Internationalisation Update

Augusti 2021

An English version follows below

 

Läs brevet i din webbläsare

Tipsa en kollega om brevet

"The goal of education is the advancement of knowledge and the dissemination of truth.
John F. Kennedy quoted in the Presidents Blog Välkomna till höstterminen, alla studenter och medarbetare!/Welcome to the autumn term! (210820)

LOKALA NYHETER

 
 

Anmäl dig till utbildningsspåret på årets KI-Mayo Clinic konferens

Inled din höst med att delta i årets konferens och träffa forskare, lärare, studenter, administratörer och andra från Karolinska Institutet och Mayo Clinic. Även i år ser vi fram emot ett inspirerande spår inom utbildning. Konferensen anordnas digitalt.

Mer information, registrering och utkast på agendan finns på: www.ki.se/mayo

 

Lansering av Centre of Excellence for Sustainable Health

Karolinska Institutet och Makerere University i Uganda har gemensamt etablerat Centre of Excellence for Sustainable Health. Centrets har som mål att bygga kapacitet och mobilisera åtgärder för att verka för hållbar hälsa.

Välkommen att delta i den interaktiva digitala lanseringen av centret kl.13.00 den 16 september 2021. Anmäl dig till eventet.

 

Kompetensutveckling för lärare - Two2Tango och undervisning i det "glokala" klassrummet

Vill du delta i en kurs om undervisning i det "glokala" klassrummet som erbjuds av enheten för Utbildning och Lärande (UoL)? Genom digital interaktion med akademiker från andra europeiska lärosäten reflekterar du över hur du skapar inkluderande och kulturellt kursinnehåll i linje med KI Strategi 2030. Registrera dig för kursen (Two2Tango) som börjar i december.

UoL erbjuder också kompetensutveckling för dig som undervisar hur du kan integrera delar av internationella/interkulturella perspektiv i din undervisning. Tilllsammans verkar vi för att tänka globalt och undervisa lokalt! Läs mer om Teaching in the Glocal Classroom och registrera dig hos UoL.

 

Välkommen till Lärardagen 29 september

Välkommen till en inspirerande dag om innovativ utvärdering där internationella och KI -experter kommer att dela sina erfarenheter! Registrera dig här. Vi vill gärna ge dig en möjlighet att presentera ditt arbete. Om du vill bidra till programmet, skicka en kort beskrivning till oss på UoL.

 

Inbjudan att nominera lärare till stipendium inom STINT ”Teaching Sabbatical”

STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning)inbjuder Karolinska Institutet att nominera upp till tre kandidater till lärarutbyte inom STINT:s program ”Teaching Sabbatical”, varav eventuell tredje kandidat endast erbjuds granskning i mån av plats. Deadline för nomineringar är 2 september 2021. Läs mer på ki.se

 

Minor Field Studies - möjligt att söka stipendier

Minor Field Studies (MFS) är ett Sidafinansierat stipendium för fältstudier. Syftet med MFS är att ge studenter möjlighet att lära sig mer om låg- och medelinkomstländer och utvecklingsfrågor samt att främja internationalisering. Pandemin har försvårat genomförandet av fältstudier inom MFS, men vi hoppas på en positiv utveckling de närmaste månaderna. Institutionen för global folkhälsa erbjuder KI-studenter möjligheten att söka stipendier för projekt- eller examensarbeten som ska genomföras från mitten av november 2021 eller senare. Deadline för ansökan är 10 september. Läs mer på ki.se

 

KI förstärker sin position i årets Shanghai-rankning

I den övergripande, årliga rankningen av världens universitet i ARWU (Academic Ranking of World Universities – också kallad Shanghai-rankningen) som publicerades i mitten av augusti, landar Karolinska Institutet på position 42 (45 året innan). Läs mer på nyheter.ki.se

 

Hans Rosling seminarium 6 oktober - anmälan öppen

Den 6 oktober kl.11-13.30 bjuder KI och WHO in till ett årligt seminarium i Hans Roslings namn Health Equity and Pandemics – a Moonshot for Sustainable Health. Anmälan är öppen och du kan läsa mer om programmet och anmäla dig i KI-kalendern.

 

Återrapportering av internationalisering inom utbildning 2020

Internationalisering av utbildning ingick i återrapporteringen för 2020 till Kommitten för utbildning (KU). Arbetsgruppen för internationalisering KU har sammanställt en rapport som skickades ut före sommaren och som också finns tillgänglig på arbetsgruppens sida. Kontakta gärna gruppens handläggare om ni har frågor,

GLOBALA NYHETER

 

Kortare utbyten ”ökar deltagandet” - resultat från nyligen genomförd studie

Kortare utbytesstudier tenderar att vara mer strukturerade och fokuserade än traditionella terminer eller hela år utomlands. Enligt en nyligen genomförd studie från Universities UK International (UUKi) skulle kortare utbytesperioder kunna göra det möjligt för fler studenter med åtaganden hemma att delta i utbyten. Läs mer om rapporten i University World News (UWN).

 

Micro-credentials (fristående kurser) kan stimulera mångfald och tillgänglighet

Den nyligen publicerade ”Recommendations from the MICROBOL project for the European Commission’s proposal for a Council recommendation on micro-credentials for lifelong learning and employability” ger beslutsfattare, experter och allmänheten en överblick av det aktuella läget för fristående kurser eller mikromeriter (micro-credentials) och förslag på insatser för att komma vidare med frågan inom det europeiska området för högre utbildning (EHEA). Läs hela artikeln i UWN, skriven av Magalie Soenen, Chiara Finocchietti och Jonna Korhonen från MICROBOL-projektet,

TIPS OCH INSPIRATION

 

KI Residence Solna - nytt boende

Nu är husen på Fogdevreten på campus Solna klara för inflyttning. KI Housing presenterar rummen och lägenheterna i en film.

Youtube-film om KI Residence Housing

KOMMANDE KONFERENSER

 

En del konferenser kan komma att genomföras virtuellt på grund av pandemin. Gå in på länkarna för mer information.

3rd Cultural Diversity, Migration, and Education Conference, Potsdam Tyskland 26–28 augusti 2021
THE World Academic Summit 2021, Toronto Kanada 31 augusti-2 september 2021
KI-Mayo Clinic Annual Meeting, 20-21 september 2021
2nd EAIE Community Exchange: virtual conference and exhibition, 28 september–1 oktober 2021
ACA Innovation through internationalisation, Zürich Schweiz, 4 november 2021
Internationaliseringsdagarna, UHR online 10 november 2021
The Education World Forum 16-19 januari 2022
APAIE 2022 Bridging Oceans - Internationalization and Higher Education in the Asia Pacific, Vancouver Kanada, 24-27 mars 2022
THE Innovation & Impact Summit 2022, (hybrid) KTH Stockholm, 26-28 april 2022.

Internationalisation Update är ett nyhetsbrev som i första hand vänder sig till de som arbetar med internationalisering inom utbildning vid Karolinska Institutet. Nyhetsbrevet utkommer cirka en gång i månaden under terminstid.

Internationalisation Update ges ut från Internationella kansliet på Karolinska Institutet.
Redaktör är Emma Hägg. Kontakt: emma.hagg@ki.se

Klicka här för att prenumerera

 

Klicka här för att avregistrera din adress

Research News

August 2021

 

Read the newsletter in your browser

Tell a colleague about this newsletter

LOCAL UPDATES

 
 

Register now for the education breakout session on the KI-Mayo Clinic Meeting

Kick-start your autumn with joining researchers, teachers, students, administrators and other professionals from Karolinska Institutet and Mayo Clinic on this year's conference. Even this year we are looking forward to an inspiring online session within education.

Find more information, registration and the draft agenda on: www.ki.se/mayo

 

Launch of the Centre of Excellence for Sustainable Health

Karolinska Institutet and Makerere University in Uganda have jointly established the Centre of Excellence for Sustainable Health. The aim of the centre is to develop capacity and mobilise actions to drive the agenda for sustainable health.

Please join us for the interactive digital launch of the centre at 1 pm on 16 September, 2021. Register for the event.

 

Teacher training coming up - Two2Tango and Teaching in the Glocal Classroom

Would you like to follow a teacher training course on Teaching in the Glocal Classroom offered by the Unit for Teaching and Learning (UoL)? Through online interactions with academics from other European institutions reflect on how to create inclusive and culturally sensitive course content in alignment with KI Strategy 2030. Register for the course (Two2Tango) starting in December.

UoL also offers a teacher training course so that you will be able to integrate elements of international/intercultural education within your teaching. Join us to think global and teach local! Read more about Teaching in the Glocal Classroom and register with UoL.

 

Welcome to Teacher's day 29 September

​​​​​​Join us for an inspiring day on Innovative Assessment with both international and KI experts sharing their experiences! Register here. We are interested in disseminating your work. If you would like to submit a proposal to present on the day, please send us at UoL a short description,

 

Invitation to nominate teachers for scholarships within STINT "Teaching Sabbatical"

Karolinska Institutet has been invited by STINT (The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education) to nominate two candidates and a backup candidate to participate in the exchange programme for teaching staff called Teaching Sabbatical. Deadline for nominations is 2 September 2021. Read more at ki.se

 

Minor Field Studies - call for scholarships

Minor Field Studies (MFS) is a Sida-funded scholarship for field studies abroad. The purpose of MFS is to give students the opportunity to learn more about low- and middle-income countries, development issues and to promote internationalisation. Due to the pandemic few MFS field trips have taken place lately, but we are hopeful the situation will change in the months to come. The Department of Global Public Health therefore announces an opening to apply for MFS grants with a closing date on 10 September 2021 for travelling mid November 2021 or later. Read more on ki.se

 

KI strengthens its position in the 2021 Shanghai ranking

In the overall, annual ranking of the world universities in ARWU (Academic Ranking of World Universities – also called the Shanghai ranking), published in mid-August, Karolinska Institutet ranks at position 42 (45 the year before). Read more on news.ki.se

 

Hans Rosling seminar 6 October - registration open

On 6 October 11 am to 1.30 pm, KI and WHO invite you to a seminar in Hans Rosling's name Health Equity and Pandemics - a Moonshot for Sustainable Health. A seminar that will be held annually. The registration is open and you can read more about the event and register in the KI-calendar.

 

Feedback from internationalisation in education 2020

Internationalisation of education was included in the feedback ("återrapportering") to the Committee for Higher Education (KU) for 2020. The working group for internationalisation KU has compiled a report that was sent out before the summer and made available on the working group's page at ki.se. Welcome to contact the working group's international coordinators if you have questions.

GLOBAL UPDATES

 

Shorter student mobility ‘widens participation’ - results from recent study

Shorter study mobility programmes tend to be more structured and focused than traditional semesters or years abroad, are less disruptive and should enable more students with commitments at home to take advantage of global opportunities, a study from Universities UK International (UUKi) has found. Read more about this recent report in University World News (UWN).

 

Micro-credentials can stimulate diversity of provision

The recently published “Recommendations from the MICROBOL project for the European Commission’s proposal for a Council recommendation on micro-credentials for lifelong learning and employability” offer policy-makers, experts and the general public an overview of the state of play of micro-credentials, together with inputs for highlighting their way forward in the European Higher Education Area (EHEA). Read the full article in UWN, written by Magalie Soenen, Chiara Finocchietti and Jonna Korhonen involved in the MICROBOL project.

TIPS AND INSPIRATION

 

KI Residence Sona - new housing

The accomodations buildings on Fogdevreten on Solna campus are now ready for occupancy. KI Housing presents the rooms and apartments in a film.

Youitube clip from KI Residence Housing

UPCOMING CONFERENCES

 

Some conferences might be held online. Check their websites for updates.

3rd Cultural Diversity, Migration, and Education Conference, Potsdam Germany
26-28 August 2021
THE World Academic Summit 2021, Toronto Canada 31 August-2 September 2021
KI-Mayo Clinic Annual Meeting, 20-21 September 2021
2nd EAIE Community Exchange: virtual conference and exhibition, 28 September–1 October 2021
ACA Innovation through internationalisation, Zürich Switzerland, 4 November 2021
Internationalisation days, UHR online 10 November 2021
The Education World Forum 16-19 January 2022
APAIE 2022 Bridging Oceans - Internationalization and Higher Education in the Asia Pacific, Vancouver Canada, 24-27 March 2022
THE Innovation & Impact Summit 2022, (hybrid) KTH Stockholm, 26-28 April 2022

Internationalisation Update is an internal newsletter for administrative and academic staff involved in internationalisation in the study programmes at Karolinska Institutet. The newsletter is published about once a month during the semester.

Internationalisation Update is edited from the International Relations Office at Karolinska Institutet. Editor: Emma Hägg. Contact: emma.hagg@ki.se

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm
Tel: +46 8-524 800 00

 

Org.nr: 202100-2973
VAT. nr: SE202100297301

 
Karolinska Institutet

Click here to subscribe

 

Click here to unsubscribe

Do not click this link

Skickat med Paloma