinska Institutet. The newsletter is published about once a month during the semester.

Internationalisation Update is edited from the International Relations Office at Karolinska Institutet. Editor: Emma Hägg. Contact: emma.hagg@ki.se

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm
Tel: +46 8-524 800 00

 

Org.nr: 202100-2973
VAT. nr: SE202100297301

 
Karolinska Institutet

Click here to subscribe

 

Click here to unsubscribe

Do not click this link

Skickat med Paloma